Проек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация
ИмеПроек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер53.32 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.caa.bg/upload/docs/aims.doc
П Р О Е К Т

Изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”


Цели и очаквани резултати  1. Осигуряване на качествени и съобразени с нормативните изисквания административни услуги – спазване на изисквания, правила и процедури.

Очаквани резултати: анализирана правна рамка на нормативните документи по отношение административното обслужване и правата на гражданите, предоставянето на качествени административни услуги; Осигуряване на единна информационно-комуникационна среда за стриктното спазване на изискванията в тях; Постигане на всички функционалности, предвидени в Закона за електронното управление и Закона за електронния документ, както и в съответната подзаконова към тях нормативна база; Създаване на Технологична карта на административните услуги – ред, етапи, процес, документиране; Постоянно актуално състояние на вписаните данни от ГД „ГВА” в Списъка на унифицираните наименования на административните услуги.  1. Осигуряване на ефективно взаимодейсвие с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията при изпълнение на фунциите на ГД „ГВА” по отношение спазването на нормативните изисквания и на мерките за постигане на безопасен и сигурен въздушен транспорт.

Очакван резултат: постигане на технологична среда, която ще позволи активна комуникация в реално време с МТИТС във връзка и по повод изпълнението на служебните задължения на двете ведомства; реализирана интеграция и интерфейс между АИС на МТИТС и ГД „ГВА”


  1. Осигуряване на ефикасност при административната дейност на ГД „ГВА”: В специализираната администрация чрез използване на взаимосвързани и взаимозависими административни процеси и процедури и тяхното документиране. Използване на информацията, съдържаща се в типови документи със структурирана информация, за целите на анализа и управлението на безопасността и сигурността в гражданското въздухоплаване.

Очакван резултат: анализирана правна рамка на нормативните документи (Регламенти на ЕС и Обединените авиационни правила, Приложенията на Чикагската конвенция за международното гражданско въздухоплаване и Ръководствата на Международната организация за гражданско въздухоплаване към ООН – ИКАО, както и на националното законодателство) по отношение на осигуряването на необходимото ниво на безопасност и сигурност във въздушния транспорт. Чрез използването на съвременните информационни и комуникационни технологии се осигурява качественото и навременно изпълнение на работните процеси и процедури, свързани с инспекторските и лицензионните функции, както и тяхното документиране. Административният процес при изпълнението на тези функции се разполага във времето съгласно установените процедури, дисциплинира се и се свеждат до минимум възможностите за прилагане на корупционни практики.


  1. Осигуряване на ефикасност при административната дейност на ГД „ГВА”: В общата администрация чрез използване на взаимосвързани и взаимозависими административни процеси и процедури и тяхното документиране. Използване на информацията, съдържаща се в типови документи със структурирана информация, за целите на анализа и управлението на процесите в областта на правното регулиране на въздушния транспорст, на международната дейност, на икономическото регулиране на отрасъла, на статистиката.

Очакван резултат: анализирана правна рамка на нормативните документи (Регламенти на ЕС, Чикагската конвенция за международното гражданско въздухоплаване и Ръководствата на Международната организация за гражданско въздухоплаване към ООН – ИКАО, както и на националното законодателство) по отношение правното регулиране на въздушния транспорст, на международната дейност, на икономическото регулиране на отрасъла, на статистиката. Чрез използването на съвременните информационни и комуникационни технологии се осигурява качественото и навременно изпълнение на работните процеси и процедури, свързани с:

- изработването и съгласуването на нормативни документи, формирането на становища по правни въпроси и проекти на национални и международни правни документи, изпълнение на процедурите по деклариране на гратисни периоди, различия и спазване;

- функциите по формирането на становища и съгласуването на въпросите по участието на страната в международните организации, многостранното и двустранното сътрудничество в областта на въздушния транспорт. Дейности по защита правата на пътниците;

- функциите по разрешаване на полетите до и от летищата на Република България;

- функциите по икономическото регулиране във въздушния транспорт - достъп до пазара, конкуренция, такси и финансово състояние на субектите;

- функциите на орган по статистиката и изпълнение на задълженията на държавата по международно-правните документи в областта на статистиката във въздушния транспорт,

както и тяхното документиране. Административният процес се разполага във времето и се дисциплинира.


  1. Осигуряване на възможности за използването на съвременните информационни и комуникационни технологии при достъпа на клиентите до елементите на административния процес – подаване на заявления и придружаващи документи, планиране и извършване на инспекции, планиране на теоретични изпити, планиране и извършване на медицински прегледи и др.

Очакван резултат: постигане на единна информационно-комуникационна среда, в която заявителите ще имат възможността в реално време да ползват стандартни бланки и за подават заявления, да се информират за хода на предприетите от администрацията действия, да бъдат предварително информирани за административни планови действия, на които са обект, да планират явяването на теоретични изпити и извършването на медицински прегледи и др.


  1. Осигуряване на технологична възможност за електронен обмен на официални данни и документи между ГД „ГВА” и други държавни институции.

Очакван резултат: постигане на технологична възможност за участие на ГД „ГВА” във функционирането на единна информационно-комуникационна среда за обмен на официални данни и информация между държавните институции, предмет на Електронното управление и Електронното правителство.


  1. Осигуряване на равен и постоянен достъп до публичната информация на ГД „ГВА” на всички интересуващи се.

Очакван резултат: постигане на технологична възможност чрез Интернет страницата на ГД „ГВА” за равен и постоянен (свободен или контролиран) достъп до публичната информация с обществен интерес. Постигане на технологична възможност за поддържане в актуално състояние на публичната информация и поддържане на информационен архив.  1. Осигуряване на ефективна система за управление на човешките ресурси в ГД „ГВА” като важен елемент от нейния административен капацитет.

Очакван резултат: постигане на технологична възможност за управление на процесите, свързани с персонала – налична основна и допълнителна квалификация, необходимост от придобиване и поддържане на квалификация, служебно натоварване, качество и ефективност на извършваната работа, израстване по служба, обективизиране на годишните и междинните атестации.  1. Осигуряване на ефективно действие на Системата за управление на качеството в ГД „ГВА”.

Очакван резултат: постигане на технологична възможност за гарантиране реализирането чрез прилагане на изискванията на Международния стандарт ISO 9001:2008 на основните цели на СУК - Постигане на увереност във всички потребители за съответствие на предлаганите услуги със специфичните им изисквания и приложимите стандарти/нормативни актове; Обвързване, ангажиране и ефективни взаимоотношения на целия персонал за постигане непрекъснато подобрение на качеството на предлаганите услуги и извършваната административна дейност; Ефективно поддържане и подобряване качеството на обслужването и на другата административна дейност от ГД „ГВА”


  1. Осигуряване на ефективна система за финансов контрол, финансова дисциплина и отчетност на материалните активи в ГД „ГВА”.

Очакван резултат: постигане на технологична възможност за ефективен финансов контрол и финансова дисциплина при изразходване на средствата, за строга отчетност при закупуването, инвентаризирането, зачисляването и ползването на материалните активи.

Свързани:

Проек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация iconПроек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация
Изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”
Проек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация iconИндикативно техническо задание по проект „Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация
Единна информационно-комуникационна система (еикс), обхващаща извършваните административни услуги по отношение на издаваните лецинзии,...
Проек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация iconОбявление главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" обявява конкурс
За длъжността “директор” на дирекция “Авиационна безопасност” в Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”
Проек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация iconОдобрена от Главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" Регистрационна форма за проверка на операторите по наземно обслужване
Одобрена от Главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Проек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация iconГлавна дирекция "гражданска въздухоплавателна администрация"

Проек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация iconГлавна дирекция "гражданска въздухоплавателна администрация" заявление

Проек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация iconРепублика българия
Министерство на транспорта и съобщенията главна дирекция "гражданска въздухоплавателна администрация"
Проек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация iconИнструкция rvsm
Република българия министерство на транспорта главна дирекция „гражданска въздухоплавателна администрация'
Проек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация iconИздаден от министерство на транспорта
Устройствен правилник на главна дирекция гражданска въздухоплавателна администрация (загл. Изм. Дв, бр. 29 От 2000 Г.)
Проек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация iconГлавна дирекция гражданска въздухоплавателна администрация
Летателно обучение като обучаем член на екипажа и за вписване на квалификационен клас за тип вс
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом