Правилник за устройството и дейността на Център за професионална ориентация Раздел I общи положения
ИмеПравилник за устройството и дейността на Център за професионална ориентация Раздел I общи положения
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер99.72 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://0701.nccdn.net/4_2/000/000/059/390/Pravilnik za ustroistvoto i deinostta na CPO.doc
Правилник за устройството и дейността на Център за професионална ориентация


Раздел I

Общи положения

Чл. 1. Този правилник урежда основните задачи, структурата, дейността и финансирането на Центъра за професионална ориентация на СУ “Св. Климент Охридски”.Чл. 2. Центърът за професионална ориентация, наричан по-нататък ЦПО, е обслужващо звено в структурата на СУ “Св. Климент Охридски”.

Чл. 3. (1) Финансирането на ЦПО се осигурява от:

 1. средства от бюджета на СУ “Св. Климент Охридски” през бюджета на Студентски съвет.

 2. приходи от проектна работа.

 3. приходи, получавани във връзка с осъществяване на дейностите по чл. 5 ал. 2.

 4. дарения, спонсорства.

 5. други.

(2) ЦПО формира собствена партида към банковата сметка на СУ.


Раздел II

Задачи и дейности

Чл. 4. Основните задачи на ЦПО са:

 1. Предоставяне на услуги, свързани с професионалната ориентация на възпитаниците на СУ "Св. Климент Охридски".

 2. Подпомагане процеса на подготовка на конкурентноспособни, завършващи образованието си специалисти.

 3. Извършване на реклама на полезни практики, свързани с представянето на личните умения и образователния потенциал на възпитаниците на Алма Матер.

 4. Предоставяне на информация и организиране на кампании, свързани с реализацията на студентите и докторантите на СУ.

 5. Създаване на връзки с пазара на труда и полезни контакти с бизнеса и работодателските организации.

Чл. 5. (1) ЦПО е отворена структура, която подпомага процесите за ефективна връзка между образованието и пазара на труда.

(2) Основните направления на дейност са:

1. Извършване на консултации по професионална ориентация – подготовка на документи за кандидатстване за работа, подготовка за явяване на интервю за работа, тестове за оценяване на професионалните наклонности и умения.

2. Разработване на информационна система за професионална ориентация и последващата й поддръжка и обновяване.

3. Разработване и развитие на стажова система, в съответствие с изискванията за признаване от факултети, департаменти и катедри в СУ "Св. Климент Охридски".

4. Реализация на кампании в Алма Матер – дни на кариерата, лекции на известни представители на бизнеса, семинари и обучения по различни проблеми, свързани с реализацията на млади специалисти.

5. Създаване на ефективни връзки с бивши възпитаници на Алма матер, с цел повишаване рейтинга на Университета.

6. Предоставяне на експертна помощ и информация на други висши училища, с цел създаване на подобни центрове.

(3) Дейностите на ЦПО са отворени за външно сътрудничество, за което се изготвят нарочни споразумения.

(4). ЦПО изпълнява ролята на медиатор между студентите и представителите на бизнеса, държавната и общинската администрация и неправителствените организации.


Раздел III

Управление

Чл. 6. Органи на управление на ЦПО са:

 1. Съвет на настоятелите

 2. Изпълнителен директор


Чл. 7. (1) Съвет на настоятелите (СН) се състои от петима членове: един представител на СС, един представител на Ректора, двама представители на бизнеса и неправителствените организации и изпълнителния директор. Те избират председател помежду си.

(2) Съставът на СН се утвърждава със заповед на Ректора на СУ, по предложение на действащия състав на Съвета на настоятелите

(3) Външните за СУ лица се утвърждават в СН след получаване на изричното им съгласие в писмен вид с нарочна Декларация към Ректора.

(4) Представителят на Ректора се упълномощава за участие в СН лично от него.

(5) Мандатът на членовете на СН е 2 години.


Чл. 8. (1) Съветът на настоятелите е управляващ орган, който осъществява взаимодействието между ЦПО и ръководството на СУ.

(2) Съветът на настоятелите:

 1. одобрява Годишния план на ЦПО в срок до 30 януари на текущата година.

 2. приема отчет за цялостната дейност на ЦПО не по-късно от 30 януари на следващата година.

 3. осигурява публичност на отчета по т.2.

 4. осъществява контрол върху работата на изпълнителния директор, оперативните мениджъри и екипа на ЦПО.

 5. предлага изменения в настоящия правилник, които се одобряват от Ректора и се утвърждават от Академическия съвет (АС) на СУ.

 6. одобрява споразуменията по чл. 5 ал 3.

 7. утвърждава оперативните мениджъри.

 8. предлага освобождаването на изпълнителния директор преди изтичане на мандата му.

 9. решава други въпроси и прави предложения, свързани с дейността на ЦПО.

 10. координира дейността си с Ректора.

(3) СН се свиква от Изпълнителния директор и заседава не по-малко от два пъти на семестър.

(4) СН може да се свиква и извънредно от председателя, по искане на поне трима от членовете му.

(5) Заседанията на СН се считат за редовни, ако на тях присъстват наймалко трима членове от списъчния му състав.

(6) СН приема решенията си с обикновено мнозинство.

(7) Заседанията на СН се протоколират.


Чл. 9. (1) Изпълнителният директор се избира с конкурс по критерии, предложени от СН на ЦПО и одобрени от Ректора на СУ.

(2) Комисията по подбор се одобрява от СН на ЦПО по предложение на действащия изпълнителен директор и се назначава от Ректора на СУ.

(3) Изпълнителният директор се избира от комисията по подбор, назначена от Ректора на СУ, след което подписва Договор за управление със СУ “Св. Климент Охридски”.

(4) Мандатът на Изпълнителния директор е 2 години.

(5) Изпълнителният директор се освобождава по предложение на СН преди изтичането на мандата му:

 1. по негово искане.

 2. при системно неизпълнение на задълженията.

 3. при фактическа невъзможност за изпълнение на задълженията, продължила повече от три месеца.

(4) Освобождаването на изпълнителния директор при условията на ал. 3 се утвърждава със Заповед на Ректора.

(5) Изпълнителният директор:

 1. ръководи цялостната дейност на ЦПО и го представлява пред структурите в СУ.

 2. координира взаимодействието на ЦПО с другите структури в СУ.

 3. организира и контролира изпълнението на решенията на СН.

 4. планира и следи за изпълнение на графика за работа на екипа на ЦПО и сътрудниците по факултети.

 5. управлява финансовите и материалните ресурси на ЦПО, съгласувано с СН.

 6. изготвя и предлага за утвърждаване от СН на Годишен план и отчет за цялостната дейност на ЦПО.

 7. прави предложения до СН с цел оптимизиране на работата на ЦПО.

 8. съдейства за организирането на конкурси за оперативни мениджъри и екип на ЦПО.

 9. с изрично пълномощие от Ректора подписва споразуменията за външно сътрудничество, по предложение на СН.

(6) 1. При невъзможност изпълнителният директор да изпълнява задълженията си в срок по-кратък от 3 месеца, същият избира свой заместник за определения период от оперативните мениджъри.

2. В случай че заместване се налага за период по-дълъг от 3 месеца, предложеният от изпълнителния директор оперативен мениджър по заместване се одобрява от СН.


Раздел IV

Устройство


Чл. 10. При осъществяването на своите правомощия СН и изпълнителният директор на ЦПО се подпомагат от:

 1. Оперативен мениджър “Ректорат” – ЮФ, ГГФ, ИФ, ФКНФ, ФСФ, ФЖМК, ФП.

 2. Оперативен мениджър “Четвърти километър” – ФФ, СФ, ФНПП.

 3. Оперативен мениджър “Джеймс Баучер” – ХФ, ФМИ, БФ, МФ, ФзФ.

 4. Екип от сътрудници


Чл. 11. (1) Оперативните мениджъри се назначават на трудов договор след конкурс по предложени от СН и утвърдени от Ректора условия.

(2) Оперативните мениджъри:

 1. организират и координират текущата работа на екипа от сътрудници и звената по факултети на ЦПО, в съответствие с одобрения от СН Работен план.

 2. организират подготовката и провеждането на семинари, обучения, стажове, дни на кариерата, осъществяват контактите с медиите и с други институции и рекламната дейност на ЦПО.

 3. подпомагат изпълнителния директор при изготвянето на Работния план и отчета за цялостната дейност на ЦПО.

(3) Мандатът на оперативните мениджъри е 2 години.

(4) Оперативните мениджъри се освобождават по предложение на изпълнителния директор преди изтичането на мандата им:

1. по тяхно искане.

2. при системно неизпълнение на задълженията.

3. при фактическа невъзможност за изпълнение на задълженията, продължила повече от три месеца.

4. при некоординиране на задълженията си с изпълнителния директор.

(5) Освобождаването на оперативните мениджъри при условията на ал. 5 се утвърждава с решение на СН.


Чл. 12. (1) Екипът от сътрудници се формира в зависимост от конкретните нужди на ЦПО, на ескпертен принцип и в срока, нужен за изпълнение на конкретния проект.

(2) Сътрудник на ЦПО може да бъде всеки студент от СУ, който отговаря на утвърдени от СН критерии за изпълнение на съответния проект или дейност.

(3) Екипът от сътрудници:

 1. подпомага оперативния мениджър в осъществяване на текущата работа на ЦПО.

 2. осъществява провеждането на семинари, обучения, стажове, дни на кариерата и други постоянни дейности.

(4) За участието си в осъществяването на конкретни дейности членовете на екипа получават възнаграждение по предложение на Изпълнителния директор на ЦПО, определено със заповед на Ректора на СУ.

(5) Периодът, в който сътрудниците осъществяват дейностите по ал. 3 се признава за стаж по специалността от СУ.


Чл. 13. (1) СН съгласувано с Деканите на Факултети предлага на Ректора създаването на филиали на ЦПО.

(2) Филиалите на ЦПО са под директно ръководство на изпълнителния директор на ЦПО.

(3) Изпълнителният директор може да делигира отговорността за управление на филиалите на координатор, избран по утвърдени от СН условия на експертен принцип и в срок, нужен за изпълнение на конкретния проект.

(4) Координаторът:

1. ръководи оперативната дейност на филиала, съгласува дейността на филиала с ЦПО.

2. организира и осъществява подготовката и провеждането на семинари, обучения, стажове, дни на кариерата.

3. изготвя отчет за дейността на филиала 1 път месечно, който представя на изпълнителния директор.

(5) За участието си в осъществяването на конкретни дейности координаторът получава възнаграждение по предложение на изпълнителния директор на ЦПО, определено със заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски”.

(6) Периодът, в който координаторът осъществява дейностите по ал. 4, се признава за стаж по специалността от СУ.

(7) Координаторът може да бъде освободен с решение на изпълнителния директор, съгласувано със СН:

 1. по негово искане.

 2. при системно неизпълнение на задълженията.

 3. при фактическа невъзможност за изпълнение на задълженията, продължила повече от един месец.

Раздел V

Организация на работаЧл. 14. (1) Организацията на работата на ЦПО се осъществява в съответствие с разпоредбите на настоящия правилник и вътрешните правила за организация на работата.

(2) Вътрешните правила за организация на работата се утвърждават от СН на ЦПО по предложение от Изпълнителния директор.


Чл. 15. (1) СУ “Св. Климент Охридски” предоставя технически обезпечено пространство за провеждане дейността на ЦПО и филиалите му в сградата на Ректората и останалите университетски сгради.

(2) ЦПО използва наличната техника по предназначение за провеждане на дейността си.


Чл. 16. ЦПО получава достъп за използване на университетските административни ресурси (компютри, телефони, факс, интернет, информация) във връзка с осъществяване на постоянната си дейност (семинари, обучения и пр.), а също и за рекламно-информационната си дейност.


Чл. 17. Екипът на ЦПО има право на достъп до работните си помещения и през неучебни дни (почивни дни, празници, ваканции), както и в неучебни часове (след 19.00 ч.), съгласно конкретните разпореждания на ръководството и охраната на СУ за съответния период.


Чл. 18. ЦПО има право да разпространява свои рекламни материали (информационни табла, афиши и листовки за предстоящи събития и др.) в сградите на СУ.


Раздел VII

Преходни и заключителни разпоредби


§ 1. Този правилник се приема на основание разпоредбите на Глава V от ПОДСС и Заповед № РД-19-422/26.06.2003 г. на Ректора на СУ “Св. Климент Охридски”.

§ 2. ЦПО е правоприемник на “Студентски консултантски център за кариера”, създаден през 2000 г. с финансовата подкрепа на посолството на Великобритания в Република България.

§ 3. До провеждането на конкурс и назначаването на съответните длъжностни лица, но не по-късно от една година от датата на влизане в сила на настоящия правилник, администрирането на ЦПО се осъществява по правилата, регламентирани в глава V на ПОДСС и в съответствие с разпоредбите на този правилник.

§ 4. В двумесечен срок от влизане в сила на настоящия правилник СН утвърждава вътрешни правила за организацията на работа на ЦПО.

§ 5. Измененията и допълненията в настоящия правилник се предлагат от Съвета на настоятелите, одобряват се от Ректора и влизат в сила с утвърждаването им от Академически съвет на СУ „Св. Климент Охридски”.

§ 6. Настоящият правилник е утвърден на заседание на Академически съвет на дата 24.10.2007 г. с Протокол № 3.

Свързани:

Правилник за устройството и дейността на Център за професионална ориентация Раздел I общи положения iconПравилник за дейността на център за услуги в домашна среда раздел I общи положения
Чл. Този правилник определя организацията и дейността в Правилник за дейността на Център за услуги в домашна среда /наричан по-долу...
Правилник за устройството и дейността на Център за професионална ориентация Раздел I общи положения iconОбщи положения
Правилник за устройството и дейността на Националния център по заразни и паразитни болести
Правилник за устройството и дейността на Център за професионална ориентация Раздел I общи положения iconПравилник за устройството и дейността на исторически музей – град поморие глава първа общи положения чл. 1
Чл. 1 Този правилник урежда устройството и дейността на исторически музей град Поморие, община Поморие, област Бургас, наричан за...
Правилник за устройството и дейността на Център за професионална ориентация Раздел I общи положения iconПравилник за устройството, функциите и дейността на дирекциите на природните паркове към националното управление по горите раздел първи общи положения
Чл Този правилник урежда устройството, функциите и задачите на Дирекциите на природни паркове (дпп) към Националното управление на...
Правилник за устройството и дейността на Център за професионална ориентация Раздел I общи положения icon2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1
Чл с този правилник се урежда дейността на ег ”Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ 1
Правилник за устройството и дейността на Център за професионална ориентация Раздел I общи положения iconОбщи положения
Правилник за устройството и дейността на държавните горски стопанства – държавни предприятия към държавната агенция по горите
Правилник за устройството и дейността на Център за професионална ориентация Раздел I общи положения iconХимикотехнологичен и металургичен университет правилни к за устройството и дейността на
Чл. Този правилник урежда организацията и дейността на “Университет-ския компютърен център” (укц) при хтму и е неразделна част от...
Правилник за устройството и дейността на Център за професионална ориентация Раздел I общи положения iconУниверситетския Изчислителен Център I. Общи положения
Чл. (1) Този правилник урежда основните задачи, устройството и структурата, управлението, финансирането и дейностите на Университетския...
Правилник за устройството и дейността на Център за професионална ориентация Раздел I общи положения iconПравилник за устройството и дейността на държавно предприятие
Чл. С този правилник се уреждат устройството, дейността и организацията на работа на Държавно предприятие "Българо-германски център...
Правилник за устройството и дейността на Център за професионална ориентация Раздел I общи положения iconПравилник на на Българо – Саудитски Бизнес Съвет при бтпп общи положения
Чл. Този правилник урежда устройството, организацията, дейността, целите, задачите и управлението на Българо Саудитския Бизнес Съвет,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом