Програма за националното състезание по физика ІХ клас за учебната 2011/2012 година
ИмеПрограма за националното състезание по физика ІХ клас за учебната 2011/2012 година
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер96.73 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.rio-sofia-grad.com/index_files/news/2011/10/07/ns_fiz_9.docРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на образованието,

младежта и науката
ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА - ІХ КЛАС


ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА


 1. Програмата за Националното състезание по физика – ІХ клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (ДОИ) за учебно съдържание по физика и учебните програми по „Физика и астрономия” – VІІ, VІІІ и ІХ клас (ЗП и ПП)..

 2. Програмата е неразделна част от регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по физика.

 3. Програмата за ІХ клас включва и програмите за състезанието от VІІ и VІІІ клас.

 4. Разпределението на учебното съдържание е следното:


ЕСЕННО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 2011 г. – ОТ 1 ДО 4 ТЕМА ЗП И ПП ВКЛЮЧИТЕЛНО

ПРОЛЕТНО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 2012 г. – ОТ 1 ДО 19 ТЕМА ЗП И ПП ВКЛЮЧИТЕЛНОТЕМИ

ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА

ТЕМИ

ОТ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ

1. Електричен заряд


2. Закон на Кулон


 • формулиране на закона

 • прилагане в случая на два точкови заряда


3. Електрично поле. Интензитет на полето


 • чертане на силовите линии на полето на точков заряд

 • пресмятане на интензитета на полето на точков заряд

 • връзка между интензитет на полето и електричната сила
 • електрична константа ε0

 • принцип на суперпозицията

 • прилагане на закона в случай на три и повече заряди
 • чертане на силовите линии на полето на точкови заряди/ един или два/ и на еднородно поле

 • пресмятане на интензитета на полето на прости системи от точкови заряди
4. Потенциал на електростатично поле


 • електрична потенциална енергия (електронволт)

 • напрежение между две точки от полето


5. Движение на заредени частици в електростатично поле


 • енергетично описание на движението на заредени частици в еднородно поле

 • електронно-лъчева тръба


III. Проводници и диелектрици

6. Проводници в електростатично поле


 • електростатична индукция

 • електростатично поле в присъствие на проводник

 • екраниране и други приложения


7. Диелектрици в електростатично поле


 • електрични свойства на атомите и молекулите

 • поляризация на диелектриците - (качествено обяснение)

 • видове диелектрици/


8. Кондензатори


 • връзка между заряд, напрежение и капацитет на кондензатор

 • капацитет на плосък кондензатор – (качествено обяснение)

 • видове кондензатори


IV. Постоянен електричен ток

9. Електричен ток


 • електричен ток

 • графично изобразяване и аналитично прилагане на закона на Ом за част от веригата

 • специфично съпротивление


10. Свързване на резистори. Еквивалентно съпротивление


 • последователно, успоредно и смесено свързване на резистори

 • идеални електроизмервателни уреди


11. Работа и мощност на електричния ток


 • работа и мощност

 • закон на Джаул - Ленц


12. Електродвижещо напрежение


 • странични сили

 • ЕДН

 • вътрешно съпротивление на източник

 • закон на Ом за цялата верига


V. Електричен ток в различни среди

13. Ток в метали


 • електропроводимост на металите

 • волтамперна характеристика

 • качествено обяснение на зависимостта на съпротивлението на металите от температурата

 • свръхпроводимост


14. Ток в полупроводници


 • качествено описание на основните свойства на полупроводниците


15. Полупроводникови прибори


 • р – n преход

 • полупроводников диод


16. Ток в електролити


 • условия за протичане на тока

 • електролиза - качествено

 • приложения - качествено


17. Ток в газове


 • условия за протичане на тока

 • несамостоятелен газов разряд

 • видове газови разряди


VI. Магнитно взаимодействие

18. Магнитно поле


 • взаимодействие между постоянни магнити и проводници, по които текат токове

 • описание на магнитното поле около постоянен магнит, праволинеен проводник и намотка с ток чрез индукционни линии


19. Закон на Ампер. Магнитна индукция


 • прилагане на закона за праволинеен проводник с ток, поставен в еднородно магнитно поле

 • зависимост на магнитната индукция от тока, формата на проводника и разстоянието до него - (качествено обяснение)

 • принцип на действие на електромотора


20. Магнитна сила


 • качествено описание на движението на заредени частици в магнитно поле

 • приложения и природни явленияVII. Магнитни материали

21. Магнитни свойства на веществата


 • качествено обяснение на разликата в свойствата на диа-, пара- и феромагнитните вещества

 • описание на намагнитването на феромагнитите

 • магнитни материали


VIII. Електромагнитна индукция и променлив ток


22. Електромагнитна индукция


 • условия за възникване на идуциран ток

 • посока на индуцирания ток, правило на Ленц

 • индуцирано напрежение

 • качествено изразяване на закона на Фарадей

 • прилагане на правилото на Ленц за проводников контур


23. Променливи напрежения и токове


 • качествено описание на принципа на действие на генератора

 • графика на променлив ток и на променливо напрежение

 • основни характеристики на променливия ток и напрежение

 • пресмятане на работа и мощност на променливия ток във вериги без реактивни съпротивления


24. Пренос и трансформация на променлив ток. Трансформатори


 • обяснение на принципа на действие и предназначението на трансформатора

 • коефициент на трансформация

 • пренасяне на електроенергия
 • еквипотенциални повърхности

 • връзка между интензитет и напрежение на еднородно поле

 • пресмятане на потенциала на полето на точков заряд

 • пресмятане на потенциала на полето на прости системи от точкови заряди

 • електрична потенциална енергия на система от два заряда

 • осцилоскоп
 • диелектрична проницаемост
 • капацитет на плосък кондензатор

 • енергия на зареден кондензатор

 • свързване на кондензатори – успоредно и последователно
 • свързване на реостат
 • температурен коефициент на съпротивлението

 • аналитично и графично представяне на зависимостта на съпротивлението на металите от температурата
 • транзистори, интегрални схеми, фото- и оптоелектронни прибори

 • волтамперна характеристика на полупроводников диод
 • константа на Фарадей

 • закони за електролизата
 • самостоятелен газов разряд

 • волтамперна характеристика
 • пресмятане на магнитното поле на дълъг праволинеен проводник, по който тече ток

 • прилагане на закона на Ампер за взаимодействието между два праволинейни проводника

 • формула за магнитната индукция на полето на прав проводник с ток

 • магнитна константа
 • сила, с която магнитното поле действа на движещ се заряд

 • траектория на движещ се в магнитно поле заряд
 • обяснение на намагнитването на феромагнитите

 • явлението хистерезис

 • магнитни домени
 • магнитен поток

 • формулиране на закона на Фарадей

 • качествено и количествено описание на явлението самоиндукция

 • индуктивност

 • пресмятане на енергията на магнитното поле на намотка с ток
 • връзки между характеристиките на променливия ток и напрежение

 • връзка между електричните и магнитни явления

 • основни положения в теорията на Максуел
ТРЕПТЕНИЯ И ВЪЛНИ


I. Хармонично трептене

25. Трептене

 • връщаща сила


26. Хармонични трептения


 • графика на хармоничното трептене

 • основни величини и закономерности, характеризиращи трептенията

 • качествено и количествено описание на трептенето на пружинното махало

 • качествено и количествено описание на трептенето на математичното махало


27. Енергия на хармоничното трептене. Затихващи трептения


 • качествено проследяване на преобразуването и запазването на енергията при незатихващо трептене

 • разбиране на причината за затихване на трептенията в реалните системи


28. Свободни и принудени трептения. Резонанс


 • собствена и принудена честота, от какво зависят

 • описание на явлението резонанс и неговото действие


II. Механични вълни


29. Вълново движение


 • основни свойства на вълновото движение

 • надлъжни и напречни вълни

 • графично представяне на плоски и сферични вълни

 • скорост на разпространение на механичните вълни

 • разпространение в различни среди


30. Хармонични вълни


 • описание на проста хармонична вълна


31. Интерференция на вълни


 • качествено описание на явлението


32 Отражение на вълни. Стоящи вълни


 • качествено описание на отражението на вълни

 • получаване на стояща вълна по струна /еластичен шнур/ • описание на трептенето на други прости системи
 • еластична потенциална енергия

 • пълна енергия при незатихващи трептения

 • количествено описание на преобразуването и запазването на енергията при незатихващо трептене
III. Звук

33. Звукови вълни


 • описание на получаването и разпространението на звука

 • възприемане от човешкото ухо

 • скорост на звука

 • енергия и интензитет на звука

 • височина на звука

 • вредата от шума


34. Ултразвук и инфразвук. Сеизмични вълни


 • примери за естествени и изкуствени източници на инфра- и ултразвук

 • приложения,основни правила на поведение при земетресение


IV. Електромагнитни вълни


 • описание на основните характеристики на проста монохроматична елекромагнитна вълна чрез аналогия с механичните вълни

 • интензитет на електричното поле и индукция на магнитното поле на електромагнитните вълни - качествено

 • честота и дължина на вълната

 • спектър на електромагнитните вълни

 • видимата светлина като част от спектъра на електромагнитните вълни

 • описание на принципа на радиопредаването и радиоприемането

 • описание на принципа на телевизията

 • микровълни

 • приложения – Радар, GSM, GPS и др.
 • вреда на инфразвука за здравето на човека
 • електрически трептящ кръг

 • описание на свободните, затихващите и принудени електромагнитни трептения чрез аналогия с механичните трептения

 • период на свободните електромагнитни трептения (формула на Томпсън)

 • Q – фактор

 • резонанс в трептящ кръг

 • генератор на електромагнитни трептения


Забележка: Темата за ІХ клас включва две задачи от задължителна подготовка и една задача от профилирана подготовка

Свързани:

Програма за националното състезание по физика ІХ клас за учебната 2011/2012 година iconПрограма за националното състезание по физика VІІІ клас за учебната 2011/2012 година
Програмата за Националното състезание по физика – VІІІ клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои)...
Програма за националното състезание по физика ІХ клас за учебната 2011/2012 година iconПрограма за националното състезание по физика Х клас за учебната 2012/2013 година
Програмата за Националното състезание по физика – Х клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои) за...
Програма за националното състезание по физика ІХ клас за учебната 2011/2012 година iconПрограма за националната олимпиада по физика ІХ клас за учебната 2011/2012 година
Програмата за Националната олимпиада по физика – ІХ клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои) за...
Програма за националното състезание по физика ІХ клас за учебната 2011/2012 година iconПрограма за националната олимпиада по физика Х-ХІІ клас за учебната 2011/2012 година
Програмата за Националната олимпиада по физика – Х-ХІІ клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои)...
Програма за националното състезание по физика ІХ клас за учебната 2011/2012 година iconПрограма за националната олимпиада по физика ІХ клас за учебната 2012/2013 година
Програмата за Националната олимпиада по физика – ІХ клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои) за...
Програма за националното състезание по физика ІХ клас за учебната 2011/2012 година iconНо в рио светла Христова з а І клас поматематик а за учебната 2010/ 2011 година 31 учебни часа годишно изготвил : Маргарита Чавдарова
Учебната програма за задължителноизбираема подготовка по математика за първи клас е разработена в съответствие с дои и в съответствие...
Програма за националното състезание по физика ІХ клас за учебната 2011/2012 година iconЗаповед №504 От 06. 04. 2012 г
Мон за организиране и провеждане на външно оценяване на учениците в VII клас на държавните и общинските училища през учебната 2011...
Програма за националното състезание по физика ІХ клас за учебната 2011/2012 година iconНационално състезание „знам и мога – 2010/2011 учебна година
На 26. 02. 2011г в област Търговище се проведе областния кръг на Националното интердисциплинарно състезание „Знам и мога” за учениците...
Програма за националното състезание по физика ІХ клас за учебната 2011/2012 година iconСписък на учебниците за 10 а клас за учебната 2011 – 2012 година
Учебник зп: история и цивилизация за 9 клас; изд. „ „ просвета- софия „ ад; авт. Б. Гаврилов
Програма за националното състезание по физика ІХ клас за учебната 2011/2012 година iconГодишен комплексен план за учебната 2012/2013 г. I. Раздел: Анализ на дейността на училището през учебната 2011/2012 година
Общият успех е 4,76. Много добри са и резултатите от външното оценяване на учениците от 4 и 7-ми клас. Високи резултати показаха,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом