До инж. Георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов
ИмеДо инж. Георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер33.66 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://obspazardjik.com/new/p/prog_vazduh.docОбщина ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик бул.”България” N2, Тел:(034) 44 55 01,

Факс:(034)44 24 95

e-mail: secretary@pazardjik.bg


Изх. № …………………………………/………………….2011 г.


ДО

ИНЖ. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ПАЗАРДЖИК


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,


Приложена, изпращам Ви актуализацията на Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух 2010 – 2014 г., с молба за обсъждане и приемане на предстоящото заседание на Общинския съвет.

Предложението ще се докладва от Петър Петров – заместник-кмет на Общината, съдокладчик инж. Ирина Калоянова – гл. експерт в дирекция “ТСУ”.

Приложение: по един брой предложение и проект за решение.


С уважение,


ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик


ДО

ИНЖ. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ПАЗАРДЖИК


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е


от Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик


ОТНОСНО: Актуализация на Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух 2010 – 2014 г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,


С Решение № 51/31.03.2005 г., взето с протокол № 5 на Общински съвет Пазарджик е приета “Програма за качеството на атмосферния въздух 2005 -2010 г.”

Съгласно чл. 27, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, в случаите, когато в даден район общата маса на емисиите довежда до превишаване на нормите за вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух и на нормите за отлагания, следва да се разработи и приеме от Общинския съвет Програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми в установените за целта срокове, която е задължителна за изпълнение и е неразделна част от общинската програма за опазване на околната среда по чл. 79 от Закона за опазване на околната среда.

В тази връзка предлагам на Вашето внимание актуализацията на Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух 2010 – 2014 г., която да бъде обсъдена и приета от Общинския съвет.

Поради това и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, чл. 79, ал. 1 и ал. 4 от Закона за опазване на околната среда и чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7 от 3.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух,


П Р Е Д Л А Г А М :


Общинският съвет да обсъди и приеме предложения проект за решение.


С уважение,


ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик
Проект


Р Е Ш Е Н И Е

№ ………….


на Общински съвет - Пазарджик,

взето на заседанието му на …………………………….. 2011г.

с протокол № …………………….


ОТНОСНО: Актуализация на Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух 2010 – 2014 г.


Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и целесъобразно. Наложително е да се приеме актуализация на Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух 2010 – 2014 г., чрез която ще се постигне намаляване нивата на замърсителите и ще се достигнат утвърдените норми. Същата е неразделна част от общинската програма за опазване на околната среда по чл. 79 от Закона за опазване на околната среда.

Предвид горното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, чл. 79, ал. 1 и ал. 4 от Закона за опазване на околната среда и чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7 от 3.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, Общинският съвет


Р Е Ш И :


1. Приема актуализацията на Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух 2010 – 2014 г., съгласно приложението.


ИНЖ. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

Председател на Общински съвет –

Пазарджик

Свързани:

До инж. Георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов iconДо георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов
Приложено, изпращаме Ви предложение на Община Пазарджик за изразяване на предварително съгласие за прокарване на тръбопровод през...
До инж. Георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов iconДо инж. Георги йорданов председател на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Приложено, изпращаме Ви предложение за изменение на числеността на персонала в бм“суопкд”, направление “Стопанисване и поддръжка...
До инж. Георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов iconОтчет от Георги Йорданов Председател на Общински съвет- пазарджик
...
До инж. Георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов iconДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Акт за публична общинска собственост №13/29. 10. 2001 г., с концесионер ет “Саладин 2002 – Георги Цветков”, гр. Първомай, еик 115672439,...
До инж. Георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов iconТодор попов кмет на Община Пазарджик до г-н георги йорданов председател на общински съвет пазарджик
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 524 608,08 лв., като размера на исканата...
До инж. Георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов iconДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Приложено Ви изпращам предложение и проект на решение относно откриване на целодневна детска градина в с. Алеко Константиново, община...
До инж. Георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов iconДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Приложено, изпращаме Ви предложение и проект на решение за промяна в структурата на Общинска администрация Пазарджик, касаеща дирекция...
До инж. Георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов iconДо хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Решение №51/ 31. 03. 2005год., актуализиран „План за действие за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, приет с Решение...
До инж. Георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов iconОт заседание, проведено на 15. 12. 2010 г по точка
Уважаеми г-н зам кмет, уважаеми г-н председател, драги колеги. Позволете ми да прочета питане на група общински съветници заведено...
До инж. Георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Пазарджик за изразяване на предварително съгласие за изработване на Подробни устройствени планове – парцеларни планове за трасета...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом