Питания и отговори на питания
ИмеПитания и отговори на питания
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер114.97 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vlastta.com/admin/pics/dneven red prot 11.doc
Д Н Е В Е Н Р ЕД :  1. Питания и отговори на питания.  1. Започване на процедура по подготовка и обявяване на Международен конкурс за придобиване на устройствена концепция за изграждането на градска среда за широко обществено ползване на територията на Пристанище „Варна – Изток”.3. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и стопанство” относно:

- обявяване за частна общинска собственост на дворно място с площ 1996 кв.м., съставляващо УПИ XVІІІ – “за обществено обслужване”, кв. 682, по плана на 2 м.р. на гр. Варна, с АОС № 4881/публична/12.02.2008 г.

- прекратяване на съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна Желка Георгиева Бойчева и Митко Стефанов Бойчев, чрез продажба на имот общинска собственост,находящ се в гр. Варна, ул. "Цар Асен" № 19, 21, 23, представляващ земя с площ от 57,24 кв.м. ид.ч. от УПИ V- ­15,7, кв.450, l-ви м.р. гр.Варна, ул."Цар Асен"№ 19, 21, 23;

- обявяване за частна общинска собственост на имот – начално училище "Васил Левски", находящ се на ул. "Найчо Цанов"№ 14, УПИ І – 1086 "За начално училище", кв.70, по плана на 28 м.р. на гр.Варна, кв. Аспарухово;

- провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в град Варна, улица "Йордан Йовков", представляващ: сграда със застроена площ 28,00 (двадесет и осем)кв.м.; конструкция - полумасивна; етажност - 1 етаж; година на построяване - 1970 г. и земя - поземлен имот №10135.3515.481.2, с площ 420,00 кв.м.;

- прекратяване на съсобственост между Община Варна, от една страна, и от друга страна Марин Великов Митев, Тихомир Иванов Митев и Иво Каменов Георгиев, чрез продажба на имот общинска собственост, находящ се в гр. Варна, с.о."Сотира", представляващ земя с площ 113,00 кв.м. ид.ч. от УПИ XLIV- 303, 304, 305, 306, 383, 384, 385, 386, 396, 402, 403, 1030, 1031, 9531, целият с площ 9807,00 кв.м., кв.24, с.о."Сотира", гр.Варна;

- прекратяване на съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна ЕТ"Сириус-57- Тихомир Димитров"-гр.Варна, чрез продажба на имот ­общинска собственост, находящ се град Варна, ул."Дубровник";

- прекратяване на съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна Василка Пеева Петкова, чрез продажба на имот - общинска собственост, находящ се град Варна, на улица "Петко Напетов", № 56;

- отмяна на решения на Общински съвет – Варна – № 506-7, № 507-7, № 508-7, № 509-7, № 510-7 по протокол № 7/21.05.2008 г. и решения № 672-3, № 673-3, № 674-3, № 675-3, № 676-3 по Протокол № 9/25, 28.07.2008 г.;

- провеждане на търг с тайно наддаване по реда на Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС за продажба на автомобил марка “Мерцедес”, модел 230, собственост на “Обреди” ЕООД;

- даряване на два специализирани мотоциклета нововнос, за нуждите на “Общинска полиция”, собственост на "Обреди" ЕООД;

- включване на 2 бр. жилища във фонд “Резервен”;

- промяна предназначението на 3 бр. жилища от фонд “Резервен” във фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;

- включване на 3 бр. жилища във фонд „Ведомствен”;

- предоставяне безвъзмездно на социалните заведения Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост "Свети Йоан Златоуст", Домашен социален патронаж и Дом за стари хора "Гергана" на закупени от Община Варна транспортни средства;

- приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 2007 г., освобождаване от отговорност на управители, членове на съвети на директори и контрольори и избиране на одитори за 2008 г. на:

* „Диагностично консултативен център І – “Света Клементина” – Варна” ЕООД;

* „Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД;

* „Диагностично консултативен център “Чайка” ЕООД;

* „Диагностично консултативен център „Свети Иван Рилски” – Аспарухово - Варна” ЕООД;

* „Диагностично консултативен център V – Варна – „Света Екатерина” ЕООД;

* „Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД;

* „Амбулатория групова практика за специализирана медицинска помощ - Център за психично здраве – Варна” ЕООД;

* „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Варна” ЕООД;

* „Градски транспорт” ЕАД;

* „Обреди” ЕООД;

* „Общинска охранителна фирма” ЕАД.


- приемане на годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад за дейността за 2007 г., освобождаване от отговорност на управители, членове на съвети на директори и контрольори и избиране на одитори за 2008 г. на:

* “Диагностично-консултативен център ІV - Варна” ЕООД;

* “Дворец на културата и спорта” ЕАД;

* “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД;

* “Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение “Проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД;

* “Дентален център І - Варна” ЕООД;

* “Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД;

* “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – “д-р Марко Антонов Марков” – Варна” ЕООД;

* “Ученическо и столово хранене” ЕАД;

* “Дезинфекционна станция” ЕАД;

* “Жилфонд” ЕООД – Варна;

* “Пазари” ЕАД – Варна;

- възлагане на Кмета на Община Варна изготвяне на доклад и предложение за преобразуването на “Дезинфекционна станция” ЕАД в общинско предприятие;

- замяна на недвижими имоти – имот-частна общинска собственост, находящ се в град Варна, улица "Овчо поле" № 26(двадесет и шест), представляващ земя - урегулиран поземлен имот VIII-3 с площ 270,00 кв.м., при граници: улица "Овчо поле", УПИ IX-4, УПИ III-9, УПИ VII-2, в квартал 546 (петстотин четиридесет и шест) по плана на 14 (четиринадесети) микрорайон, по Акт за частна общинска собственост № 3113/09.07.2004 г., да бъде заменен срещу имот-частна собственост, находящ се в град Варна, улица "Струга" № 77 (седемдесет и седем), представляващ жилищна сграда със застроена площ 90,96 кв.м., построена в ПИ № 6 от квартал 545, целия с площ 220,00 кв.м.;

- включване на 2 бр. жилища във фонд “Резервен”;

- прекратяване на съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна Любчо Стилиянов Панайотов живущ в гр.Варна ул."Подвис" 27 вх.А, ет. 7 ап.70 и Мери Стилиянова Каракашева, живуща в гр.Варна ЖК"Възраждане" 22 ет.3 ап.13., чрез продажба на имот - общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул. “Синчец”, представляващ земя с площ 180,00 (сто и осемдесет) кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот VI1283,284 (седем-двеста осемдесет и три, двеста осемдесет и четири) - целия с площ 526,00 (петстотин двадесет и шест) кв.м., в кв.38 (тридесет и осем), по плана на 25 (двадесет и пети) подрайон, на съсобствениците Любчо Стилиянов Панайотов и Мери Стилиянова Каракашева;

- отмяна на Решение № 4624-3 по Протокол № 50/24.01.2007 г.;

- разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна вх. № ЗАО-49249/27.11.2008 г.относно прекратяване на съсобственост върху поземлен имот № 10135.3512.224, целият с площ от 12890.00 кв.м, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост” ІІ м.р. чрез замяна на притежаваните от Община Варна 2 374.00 кв.м ид.части, съгласно АОС № 2949/2004 г.срещу 1648.00 кв.м ид.части от ПИ пл. № 2586 „за озеленяване, находящ се в 19-ти п.р.по плана на ж.к. „Чайка”, собственост на „БОЛЯРИ” ЕАД.


4. Разглеждане на предложения за решения от Комисия по приватизация и приватизационен контрол относно:

- утвърждаване на лицензирани оценители и правоспособни юристи за изготвяне на приватизационни оценки и анализи на правното състояние;

- финализиране на приватизационни процедури за обекти по приходната част на Годишния план за приватизация за 2008 г.;

- финализиране на приватизационна процедура за продажбата на „Топлострой” ЕООД във връзка с молба вх. № ОбС-8-2600(115)/28.11.2008 г.

- актуализация на приходната и разходната част на Годишния план за приватизация за 2008 г.


5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и бюджет” относно:

- осигуряване на целеви средства за довършителни строително-монтажни работи на блок “Христо Ботев”;

- приемане на План-сметка за дейност «Чистота» за 2009 г.;

- актуализиране на решение № 4777-2/52/16.03.2007г. за финансиране на инвестиционни обекти на територията на Община Варна, чрез банков заем;

- промяна в Приложение № 2 към „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна”;

- предложение за опрощаване на държавни вземания;

- освобождаване от такса битови отпадъци.

- изменение на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна”;

- определяне размера на такса за битови отпадъци за 2009 г.; приемане на актуализирани варианти на: „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна”, Приложение № 1 и Приложение № 2 към същата;

- финансиране на Центровете за социални услуги по Социалната програма – общинска делегирана дейност от 01.01.2009 г.;

- участие на Община Варна с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013», процедура BG 161 PO 005/08/1.10/02/04 «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.», Приоритетна ос 1: «Подобряване и развите на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 е.ж. и населени места под 2 000 е.ж. попадащи в градски агломерации ариали»;

- кандидатстване на Община Варна по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.03 “За по-добро бъдеще на децата” наименование на проекта: Заедно за децата на Варна.

- одобряване на две нови щатни бройки в ОП „Инвестиционна политика”;

- разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна относно необходимостта от осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти на паралелки в общинските училища ОУ „Кап. Петко войвода”, ОУ „П. Волов”, ОУ „Кл.Охридски”, с. Константиново и Оздравително училище „Д-р Н. Димитров”;

- съфинансиране на проект за газификация на студентско общежитие: блок 3, находящо се в гр. Варна, ул. „Брегалница” – публична държавна собственост, съгл. АДС № 1175/04.06.1998 г., предоставено за управление на МУ„Проф. д-р П. Стоянов” със заповед № 1293/02.12.1997 г. на Областен управител – Варна и газификация на студентско общежитие – блок 35, находящо се в гр. Варна, ул. „Петър Райчев” – публична държавна собственост, съгл. АДС № 1176/04.06.1998 г., предоставено за управление на МУ „Проф. д-р П. Стоянов” със заповед № 1293/02.12.1997 г. на Областен управител – Варна.


6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места” относно:

- съгласуване на ПРЗ за УПИ І-115 “за жилищна сграда” кв. 24, план извадка от ПП за ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна;

- съгласуване на ПРЗ за УПИ VІ-123 “за жилища” и УПИ VІІІ-123 “за жилища”, кв. 20, план извадка от ПП за ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна;

- съгласуване на ПРЗ на УПИ VІ-13 “за ниско етажно курортно строителство или жилищни сгради”, кв. 25, план извадка от ПП за ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна;

- приемане на ПР за УПИ ІІ- 3519 “за панорамна площадка”, кв. 1, СО “Зеленика”, гр. Варна;

- съгласуване на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ І-1424 “за обслужващи дейности”, кв. 31 по плана на 8-ми м.р. на гр. Варна;

- съгласуване на промяна в инвестиционните намерения и частично изменение на ПРЗ на УПИ VІІІ-13, кв. 3, по плана на к.к. „Златни пясъци”, гр. Варна.


7. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване” относно:

- отпускане на еднократна финансова помощ по молби на граждани;

- отпускане на еднократна финансова помощ на безплодни двойки в програма ІVF със средства, отпуснати от Община Варна;

- избор на управител на „Диагностично-консултативен център ІV – Варна” ЕООД.


8. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални дейности и жилищна политика” относно:

- отпускане и неотпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на граждани;

- създаване на работна група за систематизиране предложенията за промени в „Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища”.


9. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура, вероизповедания, медии” относно:

- промяна в “Статут за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна” приет с решение на Общинския съвет № 640-11(13)/03, 09.06.2004 г.

- утвърждаване на проект “Чешката култура във Варна през 2009 г.”


10. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки дейности и спорт” относно:

- приемане на “Общинска стратегия за рехабилитация и реинтеграция на лица, зависими от психоактивни вещества – Варна 2009 – 2013”;

- приемане на “Общинска стратегия за превенция на ХИВ/СПИН – Варна 2009 – 2014”.


11. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Наименования” относно:

- именуване на улицата, очертана с начална о.т. 77, о.т. 78 и крайна о.т. 326, находяща се в ж.к. „Възраждане”, І м.р., гр. Варна, с наименованието улица "Моряк";

- именуване на улицата, очертана с начална о.т. 326, о.т. 327 и крайна о.т. 328, находяща се в ж.к. „Възраждане”, І м.р., гр. Варна, с наименованието улица "Юрдан Тодоров".


12. Избор на Комисия във връзка с Наредба № 2/08.01.2008 г. за съдебните заседатели и писмо вх. № ОС-8-1103(88)/22.10.2008 г. от заместник председателя на Варненския окръжен съд.


13. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Благоустройство и комунални дейности” относно:

- даване на съгласие Община Варна да участва като учредител и редовен член на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Регионално сдружение за управление на отпадъците „ЕКО-2010”;

- приемане на план-сметка за дейност „Чистота” за 2009 г.;

- вземане на решение във връзка с договор изх. № Д-9200(7841)/28.10.1999 г. за предоставяне на концесия за дейността по поддържане на чистотата на територията на р-н „Одесос” и договор изх. № Д-9200(7842)/28.10.1999 г. за предоставяне на концесия за дейността по поддържане на чистотата на територията на р-н „Аспарухово”.


14. Промени в съставите и ръководствата на ПК и ВрК към Общински съвет – Варна.


15. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Правна комисия” относно:

- приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”.


16. Разглеждане на предложения за решения от Кмета на Община Варна относно:

- присъединяване на Община Варна към общините от европейски съюз, подписали „Споразумение на кметовете” за устойчива енергия за Европа;

- участие на Община Варна с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” BG161РО005/08/3.0/05 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България” по Приоритетна ос 3. „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.


17. Освобождаване на представителя на Община Варна в Общото събрание на акционерите на „Спортен комплекс Спартак” АД, избор на нов представител и упълномощаването му да представлява Община Варна на ОСА на дружеството, насрочено за 12.01.2009 г., съгласно покана вх. № ОС-8-2600/95/05.12.2008 год.

18. Освобождаване на представителя на Община Варна в Общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна”-Варна” АД, избор на нов представител и упълномощаването му да представлява Община Варна на ОСА на дружеството, насрочено за 19.12.2008 г., съгласно покана изх. № 2636/02.12.2008 год.

19. Одобряване на рамково споразумение за сътрудничество между Община Варна и Националния институт за обучение на директори към Министерството на образованието и науката.


20. Преобразуване на акционерно дружество с общинско имущество „Дезинфекционна станция” ЕАД в еднолично дружество с ограничена отговорност.


21. Намаляване състава на Съвета на директорите на „Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД, „Градски транспорт” ЕАД, „Дворец на културата и спорта” ЕАД и „Общинска охранителна фирма” ЕАД; освобождаване и избор на членове от същите.


22. Учредяване безвъзмездно право на ползване на Регионален център по здравеопазване – Варна върху имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Проф. Державин” № 19, 1-ви п.р., кв. 462, ПИ № 13.


23. Отмяна на решение на Общински съвет – Варна № 781-1.2(10)/23,29.10.2008 год. в частта му за „Обреди” ЕООД и задължаване управителя на дружеството да използва сумата за финансиране преместването на трасето на ел.кабел в Централен гробишен парк – Варна.

Свързани:

Питания и отговори на питания iconПитания и отговори на питания
Младост”, іі-ри м р търговски комплекс “Орехчето” (върху топлопровода) и в ж к. „Вл. Варненчик”, ііі-ти м р
Питания и отговори на питания icon1. Питания и отговори на питания
Разглеждане на оспорвания от Кмета на община Варна на решения на Общинския съвет
Питания и отговори на питания icon1. Питания и отговори на питания
Община Варна за 2007 г по приходи и разходи съгласно Единна бюджетна класификация
Питания и отговори на питания icon1. Питания и отговори на питания
Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение “проф д-р Д. Стаматов” – Варна еоод за 2005 г
Питания и отговори на питания icon1. Питания и отговори на питания
Разглеждане на предложения за решения от пк “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината...
Питания и отговори на питания icon1. Питания и отговори на питания
Галина Павлова – управител на “Диагностично-консултативен център V” – Варна – еоод за периода от 01. 01. 2006 до 31. 12. 2006 г
Питания и отговори на питания icon1. Питания и отговори на питания
Овчо поле” №22-22а, кв. 546, по плана на 14-ти п р на гр. Варна, представляващ дворно място с площ 259. 00 кв м ведно със сграда...
Питания и отговори на питания iconОт заседание, проведено на 19. 05. 2010 г по точка
Колеги, независимо от това, че г-н кметът на Община Варна Кирил Йорданов е в София във връзка с пресконференцията по предстоящата...
Питания и отговори на питания iconПитания и отговори на питания на 25-тото заседание на Общински съвет Варна
В отсъствието на кмета от 25-тото заседание на Обс варна, общинските съветници поставиха въпросите си. Зам кметът Антон Жожев, който...
Питания и отговори на питания icon1. Питания и отговори на питания
Разглеждане на оспорване от Кмета на община Варна вх. № Фб-7-9303(12)/06. 02. 2007 г на решение на Общинския съвет – Варна №4648-4(50)/24....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом