Учебни програми и учебно съдържание по български език и литература Учебна програма по български език
ИмеУчебни програми и учебно съдържание по български език и литература Учебна програма по български език
страница1/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер268.09 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://www.belschool.net/files/news/programi5_12klas.doc
  1   2   3   4
Подготви се за НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА


Учебни програми и учебно съдържание

по български език и литература


Учебна програма по български език

V клас

/34 учебни седмици с 3 учебни часа седмично/


Ядра на учебно съдържание


Теми

Основни понятия

/по теми/


Ядро 1:


Социо-

културни

компетент-

ности

Тема 1:

Езикът в зависимост от ситуацията на общуване

 • Ситуация на общуване - цел,

предмет, участници, условия;

 • официално и неофициално

общуване;

 • речев етикет.

Тема 2:

Текстът в речевото общуване

 • Тема, подтеми в текста;

 • строеж на текста; абзац;

 • план на текст;

 • официално-делови текст.


Ядро 2:


Езикови компетент-

ностиТема 1:

Изречение. Видове изречения по цел на общуване и по състав

 • Видове изречения по състав

/просто и сложно/;

 • съчинително свързване в простото

изречение;

 • подчинително свързване в простото

изречение;

 • интонация и пунктуация на изречението;

 • словоред.

Тема 2:

Просто изречение. Главни и второстепенни части.

 • Подлог и сказуемо;

 • просто и съставно сказуемо;

 • второстепенни части;

 • допълнение;

 • обстоятелствено пояснение;

 • определение;

 • приложение;

 • еднородни части;

 • синтактичен анализ.

Тема 3:

Дума. Речниково значение.

 • Речниково значение;

 • многозначност на думата;

 • пряко и преносно значение;

 • контекст;

 • синоними, антоними, омоними,

пароними;

 • речници /тълковен, синонимен,

правописен, правоговорен/.

Тема 4:

Граматично значение на думата. Морфема.

 • Граматично значение;

 • форми на думата;

 • основна форма;

 • морфема;

 • морфемен анализ;

 • словообразувателни и

формообразувателни морфеми.

Тема 5:

Части на речта

/изменяеми и неизменяеми/. Имена.

 • Изменяеми и неизменяеми части

на речта;

 • качествено и относително

прилагателно име;

 • морфологичен анализ;

 • граматични признаци на имената

/съществителни, прилагателни и числителни/;

 • сложно именно название.

Тема 6:

Изменяеми части на речта.

Местоимение.

 • Граматични признаци на

местоименията ;

 • падежни форми на личните

местоимения;

 • показателно местоимение;

 • въпросително местоимение;

 • относително местоимение.

Тема 7:

Изменяеми части на речта.

Глагол.

 • Граматични признаци на глагола;

 • спрежение на глагола;

 • основни глаголни времена

/сегашно, минало свършено, минало несвършено, бъдеще/;

 • основна и преносна употреба на

глаголните имена.

Тема 8:

Неизменяеми части на речта.

 • Наречие;

 • съюз;

 • предлог;

 • междуметие;

 • частица.

Тема 9:

Звукова страна на думата.

 • Ударение;

 • променливо я;

 • подвижно ъ;

 • непостоянно ъ.


Ядро 3:


Социо-

културна и

езикова

компетент-

ност.

Устно

общуване.Тема 1:

Самопредставяне.

Поздравление.


 • Представяне и самопредставяне

според правилата на речевия етикет;

 • поздравление.

Тема 2:

Подробен преразказ на кратък текст /откъс от текст/.

 • Устен подробен преразказ.

Тема 3:

Съчинение повествование.

 • Повествование /устно

повествование/.

Тема 4:

Съчинение описание.

 • Описание /устно описание/.


Ядро 4:


Социо-

културна и

езикова

компетент-

ност.

Писмено

общуване.Тема 1:

Подробен преразказ на кратък текст /откъс от текст/.

 • Писмен подробен преразказ.

Тема 2:

Съчинение повествование.

 • Повествование /писмено

повествование/.

Тема 3:

Съчинение описание.

 • Описание /песмено описание/.

Тема 4:

Лично писмо, поздравителна картичка, телеграма, покана.

 • Лично писмо;

 • поздравителна картичка;

 • телеграма;

 • покана.Учебна програма по литература

V клас

/34 учебни седмици с 2 учебни часа седмично/

Светът в словото

1.Светът и човекът

1.1. Митове и легенди за сътворението:

 • старогръцки /Уран и Гея/;

 • библейски /Сътворението/;

 • скандинавски /”Имир, леденият великан”/;

 • български /по избор/;

 • арменски епос /”Раждането на Вахагн”/.

1.2. Фолклорни представи за света:

 • “Славки си рожба не трае” /фолклорна песен/;

 • “Тримата братя и златната ябълка” /българска фолклорна приказка/;

 • “Слънцето и луната” /еврейска приказка/;

 • “Легенда за рома” /ромска приказка/;

 • “Събра Марко триесе юнаци” /песен от цикъла за Крали Марко/.


2. Фолклорен празничен календар

2.1. Слънчев – лунен календар

Коледа

 • “Ой те, дръвце, право дръвце” /фолклорна песен/;

 • “Станенине, господине” /фолклорна песен/;

 • “Млада Бога” – Илия Волен;

Прошка

 • “Благословия на кукерския цар” /фолклорен текст/;

Великден

 • “Яйцето на живота” /фолклорна песен/;

 • “Родба на родбите” /фолклорна песен/ - по избор;

 • “Пролетен празник” – Кирил Христов;

 • “Възкресение” – Елисавета Багряна;

Гергьовден

 • “Свети Георги и ламята” /фолклорна легенда/;

Еньовден

 • “Ой, Еньо, Еньо, Еньо ергеньо” /фолклорна песен/;

Димитровден

 • “Свети Димитър коня кове” / фолклорна песен/;

Пасха /пасхална молитва/

Курбан байрям

2.2. Семеен календар

Сватба

 • “Ела се вие, превива” /фолклорна песен/;

Раждане

 • “Снощи се дете родило” /фолклорна песен/.


3. Човекът и общността

 • “Овде дърво столовито” /фолклорна песен/;

 • “Два са бора ред поредом расли” /фолклорна песен/;

 • “Котаракът в чизми” – Шарл Перо;

 • “Гъсарката на кладенеца” – Братя Грим;

 • “Грозното патенце” – Х. К. Андерсен;

 • “Златната мома” /българска фолклорна приказка от Бесарабия/;

 • Из “Хитър Петър” – Сава Попов /”Търговецът”/;

 • “Главатарят, който поискал да плени месечината” /турска приказка, преразказана от Н. Тодоров/;

 • “Трима братя града градяха” /фолклорна песен/;

 • “Най-справедливият” – Елин Пелин;

 • “Даваш ли, даващ, балканджи Йово”;

 • “Бил се Марко с турци еничери” /фолклорна песен/;

 • “Момче с крила” – Агоп Мелконян;

 • “Приспивна песен” – Асен Разцветников;

 • “Родна реч” – Иван Вазов.

Ядра на учебно съдържание


Основни нови понятия /по теми/

Ядро 1:


Социокултурни

компетентности


 • Космос / хаос;

 • общност;

 • род;

 • семейство;

 • бит;

 • кръвна връзка;

 • брачна връзка;

 • наследство;

 • родова общност;

 • ценности на родовата общност;

 • празничен календар;

 • обичай;

 • празник;

 • делник;

 • обред;

 • ритуал;

 • добро;

 • зло;

 • красиво;

 • грозно;

 • справедливо;

 • несправедливо;

 • свещено.

Ядро 2:


Литературни

компетентности


 • Сюжет;

 • епизод;

 • художествена условност;

 • опозиционна двойка;

 • фолклорен певец / разказвач;

 • приказни герои:

  • герой;

  • лъжегерой /фалшив претендент/;

  • помощник;

  • вредител;

 • олицетворение, сравнение;

 • епитет;

 • постоянен епитет;

 • хипербола;

 • силабическо стихосложение;

 • мит;

 • фолклор;

 • легенда;

 • приказка;

 • фолклорна песен;

 • пословица;

 • поговорка;

 • гатанка.

Ядро 3:


Социокултурна и литературна компетентност: общуване с художествената творба

 • Норма;

 • нравствена норма;

 • конфликт;

 • образ на героя.

Ядро 4:


Социокултурна и литературна компетентност: създаване на изказвания и писмени текстове

 • Композиция;

 • композиционни части;

 • начало;

 • същинска част;

 • заключение;

 • логически преход;

 • трансформиращ преразказ;

 • разсъждение.  1   2   3   4

Свързани:

Учебни програми и учебно съдържание по български език и литература Учебна програма по български език iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...
Учебни програми и учебно съдържание по български език и литература Учебна програма по български език iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...
Учебни програми и учебно съдържание по български език и литература Учебна програма по български език iconТематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
Учебната програма по български език и литература регламентира постигането на следните основни цели
Учебни програми и учебно съдържание по български език и литература Учебна програма по български език iconПримерно годишно разпределение по български език и литература за клас
Обучението по български език и литература в първи клас обхваща 217 учебни часа годишно, които се провеждат в 31 учебни седмици по...
Учебни програми и учебно съдържание по български език и литература Учебна програма по български език iconТи­чен многоезичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски език), Пловдив, 2009
Пловдивския университет ”Паисий Хилендарски”. Води лекции по история на ново­българския книжовен език и по съвременен български език,...
Учебни програми и учебно съдържание по български език и литература Учебна програма по български език iconЛитература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София
Осигурява надграждането над образователния минимум и дава възможност за диференцирана работа по български език и литература, съобразно...
Учебни програми и учебно съдържание по български език и литература Учебна програма по български език iconПрограмапо
Обучението по български език и литература в трети клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в културно-образователната...
Учебни програми и учебно съдържание по български език и литература Учебна програма по български език iconХристо Ботев"с. Врабево"
Обучението по български език и литература във втори клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в...
Учебни програми и учебно съдържание по български език и литература Учебна програма по български език iconУчебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват
Интеграционният център за бежанци е териториално поделение на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и подпомага...
Учебни програми и учебно съдържание по български език и литература Учебна програма по български език iconУчебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват
Интеграционният център за бежанци е териториално поделение на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и подпомага...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом