Допълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно
ИмеДопълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно
страница1/8
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер0.84 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://eea.government.bg/bg/about/rr/r-kpkz/dokladi-09/soelbatr.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8

ГДОС „Ел Бат” АДДОПЪЛНЕН


ГОДИШЕН ДОКЛАД


ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОМПЛЕКСНО


РАЗРЕШИТЕЛНО №102-Н1/2008


МАЙ 2010 г.
 1. Уводна част

 • Наименование на инсталацията/инсталациите за която/които е издадено комплексното разрешително

Инсталации за производство на олово и оловни сплави, включваща:

- Топене на дроси, шлаки и други оловосъдържащи отпадъци в късобарабанна въртяща пещ до получаване на сурово олово – 4 тона/ден оловни дроси за една операция на късоборобонната пещ, с продължителност 8 часа;

- Топене на оловни отпадъци в Рафинационен котел с последващо рафиниране и сплавяне до получаване на оловни сплави – 6 тона/ден олово от една плавка;

т. 2.5a от Приложение 4 на ЗООС.


 • Регистрационния номер на комплексно разрешително, дата на подписване и дата на влизане в сила на комплексното разрешително

Комплексно разрешително: № 102-H1/2008г.

Дата на подписване: 13.04.2009г.;


Дата на влизане в сила: 23.05.2009г.

 • Адрес по местонахождение на инсталацията/инсталациите

„Ел Бат” АД

Адрес: гр. Долна баня, Област Софийска, местност Съръмеше, кв. 121

тел./факс – 0618 26136, електронна поща – elbat@mail.bg

 • Оператор на инсталацията, притежател на комплексното разрешително

Оператор на инсталацията е „Ел Бат” АД

Притежател на комплексното разрешително:

На основание чл. 120 от ЗООС (обн. ДВ бр. 77/27.09.2005г.) и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 62/12.03.2003г., изм. и доп. с ПМС № 278/20.12.2005г.) “Булмет и Ко” ЕООД има издадено Комплексно разрешително (КР № 102-Н1//2008) за експлоатация на инсталация за производство на олово и оловни сплави, включваща

- Топене на дроси, шлаки и други оловосъдържащи отпадъци в Късобарабанна въртяща пещ до получаване на сурово олово;

- Топене на оловни отпадъци в Рашинационен котел с последващо рафиниране и сплавяне до получаване на оловни сплави

На един по-късен етап от експлоатацията на инсталацията, «Ел Бат» АД закупува Инсталацията за производство на олово и оловни сплави, като в съответствие с чл. 117, ал. 4 от ЗООС поема правата и задълженията по изпълнението на условията, заложени с упоменатото по-горе комплексно разрешително.

Договорът за покупко продажба на инсталацията е от дата 22.04.2009г.

Във връзка с горното се актуализира разрешително за водоползване № 301573/10.10.2006г. като се променя титуляра по същото разрешително.

На 14.05.2009г. компетентните органи МОСВ и ИАОС са уведомени за настъпилите промени в собствеността на терена и Инсталацията.

С писмо на ИАОС с изх. № 243-СО-632 от 18.03.2010 «Ел Бат» АД получава решение за изменение на Комплексно разрешително № 102-Н1/2008г., съгласно което «Ел Бат» АД е новият оператор.


 • Адрес, телефон, факс и e-mail на собственика/оператора

Адрес: 2040 гр. Долна баня, Софийска област, местност Съръмеше, кв. 121

Тел.: 02 490 01 82

Факс: 02 490 01 83

e-mail: elbat@mail.bg

 • Лице за контакти

Димитър Попов

Николай Бажлеков

 • Адрес, телефон, факс и e-mail на лицето за контакти

Адрес: 2040 гр. Долна баня, Софийска област, местност Съръмеше, кв. 121

Тел.: 02 490 01 82

Факс: 02 490 01 83

e-mail: elbat@mail.bg

 • Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите

Производствената дейност на “Ел Бат” АД е ситуирана на площадка собственост на «Ел Бат» АД, с площ от 13.493 декара, която се намира в местността Саръмеше, на 3 км от гр. Долна Баня по пътя за с. Пчелин.

Основната дейност на “Ел Бат” АД се реализира на «ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОЛОВО И ОЛОВНИ СПЛАВИ”,включваща металургични операции (процеси) за получаване на:

 1. «Сурово» олово на блок от несъдържащи сяра оловни суровини: оловен скрап - дроси, метални решетки, оловна паста, рециклиращи полупродукти (прахове, Харис окиси, шликери и др.) в Късо Барабанна Пещ - КБП;

 2. Рафинация до стандартни партиди блоков метал рафинационен котел (РК);

 3. Производство на оловни сплави в Рафинационен Котел - РК.


Производство на «Сурово» олово в КБП

КБП е с капацитет до 4 тона за операция. Отоплявана се с нискосярно гориво (нафта). Инсталирана е газоходна система за димните газове от пещта оборудвана с циклон, искрогасителна камера три броя ръкавни филтри с импулсна регенерация на тъканта. Към тези филтри се включват и санитарно-вентилационните газове от помещението, късобарабанната пещ и съда за олово. Технологичните и вентилационните газове се отвеждат в комин с височина 12 м.


Като основни суровини за получаване на «сурово» олово в КБП се използват оловосъдържащи материали (метални или оксидни) несъдържащи сяра:

 • Оловни дроси – собствени обороти от РК;

 • Оборотни оксидни оловни прахове от ръкавните филтри на инсталацията - собствени обороти от РК;

 • Оксидна оловна паста от амортизирани акумулатори получена от външни лицензирани фирми;


Като спомагателни материали материали се използват:

 • Кокс;

 • Сода (натриев карбонат);

 • Желязо (окалина).

В КБП се преработват и полупродукти получени от рафинационния котел – Харис - окиси, шликери.


Като енергоносители се използват:

 • Нафта (съдържание на сяра – 0,35 %);

 • Електроенергия.


Не се използва свежа вода за промишлени нужди.


Няма наднормени емисии на вредни вещества (замърсители) с технологичните газове и води от КБП.


Като производствени опасни отпадъци се генерират:

 • шлаки от първия и втория етап на производство, код: 10 04 02*.

 • “прах от отпадъчни газове”, код: 10 04 04*;

 • „абсорбенти, филтърни материали” (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества, код: 15 02 02* (отработени и замърсени торби от ръкавни филтри).

Праховете са оборотни в схемата на фирмата.

Получените шлаки се предават за оползотворяване на лицензиран оператор.


Въвеждането в експлоатация на КБП решава проблеми от екологичен и технологичен характер.

 • Като суровинен ресурс в процеса на топене са включват несъдържащи сяра оловни дроси и оборотни оловни прахове, които са отпадъчен продукт от работата на рафинационния котел (РК). По този начин съществено се редуцира обема на получаваните твърди отпадъци чрез рециклиране и практически се затворя цикъла на преработване на оловен скрап във фирмата.

 • При третирането на дросите и праховете като оборотни технологични потоци в общия цикъл КБП – РК се повишава общата степен на извличане на оловото (над 95%) в инсталацията.

По оценка на оператора на инсталацията при експлоатацията на КБП има следните съответствия с изискванията на нормативната уредба в страната за опазване на околната среда:

 • Не се използва свежа вода за промишлени нужди;

 • Няма наднормени емисии на вредни вещества (замърсители) с технологичните газове и отпадъчни води;

 • Генерираните промишлени отпадъци са в рецикъл в технологичната схема. Шлаките от КБП се предават за преработка на лицензиран оператор (КЦМ АД).


Рафинация до стандартни партиди блоков метал и производство на оловни сплави в рафинационен котел (РК)

Като промишлени модули се експлоатират:

- рафинационен котел с вместимост около 20 тона течно олово с прилежащите му устройства и механизми (за разбъркване на ваната, за леене на метала, за измерване на температурата, подвижни капаци над ваната и връзки към аспирационната система и ръкавен филтър);

 • разливни лентови машини (2 бр.) за леене на стандартен блок;

 • аспирационна смукателна система за газовете над ваната в котела;

 • пречиствателно съоръжение (ръкавен филтър РФ - 2) за очистване от прах на газовете от ваната на котела.


Рафинационният котел за претопяване и рафиниране на вторично олово е предназначен за преработването на нестандартно метално олово като блок или разливъци с неправилна форма, чист едрокъсов оловен скрап от листа, плочи, тръби и др., с цел осредняване на метала по химически състав и довеждането му до определена марка на партидата стандартен блок олово или сплав.

Като основни суровини за получаване на стандартни марки олово и сплави в РК се използват:

 • Нерафинирано олово;

 • Метален антимон;

 • Метален калай;

 • Оловни сплави


Като спомагателни материали материали се използват:

 • Натриева основа;

 • Натриев нитрат;

 • Сяра.


Като енергоносители се използват:

 • Нафта (съдържание на сяра - 0,35 %);

 • Електроенергия.


Свежа вода за промишлени нужди се използва в незначителни количества (за компенсиране на загуби от изпарение), тъй като отработената охлаждаща вода е в рецикъл.


Рафинационният котел се подгрява с течно гориво (нафта), което се изгаря посредством горелка тип “Комета 20“ (Г20Н2К - Л) в подходящо оформена горивна камера (огнище) в долната част на котела. Димните газове по газоход с диаметър 400 мм се отвеждат в 12-метров комин разположен извън халето.

Рафинирането на оловото е циклична операция, т.е. провежда се само при зареждане на котела с нестандартен метал. Състои се само от две операции - “ обезмедяване “ и “ омекотяване “ (т. нар. Харис - процес).

Обезмедяването на оловото се извършва посредством ликвация и добавяне реагент (елементарна сяра при разход около 0,9 кг/тон олово). Получават се така наречените “медни шликери“;

Харис - процеса се извършва чрез алкално-окислително рафиниране с цел очистване на вторичното олово от антимон и калай. Като реагенти се използват сода каустик (NaOH) и селитра (NaNO3). Получават се т. нар. Харис-окиси, които се изгребват от повърхността на ваната.

И двата междинни продукта (шликери и Харис окиси) рециклират в КБП.

Няма наднормени емисии на вредни вещества (замърсители) с технологичните газове и отпадъчни води от РК.

Процесът е периодичен, като максималната продължителността на една операция (плавка) възлиза на около 8 часа, с производителност 6 т/плавка.


При експлоатация на РК се генерират следните производствени отпадъци:

 • Оловосъдържащи дроси, съдържащи средно около 75 % Pb. Получените дроси рециклират за преработка в КБП;

 • Оловни прахове, съдържащи средно около 90 % Pb. Получените прахове рециклират за преработка в КБП;

 • Харис-окиси със съдържание на олово 65 - 70 %.

 • “Медни шликери “, съдържащи 70 - 80 % олово.

Годишният проектен капацитет на инсталацията възлиза на около 3 000 тона получаван блоков метал (сплав) от преработен оловен скрап.


При промишлената дейност на “Ел Бат” АД, наред с производствените отпадъци се генерират и:

Опасни отпадъци

 • Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, код 20 01 21*.

 • Излезли от употреба гуми, код 16 01 03

 • Оловни акумулаторни батерии, код16 06 01*

 • Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни

предавки, код 13 02 06* .


Строителни отпадъци

 • Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и

керамични изделия отпадъци от разрушаване

и строителни материали, код17 01 07


Битови отпадъци, код 20 03 01


По оценка на оператора на инсталацията при експлоатацията на КБП и РК има пълни съответствия с изискванията на нормативната уредба в страната за опазване на околната среда по компонентите:

 • Въздух - няма наднормени емисии на вредни вещества (замърсители) с технологичните газове.

 • Отпадъци - генерираните промишлени отпадъци, с изключение на шлаките от КБП са в рецикъл в технологичната схема.

 • Свежа вода за промишлени нужди се използва в незначителни количества за охлаждане на блоковете метал отляти от РК (за компенсиране на загуби от изпарение), тъй като отработената охлаждаща вода е в рецикъл.


От промишлената дейност на фирмата не се генерират промишлени отпадъчни води, но има несъответствия в канализационната система на площадката по отношение формирането на разделни потоци на битово-фекалните води, дъждовните води и тези от миене на промишлената площадка. За удоволетворяване на изискванията на нормативната уредба са предвидени мерки за съответствие в ИППСУКР.


 • Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите
  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Допълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно iconГоце делчев
Допълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
Допълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно iconДопълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно
Регистрационния номер на комплексно разрешително, дата на подписване и дата на влизане в сила на комплексното разрешително
Допълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно iconДоклад за изпълнение на дейностите
Настоящият годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е представено комплексно разрешително №316 –НО/2008 г на ет” Андип...
Допълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно iconДоклад за изпълнение на дейностите, на комплексно разрешително №249-но/2008г
Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
Допълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно iconГодишен доклад
Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително за 2010 година
Допълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно iconВъведение Настоящият годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е представено комплексно разрешително №316 -но/2008 г на ет андип 92 Андрей
Настоящият годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е представено комплексно разрешително №316 –НО/2008 г на ет” Андип...
Допълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно iconГодишен доклад
Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №111/2006г. На “керамат”АД, гр. Каспичан...
Допълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно iconДоклад по околна среда
Годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно разрешително №187/-но-ио-ао/2008год
Допълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно iconГодишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно разрешително
Увод
Допълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно iconГодишен доклад
За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително, за 2007 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом