Разпореждан е
ИмеРазпореждан е
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер18.82 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://194.12.245.40:7000/Acts/Съдебни актове по Търговски дела/Съдебни актове постановени през
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е


Гр.С., 08.05.2009г.


С.ОКРЪЖЕН СЪД, търговско отделение, 4 –ти състав, в закрито заседание на 08 май 2009г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Николай Метанов


като разгледа докладваната от съдия Метанов искова молба, вх.№192/28.01.2009г.. по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:


Д. А. А., от гр.С., ж.к. Дружба, блок 64, вход Б, ет.5, ап.29, е подал искова молба срещу ”Б” ЕАД, гр. С.

С разпореждане от 29.01.2009г. съдът е оставил без движение исковата молба и е дал указания на ищеца, за отстраняване на допуснати нередовности в исковата молба в едноседмичен срок от получаване на съобщението, а именно: 1.Да представи доказателства за съдебна регистрация на ответника - удостоверение за актуално състояние; 2. Да посочи цената на иска; 3. Да представи удостоверение за данъчна оценка на имотите, предмет на предварителния договор между страните; 4. Да уточни дали района, в който се намират процесните имоти, има одобрена кадастрална карта, и ако е така, да съобрази исковата си молба с изискванията на чл.6, ал.1 и 3 от Правилника за вписвания; 5. След представяне на данъчна оценка на имотите, определянето на дължимата държавна такса от съда и внасянето й, да представи препис от исковата молба с отбелязване, че същата е вписана в съответната служба по вписванията, съгласно изискванията на чл.112, б.”а” ЗС, във вр. с чл.11, б.”б” от Правилника за вписвания и чл.114, б.”б” ЗС; 6. Да уточни искането си към съда, в частта, в която иска да бъде опреден срок на ответника, в който той да представи доказателства, като посочи писмените доказателства, които иска да бъдат представени, и обясни значението им за спора; Да представи препис от уточняващата молба и от исканите доказателства за ответника.

Ищецът е търсен на посочения от него адрес в исковата молба многократно, в периода 04.03.2009г. – 24.04.2009г., за връчване на съобщението с указанията на съда, видно от приложените съобщения по делото.

При така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

Ищецът е редовно уведомен за указанията на съда, дадени с разпореждане от 29.01.2009г., на основание чл.41, ал.1 и 2 ГПК.

Исковата молба не отговаря на изискванията на чл.127, ал.1, т.2, т.3 и т.5 ГПК, чл.128, ал.1, т.2 ГПК, във връзка с чл.377 ГПК, като в определения от съда срок не са отстранени допуснатите нередовности.

След като в определения от съда срок не е са отстранени допуснатите нередовности исковата молба следва да бъде върната, на основание чл.129, ал.3 ГПК.

Воден от тези съображения, съдът


Р А З П О Р Е Д И :


ВРЪЩА на Д. А. А, от гр.С., ж.к. Дружба, блок 64, вход Б, ет.5, ап.29, искова молба, вх.№ 192/28.01.2009г. по описа са С.окръжен съд, подадена против ”Б” ЕАД, гр.С.

Разпореждането подлежи на обжалване от ищеца с частна жалба пред С. апелативен съд в едноседмичен срок от връчването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

Свързани:

Разпореждан е iconРазпореждан е
Владимир иванчев – съдия-докладчик по пр вх. №2790 от 14. 11. 2008 г взех предвид следното
Разпореждан е iconРазпореждан е
Е л е н с к и я т районен съд в закрито разпоредително заседание на шести август през две хиляди и девета година в състав
Разпореждан е iconРазпореждан е
...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Районен съд – Б., V граждански състав в закрито заседание на двадесет и четвърти януари две хиляди и единадесета година в състав
Разпореждан е iconРазпореждан е
...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Б. районен съд, гражданско отделение, пети състав в закрито заседание на девети януари две хиляди и дванадесета година, в състав
Разпореждан е iconРазпореждан еград София 12. 2008г
Видно от диспозитива на същия Софийска Окръжна прокуратура обвинява Петър Иванов Паликарски с егн- 7305197220 за извършено престъпление...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Днес на 04. 06. 2012г., Асима Вангелова-Петрова, Председател на Карловския районен съд, като разгледах докладваното гражданско дело...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Софийски окръжен съд, търговско отделение, іі-ри състав, в закрито заседание на двадесети март през две хиляди и тринадесета година...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Софийският окръжен съд, търговско отделение, 2-ри състав в разпоредително заседание на четиринадесети юли през две хиляди и десета...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом