Общи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com
ИмеОбщи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер61.2 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bgtitle.com/uploads/d1o2c3u4m5e6n7t8s/obshti_uslovia_za_partniorstvo.doc
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПАРТНЬОРСТВО С УЕБСАЙТА BGTITLE.COM


I. Дефиниции

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1. URL - стандартизиран адрес на даден ресурс, например документ или уебсайт, в глобалната Интернет мрежа или друго пространство.

2. Банер – реклама в глобалната Интернет мрежа под формата на графично изображение с определени размери, което служи за хипервръзка към интернет сайт.

3. Банер позиция – обособено място в сайт, предназначено за поставяне на рекламни материали под формата на банери.

4. Rich Media - рекламни форми с различни от стандартните размери, нестандартен начин на визуализиране (Java script; DHTML) или съдържащи мултимедия.

5. Wallpaper – рекламен формат, при който статично изображение се поставя като фон на даден сайт.

6. Eлектронна препратка/линк – връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

7. Глобална Интернет мрежа – общодостъпна световно разпространена система от взаимосвързани компютърни мрежи, използвани за пренос на данни, файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси посредством протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол.

8. Информационна система за управление на рекламни позиции – компютърна програма, посредством която се осигурява и управлява излъчването на рекламни материали под формата на банери в определен ред, честота и време на излъчване.

9. Импресия – всяко зареждане на рекламна форма чрез информационната система за управление на рекламни позиции.

10. Клик – активиране на реклама от потребителя чрез автоматизирано препращане от съответната банер-позиция или линк.

11. Рекламна форма (рекламен формат; криейтив) – начин и форма на представяне и разпространение на определено рекламно съдържание или послание.

12. Уебсайт / сайт ("website") - обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

13. "Ню Софт Ком" ЕООД (наричано по-долу Ню Софт Ком) с ЕИК 201408195, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Константин Величков 57, и адрес за кореспонденция: гр. София, Зона Б18 Бл 12, тел. 0898899666, e-mail: office@bgtitle.com, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрираният от него портал: http://www.bgtitle.com , както и всичките му под страници, директории, съб-домейни, мобилни и други уеб приложения асоциирани към сайтът.

14. BGTITLE.COM/Уебсайтът BGTITLE.COM (http://www.bgtitle.com) е информационен портален уебсайт (портал), посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.

15. Партньор е регистриран потребител в сайта BGTITLE.COM кандидатстващ или одобрен за партньорската програма предмет на тези общи условия.


II. Предмет на Общите условия

1. Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за медийно партньорство с сайта BGTITLE.COM и урежда правата и задълженията на "Ню Софт Ком" ЕООД и Собствениците на партньорските сайтове наричани в текста за кратко Партньор, отнасящи се до публикуването на безплатни рекламни материали и реализирането на безплатни рекламни кампании на сайта BGTITLE.COM.
2. Настоящите "Общи условия за партньорство" са неразделна част от "Общи условия за ползване на услугите на BGTITLE.COM".

3. "Ню Софт Ком" ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на "Ню Софт Ком" ЕООД, както и в случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система.

4. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от "Ню Софт Ком" ЕООД. Всички промени в настоящите Общи условия се публикуват в сайта http://bgtitle.com/page/34 в раздел "Общи условия".

5. По всички неуредени от настоящите "Общи условия" въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


III. Условия на програмата

1. За да участва в партньорската програма, всеки партньор трябва да се регистрира на сайта BGTITLE.COM и да има поне една публикация в сайта.

2. След като потребител е изпълнил условията по точка 1 от настоящият член той може да заяви желанието си за партньорство, като завърши процеса на регистрация за партньорската програма на следната страница: потребителски профил/реклами/безплатна реклама

3. В процеса на регистрация партньора
3.1. се съгласява със общите правила на сайта, както и с настоящите общи условия за партньорство.

3.2. публикува на неговият уеб сайт поне един от банерите предоставени от BGTitle.com.

3.3. Изпраща заявка за участие в програмата на посоченият на страницата имейл за участие, като описва последователно всички изискуеми данни описани в страницата за регистрация.

4. Партньора се ангажира да не публикува рекламни банери на BGTITLE.COM на страници съдържащи: порнографско съдържание, съдържание подтикващо към насилие, расизъм и всякакви други форми на неморал и забранени от българското законодателство

5. "Ню Софт Ком" ЕООД преглежда всяка една молба за партньорство в разумен срок, както проверява дали партньора е изпълни всички условия описани в настоящите общи условия

5.1. "Ню Софт Ком" ЕООД има право да отхвърли писмено изцяло молбата за партньорство или да помоли партньора за корекции, ако нее изпълни правилно настоящите общи условия.

5.2. "Ню Софт Ком" ЕООД не се ангажира с реален срок за одобрение или отхвърляне в предвид това, че всяка молба се разглежда лично от служител на "Ню Софт Ком" ЕООД , но се ангажира да извърши същото в разумни срокове.

5.3. "Ню Софт Ком" ЕООД не носи отговорност ако молбата за партньорство не е пристигнала на електронния адрес за участие или не е могла да бъде открита ако е попаднала в кутията за нежелана поща. На добра воля партньора може директно да се свърже с "Ню Софт Ком" ЕООД на посочените телефони за контакт за да се реши проблема.

5.4. След проверката на условията за партньорство и при пълното им отговаряне "Ню Софт Ком" ЕООД одобрява потребителя за партньор.

6. След като даден потребител бъде одобрен за партньор той може:

6.1. Да публикува свой рекламен банер отговаряш на всички норми от общите условия на сайта, както и на техническите характеристики описани в секция за реклама, след изричното писмено одобрение на "Ню Софт Ком" ЕООД, като попълни формата в секция профил/реклами/безплатна реклама.

7. "Ню Софт Ком" ЕООД има право да отхвърли или прекрати по всяко време излъчването на рекламен банер или материал на партньор ако прецени че същият нарушава общите условия в сайта, правата на трети лица или действащото законодателство на Република България. В такъв случай Партньора е длъжен да заплати евентуално обезщетение в скучайте описани в точка 14 от настоящият член общите условия.

8. "Ню Софт Ком" ЕООД не следи за авторките права на публикуваното от Партньора рекламно съдържание и за това цялата отговорност е за сметка на Партньора.

9. Партньорът е длъжен да уведоми писмено и да изчака писмено разрешение от "Ню Софт Ком" ЕООД , за да:

9.1. да смени съдържанието в полето за реклама предоставено му на сайта на BGTITLE.COM в секция профил/реклами/безплатна реклама.

9.2. да смени мястото на излъчване на рекламният банер на BGTITLE.COM на сайта си.

10. "Ню Софт Ком" ЕООД не дава никакви гаранции за резултати и печалби за участие в партньорската програма на потребителя, и не носи никаква отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи поради участието в програмата, тъй като се счита, че потребителя участва доброволно в нея.

11. "Ню Софт Ком" ЕООД не се задължава в изработването на рекламни материали за партньора, техническа асистениция, нито в предоставяне статистика за резултатите от партньорската програма освен ако това не е предмет на допълнителен договор между страните.

12. Страните имат право да преустановят партньорската програма едностранно с писмено едномесечно предизвестие.

13. "Ню Софт Ком" ЕООД не допуска на партньора да излъчва рекламни форми на стоки, услуги или лица, които са под специален разрешителен режим съгласно законови и нормативни разпоредби, без да са налице всички необходими документи, доказващи право на съответната дейност или производство.

14. Партньорът е длъжен да обезщети "Ню Софт Ком" ЕООД за всички претърпени вреди и направени разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници и материали, които Рекламодателят/Рекламната агенция е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от "Ню Софт Ком" ЕООД услуги в нарушение на действащото българско законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави.


Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителния Съвет на "Ню Софт Ком" ЕООД от 02.07.2012 г. и влизат в сила от 03.07.2012 г.


Свързани:

Общи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com iconОбщи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com iconОбщи условия за ползване на услуги, достъпни през уебсайта bgtitle. Com

Общи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com iconОбщи условия
По тези Общи условия могат да се застраховат само имущества, за които има валидна застраховка по Общи условия на “хди” зад за застраховка...
Общи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com iconОбщи условия на утб „УниКредит Джуниър ад
Общи условия за откриване и облсужване на разплащателни сметки за предоставянена платежни услуги по тях
Общи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com iconОбщи условия
Обхват. Облигации на Р. България, които се придобиват, изплащат и търгуват по реда на Наредба №5 на мф и бнб, не са обект на разпоредбите...
Общи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com iconОбщи условия за участие в Innovation Garage
Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в конкурса за гейм концепция
Общи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com iconОбщи условия за обучение в
Настоящите общи условия уреждат организацията, реда, правилата и условията за дейността в green magic, като се отчитат особеностите...
Общи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com iconОбщи търговски условия с венид еър общи разпоредби
В допълнение на всички приложими нормативни актове, договори и конвенции, следните условия за работа и сътрудничество представляват...
Общи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com iconОбщи условия за застраховане
По тези Общи условия “Хановер кооп българия” зад, наричан по-нататък “Застраховател”, срещу платена застрахователна премия, застрахова...
Общи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com iconОбщи условия
Застрахователят, съгласно тези Общи условия, осигурява застрахователно покритие и обезщетява разходи, определени по вид и до лимитите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом