Община пловдив
ИмеОбщина пловдив
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер24.89 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2012/11/ОБЯВА-3-удължен-срок.docОБЩИНА ПЛОВДИВ


На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС; чл. 46, ал.2, т.1 и чл.98 във връзка с чл.91 и чл.92, ал.1 от НРПУРОИ, приета с Решение № 172 / 27.05.2010 г., изм. и доп. с Решение № 225 / 24.06.2010 г., Решение № 73 / 17.03.2011г. и Решение № 158 / 17.05.2012г. на Общински съвет – Пловдив, в изпълнение на решение № 207, взето с протокол № 10 от 31.05.2012 г. на Общински съвет – Пловдив.


ОБЯВЯВА ТРЕТИ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ


за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Д-р Г. Вълкович” №17, представляваш 2/3 ид. части от поземлен имот с идентификатор 56784.519.1076 (пет шест седем осем четири точка пет едно девет точка едно нула седем шест) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрена със заповед №РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-16-557/19.04.2011 г. на началника на СГКК, целият с площ от 479 (четиристотин седемдесет и девет) кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), за който е отреден УПИ ХVІІІ-901 (осемнадесет-деветстотин и едно), кв.67 (шестдесет и седем) по регулационния план на „Старинна градска част” – Пловдив, одобрен със заповед №ОА-1927/29.12.2000 г., ведно със самостоятелен обект с идентификатор 56784.519.1076.1.1 (пет шест седем осем четири точка пет едно девет точка едно нула седем шест точка едно точка едно), брой нива на обекта: 1 (едно), с предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от четири стаи, кухня, баня, тоалетна и антре, със застроена площ от 103,00 (сто и три) кв.м, разположен на първи етаж в сграда с идентификатор 56784.519.1076.1 (пет шест седем осем четири точка пет едно девет точка едно нула седем шест точка едно), със застроена площ от 129 (сто двадесет и девет) кв.м, брой етажи: 3 (три), предназначение: Жилищна сграда- многофамилна, с прилежащи части на самостоятелния обект: западно избено помещение с площ 14,18 (четиринадесет цяло и осемнадесет стотни) кв.м и 1/3 (една трета) ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници на имота по кадастрална карта: за поземлен имот идентификатор 56784.519.1076 (пет шест седем осем четири точка пет едно девет точка едно нула седем шест): 56784.520.1456 (пет шест седем осем четири точка пет две нула точка едно четири пет шест), 56784.519.951 (пет шест седем осем четири точка пет едно девет точка девет пет едно), 56784.519.772 (пет шест седем осем четири точка пет едно девет точка седем седем две), а по регулационния план на „Старинна градска част”-Пловдив: от север и изток – УПИ ХІІІ-зеленина и арх. проучване, от юг – ул. „Д-р Георги Вълкович”, от запад – УПИ ХІХ-902, за самостоятелен обект с идентификатор 56784.519.1076.1.1 (пет шест седем осем четири точка пет едно девет точка едно нула седем шест точка едно точка едно): на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – 56784.519.1076.1.2 (пет шест седем осем четири точка пет едно девет точка едно нула седем шест точка едно точка две), при следните параметри:

  • Начална тръжна цена – 101 900 (сто и една хиляди и деветстотин )без ДДС.

  • Върху достигнатата тръжна цена се начислява 20% ДДС.

  • Стъпка на наддаване –3 000 (три хиляди) лева.

  • Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена – 30 570 (тридесет хиляди петстотин и седемдесет) лева, по банкова сметка BIC: IORTBGSF; BG 57 IORT 73753302000003 в ТБ ИНВЕСТБАНК АД– клон Пловдив на името на Община Пловдив.

  • Дата и място на провеждане - Търгът ще се проведе на 30.11.2012 г. от 13:30 часа в Община Пловдив, пл.”Централен” № 1, ет.12.

  • Цена на тръжните документи – 1200 (хиляда и двеста) лева плюс 20 % ДДС, платими в касата на Община Пловдив.

  • Получаване на тръжните книжа - Дирекция ОС, пл.”Централен” № 1, ет. 10, ст. 4 срещу представен документ за платена цена за книжата до 29.11.2012 г. включително до 15:00 ч.

  • Приемането на тръжна документация – до 29.11.2012 г. включително, в деловодството на Община Пловдив - гр. Пловдив, пл.”Централен” № 1, партера (през двора), ежедневно в работни дни от 8:30 ч. до 17:15 ч., а на 29.11.2012 г. до 16.00 часа .

  • Оглед на имота-извършва се на 23.11.2012г. от 13.00ч. с представител на Дирекция ОС, след предварителна писмена заявка.

  • За справки и допълнителна информация – тел.656 465

Свързани:

Община пловдив iconСъгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо
Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Северен, ул.”Георги Бенев” №9, лице, управляващо дружеството: Цветан Рангелов Матански,...
Община пловдив iconГодишендокла д
Районен съд Пловдив обхваща 12 общини: Община Брезово, Община Калояново, Община Кричим, Община Куклен, Община Марица, Община Съединение,...
Община пловдив iconГодишендокла д
Районен съд Пловдив обхваща 12 общини: Община Брезово, Община Калояново, Община Кричим, Община Куклен, Община Марица, Община Съединение,...
Община пловдив iconОбразец №14 Съгласно чл. 52, ал. 1 от зуо
Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район „Централен”, бул.”6-ти септември” №222А, с лице, отговорно за управлението: Марчела Виктор...
Община пловдив iconСъгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо
Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Благовест” №10, ет. 1, ап. 1, лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния...
Община пловдив iconРепублика българия
Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район ”Тракия”, бл. 131, вх. Д, ет. 2, лице, управляващо/представляващо дружеството: Борислав...
Община пловдив iconМинистерство на околната среда и водите
Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Даме Груев” №64, с лице, отговорно за управлението: Иван Василев Стоянов,...
Община пловдив iconРепублика българия
Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район “Северен”, ул. „Порто Лагос”, №4 лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния...
Община пловдив iconРепублика българия
Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район “Централен”, ул.(бул.)”6 – ти септември”, №222А лице, управляващо дружеството: Димитър...
Община пловдив iconРепублика българия
Кей джи би” еоод, код еик: 115535579, с адрес на управлението: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Булаир” №27, с лице,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом