Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр – велико търново
ИмеМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр – велико търново
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер59.57 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.veliko-tarnovo.mvr.bg/NR/rdonlyres/F5E893FE-A056-4DA4-A938-6F6260F1948A/0/vt_6475_201


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. “БАЧО КИРО” № 7

Рег. № я-6475/29. 02. 2012 г.

П Р О Т О К О Л


ОТНОСНО: Допускане на кандидати до участие в конкурс, обявен с обява рег. № я-4600/14. 02. 2012 г. на ВНД Директора на Областна дирекция на МВР – Велико Търново, за вакантни длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение в Областна дирекция на МВР – Велико Търново.


Днес, 28.02.2012 г., на основание обява с рег. № я-4600/14. 02. 2012 г. на ВНД Директора на ОД на МВР – Велико Търново, относно обявяване на конкурс за вакантни длъжности, за лица, работещи по трудово правоотношение в Областна дирекция на МВР – Велико Търново и заповед рег. № яз-509/16.02.2012 г. на ВНД Директора на ОД на МВР – Велико Търново, относно определяне състав на комисия за провеждане на конкурса, както следва:

Председател: Комисар ЖИВКО ХРИСТОВ КОЦЕВ - временно назначен на длъжност директор на ОДМВР - Велико Търново.

Членове:

1. Главен инспектор, категория “В” РАЙКО МАРИНОВ ЯКИМОВ – Главен счетоводител във “ФО”, Администрация – ОДМВР при ОД на МВР – Велико Търново

2. Старши инспектор, категория “В” ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ ИВАНОВ – Началник на “УССД”, Администрация – ОДМВР при ОД на МВР – Велико Търново

3. Инспектор, категория “Г” ІІ степен ИРИНА АТАНАСОВА КОСТОВА – ЛЕЩАКОВА – ст. юрисконсулт в “Правно обслужване” при ОД на МВР – Велико Търново.

4. Инспектор, категория “Г” ІІІ степен ВЪЛКАН БОРИСЛАВОВ ВЪЛКАНОВ – ВНД Началник на РУ “Полиция” – Свищов при ОД на МВР – Велико Търново.

5. Главен инспектор, категория “В” ДИМЧО ТОДОРОВ ДИМОВ – Началник на РУ “Полиция” – Стражица при ОД на МВР – Велико Търново.

6. Старши инспектор, категория “В” КИРИЛ ДИМИТРОВ ПАЛЕВ – Началник на “Човешки ресурси”, Администрация – ОДМВР при ОД на МВР – Велико Търново.

7. Инспектор, категория “Г” ІІ степен ГРЕТА ГЕОРГИЕВА РАДОЙЧЕВА – специалист ІV степен в “Човешки ресурси”, Администрация – ОДМВР при ОД на МВР – Велико Търново.

8. Инспектор, категория “Г” ІІ степен ЕВГЕНИ ИВАНОВ МИРЧЕВ – специалист V степен в “Човешки ресурси”, Администрация – ОДМВР при ОД на МВР – Велико Търново.

9. Старши инспектор, категория “В” ЯНКО ДИНКОВ СТОЙЧЕВ – началник на група “АИС-област Велико Търново”, при Дирекция “ КИАД”- МВР - София

Секретар: Сътрудник СНЕЖАНА РАДЕВА – старши технически сътрудник в “Човешки ресурси” при ОДМВР - Велико Търново, проведе в сградата на ОД на МВР - Велико Търново заседание за допускане до участие в конкурс на кандидати, подали заявления за участие в конкурс за вакантни длъжности, за лица работещи по трудово правоотношение в Областна дирекция на МВР – Велико Търново.

Заседанието е редовно, тъй като присъстват над 2/3 от членовете на комисията.

Документи за участие в конкурса по точка I от посочената Обява са подали 25 (двадесет и пет) кандидати.

След като разгледа всички постъпили документи, комисията

Р Е Ш И:

І. ДОПУСКА до участие в конкурсната процедура кандидатите, отговарящи на общите и специфични изисквания за заемане на длъжността, съгласно точка ІІ от обява рег. № я-4600/14.02.2012 г., (по входящ номер на заявлението за участие в конкурс), както следва:

I.1. За постъпване на работа в МВР за 1 /една/ вакантна длъжност - чистач, за лице работещо по трудово правоотношение в “УССД”, “Администрация – ОДМВР” в Областна дирекция на МВР – Велико Търново, кандидати, както следва:№ ПО РЕД

ВХ. № НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

1.

ВХ. № Я-5990/24. 02. 2012 Г.

2.

ВХ. № Я-6027/24. 02.2012 Г.

3.

ВХ. № Я-5991/24. 02.2012 Г.

4.

ВХ. № Я-5919/24. 02.2012 Г.

5.

ВХ. № Я-5917/24. 02. 2012 Г.

6.

ВХ. № Я-5621/22. 02. 2012 Г.

7.

ВХ. № Я-5411/21. 02. 2012 Г.

I.2. За постъпване на работа в МВР за 1 /една/ вакантна длъжност – системен оператор, за лице работещо по трудово правоотношение в “БДС”, група “Охранителна полиция”, РУ “Полиция” - Свищов при Областна дирекция на МВР – Велико Търново, кандидати, както следва:№ ПО РЕД

ВХ. № НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

1.

ВХ. № Я-6061/24. 02. 2012 Г.

2.

ВХ. № Я-6062/24. 02. 2012 Г.

3.

ВХ. № Я-6064/24. 02. 2012 Г.

4.

ВХ № Я-5832/23. 02. 2012 Г.

I.3. За постъпване на работа в МВР за 1 /една/ вакантна длъжност – системен оператор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, за лице работещо по трудово правоотношение в “Администрация – РУ”, РУ “Полиция” - Стражица при Областна дирекция на МВР – Велико Търново, кандидати, както следва:

№ ПО РЕД

ВХ. № НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

1.

ВХ. № Я-6026/24. 02. 2012 Г.

2.

ВХ. № Я-6058/24. 02. 2012 Г.

3.

ВХ. № Я-5412/21. 02. 2012 Г.

I.4. За постъпване на работа в МВР за 1 /една/ вакантна длъжност - чистач, за лице работещо по трудово правоотношение в “Администрация – РУ”, РУ “Полиция” - Стражица при Областна дирекция на МВР – Велико Търново, кандидати, както следва:

№ ПО РЕД

ВХ. № НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

1.

ВХ. № Я-6057/24. 02. 2012 Г.

2.

ВХ. № Я-6060/24. 02. 2012 Г.

3.

ВХ. № Я-5756/23. 02. 2012 Г.

I.5. За постъпване на работа в МВР за 1 /една/ вакантна длъжност – счетоводител по ДЩР, за лице работещо по трудово правоотношение в “Финансово осигуряване”, “Администрация – ОДМВР” в Областна дирекция на МВР – Велико Търново, кандидати, както следва:

№ ПО РЕД

ВХ. № НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

1.

Вх. № Я-6066/24. 02. 2012 Г.

2.

ВХ. № Я-6065/24. 02. 2012 Г.

3.

ВХ. № Я-6067/24. 02. 2012 Г.

4.

ВХ. № Я-5989/24. 02. 2012 Г.

5.

ВХ. № Я-5915/24. 02. 2012 Г.

6.

ВХ. № Я-5833/23. 02. 2012 Г.

7.

ВХ. № Я-5757/23. 02. 2012 Г.ІІ. НЕ ДОПУСКА до участие в конкурсната процедура следният кандидат:

ВХ. № Я-5916/24.02.12 Г./за длъжността “чистач” в “УССД”

Не отговаря на точка І от Обява рег. № я- 4600/14.02.2012 г. /Не се е явил пред експертно лекарска комисия за удостоверяване годността по медицински показатели за работа в МВР/

ІІ. Провеждането на етап „СЪБЕСЕДВАНЕ” с допуснатите кандидати за вакантните длъжности “Чистач” в “УССД” при ОД на МВР – В. Търново и за “Администрация – РУ” при РУП - Стражица ще се състои на 05. 03. 2012 г. ( понеделник) от 14. 00 часа в сградата на Областна дирекция на МВР – Велико Търново.

ІІІ. Провеждането на етап „ТЕСТ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ” с допуснатите кандидати за вакантните длъжности “Системен оператор” в РУП – Свищов и в РУП – Стражица и за вакантната длъжност “Счетоводител по ДЩР” във “Финансово осигуряване” ще се състои на 05. 03. 2012 г. ( понеделник) от 14. 00 часа в сградата на Областна дирекция на МВР – Велико Търново


Забележка: Кандидатите, които не са се явили на някой от конкурсните етапи по неуважителни причини, не се допускат до следващият конкурсен етап и приключват участието си в конкурса.


VІ. Настоящият протокол да бъде обявен по подходящ начин в ОД на МВР- Велико Търново.


К О М И С И Я:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Комисар: ______/п/________

/Ж. Коцев/

СЕКРЕТАР:

Сътрудник: ______/п/______

/С. Радева/


Свързани:

Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр – велико търново iconМинистерствонавътрешнитеработ и областна дирекция на мвр велико търново
К-8197/23. 07. 2012 г на Министъра на вътрешните работи, за провеждане на конкурс за израстване в категория “В” и заемане на длъжности...
Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр – велико търново iconМинистерствонавътрешнитеработ и областна дирекция на мвр велико търново
К-10663/25. 09. 2012 г на Министъра на вътрешните работи, относно обявяване на конкурс за израстване в категория “В” в Областна дирекция...
Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр – велико търново iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр русе
Мвр, обявен с мз рег. № К- 2119 от 28. 02. 2012 г за длъжността механик по сот от категория е сътрудник, за която не се изисква задължително...
Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр – велико търново iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр- видин
Относно: Допускане на кандидати до участие в конкурс, обявен със заповед рег. № К- 12251/07. 11. 2012г на Министъра на вр, за постъпване...
Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр – велико търново iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр монтана
Заповед рег. № К-6713/18. 06. 2012 година на Министъра на вътрешните работи по конкурс за постъпване на държавна служба в мвр на...
Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр – велико търново iconРег. № Я 25613 Дата: 10. 09. 2012 г. Протоко л
Внд директора на Областна дирекция на мвр – Велико Търново, относно обявяване на конкурс за израстване в категория “Д” и заемане...
Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр – велико търново iconПротоко л
Министъра на вътрешните работи, за провеждане на конкурс за израстване в категория “В” и заемане на длъжности с особена отговорност...
Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр – велико търново iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция "полиция"-враца
К-743/06. 02. 2008г за постъпване на държавна служба в мвр за 1 /една/ вакантна длъжност от категория В, за която не се изисква първоначално...
Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр – велико търново iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр враца
Мз рег. № К-17/06. 01. 2009г на кандидати за постъпване на държавна служба в мвр за 12 /дванадесет/ вакантни места от категория г...
Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр – велико търново iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр враца
Мз рег. № К-19/06. 01. 2009г на кандидати за постъпване на държавна служба в мвр за 30 /тридесет/ вакантни места от категория е полицай,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом