Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони министерство на земеделието и храните държавен фонд „земеделие
ИмеЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони министерство на земеделието и храните държавен фонд „земеделие
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер40.35 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dfz.bg/assets/93/Aktualizirana_pokana_kandidatstvane_M311_za_publik.doc

Приложение № 1
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”


ПОКАНА

за

приемане на заявления за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР)


Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от ПРСР се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


I. Финансовата помощ е предназначена за земеделски производители в общините от селските райони.

Мярката предоставя безвъзмездна помощ на земеделски производители за инвестиции в неземеделски дейности.

Мярката ще се прилага в 231 общини в селските райони.
II. Допустими области на разнообразяване

Индикативен списък на областите за разнообразяване:

 • развитие на селски туризъм;

 • местно занаятчийство;

 • развитие на социални услуги за населението в селските райони;

 • преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат по мярка 123 от ПРСР и крайният продукт не е включен в Анекс І;

 • създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения;

 • производство и продажба на възобновяема енергия.


Не се предоставя финансова помощ за инвестиции в следните сектори, подсектори, раздели, групи или дейности:

1. производство и преработка на земеделски продукти, посочени в Приложение № 1 към Наредба за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година;

2. производство, преработка и търговия на риба, рибни продукти и аквакултури;

3. въгледобив;

4. стоманодобив;

5. производство на синтетични влакна;

6. залагания и хазарт;

7. финансово посредничество и операции с недвижими имоти;

8. сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу възнаграждение;

9. производство и продажба на биогорива от биомаса;

10. производство и продажба на енергия от възобновяеми източници (слънчева, вятърна, водна, геотермална), с капацитет на инсталацията над 1 мегават;

11. производство и продажба на био-енергия при преработка на суровини от собственото земеделско стопанство, с капацитет на инсталацията над 1 мегават;

12. изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов.


III. Минималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проекта е левовата равностойност на 5 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 400 000 евро.

За проекти за производство на енергия от възобновяеми източници, максималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проект е левовата равностойност на 1 000 000 евро.


IV. Финансовата помощ е в размер на 70 на сто от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.


V. Кандидатите за подпомагане трябва да отговарят на следните изисквания:

За подпомагане могат да кандидатстват еднолични търговци и юридически лица, които:

 1. са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

 2. са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 10 от 5.02.1999 г.) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и

 3. имат седалище или клон със седалище на територията на община от селските райони на Република България и

 4. са микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 от Закона за малки и средни предприятия и

 5. имат приход от земеделска дейност минимум 50 % през предходната година на кандидатстването.

 6. са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

 7. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";

 8. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

 9. не са в производство по ликвидация;

 10. нямат изискуеми публични задължения към държавата.

За едноличните търговци, които не са регистрирани или са регистрирани през годината, предхождаща годината на кандидатстване като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и/или като тютюнопроизводители регистрирани по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия се признават обстоятелствата им като физически лица.


VI. Началната дата за подаване на заявления за подпомагане е 01.12.2008 г.


Документи се подават в Областната разплащателна агенция на Държавен фонд „Земеделие” по място на извършване на инвестицията.


Заявлението за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” е приложение към Наредбата и е публикувано на следните интернет адреси:


Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от Областните разплащателни агенции.


На горните два интернет адреса е публикувана Наредба №30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 77 от 2.09.2008 г.
Свързани:

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони министерство на земеделието и храните държавен фонд „земеделие iconМинистерство на земеделието и храните
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони министерство на земеделието и храните държавен фонд „земеделие iconМинистерство на земеделието и храните
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони министерство на земеделието и храните държавен фонд „земеделие iconМинистерство на земеделието и храните обяв а
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони министерство на земеделието и храните държавен фонд „земеделие iconМинистерство на земеделието и храните разплащателна агенция
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони министерство на земеделието и храните държавен фонд „земеделие iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за...
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони министерство на земеделието и храните държавен фонд „земеделие iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони министерство на земеделието и храните държавен фонд „земеделие iconПрограма за развитие на селските райони (2007 2013) Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони министерство на земеделието и храните държавен фонд „земеделие iconПрограма за развитие на селските райони (2007 2013) Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони министерство на земеделието и храните държавен фонд „земеделие iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – „Европа инвестира в селските райони”
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони министерство на земеделието и храните държавен фонд „земеделие iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом