Доклад за извършена проверка на
ИмеДоклад за извършена проверка на
Дата на преобразуване28.01.2013
Размер38.56 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://plovdiv.riosv.com/files/_documents/Tecnoaktash _2012.doc
ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

Техно Акташ” АД, община Куклен , Асеноградско шосе


На основание Заповед №РД-534/21.09.2012 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив е извършена проверка на16.10.2012 г на Техно АкташАД. Комплексната проверка е съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2012 г.”


I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.


II. Проверени инсталации и дейности:

Основната дейност на “Техно Акташ “АД е производство на въздушни възглавници за моторни превозни средства

 1. Склад материали и площадка за готова подготовка и експедиция

 2. Производствен цех

 3. Котелна централа

 4. Складове за готова продукция

 5. Площадки за съхранение на отпадъци;


III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:


1. Компонент “ Въздух”

За нуждите на производственият процес се експлоатира 1 бр. котел.Димните газове се изпускат организирано, посредством коминно тяло, оборудвано с пробовземна точка, отговарящи на изискванията поставени в чл. 11 и 12 от Наредба № 6/99 г. (ДВ бр. 31/99 г.).От страна на оператора са проведени собствени периодични измервания на 06.10.2010 г. Резултатите от проведените измервания са представени пред РИОСВ - Пловдив и показват спазване на нормите за допустими емисии.В производственото хале се експлоатира аспирация над преси за вулканизация, газоходите от която са изведени на покрива на халето, които не са оборудвани с пробовземни точки.


2. Компонент „Води”

Водоснабдяването на обекта за питейно-битови и производствени нужди е от новоизграден уличен водопровод, захранван с вода от с.Крумово.От дейността на обекта се формират битово-фекални отпадни води и води от водоподготвителна инсталация. На площадката е изградено модулно съоръжение за биологично пречистване на водоприемник, но поради липса на водоприемник водите се събират и извозват за пречистване в ГПСОВ-Пловдив.Представени са договори с фирми, протоколи и кантарни бележки за извършена работа.


3.Фактор „Отпадъци”

Дружеството притежава Решение за дейности с отпадъци № 09-ДО-680-00 от 10.03.2008г.,издадено от РИОСВ-Пловдив за временно съхранение на генерираните от дейността отпадъци. Създадени са условия за съхраняване на формираните при производствената дейност отпадъци в съответствие с условията поставени в разрешителното за дейности и съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. Води се отчетност, съгласно Наредба 9 от 2004 г.

При проверката са представени договори с фирми, приемащи отпадъците за последващо третиране.


4. „ОХВ и управление на риска”

Изодната суровина за производството на въздушни възгавници е каучук, който дружеството внася от Република Турция.От представеният лист за безопасност се констатира ,че основният мономер в каучука е полиизопрен с СAS № 9003-31-0 .При проверката не се представи документ, удостоверяващ извършена предварителна/ същинска регистрация, съгласно Регламент 1907/2006 г.За по-добра адхезия на каучуковите заготовки се употребяват толуен и хексан, които са класифицирани като опасни химични вещества.От извършената проверка на място се констатира, че същите се съхраняват в склад готова продукция.Представени са информационни листове за безопасност на съхраняваните химични вещества и смеси.


5.Фактор “Екологична отговорност”

Дейността в обекта попада в приложното поле на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) (ДВ бр. 43/2008 г.), а именно т. 4 от приложение № 1 към чл. 3, т.1 .Не е подадена информация в министерството на околната среда и води за включване в публичния регистър на операторите,които извършват дейностите по Приложение 1 от ЗОПОЕЩ.Не е изготвена собствена оценка за случаите на заплаха от екологични щети и причинени такива, съгласно Наредба № 1/2008 г.(ДВ бр. 96/2008 г.).


IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници-

При проверката са дадени следните предписания:

 1. Да се представят пред РИОСВ- Пловдив резултати от проведени СПИ с доклад по чл.39 , ал.2 от Наредба 1 / 99 г. Срок на изпълнение 30.10.2011 г.

 2. Да се представи в РИОСВ-Пловдив, документ удостоверяващ извършена същинска или предварителна регистрация на полиизопрена.Срок на изпълнение 30.10.2011 г.

 3. Да се актуализира плана за собствен мониторинг, като се включат всички източници от производствената дейност. Срок на изпълнение16.11.2011 г.

 4. Да се изпрати в МОСВ информация за включване в публичния регистър на операторите, извършващи дейности по ЗОПОЕЩ на хартиен и електронен носител и писмено да се уведоми РИОСВ-Пловдив. Срок на изпълнение 16.11.2011 г.

 5. Да се изготви собствена оценка за случаи на заплаха от екологични щети и причинени такива съгласно Наредба № 1/2008г. и писмено да се уведоми РИОСВ Срок на изпълнение 16.11.2011 г.

 6. Да се преместят опасните химични вещества-хексан, толуен в отделно складово помещение с добра вентилация и далеч от източници на запалване. Срок на изпълнение 16.12.2011 г.

Отговорен за изпълнение на предписанията е Изпълнителния директор на “Техно Акташ “АД


V. Съответствие, последващ контрол-

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

Свързани:

Доклад за извършена проверка на iconДоклад за извършена проверка на
Риосв – Пловдив беше извършена проверка на „вмз” еад гр. Сопот – площадка Иганово. Комплексната проверка от експерти на риосв-пловдив...
Доклад за извършена проверка на iconДоклад относно: Извършена комплексна проверка на 25. 09. 2012
Относно: Извършена комплексна проверка на 25. 09. 2012г на Рибарник и цех за рибопреработка „Сините ханчета” на ет„Ник – 60 – Недялко...
Доклад за извършена проверка на iconДоклад относно: Извършена комплексна проверка на 05. 07. 2012
Относно: Извършена комплексна проверка на 05. 07. 2012г на Цех за рибопреработка с. Беден, стопанисван от „П. А. Л. – Бг” еоод гр....
Доклад за извършена проверка на iconДоклад относно: Извършена комплексна проверка на 29
Относно: Извършена комплексна проверка на 29. 05. 2012 г на Инсталация за ко-генерация и газификация на дървесен чипс “ с. Барутин,...
Доклад за извършена проверка на iconДоклад относно: Извършена комплексна проверка на 24. 10. 2011
Относно: Извършена комплексна проверка на 24. 10. 2011 г на Търговски комплекс с бензиностанция, автомивка и автосервиз на „адп –...
Доклад за извършена проверка на iconРепублика българия сметнапалат а доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад
Сметната палата и издадена заповед № од-2-пк-014 от 09. 03. 2011 г на заместник-председателя на Сметната палата е извършена проверка...
Доклад за извършена проверка на iconРепубликабългари я сметна палата доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад
Териториалното поделение на Сметната палата – Русе е извършена проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад №0051101208...
Доклад за извършена проверка на iconДоклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен
Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата, е извършена проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад...
Доклад за извършена проверка на iconДоклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад №0030600310 за извършен одит на
Од-2-пк-004/16. 02. 2011 г., издадена от Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата, е извършена проверка за изпълнението...
Доклад за извършена проверка на iconДоклад за извършена проверка на
Темподем” еоод – с. Труд. Комплексната проверка от експерти на риосв-пловдив /по компонент химични вещества и екологична отговорност,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом