Решение №8 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик
ИмеРешение №8 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик
Дата на преобразуване28.01.2013
Размер27.25 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.rsbelogradchik.org/49/Р 2 -2 . ОССП роднини Д-я1.doc
Р Е Ш Е Н И Е

№ 8 18.02.2011 г. гр.Белоградчик

В ИМЕТО НА НАРОДА


Белоградчишкият районен съд втори състав

На трети февруари две хиляди и единадесета година

В публичното заседание в следния състав:

Районен съдия : Антон Антов


Секретаря Ж. Е.,

като разгледа докладваното от съдия Антов

гр.дело № 1 по описа за 2011 година,

и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 28 от Закона за Закрила на детето / ЗЗД / - за налагане на мярка по чл. 26 ал. 1 от ЗЗД .

В искането от Дирекция „СП” Б. се излага : дирекцията е предприела мярка за закрила спрямо детето С. Л. Г., която е временно настанена в семейството на М. М. М. от гр. Б. Моли се С. Л. Г. да бъде настанена в семейството на М. М. М.- доброволен приемен родител.

В подкрепа на искането са представени : удостоверение за раждане от 28.08.2002г на общ. Б., доклад от соц. работник относно нуждата от закрила, заповед № 60-ЗД/30.11.2010г. на Д”СП” Б., социален доклад на Д”СП” Б., относно набиране на информация за прекратяване настаняване на дете в семейство на роднини, заповед № 48- ЗД/03.11.2010г.,заповед № 49- ЗД/03.11.2010г., заповед № 54- ЗД/23.11.2010г., заповед № 55-ЗД/23.11.2010г., заповед № 59- ЗД/30.11.2010г., решение № 44/11.06.2008г. на БРС, декларации по чл. 27, ал. 3/ал.4 от ЗЗД – 2 бр., формуляр за приемане на устен сигнал вх. № 49/03.11.2010г., копие от писмо вх. № ЗД-242-0162/17.12.2010г. на Д”СП” Д., копие от декларация на бащата за съгласие, копие от акт за смърт № 592/02.10.2010г. на майката и справка от регистъра на кандидатите и утвърдени приемни семейства

На осн. чл. 15 ал. 1 от Закона за закрила на детето съдът не е изслушал С.Л.Г.

Родителя Л. Г. И. в с.з. заявява, че е съгласен дъщеря му да бъде настанена при доброволен приемен родител.

Съдът преценявайки изложеното в искането на Д „СП” Б., събраните по делото писмени доказателства, както и обстоятелството, че родителя е съгласен детето да бъде настанено при доброволен приемен родител, приема, че искането е основателно и доказано, поради което го уважава.

Съображенията на съда са следните :

Съгласно чл. 10 ал. 1 от ЗЗД “ всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие …”

Съгласно чл. 25 от ЗЗД може да бъде настанено извън семейството дете, чиито родители … се намират в трайна невъзможност да ги отглеждат.

От приложения по делото доклад се установява, че родителите на детето са разведени, като бащата напуска семейството преди раждането на детето. Родителските права са предоставени на майката Ц. И. И. Същата през 2007г. напуска детето, като го оставя на грижите на вуйчото по майчина линия в с. Т., общ. Ч.. С решение № 44/11.06.2008г. по гр.д. № 548/2007г. на БРС детето е настанено в семейството на вуйчото С.И. П.. В последствие майката умира, видно от акт за смърт № 592/02.10.2010г. на общ. В. На 03.11.2010г. след подаден устен сигнал за физическо насилие спрямо детето от страна на вуйчото е предприетата мярка- настаняването в семейството на роднини е прекратено.

Съгл. чл. 29 т.8 ЗЗД “ Настаняването извън семейството се прекратява … при промяна мярката на закрила “

Със заповед № 54- ЗД/23.11.2010г. на Д”СП” Б. настаняването на детето в семейството на близки е прекратено на осн. чл. 29, т.2 и т.8 ЗЗД. Със заповед № 60-ЗД/30.11.2010г. детето е настанено в семейството на М. М. М. - доброволен приемен родител. Мярката на закрила е променена.

Налице е основание за прекратяване настаняването на С. Л. Г. в семейството на роднини по чл. 29 т.8 ЗЗД

Бащата е напуснал семейството преди раждането на детето. Налице е неангажираност на същия към изпълнение на родителските му функции.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема, че е налице възможност за настаняване на С. Л. Г. в семейна среда /професионален приемен родител/ и искането за настаняване следва да бъде уважено .

Водим от гореизложеното, съдът


Р Е Ш И

ПРЕКРАТЯВА настаняването на С. Л. Г. с ЕГН … в семейството на С. И. П. ЕГН ….. от с. Т., обл. В., ул. “ ….” № ….


НАСТАНЯВА С. Л. Г. с ЕГН …. в семейството на М. М. М. ЕГН …. от гр. Б., обл. В. ж.к. “ …“ № … - доброволен приемен родител до настъпване на законни причини за отмяна или изменение на постановената мярка.

Решението може да се обжалва пред ВОС в 7 дневен срок от връчването му на страните .


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Свързани:

Решение №8 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №37 15. 04. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 28 от Закона за Закрила на детето / ззд / за налагане на мярка по чл. 26 ал. 1 Ззд
Решение №8 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №135 09. 12. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 28 от Закона за Закрила на детето / ззд / за налагане на мярка по чл. 26 ал. 1 от ззд
Решение №8 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №10 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 30 от Закона за закрила на детето / ззд / за прекратяване на наложена мярка и за налагане на друга...
Решение №8 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №61 гр. Белоградчик, 15. 03. 2011 г
Белоградчишкият районен съд, 4-ти състав в публично заседание на петнадесети март две хиляди и единадесета година, в състав
Решение №8 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик iconBg-белоградчик: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община белоградчик, ул. Княз борис І №6, За: ангелина георгиева, рб 3900, белоградчик, Тел.: 087 7881269, e-mail: an, Факс: 0936...
Решение №8 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №27, 10. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
...
Решение №8 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №66 гр. Белоградчик, 22. 03. 2011 г
Белоградчишкият районен съд, 4-ти състав в публично заседание на двадесет и втори март две хиляди и единадесета година, в състав
Решение №8 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №34, 07. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
...
Решение №8 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №52, 28. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
Белоградчишки районен съд, 3-ти състав, на десети март две хиляди и единадесета година, в публично заседание в следния състав
Решение №8 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №95, 05. 08. 2011 г., гр. Белоградчик
Белоградчишкият районен съд, 3-ти състав, на шести юли две хиляди и единадесета година, в публично заседание, в следния състав
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом