Деклараци я за съгласие за участие като подизпълнител
ИмеДеклараци я за съгласие за участие като подизпълнител
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер24.36 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.slivopole.ru-se.com/usr_files/8_Zimno_Declaracia_2012.doc

Приложение № 3 - декларация за съгласие за подизпълнител (образец)Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител


____________________________________________________________________________

(наименование на подизпълнителя)

със седалище и адрес на управление (за търговците)/

съответно постоянен и настоящ адрес (за физическите лица, без търговско качество):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

регистриран/о по ф.д. № ___________ / __________ г. на ________________________ окръжен съд,

съответно в търговски регистър при АВ към МП с ЕИК _______________________________________

представлявано от ____________________________________________________________________________

ЕГН __________________________

притежаващ/-а лична карта № ______________ издадена на ___________ от МВР – град _______

постоянен адрес на представляващия ____________________________________________________

Телефон ______________________________________________________________

Факс ______________________________________________________________

Електронен адрес ______________________________________________________________


При възлагане на малка обществена поръчка с предмет:

УСЛУГА – ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ на общинската пътна мрежа и местни пътища/ улици на територията на Община Сливо поле, включително платната за движение по републиканските пътища в границите на град Сливо поле, през оперативния сезон 2011- 2012 година, включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътните настилки и съоръженията, вкл. възстановителни работи при аварийни ситуации”,

по обособени позиции


с Възложител: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ


ДЕКЛАРИРАМ, че:


Представляваното от мен лице:

________________________________________________________________________________________________ (посочете лицето, което представлявате)

е съгласно да участва като подизпълнител на участника

________________________________________________________________________________________________ (посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на малка обществена поръчка с предмет:

УСЛУГА – ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ на общинската пътна мрежа и местни пътища/ улици на територията на Община Сливо поле, включително платната за движение по републиканските пътища в границите на град Сливо поле, през оперативния сезон 2011- 2012 година, включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътните настилки и съоръженията, вкл. възстановителни работи при аварийни ситуации.


Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител:

1. Са по обособена позиция № ___________________________________

2. Представляват:

________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________


(Избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка

които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)


Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.


Дата: ____________ 2012 г. ДЕКЛАРАТОР: __________________

(___________________________)

Свързани:

Деклараци я за съгласие за участие като подизпълнител iconДеклараци я за съгласие за участие като подизпълнител

Деклараци я за съгласие за участие като подизпълнител iconДеклараци я за съгласие за участие като подизпълнител
Компонент 1, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: b 1-01- 01/2011 „Запазване на привлекателността на територията...
Деклараци я за съгласие за участие като подизпълнител iconДекларация за съгласие за участие като подизпълнител
Мвр с егн в качеството ми на (посочете длъжността) на
Деклараци я за съгласие за участие като подизпълнител icon1. Решение за откриване на процедурата
Декларации по чл. 56 от Закона за обществените поръчки и за съгласие за подизпълнител
Деклараци я за съгласие за участие като подизпълнител iconОбразец №4 деклараци я
Оперативна програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция България 2007-2013 г. Видовете и обемът работи (дейностите), които...
Деклараци я за съгласие за участие като подизпълнител iconПриложение №4 деклараци я по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки от участник / подизпълнител
Търговския регистър при Агенцията по вписвания с еик, или вписано в търговския регистър при съд по ф д. № / г., Булстат /ненужното...
Деклараци я за съгласие за участие като подизпълнител iconИзготвяне на технически инвестиционни проекти за бърза автобусна линия, терминали и система от велосипедни алеи
Ните изисквания (напр изпълнен един договор за проектиране на сграда за обществено обслужване или др.) могат да бъдат доказани с...
Деклараци я за съгласие за участие като подизпълнител iconДеклараци я
Потвърждаваме, че пътуването ни от гр./с до гр. Варна, за участие
Деклараци я за съгласие за участие като подизпълнител iconДоговор за подизпълнител по оперативна програма
Договор за подизпълнител по оперативна програма: “развитие на човешките ресурси”
Деклараци я за съгласие за участие като подизпълнител iconДоговор за подизпълнител по оперативна програма
Договор за подизпълнител по оперативна програма: “развитие на човешките ресурси”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом