Конспект за семестриален изпит по „Организационно проектиране
ИмеКонспект за семестриален изпит по „Организационно проектиране
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер25.49 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://pu-fisn-sotirova-vladikov.eu/OrgProektirane-Conspectus.doc
Пловдивски университет:Паисий Хилендарски

Факултет: Икономически и социални науки

Катедра: Икономически и политически науки

Лектор: проф.д.ик.н. Мария Сотирова

Дисциплина: Организационно проектиране

Актуалност: януари/2012 г.


КОНСПЕКТ

за семестриален изпит

по „Организационно проектиране”

за магистърска програма „БИЗНЕСАДМИНИСТРАЦИЯ” 1. Същност и функциониране на организациите: генезис, типологични характеристики, компоненти.

 2. Съвременни процеси и тенденции в развитието на организациите – фактори и форми на проявление.

 3. Организационна функция, организационна структура, организационни измерения.

 4. Организационно проектиране – същност и предназначение.

 5. Универсален подход и класически модел на проектиране – същност, основни концепции и методи. Критерии за оценка на организационните решения.

 6. Универсалният подход и неокласически модел на проектиране – същност, основни концепции и методи. Критерии за оценка на организационните решения.

 7. Ситуационен подход – същност, основни характеристики, основни групи ситуационни променливи.

 8. Ситуационен подход – технологични фактори и променливи. Организационно съответствие.

 9. Ситуационният поход и оценка на влиянието на факторите на средата.

 10. Ситуационният подход и стратегическият избор на мениджмънта.

 11. Длъжност и работно място. Основни характеристики на длъжностите. Длъжностно разписание и описание на длъжностите /длъжностни характеристики/.

 12. Проектиране на длъжностите – дълбочина и обхват /автономност и степен на разнообразие на дейностите/, подходи на проектиране.

 13. Интегриране на длъжностите – критерии и механизми за обединяване на длъжностите.

 14. Централизация и делегиране на правомощия – предимства и ограничения. Длъжностна йерархия. Линейни и щабни функции. Взаимодействие между линейния и щабния персонал.

 15. Обхват и мащаб на управляемост. Основания и критерии за формиране на структурни звена и равнища на управление.

 16. Управленските решения и упражняването на управленската власт и управленските правомощия. Същност и видове.

 17. Нестандартизирани /непрограмирани/ управленски решения. Методи на разработване. Организационното проектиране като процес на разработване и вземане на нестандартно решение.

 18. Организационна промяна и организационно развитие – същност, фактори, основни модели и етапи на реализация.

 19. Организационно проектиране на системи за управление на човешките ресурси – същност, обхват, основни компоненти.

 20. Международните стандарти за управление на качеството и изискванията им към проектирането на системи за управление на човешките ресурси.ЛИТЕРАТУРА


1. Сотирова М., 1999г, Организационно проектиране на система за управление на човешките ресурси /учебно помагало/, Пловдив, ПУ „П.Хилендарски”.


2. Лайкърт К, 2005г, Пътят на Тойота. Управленски принципи от най-големия производител на света, С. Изд. „Рой Комюникейшън”-ЕООД.


3. Радков Й., 2002г, Мениджмънт /наука и практика/, С. „Мениджмънт иновации”.

4. Хаджиев Б., 2000г, Разумното управление – реинженеринг, Агенция „Анима & Търговски колеж”-Пловдив.


5. Бакърджиева М, 1998г, Анализ и проектиране на организацията на управление, Свищов.


6. Шопов Д., Атанасова М., 1998г, Управление на човешките ресурси, С. Изд.„Тракия”.


7. Донъли Д.Х.И и др., 1999г, Основи на мениджмънта, С, Изд.„Отворено общество”.

Конспект по „Организационно проектиране”, www.pu-fisn-sotirova-vladikov.eu

Свързани:

Конспект за семестриален изпит по „Организационно проектиране iconКонспект за семестриален изпит по Вътрешни болести і-ва част за ІV курс
Кардиология, Пулмология, Ендокринология, Клинична лаборатория 2009/2010 учебна година
Конспект за семестриален изпит по „Организационно проектиране iconКонспект за семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт редовна форма на обучение Организационна социализация на индивида
За семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт” редовна форма на обучение
Конспект за семестриален изпит по „Организационно проектиране iconКонспект за семестриален изпит по вътрешни болести гастроентерология, нефрология и хематология
Методи за диагностика на бъбречните заболявания – ури-нен анализ, клирънси, рентгенологични, радиоизотопни и други
Конспект за семестриален изпит по „Организационно проектиране iconКонспект за семестриален изпит по „Икономика на труда
Съвременни характеристики на трудовата дейност: технико-технологичният прогрес и промените в труда и неговото съдържание
Конспект за семестриален изпит по „Организационно проектиране iconКонспект за семестриален изпит по вътрешни болести і-ва част за ІV курс
Ибс – инфаркт на миокарда: етиология, патогенеза, клинична картина, диагноза, диференциална диагноза
Конспект за семестриален изпит по „Организационно проектиране iconКонспект за семестриален изпит по данъчно право на рб
Обща характеристика на Данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и...
Конспект за семестриален изпит по „Организационно проектиране iconКонспект за семестриален изпит по психиатрия
Разстройства в съдържанието на мисленето: налудни идеи – характеристика, видове; налудни идеи при отделните заболявания; свръхценни...
Конспект за семестриален изпит по „Организационно проектиране iconКонспект за провеждане на годишен семестриален изпит по "анестезиология, реанимация и интензивно лечение"
Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – определение, историческо развитие, предмет, цели и задачи
Конспект за семестриален изпит по „Организационно проектиране iconВнимани е! за допускане до Защита на дипломна работа/ Държавен изпит е необходимо
Защита на дипломната работа/ Държавен изпит само за студенти, на които не са изтекли студентските права – до 3 години от първата...
Конспект за семестриален изпит по „Организационно проектиране iconКонспект за семестриален изпит по „Управление на човешките ресурси
Същност, обект и предмет, обхват и съдържание на „Управлението на човешките ресурси”. Дефиниране на понятията „човешки ресурс” и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом