На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
ИмеНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер282.11 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.trambesh.eu/Aktualno/dokumentacia_ogrev.doc
ДОКУМЕНТАЦИЯ


ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


ДОСТАВКА НА ТВЪРДИ ГОРИВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2012 -2013 Г. ВКЛЮЧВАЩ СЛЕДНИТЕ

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

1.ДЪРВА ЗА ОГРЕВ;

2.ВЪГЛИЩА ДОНБАСКИ;

3. ВЪГЛИЩА БРИКЕТИ;


СЪГЛАСНО ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

И

ЧЛ.57-58 ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС, НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ


2012 ГОДИНА


СЪДЪРЖАНИЕ


на конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за:

Доставка на твърди горива за нуждите на община Полски Тръмбеш за отоплителен сезон 2012-2013” включващ следните обособени позиции:

1.Дърва за огрев;2.Въглища донбаски;3.Въглища брикети;


1. Публична покана


2. Описание на предмета на поръчката;


3. Указания за подготовка на офертата;


4. Оферта – образец;


5.Техническа спецификация;


6. Декларация по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП /Приложение Декларация чл.47,ал.1 и 5 ЗОП/;


7. Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП /Приложение Декларация чл.47, ал.2/;


8. Договор - проект


До заинтересованите лица


ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставка


КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Наименованието на обекта е: “Доставка на твърди горива за нуждите на община Полски Тръмбеш за отоплителен сезон 2011-2012” включващ следните обособени позиции:

1.Дърва за огрев;

2.Въглища донбаски;

3.Въглища брикети;


КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):


034113000,09111000

Описание:

През отоплителен сезон 2012 – 2013 г. за община П.Тръмбеш са необходими следните количества твърди горива – дърва и въглища: донбаски и брикети разпределени както следва:Обекти

Твърди горива

Дърва

/кубик/

Брикети

/тона/

Донбаски

/тона/

1

Общо общ. администрация


1.1

Община Полски Тръмбеш

6
50

1.2

с. Обединение

17

3
1.3

с.Петко Каравелово

15

2
1.4

с.Стефан Стамболово
3
1.5

с. Климентово

18

4
1.6

с.Раданово

20
1

1.7

с.Куцина

201.8

с. Масларево

121.9

с.Орловец

121.10

с. Вързулица

5

2
1.11

с.Страхилово
3,5
1.12

с. Каранци

12

1
1.13

с.Полски Сеновец
3
1.14

с.Павел
2
1.15

Социален патронаж

4
20

1.16

ОП”ПРОИ”, гр. Полски Тръмбеш

4
10

1.17

Общински музей

1

2

13

1.18

ЦОП,гр. Полски Тръмбеш

5
26Общо

151

25,5

120Доставката ще се осъществява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на партиди до всяко населено място по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките до 5 работни дни от получаване на конкретната заявка. Разстоянието от гр.П.Тръмбеш до съответните населени места/кметства/ е дадено в следната таблица:
по ред


Кметство

Разстояние от населеното место до гр. П.Тръмбеш

в км

1

П.Тръмбеш
2

Раданово

5

3

П.Каравелово

10

4

Куцина

15

5

П.Сеновец

12

6

Ст.Стамболово

17

7

Климентово

5

8

Павел

18

9

Обединение

15

10

Страхилово

8

11

Масларево

22

12

Вързулица

22

13

Каранци

7

14

Орловец

13


Доставката на твърдите горива да бъде франко съответното населено място /кметство/.

Цената, която следва да се представи е усреднена за всички населени места в общината и включва акциза и транспорта до съответното населено място.

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвиденият от Възложителя максимален бюджет за изпълнението на поръчката е в размер до 66 000 ,00 лева без ДДС лв. ( шестдесет и шест хиляди лева) без включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66 000,00 лв. без ДДС BGN


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Полски Тръмбеш


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците могат да кандидатстват за една или няколко обособени позиции.При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертата следва да отговаря на изискванията посочени в поканата и указанията на Възложителя, и да бъде оформена по приложените към документацията образци, които са задължителни за участниците.

Възложителят си запазва правото да намалява или увеличава количеството на доставката до 10 %.

Срокът на валидност на настоящата оферта да не е по малък от 60 календарни дни.

Срокът за изпълнение на поръчката е от датата на подписване на договора до 01.05.2013 г.

Участниците са обвързани от размера на предложените от тях цени за целия период на изпълнение на поръчката.

Определеният за изпълнител участник при подписване на договора, трябва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение в размер на 3 % от офертната стойност по сметка на Възложителя при Централна кооперативна банка – клон Полски Тръмбеш: IBAN: BG 08 CECB 97903310223300, BIC: CECBBGSF или банкова гаранция на същата стойност.

Гаранцията се освобождава след окончателното приключване на изпълнението на договора.

Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Критерият за оценка е най ниска цена

- Позиция 1 - най ниска цена

- Позиция 2 - най ниска цена

- Позиция 3най ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/08/2012 17:00 на адрес 5180 гр. Полски Тръмбеш, ул. «Черно море» № 4, етаж 3, стая 305


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документация за участие може да бъде изтеглена от интернет сайта на общината. Адреса на интернет сайта е посочен в раздел І.1) от настоящата покана. Документация може да се тегли до 20.08.2012 г.

Офертата за кандидатстване се попълва по ОБРАЗЕЦ, предложен от Възложителя и следва да съдържа следното:

Офертата се предава окомплектована със следните документи:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

2.Удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл.23 от ЗТР;


3. Описание на техническото оборудване, необходимо за осъществяване на поръчката и запазване качеството на доставените стоки;


4. Сертификати /копия заверени с „Вярно с оригинала”/, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните стандарти-за брикети и донбаски;


5. Подписана и подпечатана декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП /Приложение – Декларация обр.1/;


6. Подписана и подпечатана декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП /Приложение – Декларация обр.2/;


7. Попълнен , подписан и подпечатан на всяка страница договор по образец;


8. Попълнена, подписана и подпечатана оферта по образец;


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/08/2012
КМЕТ НА ОБЩИНА

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ:

/ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ/


ОПИСАНИЕ


на предмета на поръчката

“Доставка на твърди горива за нуждите на община Полски Тръмбеш за отоплителен сезон 2012-2013 г.” включващ следните обособени позиции:1.Дърва за огрев;2.Въглища донбаски;3.Въглища брикети;


През отоплителен сезон 2012 – 2013 г. за община П.Тръмбеш са необходими следните количества твърди горива – дърва и въглища: донбаски и брикети разпределени както следва:Обекти

Твърди горива

Дърва

/кубик/

Брикети

/тона/

Донбаски

/тона/

1

Общо общ. администрация


1.1

Община Полски Тръмбеш

6
50

1.2

с. Обединение

17

3
1.3

с.Петко Каравелово

15

2
1.4

с.Стефан Стамболово
3
1.5

с. Климентово

18

4
1.6

с.Раданово

20
1

1.7

с.Куцина

201.8

с. Масларево

121.9

с.Орловец

121.10

с. Вързулица

5

2
1.11

с.Страхилово
3,5
1.12

с. Каранци

12

1
1.13

с.Полски Сеновец
3
1.14

с.Павел
2
1.15

Социален патронаж

4
20

1.16

ОП”ПРОИ”, гр. Полски Тръмбеш

4
10

1.17

Общински музей

1

2

13

1.18

ЦОП,гр. Полски Тръмбеш

5
26Общо

151

25,5

120Доставката ще се осъществява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на партиди до всяко населено място по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките до 5 работни дни от получаване на конкретната заявка. Разстоянието от гр.П.Тръмбеш до съответните населени места/кметства/ е дадено в следната таблица:
по ред


Кметство

Разстояние от населеното место до гр. П.Тръмбеш

в км

1

П.Тръмбеш
2

Раданово

5

3

П.Каравелово

10

4

Куцина

15

5

П.Сеновец

12

6

Ст.Стамболово

17

7

Климентово

5

8

Павел

18

9

Обединение

15

10

Страхилово

8

11

Масларево

22

12

Вързулица

22

13

Каранци

7

14

Орловец

13


Доставката на твърдите горива да бъде франко съответното населено място /кметство/.

Цената, която следва да се представи е усреднена за всички населени места в общината и включва акциза и транспорта до съответното населено място.


УКАЗАНИЯ

за подготовка на офертата за участие в избор на изпълнител за

Доставка на твърди горива за нуждите на община Полски Тръмбеш за отоплителен сезон 2012-2013 г.” включващ следните обособени позиции:

1.Дърва за огрев;2.Въглища донбаски;3.Въглища брикети;


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

АДРЕС : ул. " Черно море " № 4, гр. Полски Тръмбеш

За контакти: тел. 06141/4141, факс 06141/ 69-54


Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от негов упълномощен представител лично или по пощата. Върху плика участника посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, предмета на поръчката, позицията или позициите за които участва. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, дата и час на получаване, като тези данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Не се приема оферта в плик, незапечатан или с нарушена цялост. Тя незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра.


Офертата се предава окомплектована със следните документи:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

2.Удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл.23 от ЗТР;


3. Описание на техническото оборудване, необходимо за осъществяване на поръчката и запазване качеството на доставените стоки;


4. Сертификати /копия заверени с „Вярно с оригинала”/, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните стандарти-за брикети и донбаски;


5. Подписана и подпечатана декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП /Приложение – Декларация обр.1/;


6. Подписана и подпечатана декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП /Приложение – Декларация обр.2/;


7. Попълнен , подписан и подпечатан на всяка страница договор по образец;


8. Попълнена, подписана и подпечатана оферта по образец;


Участниците могат да кандидатстват за една или няколко обособени позиции.При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертата следва да отговаря на изискванията посочени в поканата и указанията на Възложителя, и да бъде оформена по приложените към документацията образци, които са задължителни за участниците.

Възложителят си запазва правото да намалява или увеличава количеството на доставката до 10 %.

Срокът на валидност на настоящата оферта да не е по малък от 60 календарни дни.

Срокът за изпълнение на поръчката е от датата на подписване на договора до 01.05.2013 г.

Участниците са обвързани от размера на предложените от тях цени за целия период на изпълнение на поръчката.

Критерият за оценка е най ниска цена

- Позиция 1 - най ниска цена

- Позиция 2 - най ниска цена

- Позиция 3най ниска цена

Определеният за изпълнител участник при подписване на договора, трябва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение в размер на 3 % от офертната стойност по сметка на Възложителя при Централна кооперативна банка – клон Полски Тръмбеш: IBAN: BG 08 CECB 97903310223300, BIC: CECBBGSF или банкова гаранция на същата стойност.

Гаранцията се освобождава след окончателното приключване на изпълнението на договора.

Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

За неуредените в настоящите указания въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.


Образец!

ДО

ОБЩИНА

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ


ОФЕРТА


От………………………………………………………………………………………………..

Със седалище и адрес на управление…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

Ф.Д. №…………………………………………………………………………………………..

Представлявано от …………………………………………………………………………….

ЕГН…………………………….., телефон за контакти……………………………………...

Адрес……………………………………………………………………………………………

ЕИК………………………………………………………………………………


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото представяме оферта за избор на изпълнител за: “Доставка на твърди горива за нуждите на община Полски Тръмбеш за отоплителен сезон 2012-2013 г.” включващ следните обособени позиции:

1.Дърва за огрев;

2.Въглища донбаски;

3.Въглища брикети;

С настоящето Ви уведомяваме , че фирмата ни разполага с необходимите транспортни средства за изпълнението на поръчката.

При изпълнение на поръчката ще се придържаме точно към Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно документацията за участие.

Запознати сме с правото на Възложителя да намалява или увеличава количеството на доставката до 10 %.

Кандидатстваме за позиция …………………

Предлаганата от нас цена е:


Обособена позиция 1 : Дърва за огрев

Вид твърдо гориво

Количество

Ед. цена

лева без ДДС за м³

стойност/лв/ без ДДС

2х3

1

2

3

4

Дърва за огрев /м³/

151
Обособена позиция 2 : Въглища - донбаски

Вид твърдо гориво

Количество

Ед. цена

Лева без ДДС за тон

стойност/лв/без ДДС

2х3

1

2

3

4

Въглища – донбаски/т/

120
Обособена позиция 3: Въглища - брикети

Вид твърдо гориво

Количество

Ед. цена

Лева без ДДС за тон

стойност/лв/без ДДС

2х3

1

2

3

4

Въглища – брикети/т/

23.5

В предлаганата цена са включени всички разходи на изпълнителя до франко складовете на обектите, включващи: транспортните разходи до съответните населени места, печалба на изпълнителя, акцизи и др.

Съгласни сме срокът за доставка на конкретната заявка да бъде 5 дни от получаването и.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, сме съгласни при подписване на договора да внесем парична гаранция за изпълнение в размер на 3 % от офертната стойност.

Съгласни сме гаранцията да бъде освободена след приключване на изпълнението на договора.

Срок на валидност на офертата е …………. календарни дни след датата на отварянето и.

Заявяваме, че ако конкурсът бъде спечелен от фирмата, която представлявам, настоящата оферта ще се счита за споразумение между нея и Възложителя за подписване на договор.


С уважение:

/ подпис и печат/


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


за изпълнение на доставка


Целта на поръчката е доставка на твърди горива – дърва и въглища: донбаски и брикети за нуждите на община Полски Тръмбеш за отоплителен сезон 2011-2012 година.

Доставените количества въглища: донбаски и брикети трябва да са придружени със сертификат за качество /копие/ , издаден от вносителя или производителя. Брикетите да отговарят на БДС 8716-88 за качество на брикети от лигнитни въглища. Всяка партида да се придружава със свидетелство /декларация за съответствие /, съдържащо следните данни:

-наименование на предприятието производител;

-номер на свидетелство / декларация за съответствие/ и дата на издаването му;

-количество на брикети и въглища в партидата / в тонове/.

Дървата за горене трябва да бъдат меше / цер, габър, дъб/, с диаметър на дърветата минимум 10 см. Същите да бъдат доставени на пространствен кубик.


Доставката на въглищата/ донбаски/ и брикетите да се осъществи с подходящ транспорт, осигуряващ запазване на качеството им.


ОБРАЗЕЦ № 1


ДЕКЛАРАЦИЯ


по чл. 47, ал. 1 и 5 от Закона за обществените поръчки


От ………………………………………………………………………………………..

с ЕГН…………………., ЛК №…………………., дата на издаване…………………..,

В качеството ми на………………………………………………………………………

/длъжност на декларатора,ако е упълномощен представител пълномощно №……../

На…………………………………………………………………………………………

/фирмата на кандидата/

Седалище………………………………………………………………………………..

Адрес на управление…………………………………………………………………….

ЕИК:……………………………….

с оглед на участието на представляваното от мен дружество в избора на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Доставка на твърди горива за нуждите на община Полски Тръмбеш за отоплителен сезон 2012-2013 г.”,


ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ


 1. Не съм осъден/ а с влязла в сила присъда за:

1.1.престъпление против финансовата,данъчната или осигурителната система,включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

1.2.подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;

1.3.участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

1.4.престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

1.5.престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс.

 1. Не съм обявен/ а в несъстоятелност.

 2. Не съм в производство по ликвидация и не се намирам в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

 3. Аз и членовете на управителните и контролните органи,както и временно изпълняващите тези длъжности, не сме свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

 4. Не съм сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.


…………………..2012 г. Декларатор:

гр./с/…………………… /…………………………/


ОБРАЗЕЦ №2


ДЕКЛАРАЦИЯ


По чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки


От ………………………………………………………………………………………..

с ЕГН…………………., ЛК №…………………., дата на издаване…………………..,

В качеството ми на………………………………………………………………………

/длъжност на декларатора,ако е упълномощен представител пълномощно №……../

На…………………………………………………………………………………………

/фирмата на кандидата/

Седалище………………………………………………………………………………..

Адрес на управление…………………………………………………………………….

ЕИК:……………………………….

с оглед на участието на представляваното от мен дружество в избора на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Доставка на твърди горива за нуждите на община Полски Тръмбеш за отоплителен сезон 2012-2013 г.”


ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ 1. Не съм в открито производство за обявяване в несъстоятелност и не съм сключил/а извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.

 2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам професията и дейността си.

 3. Нямам парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,установени с влязъл в сила акт на компетентен орган,освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията,или парични задължения,свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата.

 4. Нямам наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

 5. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.


…………………..2012 г. Декларатор:

гр./с/…………………… /…………….…/


Д О Г О В О Р №……


Днес …………………... 2012 г. между Община Полски Тръмбеш, представлявана от Георги Александров Чакъров – Кмет и Снежанка Тодорова Стефанова – главен счетоводител наричани по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и ..……………………………………… със седалище и адрес на управление гр………………………………….., ул. ………………….. №……., рег. по ф.д…………………….. по описа на ……………………………, представлявано от …………………………………………………………. с ЕИК …………………………. наричан по-долу за краткост ”ИЗПЪЛНИТЕЛ”, на основание чл. 280 от Закона за задълженията и договорите и Заповед № СА-03-04-…… / ………... 2012 г. на Възложителя се сключи настоящия договор за следното:


 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши на свой риск, при условията на настоящия договор и срещу възнаграждение следното: “Доставка на твърди горива за нуждите на община Полски Тръмбеш за отоплителен сезон 2012-2013 г.” включващ следните обособени позиции:

1.Дърва за огрев;

2.Въглища донбаски;

3.Въглища брикети;


ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА


Чл. 2. Общия срок за изпълнение на настоящия договор е до 01.05.2013 година и започва да тече от датата на подписване на настоящия договор,

Чл. 3. Срок за доставка на всяка отделна партида е 5 дни и започва да тече от датата на подаване на писмена заявка от Възложителя.


IІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ


Чл.4.Стойността на настоящия договор е……………лв./……………………….. ……..…………………………………………………………/ без ДДС, в съответствие с приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като Възложителят си запазва правото да променя количеството на доставката , съответно стойността на поръчката в рамките на плюс/ минус 10 %.

Чл. 5. Разплащането се извършва за реално доставени количества, въз основа на твърди единични цени за всеки вид гориво, които не подлежат на промяна за целия отоплителен сезон с включено ДДС,транспортни разходи и акцизи франко склада на заявителя посочено в офертата както следва:

- за дърва - ....................................лв./ м³ без ДДС

- за въглища - брикети – ………………….. лв/тон без ДДС

- за въглища – донбаски - ……………………..лв/тон без ДДС

Разплащането е в български левове по банков път с платежно нареждане в 10-дневен срок след доставката на поредната партида.

Чл. 6. Основание за плащане са следните документи: фактура на изпълнителя придружена от декларация за съответствие на доставената стока /за брикети и донбаски/ и приемно-предавателен протокол между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и упълномощено лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 7. Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по сметка

IBAN:…………………………………………………………………………………..

BIC:…………………………………………………………………………………….

Банка:………………………………………………………………………………….


ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури средства за финансирането на поръчката;

2. Своевременно да подава писмена заявка за доставка на поредната партида твърдо гориво.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право

1. Да проверява изпълнението по този договор по всяко време и по начин, не затрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. Да откаже плащането за доставка, ако горивата не отговарят на нормативните изисквания.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1 Да изпълни договорената поръчка, като организира и координира цялостния процес на работата в съответствие с :

- приетата оферта;

 • условията и изискванията на конкурсната документация;

 • действуващата нормативна уредба в Република България

Чл.11.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително и незабавно уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при невъзможност да изпълни получената заявка, поради повреди в техниката или други уважителни причини.


VІ. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ


Чл.12. Гаранцията за изпълнение на поръчката е в размер на 3 % от стойността на малката обществена поръчка и се освобождава след окончателното приключване на изпълнението на договора.

Чл.13. При неспазване на сроковете по този договор, виновната страна ще заплаща неустойка на изправната страна в размер на 0.2% от стойността на договорените работи за всеки ден забавяне, но не по-вече от 10%.

Чл.14. Всички щети и пропуснати ползи , понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото изпълнение на поръчката, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл.15. Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие чрез подписване на двустранно споразумение.

Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора чрез писмено уведомление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при следните случаи:

-при обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения ,

-при доставка на некачествени горива

Условията по този член се установяват с протокол съставен и подписан от комисия назначена от Възложителя


VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§1. Споровете, възникнали при изпълнение на настоящия договор се решават чрез провеждане на преговори от страните , а когато това е невъзможно – по реда на Гражданско – процесуалния кодекс.


§2. Изменения и допълнения на този договор не се допускат съгласно чл.43 , ал.1 от Закона за обществените поръчки


§3. За неуредените въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредби на Закона за задълженията и договорите и действуващото законодателство.


§4. Адреси за кореспонденция на страните са адресите на седалищата им, посочени в този договор.


§5. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.


Съгласуван с юрист: .........................

/ ……………../


ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ИЗПЪЛНИТЕЛ :……………….


Гл.счетоводител :…………………

/Сн.Стефанова/ /Сн.Стефанова/


КМЕТ:………………..

/Г.Чакъров /

Свързани:

На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
Доставка на петролни продукти /бензин – а – 95 н и Дизелово моторно гориво 0,005 S/ за нуждите на
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
Доставка на бетонови тротоарни плочки за направа на тротоари в община Полски Тръмбеш“
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Преустройство на котелна и отоплителна инсталации в сградата на цоп гр. Птръмбеш- І етап”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
ЧЛ. 60, И чл. 61 От вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, включително и...
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Конструктивно укрепване на носещата конструкция на сграда на Обществена минерална баня, намираща се в упи- хі”за баня и компресорна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом