Технически университет варна
ИмеТехнически университет варна
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер44.09 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.tu-varna.bg/tu-varnandpspd/images/stories/konspekti/organizacionna_psihologiq.doc
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА


КАТЕДРА ``СОЦИАЛНИ И ПРАВНИ НАУКИ``


ВЪПРОСНИК


за семестриален изпит по Организационна психология (ОП)

за студентите ОКС Бакалавър, специалност “Социален мениджмънт”


 1. Същност, зараждане, развитие и състояние на модерната организационна психология. Каква е приликата и разликата между такива организационни учебни дисциплини и практики, като организационна психология, трудова психология, управление на човешките ресурси и организационно поведение? Полезността на организационната за практиката на социалния работник.

 2. Изследователски методи, прилагани в ОП. Какво е това научен метод и кои са ключовите цели на изследователските методи в социалните науки? Опишете процеса на изследване (стъпки или етапи на изследването). Посочете и обяснете основните термини и понятия свързани с изследването. Принципи на изследователската етика.

 3. Основни изследователски методи. Опишете същността на експерименталният метод, видове експерименти, основни атрибути на този тип изследване, предимства и ограничения при неговото прилагане. Примери от изследователската практиката (експерименти оставили следа в историята).

 4. Основи на статистиката - същност, значение за практиката, ключови термини и понятия. Видове статистически анализи. Разкрийте съдържанието на описателната статистика и обяснете възможностите й за анализ на данните (предимства и ограничения). Основни статистически параметри на описателната статистика (централни тенденции на разпределението). Приведете отделни примери.

 5. Корелационен метод – същност и примери от практиката. Сравнете експерименталният с корелационният методи и посочете предимствата и ограниченията на всеки един от тях. Коефициент на корелация (същност, видове), равнища на достоверност (значимост).

 6. Основи на психологическото измерване – същност, измерителни скали, примери за различните категории данни. Какво представляват психологическите тестове и тестирането. Валидност и надеждност на тестовете.

 7. Използване на тестовете в организациите. Типове тестове – описание на отделни методи. Ключови изисквания на Международният тестов комитет за конструиране, адаптация и прилагане на тестирането[6,8].

 8. Анализ на работата – същност и методи за анализ. Взаимовръзка между анализа на работата и другите кадрови функции в организацията (модел). Техники за анализ на работата (метод на елементите, функционален метод, техника на критическите инциденти.

 9. Оценяване изпълнението на служителите - същност. Как се измерва изпълнението на работата? Източници на информация за оценка на изпълнението. Правни аспекти на осъществяването на тази процедура.

 10. Набиране, подбор и разпределение на сътрудниците. Дизайн (модел) на процедурата, етапи, типове тестове за пресяване на кандидатите, възможни грешки и правни изисквания.

 11. Обучение и социализация на сътрудниците. Ситуации и области, изискващи планиране и провеждане на програми за обучение. Фундаментални въпроси, модели за обучение на сътрудниците и методи за оценка на програмите.

 12. Мотивация и удовлетвореност от извършваната работа. Дефиниции и теории за мотивацията. Сравнителен анализ на отделните теории за мотивацията, силни страни и ограничения. Какво е значението им за практиката на бизнеса?

 13. Стреса в организацията. Същност и основни източници на професионален стрес. Подходи за измерване на професионалният стрес. Ефекти и справяне със стреса в организацията (индивидуални и организационни възможности).

 14. Организационните комуникации – същност, модели, основни променливи, изграждане на мрежи, експлоатация, възможни комуникационни бариери, морални стандарти, оценка.

 15. Лидерството и екипно изграждане. Ключови теории за лидерството. Съпоставка и анализ на различните теории. Развитие на идеите за формиране на трудовите екипи. Приложение на тези идеи в практиката в развитите икономически страни и у нас.

 16. Групи и групови процеси в организацията. Дефиниране на трудовите групи, видове групи, роли, норми и социализация. Базисни групови процеси и явления: конформизъм, сплотеност, сътрудничество, съперничество, съревнование и конфликти в групата. Предимства и ограничения на екипната работа.

 17. Изготвяне на първична таблица за описателна статистика на поредица от данни, получени от изследване на отделни психологически характеристики. Изходната таблица с данните се предоставят на самият изпит в поне два варианта.Основна литература:

 1. Анастази А., Урбина С.(2005) Психологическое тестирование.ПИТЕР, Москва, Санкт-Петербург.

 2. Джонев С.(2000) Социалната организация. Теория, диагностика, консултация. Том 2 и 3.Софи-Р, София.

 3. Джуэлл Л.(2001) Индустриально-организационная психология. ПИТЕР, Санкт-Петербург.

 4. Илиева С.(1998) Организационно развитие. София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.

 5. Клаус & Ебнер (1971) Основи на статистиката за психолози, социолози и педагози. Изд. “Наука и изкуство”, София.

 6. Ригио Р.(2006) Въведение в индустриалната / организационната психология. Изд.ДИЛОК, София.

 7. Хофстеде, Х., Култури и организации: софтуер на ума, Изд. „Класика и стил”, С., 2001.

 8. http://www.psychology.mvr.bg/Professional_standarts/tests.htm Антология организационной психологии: Пер. с англ. Антология организационной психологии: Пер. с англ. Антология организационной психологии: Пер. с англ.Антология организационной психологии: Пер. с англ.Допълнителна литература:

 1. Гатев Г.(2002) Електронните мрежи за комуникация - психологически и морално-етични проблеми при тяхното изграждане и експлоатация// В “Информационен мениджмънт на предприятието”. Икономически университет – Варна.

 2. Гатев Г(2004) Изграждане и управление на организационното доверие// Психологията пред предизвикателствата на новото време. Сборник, изд.”ПСИДО”ЕООД.

 3. Енциклопедия Психология. Реймънд Дж. Корсини, 2007, София.

http://www.book.store.bg/c/p-p/m-443/id-12869/enciklopedia-psihologia-rejmynd-dzh-korsini.html

 1. Jex S.(2002) Organizational psychology. A Scientist-Practitioner Approach. JOHN WILEY & SONS, INC.м. април, 2008 г. СЪ ВъСССССпросника е изготвен от доц.д-р Г.Гатев ККККК

гр.Варна Съставил: доц.д-р Г.Гатев

Свързани:

Технически университет варна iconОсновни доклади
Организатори : окръжен съд варна, апелативен съд -варна, община варна, юридически факултет на технически университет – варна
Технически университет варна iconНационалност и знаме на кораба
Технически университет- варна, 9000 Варна, България, ул. “Студентска” фмне, No 1, m veli4
Технически университет варна iconРабота с размерни величини в системата Maple
Технически университет – Варна, 9000 Варна, България, ул. “Студентска”№1, е-mail
Технически университет варна iconДоговор за морски превоз на товари
Технически университет – Варна, 9000, Варна; България, ул. „Студентска”, №1, e-mail: sevi
Технически университет варна iconСъвременни правни проблеми относно морското пиратство
Технически университет – Варна, 9000 Варна, България, ул.“Студентска” №1, е-mail
Технически университет варна iconПротоко л
...
Технически университет варна iconКриминологически и социално-превантивни измерения на проституцията
Технически Университет – Варна, 9000 Варна, България, ул.”Студентска” №1, e-mail: cvetan1@abv bg
Технически университет варна iconДоговор за морско посредничество правна характеристика
Технически Университет – Варна, 9000 Варна; България, ул.“Студентска” №1, e-mail: rachka 85@abv bg
Технически университет варна iconПриложение на comsol multiphysics при анализ на полета в електротехнически устройства
Технически университет – Варна, 9000 Варна, България, ул. “Студентска” №1, е-mail
Технически университет варна iconМоделиране с диференциални уравнения Ниляй Ридванова Феимова
Технически университет – Варна, 9000 Варна, България, ул.“Студентска”№. 1, Е-mail: nilay17@abv bg
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом