Общи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com
ИмеОбщи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер72.22 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bgtitle.com/uploads/d1o2c3u4m5e6n7t8s/obshti_uslovia_za_reklama.doc
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕКЛАМА ПРЕЗ УЕБСАЙТА BGTITLE.COM


I. Дефиниции

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1. URL - стандартизиран адрес на даден ресурс, например документ или уебсайт, в глобалната Интернет мрежа или друго пространство.

2. Банер – реклама в глобалната Интернет мрежа под формата на графично изображение с определени размери, което служи за хипервръзка към интернет сайт.

3. Банер позиция – обособено място в сайт, предназначено за поставяне на рекламни материали под формата на банери.

4. Rich Media - рекламни форми с различни от стандартните размери, нестандартен начин на визуализиране (Java script; DHTML) или съдържащи мултимедия.

5. Wallpaper – рекламен формат, при който статично изображение се поставя като фон на даден сайт.

6. Eлектронна препратка/линк – връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

7. Глобална Интернет мрежа – общодостъпна световно разпространена система от взаимосвързани компютърни мрежи, използвани за пренос на данни, файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси посредством протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол.

8. Информационна система за управление на рекламни позиции – компютърна програма, посредством която се осигурява и управлява излъчването на рекламни материали под формата на банери в определен ред, честота и време на излъчване.

9. Импресия – всяко зареждане на рекламна форма чрез информационната система за управление на рекламни позиции.

10. Клик – активиране на реклама от потребителя чрез автоматизирано препращане от съответната банер-позиция или линк.

11. Рекламна форма (рекламен формат; криейтив) – начин и форма на представяне и разпространение на определено рекламно съдържание или послание.

12. Уебсайт / сайт ("website") - обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

13. "Ню Софт Ком" ЕООД (наричано по-долу Ню Софт Ком) с ЕИК 201408195, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Константин Величков 57, и адрес за кореспонденция: гр. София, Зона Б18 Бл 12, тел. 0898899666, e-mail: office@bgtitle.com, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрираният от него портал: http://www.bgtitle.com , както и всичките му под страници, директории, съб-домейни, мобилни и други уеб приложения асоциирани към сайтът.

14. BGTITLE.COM/Уебсайтът BGTITLE.COM (http://www.bgtitle.com)/ е информационен портален уебсайт (портал), посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.


II. Предмет на Общите условия

1. Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за реклама на сайта BGTITLE.COM и урежда правата и задълженията на "Ню Софт Ком" ЕООД и Рекламодателите или Рекламните Агенции наричани в текста за кратко Рекламодател, отнасящи се до публикуването на рекламни материали и реализирането на рекламни кампании на сайта.
2. Настоящите "Общи условия за реклама" са неразделна част от "Общи условия за ползване на услугите на BGTITLE.COM".

3. "Ню Софт Ком" ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на "Ню Софт Ком" ЕООД, както и в случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система.

4. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от "Ню Софт Ком" ЕООД. Всички промени в настоящите Общи условия се публикуват в сайта http://bgtitle.com/page/34 в раздел "Общи условия".

5. По всички неуредени от настоящите "Общи условия" въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


III. Срокове, приемане и излъчване на рекламни материали и кампании

1. Всички заявки за реклама се изпращат на e-mail office@bgtitle.com . Получаването на заявката се потвърждава чрез обратен e-mail от служител на "Ню Софт Ком" ЕООД.

2. "Ню Софт Ком" ЕООД си запазва правото да откаже публикуването на рекламни форми или да забави излъчването им без санкция, ако те не отговарят на техническите изискванията предвидени в секцията “ЗА РЕКЛАМА / Условия ”, докато рекламните форми бъдат приведени в съответствие с тях.

3. Всички стандартни заявки и материали се изпращат най-късно 24 часа преди старта на кампанията.

4. Всички нестандартни рекламни форми се изпращат минимум два работни дни преди старта на кампанията.

5. В срок до 24 часа след началото на кампанията, "Ню Софт Ком" ЕООД предоставя на Рекламодателят достъп до онлайн статистика за броя на импресиите и кликовете , както и друга статистическа информация за съответната рекламна кампания. Достъпът се осъществява чрез въвеждане на уникално потребителско име и парола за достъп, които "Ню Софт Ком" ЕООД предоставя на Рекламодателя по условията описани в член V точка 1.

6. Ако рекламните материали предоставени от Рекламодателят не са съгласно публикуваните технически изисквания, "Ню Софт Ком" ЕООД не се ангажира с предоставяне на статистика по кампанията.

7. Паралелни преброявания на рекламни кампании използващи скриптове изпълнявани в браузъра трябва предварително да бъдат оторизирани от "Ню Софт Ком" ЕООД, като преброителят трябва да гарантира конфиденцлността на получената информация.
7.1. При паралелно преброяване е възможна загуба на показвания, причинена от забавянето при контролното броене.
7.2. "Ню Софт Ком" ЕООД приема разлики до 4% между данните от рекламната си ситема и тази на паралелния потребител.

8. Ако паралелното преоброяване причини неработоспособност на услугите на сайтовете на "Ню Софт Ком" ЕООД, кампанията може да бъде спряна до решаване на проблемите.

9. Всеки Рекламодател получава електронен отчет относно реализирания брой импресии и кликове в рамките на 2 работни дни след завършване на кампанията. Изготвяне и изпращане на сертификат на хартиен носител се издава само при искане от страна на Рекламодателят.

10. "Ню Софт Ком" ЕООД има право да откаже рекламна кампания като пусне в писмен вид аргументацията си в разумен срок.

11. "Ню Софт Ком" ЕООД има право да променя рекламните тарифи на сайтовете по всяко време като затова трябва да уведоми Рекламодателя писмено и в разумен срок.

IV. Цени, срокове и начини на плащане

Рекламата се заплаща не по-късно от 20 работни дни след датата на приключване на кампанията по проформа фактура, издадена от "Ню Софт Ком" ЕООД. В случай на забавяне на плащането се начислява стандартна компенсация в размер 0.5% от неизплатената сума за всеки ден закъснение.

1. Рекламодателя дължи капаро от 20% от нетната стойност на кампанията до три работни дни от нейното стартиране.

2. В случай на непълно или неточно реализиране на дадена заявка в рамките на заявения период на кампанията"Ню Софт Ком" ЕООД компенсира пропуснатите излъчвания с допълнително утежнение от 20%.

3. При отказ на рекламна кампания в срок до 3 (три) работни дни преди старта на кампанията Рекламодателят дължи неустойка в размер на 10% от нетната стойност на рекламната кампания.

4. При прекратяване на вече стартирала кампания Рекламодателят заплаща на "Ню Софт Ком" ЕООД цялото изразходвано до момента количество импресии, по вече заявения медиа план, както и неустойка в размер на 15% от нетната сума на нереализираната част от заявката.

5. При намаляване бюджета на предварително одобрена заявка на вече стартирала кампания Рекламодателят дължи на "Ню Софт Ком" ЕООД неустойка в размер на 15% от нетната сума на разликата в стойностите между двата бюджета.

6. При намаляване на бюджета на предварително одобрена заявка в срок от 3 (три) работни дни преди старта на кампанията Рекламодателят дължи неустойка в размер на 10% от нетната стойност на рекламната кампания.

7. Във всички други случаи Рекламодателят не дължи неустойки.


V. Отговорност и ограничаване на отговорност

1. Преди излъчването на рекламна кампания, Рекламодателят е длъжен да се регистрира като потребител в сайта BGTITLE.COM, като преминавайки през стъпките за регистрация се съгласи с общите условия на сайта и настоящите общи условия за реклама.

1.1. Регистрирането на рекламодателя му дава възможност да следи в реално време реализирането на заявената от него реклама.

2. Отговорността за съдържанието и визията е изцяло за Рекламодателя.
2.1. "Ню Софт Ком" ЕООД има право да откаже излъчването на рекламни форми, които влизат в противоречие с утвърдените разбирания за сексуална, расова и етническа толерантност или такива, които нарушават общо споделените морални и естетически норми и българското законодателство.
2.2. "Ню Софт Ком" ЕООД не носи отговорност за авторски и сродни права, касаещи рекламните форми, публикувани от рекламодателите, нито за действия на свои абонати, провокирани от излъчени в медиата реклами.
2.3. Не се допуска излъчване на рекламни форми на стоки, услуги или лица, които са под специален разрешителен режим съгласно законови и нормативни разпоредби, без да са налице всички необходими документи, доказващи право на съответната дейност или производство.

3."Ню Софт Ком" ЕООД има право да преустанови или прекрати изцяло излъчването на дадена рекламна кампания без предизвестие, ако се установи че рекламната кампания нарушава действащото българско законодателство или правата на трети лица. В такъв случай Рекламодателя е длъжен да заплати стойността на реализираната до момента услуга + евентуално обезщетение в в скучайте описани в точка 4 от настоящият член общите условия.

4. Рекламодателят е длъжен да обезщети "Ню Софт Ком" ЕООД за всички претърпени вреди и направени разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници и материали, които Рекламодателят/Рекламната агенция е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от "Ню Софт Ком" ЕООД услуги в нарушение на действащото българско законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави.


Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителния Съвет на "Ню Софт Ком" ЕООД от 02.07.2012 г. и влизат в сила от 03.07.2012 г.


Иван Петров ......................................

(подпис)
Свързани:

Общи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com iconОбщи условия за ползване на услуги, достъпни през уебсайта bgtitle. Com

Общи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com iconОбщи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com iconОбщи условия за реклама в AutoForums. Bg
Реклама в мрежата от партньорски сайтове на user media се осъществява чрез рекламен банер, текстова форма или друг договорен формат...
Общи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com iconОбщи условия
За реализиране на търговски съобщения (реклама, спонсорство и други рекламни форми) от „нова броудкастинг груп” ад
Общи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com iconОбщи условия
По тези Общи условия могат да се застраховат само имущества, за които има валидна застраховка по Общи условия на “хди” зад за застраховка...
Общи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com iconТеми за магистърски тези Магистърска програма "реклама и пр" първи раздел: реклама
Политиката и стратегия на Асоциацията на рекламните агенции в България в условия на присъединяване към ес
Общи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com iconБългарска национална телевизия
Общи условия за излъчване на реклама и спонсорство в програмите на българската национална телевизия за 2007 г
Общи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com iconОбщи условия на утб „УниКредит Джуниър ад
Общи условия за откриване и облсужване на разплащателни сметки за предоставянена платежни услуги по тях
Общи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com iconОбщи условия
Обхват. Облигации на Р. България, които се придобиват, изплащат и търгуват по реда на Наредба №5 на мф и бнб, не са обект на разпоредбите...
Общи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com iconОбщи условия за участие в Innovation Garage
Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в конкурса за гейм концепция
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом