I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
ИмеI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер156.67 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/05281211.docx

Услуги
Номер 5 от 28.12.2011

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование: Национален осигурителен институт, Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Сливен

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код: 8800

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа контакти: РУ "Социално осигуряване" - гр. Сливен

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща: sliven@nssi.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс: 044 615140

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес: бул. "Стефан Караджа" № 10

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за допълнителна информация: Друго: моля, попълнете Приложение А.I

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад: Сливен

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за допълнителни документи: Друго: моля, попълнете Приложение А.II

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛице за контакти: Бончо Вълков, Иванка Младенова-Георгиева

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за изпращане на заявления: Друго: моля, попълнете Приложение А.III

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес на възложителя

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон: 044 615141; 044 615115

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес на профила на купувача

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава: Р България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОт името на други възложители: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОсновна дейност на възложителя: Управлява държавното обществено осигуряване

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВид на възложителя: Публичноправна организация

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНаименование: Комплексно почистване на административната сграда на РУСО - гр. Сливен, бул. "Ст. Караджа" № 10, филиал в гр. Нова Загора с адрес: гр. Нова Загора, ул. "Васил Левски" № 31 и архивохранилище за съхранение на документацията на прекратени осигурители без правоприемник с адрес: гр. Сливен, кв. "Индустриален", ул. "Керамика" № 2

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКод NUTS: BG342

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто на изпълнение: Административната сграда на РУСО - гр. Сливен находяща се на адрес: гр. Сливен, бул. "Ст. Караджа" № 10, филиал в гр. Нова Загора с адрес: гр. Нова Загора, ул. "В. Левски" № 31 и архивохранилище - гр. Сливен, кв. "Индустриален", ул. "Керамика" № 2

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип доставки

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип строителство

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКатегория услуга: 14

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбект на поръчката: Услуги

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПредназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngРамково споразумение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой изпълнители

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбосновка на рамково споразумение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност (валута)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в години

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧестота и стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМин. прогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месеци

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМакс. прогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой изпълнители

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: Комплексно почистване на административната сграда на РУСО - гр. Сливен, бул. "Ст. Караджа" № 10, филиал в гр. Нова Загора с адрес: гр. Нова Загора, ул. "Васил Левски" № 31 и архивохранилище за съхранение на документацията на прекратени осигурители без правоприемник с адрес: гр. Сливен, кв. "Индустриален", ул. "Керамика" № 2

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngOсн. предмет: 90900000: Услуги по почистване и хигиенизиране

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбособени позиции: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПодаване на оферти

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПриемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: Максималната сума за изпълнение на предмета на поръчката не може да надхвърля 19 537.00 лева без ДДС.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от/до - валута

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност до

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност - валута

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОпции: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график - брой дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой месеци

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимален брой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКрайна дата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНачална дата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месеци: 12

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: 1. Гаранция за участие в процедурата - парична сума в размер на 195.00 (сто деветдесет и пет) лв., внесени по транзитната сметка на РУСО, гр. Сливен BG10 BPBI 7936 3199 1992 01, BIC код BPBIBGSF, § 931000 в "Юробанк И Еф Джи България" - АД, клон Сливен или безусловна и неотменима банкова гаранция в същия размер; 2. Гаранция за изпълнение на договора - парична сума в размер на 3 % от стойността на поръчката, внесена по транзитната сметка на РУСО, гр. Сливен или представена като безусловна и неотменима банкова гаранция в същия размер.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия: Заплащането се извършва по банков път в срок до 5 (пет) работни дни включително след представяне на надлежно оформена фактура за извършено комплексно почистване.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискване

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДруги особени условия

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзисквания: 1.Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от ЗТР при участник юридическо лице или ЕТ, а когато участникът е физическо лице - саморъчно заверено копие от документ за самоличност; 2. Декларации за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП попълнени и подписани съобразно забележките посочени в тях. Наличието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗОП водят до отстраняване на участника; 3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП относно участието на подизпълнители; 4. Декларация относно срока на валидност на представената оферта; 5. Документ за внесена гаранция за участие; 6. Платежен документ за закупена документация; 7. Оферта за участие в откритата процедура; 8. Административни сведения за участника; 9. Списък на документите, съдържащи се в офертата с подпис и печат на участника; 10. Декларация за съгласие с условията на проектодоговора; 11. Предложени допълнителни бонуси; 12. Предложение с подпис и печат на участика; 13. Други документи посочени в указанията за изготвяне на офертата и по преценка на участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискуеми документи и информация: Заверено (саморъчно) копие от годишния финансов отчет (баланс) и / или отчета за приходите и разходите на участниците за предходната година, с изключение на новорегистрираните участници.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимални изисквания: Заверено (саморъчно) копие от годишния финансов отчет (баланс) и / или отчета за приходите и разходите на участниците за предходната година, с изключение на новорегистрираните участници.

ІІІ.2.3) Технически възможности

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискуеми документи и информация: 1. Кратко изложение за дейността на фирмата и опита й в областта на комплексното почистване; 2. Списък на основните договори за комплексно почистване, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение; 3. Заверено копие от валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентен), издаден на името на участника.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимални изисквания: 1. Кратко изложение за дейността на фирмата и опита й в областта на комплексното почистване; 2. Списък на основните договори за комплексно почистване, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение; 3. Заверено копие от валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентен), издаден на името на участника.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗапазени поръчки

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа изпълнението на услугата се изисква определена професия: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТрябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: НЕ

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзбрани кандидати

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВид процедура: Открита

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимален брой

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКритерии

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНамаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКритерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоказател: предложена обща стойност на комплексно почистване за 12 месеца (тежест : 70)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоказател: предложени допълнителни бонуси (тежест : 30)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЩе се използва електронен търг: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДопълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНомер

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Ако да, посочете къде:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПредишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВид на публикацията: Предварително обявление за ОП

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНомер на обявлението в ДВ: 17 от 07/03/2011

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДруги предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПлатими документи: ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧас: 16:00

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЦена: 6.00

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия: Документацията се заплаща на гише № 4, находящо се в приемната на административната сграда на РУСО, гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. ”Стефан Караджа” № 10 или по транзитната сметка на РУСО, гр. Сливен № BG 10 BPBI 7936 3199 1992 01, BIC код BPBIBGSF и § 361904 при “Юробанк и Еф Джи България” - АД – клон Сливен и е в размер на 6.00 (шест) лева с ДДС.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата: 17/01/2012

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВалута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧас: 16:00

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата: 27/01/2012

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДруг език: Български

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕзик/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой дни: 90

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто: Административната сграда на РУСО, гр. Сливен, находяща се на адрес: гр. Сливен, бул. "Стефан Караджа" № 10

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧас: 10:00

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛица: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата: 30/01/2012

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТова представлява периодично възлагане на поръчка

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта и/или програмата:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПроект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДопълнителна информация

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код: 1000

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща: cpcadmin@cpc.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс: 02 9807315

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес: бул. Витоша № 18

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад: София

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес: http://www.cpc.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон: 02 9884070

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнформация относно крайния срок: съгласно чл. 120, ал. 2 и 3 от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата: 21/12/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование: Национален осигурителен институт - РУ "Социално осигуряване", гр. Сливен

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код: 8800

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа контакти: РУ "Социално осигуряване" - гр. Сливен

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща: sliven@nssi.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс: 044 615140

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес: бул. "Стефан Караджа" № 10

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад: Сливен

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛице за контакти: Бончо Вълков, Иванка Младенова-Георгиева

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон: 044 615141; 044 615115

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава: Република България

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование: Национален осигурителен институт - РУ "Социално осигуряване", гр. Сливен

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код: 8800

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа контакти: РУ "Социално осигуряване" - гр. Сливен

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща: sliven@nssi.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс: 044 615140

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес: бул. "Стефан Караджа" № 10

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад: Сливен

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛице за контакти: Бончо Вълков, Иванка Младенова-Георгиева

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон: 044 615141; 044 615115

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава: Република България

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование: Национален осигурителен институт - РУ "Социално осигуряване", гр. Сливен

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код: 8800

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа контакти: РУ "Социално осигуряване" - гр. Сливен

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща: sliven@nssi.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс: 044 615140

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес: бул. "Стефан Караджа" № 10

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад: Сливен

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛице за контакти: Бончо Вълков, Иванка Младенова-Георгиева

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.png

Свързани:

I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Националния осигурителен институт, Териториално поделение гр. Стара Загора
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Районно управление "Социално осигуряване" гр. Пловдив
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Община Айтос Дирекция "Образование, култура, вероизповедание, спорт и туризъм"
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Второ средно общообразователно училище "Н. Й. Вапцаров" Монтана
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Териториално поделение Държавно ловно стопанство "Осогово"
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Териториално поделение гр. Габрово
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Министерство на вътрешните работи, Дирекция "Международни проекти"
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Ботевград" еоод
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Балчик" еоод
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом