Доклад на овос на инвестиционно предложение "Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол, обслужващ общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа"
ИмеДоклад на овос на инвестиционно предложение "Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол, обслужващ общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа"
Дата на преобразуване28.01.2013
Размер237.29 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.harmony2006.org/files/vuzragenie[1].doc
До Министъра на околната

среда и водите

г-жа НОНА КАРАДЖОВА


До изп.директор на ИАОС

гр. София

инж. Ваня Григорова

До Директора на РИОСВ

гр. Стара Загора

г-жа ПЕНКА НАЧЕВА

До Кмета на Община Ямбол

г-н ГЕОРГИ СЛАВОВ


До Кмета на Община Тунджа

г-н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

До Кмета на Община Стралджа

г-н МИТКО АНДОНОВ


До Кмета на Община Сливен

г-н КОЛЬО МИЛЕВ


До Кмета на

Община Нова Загора

г-н НИКОЛАЙ ГРОЗЕВ


До Председателя

и постоянните комисии на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯМБОЛ


До Председателя

и постоянните комисии на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТУНДЖА


До Председателя

и постоянните комисии на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН


До Председателя

и постоянните комисии на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА


До Председателя

и постоянните комисии на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРАЛДЖА


КОПИЕ: До Управляващия орган а

ОП „Околна среда” 2007 -2013

До Междинно звено на

ОП „Околна среда” 2007 -2013


До членовете на

Комитета по наблюдение на ОП „Околна среда” 2007 -2013


До Ръководителя на ГД

„Регионална политика” към ЕК

До ръководителя на

Авторския колектив на ДОВОС

инж. Веселин Шарлопов


До Управителя на

"ДИАНОВ - ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ"

Изпълнител на обществена поръчка „Извършване на одит на изпълнение на дейностите и отчитане на разходите на проект “Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол”, финансиран от ОП"Околна среда 2007-2013", Приоритетна ос 2”


СТАНОВИЩЕ


От: Движение с екологична насоченост /ДЕН/,

учредено на 29.11.2011 г. в гр. Ямбол, с адресна регистрация:

Община Тунджа, 8634 с. Дражево, ул. „Извън регулация” 1


СРЕЩУ: Доклад на ОВОС на инвестиционно предложение "Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол, обслужващ общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа"


ВЪВЕДЕНИЕ

С настоящото Писмено Становище, на основание чл. 97 ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), представяме мотивирани забележки, формирани след запознаване с Доклада по ОВОС на инвестиционно предложение "Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол, обслужващ общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа".

Настояваме Министерството на околната среда и водите (МОСВ) да ги вземе предвид при издаване своето решение съгласно чл.99 ал.2 от ЗООС и чл. 18 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Наредба за ОВОС).

Докладът съдържа много неточности до степен на незаконосъобразност, основно по отношение на издадените до този момент от компетентните органи документи във връзка с инвестиционното предложение, върху които в ДОВОС са правени основни изводи. Причината за това е единствено и само в грешно подадените данни и некоректни документи от възложителя на групата експерти при възлагането им на задачата за изготвяне на ДОВОС. В следствие на това експертите са направили погрешни констатации относно базисни елементи от ОВОС, включително и за годността на изследвания терен.

Констатациите в доклада са в разрез с нормативно-регламентираните изисквания в европейското и националното законодателство по отношение на минималните екологични стандарти, осигуряващи съхранение и устойчиво развитие на социалната и природната среда.

В структурно отношение Становището се състои от следните части, свързани с анализ и конкретно установени пороци на изнесената специфична информация в Доклада на ОВОС:

1. Несъответствия между Доклада на ОВОС и издадените от компетентните органи документи във връзка с Клетка 1 и 2 – Комплексно разрешително.

2. Неразгледани алтернативи при избор на Площадка, поради неподаване на информация за наличие на такива от страна на възложителя.

3. Несъответствие на предвиденото Регионално депо и съоръжения към него с най-добрите налични техники

4. Приложения:

4.1. Експертно становище от доц.д-р Мария Златева, независим експерт към НПО „Федарация ИНТЕРЕКО 21”, международен експерт по обработка на отпадъците, експерт на Института „Политика за Земята” към Белия дом, Вашингтон

4.2. Експретно становище от арх. Любомир Пеловски, член на УС на Съюза на българските архитекти, ексминистър на МРРБ

4.3. Експертно становище от Дончо Иванов /председател на УС на ГС „Хармония”, член на Комитета по наблюдение на ОП „Околна среда”, член на Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ, член на Българската асоциация по водите/, посланик Христо Халачев /зам.-председател на Експертен съвет на Коалиция за устойчиво развитие/ и проф. Д-р Пенчо Пенчев /председател на Институт за устойчиво развитие/.

4.4. Решение № ТУ03/0049/28.10.2008 г. на кмета на Община Ямбол за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка без обявление с предмет: „Преработка и актуализация на проекта за "Разширение на депо за ТБО на гр. Ямбол" - етап 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци от населени места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа" /клетка1/, в съответствие с Наредба № 8 от 24.08.2004 г. на МОСВ за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и Националната програма за обезвреждане на отпадъците.”.

4.6. Информация за подписан догоговор с „ЕКОЕМ” ЕООД за : „Преработка и актуализация на проекта за "Разширение на депо за ТБО на гр. Ямбол" - етап 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци от населени места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа" /клетка1/, в съответствие с Наредба № 8 от 24.08.2004 г. на МОСВ за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и Националната програма за обезвреждане на отпадъците.”.

4.6. Справка от община Ямбол за реалните количества депонирани отпадъци.

4.7. Справка от община Тунджа за реалните количества депонирани битови отпадъци за периода април-декември 2010 г. и януари-октомври 2011 г.

4.8. Справка от община Стралджа за реалните количества депонирани отпадъци.

4.9. Справка от от община Сливен за реалните количества депонирани отпадъци.

4.10. Становище от Коалиция за устойчиво развитие.

4.11. Справка на Община Ямбол до Общински съвет № 09/022/21.01.2011 г.

4.12. Отговор от РИОСВ – Стара Загора, изх. № РД-16-1800/28.06.2011 г.

4.14. Писмо от Община Ямбол изх. № 94ДД/1172/07.12.2011 г.

4.15. Становище изх. № 04-05-430/28.12.2007 г. от община Ямбол

4.16. Становище изх. № 0400-441/20.12.2007 г. от община Тунджа.

4.17. Възражение изх.№ 12-00-484/20.12.2007 г. от община Сливен.

4.18. Решение по оценка за въздействието върху околната среда № 26-10/2001 г. и Санитарно разрешително за разкриване на обект № 1001/30.01.2002 г. за Винарска изба „Шато Руко”.

4.19. Учредителен протокол на сдружение „ДЕН”.


Настоящото Становище има за цел и предлага обективна оценка на ДОВОС на инвестиционно предложение "Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол, обслужващ общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа", свързана не само с желанието на жителите на общините Ямбол и Тунджа да защитят своето право на здравословен начин на живот и опазване на околната среда, но и да помогне за намирането на подходящото и законосъобразно решение на проблема за безопасно събиране и съхранение на сметта и изпълнение на европейските директиви за отпадъците.


Движение с екологична насоченост /ДЕН/ е сдружение, учредено по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съгласно приложения Учредителен протокол от 29.11.2011 г.

Сред основните цели на сдружението са:

1. да съдейства за утвърждаването на принципите на върховенството на закона;

2. да подпомага обществената дискусия за пълноценното прилагане на европейското законодателство и стандарти в Република България;

3. да спомага за развитието на гражданската, екологичната и политическата култура и за повишаването на информираността на гражданите за съдържанието и механизмите за техните права и свободи;

4. да осъществява обществен контрол за съблюдаване на законите за защита на природата, достъпа до информация и развитие на гражданското общество;

5. да сигнализира компетентните органи за нарушения на законите за защита на природата, достъпа до информация и развитие на гражданското общество или да търси съответната отговорност при констатиране на такива, включително и по съдебен ред и др.

С оглед на това сдружение ДЕН се явява заинтересовано лице по смисъла на ЗООС. Законовият ни интерес се обуславя и от конституционно гарантираното с разпоредбата на чл. 55 от Конституцията право на здравословна околна среда, както и от Орхуската конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда.

Членовете на сдружението са постоянни жители на общините Ямбол и Тунджа и в този смисъл са представители на засегнатата общественост от реализацията на инвестиционното предложение за „Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол” по смисъла на чл.81 от ЗООС и Орхуската конвенция.


МОТИВИРАНИ ЗАБЕЛЕЖКИ


1. Несъответствия между Доклада на ОВОС и издадените от компетентните органи документи във връзка с Клетка 1 и 2.


Направената констатация от Авторския колектив на ДОВОС /стр.8/, че в настоящия доклад по ОВОС не трябва да се разглежда Клетка 1 е НЕЛОГИЧНА с оглед на издадените до този момент документи от компетентните органи.

  • Комплексното разрешително № 225-НО е издадено от МОСВ на 24.04.2008 г. въз основа на Заявление от община Ямбол. Всички документи, приложени към заявлението, включително и инвестиционния проект, касаят обект „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ДЕПО ЗА ТБО НА ГРАД ЯМБОЛ”. Също един от най-основните документи, а именно доклада по ОВОС за този обект е изготвен по договор между „Комуналуниверс” ЕООД и ЕТ „инж. Златка Жечева” и е от 20.11.2001 г., одобрен от РИОСВ с Решение № 10-2/2002 г. Същото е презаверено на 17.11.2005 г. във връзка с изработването на нов ПУП за Регионално депо за твърди битови отпадъци с Разрешение на областния управител № ДС04/0223-25.11.2005 г. в конкретни имоти: № 32048 с площ 55,200 дка в м. „Гол баир”, Хаджидимитрово; ОКЕ 133 с площ 72,100 дка в землището на с. Хаджидимитрово; ОКЕ 215 с площ 24,805 дка в м. „Кантона”, землището на с. Дражево.

  • Така издаденото Комплексно разрешително в момента е предмет на съдебна процедура за обявяване на неговата нищожност пред Върховен административен съд.

  • По-нататък - с решение на кмета на Община Ямбол ШЕСТ МЕСЕЦА след издаване на Комплексното разрешително е открита процедура за „ПРЕРАБОТКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА за "Разширение на депо за ТБО на гр. Ямбол" - етап 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци от населени места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа" /клетка1/”, а самият договор за преработка на проекта между между Община Ямбол и „ЕКОЕМ” ЕООД е подписан на 14.11.2008 г.СЕДЕМ МЕСЕЦА след издаването на Комплексното разрешително. Затова категорично НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЕМЕ, че това Комплексно разрешително касае преработения проект за етап 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци от населени места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа" /клетка1/.

Действащата нормативна уредба предвижда императивно оценката за въздействие върху околната среда задължително да се извършва на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии, включително и преработките на и инвестиционните предложения, изрично посочени в съотносимия нормативен акт.

В доклада за ОВОС няма данни да е извършвана такава оценка на етап 1 от Регионалното депо за неопасни отпадъци от населени места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа" /клетка1/. Възложителят Община Ямбол, както и експертите, изготвили оспорвания от нас доклад за ОВОС, също не посочват административни актове за изготвен ДОВОС за обект: „ПРЕРАБОТКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА за "Разширение на депо за ТБО на гр. Ямбол" - етап 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци от населени места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа" /клетка1/.

В подкрепа на горното е и писмо изх. № 04-05-430/28.12.2007 г. до Изпълнителна агенция „Околна среда”, вх. №№ 313-С-3-765/03.01.2008 г. и 313-С-3-765/09.01.2008 г., Община Ямбол посочва, че обявеният проект на Комплексно разрешително за регионално депо не е съобразен с предвидените промени и количества на генерираните отпадъци, както и всички останали параметри, засягащи останалите общини, включени в проекта за Комплексно разрешително за „Регионално депо за отпадъци”. Данните и информацията в разработеното заявление са от техническия проект само на община Ямбол.

В тази насока са и становищата на кметовете на общините Тунджа и Сливен, които със свои писма вх. № 313-С3-765/27.12.2007 г. и вх. № 313-С-3-765/08.01.2008 г. възразяват, че планираният капацитет за Клетка 1 /227 357 т/ и Клетка 2 /169 000 т/ в Комплексното разрешително /общо 396 357 т/, ще се окаже крайно недостатъчен за обслужване на всички общини, посочени в проекта за Комплексното разрешително и е пряко обвързан със срока на експлоатация на депото.

  • Авторският колектив, изготвил оспорвания от нас доклад, приема, че Клетка 1 няма да се разглежда, тъй като „запазва границите и размера си”. В пълно противоречие с така изразеното становище са данните от Комплексното разрешително и от Заданието за обхват и съдържание на ДОВОС от 2011 г., изготвено от Община Ямбол, а именно:

Според условие 4.1. от Комплексното разрешително капацитетът на Клетка 1 е 227 357 тона, а на стр.10 в Заданието е указано, че полезната вместимост на Клетка 1 е 387 354 м3, или 258 236 тона.

Съгласно условие 4.1. на Техническата оценка към издаденото Комплексно разрешително, капацитетът на Клетки 1 се предвижда да е от порядъка от 78 тона на 24 h, или 28 470 тона годишно. Тези цифри са посочени също на стр.11 в Нетехническо резюме на Заявление за издаване на Комплексно разрешително на Депо за ТБО на община Ямбол. С допълнително писмо изх. № 313-С3-765/05.03.2008 г. община Ямбол е представила в Изпълнителна агенция „Околна среда” информация за прогнозно количество отпадъци, които ще се генерират от 5-те общини – 324,020 тона на денонощие и 114 332 тона на година.

От официална справка на Община Ямбол до Общински съвет – Ямбол – 09/022/21.01.2011 г. е видно, че само Община Ямбол през 2010 г. е депонирала 32 539,11 тона отпадъци, което почти съвпада и с данните от отговора на РИОСВ – Стара Загора към 28.06.2011 г. Последните данни към 07.12.2011 г. от Община Ямбол са:Година

Битови отпадъци

тона

Други /в т.ч. строителни и производств./ тона

Общо битови и други неопасни

тона

2008

22 417

1 428

23 845

2009

31 716

773

32 489

2010

24 669

7 870

32 539

2011 /до м.ноември/

23 485,43

1 179,66

24 665,09


Още през 2008 г. кме4тът на община Сливен – партньор на община Ямбол по издаденото Комплексното разрешително, е възразил мотивирано, поставяйки проблем относно капацитета на депото и устойчивото му управление, като посочва, че само град Сливен депонира годишно 68 206 т отпадъци, а с включването на останалите населени места от община Сливен количеството отпадъци може да достигне около 75 000 т/г. Актуалната информация към м. декември 2011 г. по официален отговор на община Сливен, приложен към настоящото, потвърждава данните от 2008 г.

По проблема с капацитета на депото са налице актуални данни от общините Тунджа и Стралджа, също приложени към настоящото становище.

Тоест, посочените количества надвишават в пъти утвърдените с Комплексното разрешително параметри за Клетка 1 и Клетка 2 за депонирани отпадъци на денонощие. И при тези количества капацитетът на Клетка 1 от 227 357 тона ще се изчерпи след 1 година и половина, а капацитетът на Клетка 2 от 169 000 тона – след 1 година и 2 месеца, дори и при предлаганите инсталации за компостиране, рециклиране и сепариране.

От формуляр за кандидатстване за финансиране на проекта „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол”, стр.43, е посочено, че капацитетът на клетките за неопасни отпадъци е, както следва:


Клетка №

Полезна вместимост м3

Срок на експлоатация, години

Клетка № 1

387 354

5,6

Клетка № 2

524 129

7,5

Клетка № 3

445 974

6,4

Клетка № 4

769 960

11,0

ОБЩО

2 127 416

30,5Видно от представените от общините данни, капацитетът на Клетка № 1, както и разглежданите в този доклад Клетки № 2, 3 и 4, ще бъде изчерпан за много по-кратък период от време, което поставя под въпрос и целесъобразността и законността на предвиждания проект.

Вина за тези съществени несъответствия носи Възложителят, тъй като в заданието по ОВОС /стр.7/ са посочени много по-малки количества отпадъци, реално подлежащи на депониране, като по този начин Община Ямбол обективно е лишила експертите по ОВОС от възможността да направят обективна преценка за един от най-съществените елементи, касаещ риска за околната среда – количеството на отпадъци, подлежащи на депониране и капацитета на депото, в което следва да бъдат депонирани.

От детайлния прочит на документацията по подготовката на заданието и на доклада по ОВОС, става ясно, че анализът на количествата генерирани отпадъци в петте общини е извършван по данни от 2002-2008 г., което съставлява недопустима основа за правни актуални изводи, съответни на 2011 г. Посочените количества за 2008 г. в табл. 5.1. на стр.40 от този доклад са само за генерираните битови отпадъци, без да са взети под внимание данните за строителни и производствени отпадъци. Наред с това не е отчетен фактът, че в община Тунджа към този момент не е имало организирано сметоизвозване и сметосъбиране, в общините Стралджа, Сливен и Нова Загора тези услуги не са се извършвали във всички населени места. В този смисъл е следвало възложителят да поиска актуални данни или да възложи такъв анализ към 2010 г.

А експертите е следвало да извършат с този доклад ОВОС и на Клетка № 1, защото тя създава с новите клетки кумулативен ефект и е неразривна част от цялостния проект за депото и конкретно неговия капацитет. Още повече, че е предвидено строителството на Клетка 2 да започне при изчерпване на 70 % от Клетка 1.

  • Съществуват очевадни нередности и по отношение на документите, уреждащи правния статут на терена, отреден за изграждане на депото. В Доклада по ОВОС от 2002 г., свързан с издадените Решение № 10-2/2002 г. и Комплексно разрешително № 225-HO/2008 r. за депото /съществуващо плюс Клетка 1 и Клетка 2/ са посочени имоти, както следва:

- № 000133 с площ 72,1 дка;

- № 032048 с площ 55,2 дка;

- № 000215 с площ 24,805 дка,

Или общо 152,105 дка, които са предвидени само за Депо на град Ямбол.

На 22.10.2008 г. /ШЕСТ МЕСЕЦА след издаване на Комплексно разрешително № 225-НО/ Община Ямбол подава искане до Община Тунджа за разширение на действащия ПУП във връзка с изграждането на Регионално депо за битови отпадъци. Преработеният проект е утвърден с разрешение на Областния управител № ДС 04/0118 от 24.10.2008 г., Решение на Областния експертен съвет от 29.10.2008 г. и Заповед на Кмета на Община Тунджа № РД-1362/31.10.2008 г. със следните имоти:

- № 000133 с площ 72,1 дка;

- № 032048 с площ 55,2 дка;

- № 000138 с площ 8,318 дка;

- № 000215 с площ 26,168 дка,

Или общо 161,8 дка. Съответно са оформени УПИ І – 74,303 дка /съществуващо депо/; УПИ ІІ – 46,546 дка /Клетка 1/ и УПИ ІІІ – 40,937 дка /Клетка 2/.

На стр. 11 в Доклада по ОВОС от 2002 г., свързан с издадените Решение № 10-2/2002 г. и Комплексно разрешително № 225-HO/2008 r., е записано, че площта на съществуващото депо е 42,1 дка /с 32,203 дка по-малко от УПИ І/, а площта на новото депо /Клетка 1 и Клетка 2/ е 80, 005 дка /със 7,478 дка по-малко от сбора на площите по УПИ ІІ и УПИ ІІІ/. Това е още едно потвърждение, че за преработения ПУП и Регионалното депо в целия си обхват /в това число и съществуващото сметище/ е трябвало да се проведе нова процедура по ОВОС или да бъде включено в Заданието и в настоящия ДОВОС.

Защото, макар и в приложение № 6 от настоящия Доклад Авторският колектив да твърди, че за разработването на Доклада е разполагал с достатъчно информация и не е срещал трудности при нейното събиране от възложителя, заинтересованите страни и компетентния орган, в докладите на изпълнителите по проект ”Прединвестиционно проучване и други документи за проект „Регионален център за управление на отпадъци”, в първоначалното уведомление до РИОСВ за инвестиционното намерение, Заданието за ОВОС, в самия Доклад, в Решенията на Общинските съвети, както и във формуляра за кандидатстване по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол” има редица несъответствия по отношение на имотите, отредени за Площадка на Регионалния център.


  • На стр.51 от ДОВОС от 2002 г., в т.3.10.1. е посочено, че на територията на обекта /клетка 1 и 2/ няма архитектурни и исторически паметници. От писмо от Регионален исторически музей – Ямбол изх. № 36/04.05.2010 г., приложено към Доклада, става ясно, че в и около терена, предлаган за Регионален център за управление на отпадъците, има 10 надгробни могили, 9 от които са обявени за паметници на културата с национално значение с РМС № 1711 от 1962 г. Обследването е недостатъчно, предвид обстоятелството, че не е поискана и анализирана информация за наличието на архитектурни и исторически паметници и други защитени по законоустановения ред обекти и от Министерството на културата, която е задължителна.


2. Неразгледани алтернативи при избор на Площадка

  • Значим порок на настоящия доклад и процедурата по ОВОС е липсата на анализ за алтернативните решения, който е задължителен съгласно относимите норми: Възложителят на предложението представя на компетентния орган за вземане на решение доклад за ОВОС, който съдържа проучените от възложителя алтернативи на технологии и мотивите за направения избор за проучването, имайки предвид въздействието върху околната среда – още един явен пример за погрешно задание от страна на възложителя община Ямбол към групата експерти при възлагането им на задачата за изготвяне на доклада по ОВОС.

В Заданието за обхвата на съдържанието на ОВОС, както и в самия Доклад, действително са разгледани 2 площадки, но и двете са на територията на Община Тунджа. Няма данни Община Ямбол да е правила запитване до останалите заинтересовани общини – Сливен, Нова Загора и Стралджа, за наличие на подходящи терени за депо за неопасни отпадъци.

Съгласно чл.11 ал.1 т.2 от Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, местоположението на площадките за третиране на отпадъци трябва да се обосновава с ПУП по отношение на оптималните разстояния до основните източници на отпадъци.

Видно от справките на общините за депонираните отпадъци през периода 2008, 2009, 2010 и 2011 г., както и от Предварителен доклад Задача 2: Морфологичен анализ на количествата и вида на герерираните отпадъци в регион Ямбол по проект „Техническа помощ за създаване на интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол”, е видно, че в общините Сливен и Нова Загора се генерират 1,5 пъти повече количества отпадъци в сравнение с общините Ямбол, Тунджа и Стралджа. В този смисъл би трябвало да се приеме, че основните източници на отпадъци са именно общините Сливен и Нова Загора.

Още през ноември 2005 и януари 2006 г. над 2000 ямболски граждани и граждански организации възразиха с подписки срещу разширяването на депо за ТБО на град Ямбол в регионално депо. Писмени възражения от граждани, граждански организации и от администрацията на Община Тунджа, на чиято територия се намират селата Хаджидимитрово и Дражево, бяха подадени и срещу Доклада за издаване на Комплексно разрешително на Депо за твърди битови отпадъци гр. Ямбол през септември 2007 г. Авторският колектив, изготвил настоящия Доклад, би трябвало да е запознат с тези възражения и протести, тъй като Заявлението за издаване на Комплексното разрешително през 2007 г. е изготвено от фирма „ВАНГ”ЕООД – гр. Бургас, автор и на настоящия доклад.


  • Предложената от Община Тунджа в рамките на настоящата процедура „алтернативна” Площадка 2 – с. Бояджик, находище „Крачола”, район Централен, не е собственост на някоя от общините от Регионално сдружение „Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол”. Площадката попада изцяло в земи от Държавния горски фонд – ГС „Ямбол”, което няма как да не е било известно на Община Тунджа и Община Ямбол. Само това е основание по ЗУТ за отпадане на площадката като алтернативна за регионално депо на отпадъците, което прави самата процедура по предложение на втората площадка симулативна.

В този смисъл не може да се приеме, че Възложителят коректно е изпълнил изискванията на ЗООС за разглеждане на реални и възможни алтернативи за избора на площадка на регионалното депо.

Вследствие на тази незаконосъобразност е отнета възможността на членовете на колектива и ръководителя, изготвили оценките по ЗООС, да дадат заключение, ръководейки се от законно-установените принципите за предотвратяване на риска за човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие съобразно действащите в страната норми за качество на околната среда.

Предметът на инвестиционното предложение е “Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол, обслужващ общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа”, затова трябва да последва в процедурата по ОВОС изготвяне на сравнителен анализ за ВСИЧКИ алтернативи на технологии и мотивите за направения избор за проучването. Липсата на такъв анализ е основание за определянето като незаконосъобразна цялата процедура по ОВОС.

Основание за този категоричен извод намираме и в Доклада по ОВОС, стр.53: „Изборът на място е много важен при разработването на такъв проект”.


3. Нецелесъобразен избор на Площадка 1 – с. Хаджидимитрово


В доклада е посочено, че всички жилищни сгради и производствените обекти около съществуващото сметище са узаконени в нарушение на чл.10 от действалата към този момент Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда. Същото е посочено в писмо на д-р Лиляна Генчева, директор на Регионална здравна инспекция – гр. Ямбол изх. № 05-00-2/07.06.2011 г. до г-н Димитър Вълев Димитров.

Тези твърдения са абсурдни и изцяло голословни, като се има предвид, че:

1. Винарска изба „Шато Руко”

2. Гъбарник, собственост на фирма „Сел.Ко”

3. Винарска изба „Марвин”

4. Месопреработвателно предприятие на фирма „Съндайл Уайнъри” ЕООД

5. Площадка за предприятие за производство на компост

са преминали през процедури за ОВОС, издадени са им санитарни разрешителни за разкриване и подлежат на постоянен контрол от РИОСВ-Стара Загора и здравната инспекция. Решения по ОВОС и санитарни разрешителни за тези обекти са приложени към настоящото становище.

На постоянен контрол от здравната инспекция подлежи и Психиатрично отделение на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД, строено още през 1960 г. – преди съществуващото сметище на община Ямбол.


Въпреки наличието на нормативни изисквания и изричните препоръки от РЗИ-Ямбол /писмо изх. № АК-05-1359/09.06.2011 г./, не са извършени и анализи и оценки на негативния ефект от реализацията на проекта върху всички обекти, подлежащи на здравна защита, посочени в стр.161 на доклада. В т.5.11.2. на стр.162 е посочено, че евентуален негативен ефект от реализацията на проекта би имало само върху обитателите на жилищната постройка, намираща се източно от регионалния център, но не са идентифицирани конкретно факторите, които биха могли да доведат до този негативен ефект. Не са идентифицирани и факторите, конкретните източници на вредност, стехента на очакваното въздействие, както и мерките за недопускане на вредно въздействие и за:

1. Винарска изба „Шато Руко”

2. Гъбарник, собственост на фирма „Сел.Ко”

3. Винарска изба „Марвин”

4. Месопреработвателно предприятие на фирма „Съндайл Уайнъри” ЕООД

5. Площадка за предприятие за производство на компост

6. Психиатрично отделение на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД

7. Жителите на село Хаджидимитрово

8. Жителите на село Дражево.

В потвърждение на нашето твърдение е и становището на директора на РЗИ – Ямбол АК-05-1359/09.06.2011 г., приложено към Доклада.

В този смисъл Възложителят още със Заданието е следвало да изиска към ДОВОС да бъде извършен и подробен анализ на здравния статус на потенциално засеганатото население на близките населени места, като се идентифицират и характеризират рисковите фактори за увреждане на здравето на хората и се преценят възможностите за комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено въздействие.


4. Несъответствие на предвиденото Регионално депо и съоръжения към него с най-добрите налични техники

На стр.17 от Заданието за ОВОС е посочено: „конкретно на разглежданата територия не са извършвани измервания за определяне качеството на атмосферния въздух”. Възложителят не е възложил в прединвестиционните проучвания такива замервания от лицензирана лаборатория с цел да предостави актуални данни за изготвяне на обективна преценка по ОВОС от страна на експертите. Въпреки това на стр.61 в Доклада по ОВОС се твърди, че констатацията на експертите за качеството на въздуха е направена „по наличната за гр. Ямбол информация от проведени през последните години изследвания” и че „тази информация не показва системно замърсяване на въздуха, изразено с наднормени концентрации на вредни газове и прах. Регистрирани са единични случаи на превишаване на ПДК за прах, серен диоксид, азотен оксид и въглероден оксид”. Източникът на тази информация не е посочен, но определено не би могло да се приеме, че е определящ за качеството на атмосферния въздух в района, предвиден за Регионалния център. На границата на Регионалния център фенкционират две кариери за вулкански скали /латити/ и трахиандезети /м. Събев баир” и м.”Еневи могили”/, площадка за асфалтобетонов център. На 1500 метра преминава и в момента изграждащото се трасе на Автомагистрала „Тракия” и път Ямбол-Сливен.

  • В доклада се цитира Пречиствателна станция за отпадни води, но в подробното описание на инвестиционното предложение /стр.32/ няма предвидено такова съоръжение. В представения ОВОС за изграждане на депо за битови отпадъци не се уточнява как ще се пречистват и къде ще се заустват водите, които се събират от сметищните клетки 2, 3, 4.

Не се посочва капацитета на Пречиствателната станция за отпадните води. Трябва да се посочи и къде ще се построи и къде ще се складират или изхвърлят утайките от басейните на пречиствателната станция. Не се посочва предполагаемия състав на ОВ, какви отлагания. Защото ако това не се направе ще има много необратими подследствия за околната среда и водите. При отлагането на битовите отпадъци попадат много вредни вещества, които нанасят трайни щети на околната фауна и флора. Също да не забравяме, че Община Тунджа е район с много мъгли и всички тези газове, които ще излязат от гниенето и отлагането на тези отпадаци, ще навлязат в атмосферата, а след това никой не може точно да каже къде ще попаднат, било то в почвата, във водоемите, а от там дирекно в нашите организми.

От доклада не става ясно в коя фаза ще бъдат подготвени:

1. Заявление за комплексно разрешително на инсталациите за компостиране, сепариране и рециклиране и Клетки 2, 3 и 4 от регионалното депо.

2. Работните проекти за инсталациите за компостиране, сепариране и рециклиране и Клетки 2, 3 и 4 от регионалното депо.

Не са посочени и конкретните мерки, които ще бъдат предприети за опазване на околната среда при изготвянето на работните проекти.

В Плана за изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване и ликвидиране на значителните отрицателни въздействия във фаза проектиране са посочени конкретни дейности по изграждане на тези инсталации и клетки.

Не е уточнена също алтернатива, ако сметищните клетки се запълнят преди посочения краен период, данни за което посочихме по-горе. Няма и план за рекултивация на съществуващото сметище, на Клетка № 1 след нейното запълване, както и на следващите клетки при изчерване на капацитета им.


В заключение на изложеното дотук, считаме, че при изготвянето на доклада в този му обхват, са допуснати съществени непълноти, не са извършени всички необходими анализи, а част от констатациите в доклада се базират върху подвеждаща информация, съдържаща се в Заданието на възложителя, в резултат на което се е стигнало до неправилни, нецелесъобразни и незаконосъобразни решаващи изводи и до цялостно опорочаване на процедурата по ОВОС.

Затова молим да вземете под внимание и извършите проверка на твърденията ни, да коригирате допуснатите незаконосъобразности.


Управителен съвет на сдружение „ДЕН”:


Димитър Вълев Димитров ……………………………….

Димчо Ненчев ………………………………………….

Мариан Димитров ……………………………………

Нели Стефанова …………………………………….

Дияна Бончева ………………………………………..Свързани:

Доклад на овос на инвестиционно предложение \"Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол, обслужващ общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа\" iconДо Изпълнителна агенция по околна среда
Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно намерение "Изграждане на Регионален център за управление...
Доклад на овос на инвестиционно предложение \"Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол, обслужващ общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа\" iconНезаконосъобразно проектиране на регионално депо в ямболско, българия
Община Ямбол, Министерство на околната среда и водите и Комитета по наблюдение на Оперативна програма „Околна среда” в България във...
Доклад на овос на инвестиционно предложение \"Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол, обслужващ общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа\" iconДо министър председателя на министерски съвет на република българия град софия до председателя
Инициативен комитет против ”Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол, обслужващ общини Ямбол, Сливен,...
Доклад на овос на инвестиционно предложение \"Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол, обслужващ общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа\" iconНа Площадка №1, разположена в землището на с. Хаджидимитрово и с. Дражево
Инициативен комитет против „Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол, обслужващ общини Ямбол, Сливен,...
Доклад на овос на инвестиционно предложение \"Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол, обслужващ общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа\" iconОбщинскисъвет сливе н решени е
Дава съгласие за участие на Община Сливен в регионално сдружение на общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа, с цел управление...
Доклад на овос на инвестиционно предложение \"Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол, обслужващ общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа\" iconДа се проведе един истински референдум
Срещу: Намерение за изграждане на Регионално депо за общините Ямбол, Тунджа, Стралджа, Нова Загора и Сливен и представения доклад...
Доклад на овос на инвестиционно предложение \"Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол, обслужващ общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа\" iconДвижение с екологична насоченост
Относно: Административни дела, свързани с документи, приложени към проектно предложение "Изграждане на регионална система за управление...
Доклад на овос на инвестиционно предложение \"Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол, обслужващ общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа\" iconТракийски университет – дипку, стара загора кратка информация за конкурси Ямбол
Участници: ученици от училищата на двете общини, студенти от Технически колеж Ямбол
Доклад на овос на инвестиционно предложение \"Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол, обслужващ общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа\" iconЧрез кмета на община ямбол кмета на община тунджа кмета на община стралджа
Закона за опазване на околната среда, Местен Дневен ред 21 на Съвета на европейските общини и региони и препоръките на ек за хармонизиране...
Доклад на овос на инвестиционно предложение \"Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол, обслужващ общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа\" iconОбщински съвет – свищов
Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом