Годишен отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община благоевград през 2010 Г.
ИмеГодишен отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община благоевград през 2010 Г.
Дата на преобразуване28.01.2013
Размер114.03 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://new.blgmun.com/files/ГОДИШЕН ОТЧЕТ-2010г_.doc
ГОДИШЕН ОТЧЕТ


ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ КЪМ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ 2010 Г.


1.Организационно състояние на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните


МКБППМН функционира в съответствие с разпоредбите на чл.6 от ЗБППМН със заповед №129/02.04.2010г. на Кмета на Община Благоевград. Комисията се състои от:

  • Председател – зам. кмет;

–Зам. председател – гл. експерт в “Бюджет и координация в образованието”;

– Секретар – на щат съгласно чл.6, ал.3 от ЗБППМН;

–Членове (10 броя): представители на общинска администрация, юристи, инспектори Детска педагогическа стая, началник-отдел “Социално подпомагане”, началник-отдел “Закрила на детето”.

Към Комисията е учреден помощен орган от 14 обществени възпитатели.

През отчетния период Комисията проведе заседания, на които се разгледаха следните основни въпроси и се взеха решения, свързани със:

–Приемане отчета за дейността на МКБППМН през 2009г.;

–Уточняване броя на обществените възпитатели, персоналното им определяне, запознаване със статута на обществения възпитател и изисквания по отношение на дейността и ежемесечната им отчетност;

–Съвместни срещи с педагогическите съветници и набелязване на съвместни дейности;

–Обсъждане на дейността на Комисията и набелязване на определени задачи за периода.

–Ежемесечни работни срещи с обществените възпитатели и екипно обсъждане на конкретни случаи и обмяна на опит.


2. Мерки на Комисията, свързани със социална закрила на малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от помощ, съгласно чл.10, ЗБППМН:

Местната комисия съвместно с Детска педагогическа стая /ДПС/ и Дирекция “Социално подпомагане” – отдел “Закрила на детето” /ОЗД/ координира социално-превантивната дейност за въздействие и помощ на малолетни и непълнолетни. По конкретни случаи се организират работни срещи и съвместно се обсъждат мерките за социална защита. През отчетния период две деца, преминали през Комисията, бяха настанени при близки и роднини като им се отпусна ежемесечна социална помощ, пет деца бяха настанени в ДДЛРГ на седмична грижа, две – настанени в Центъра за деца от семеен тип, подпомагат се семействата на 18 деца с разгледани възпитателни дела.

Комисията консултира родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си по време на образуването и провеждането на възпитателните дела, оказахме съдействие на 12 родители от ромски етнос да запишат децата си на училище на 15 и 16 септември.

Комисията редовно се информира за поведението на настанените в СПИ и ВУИ лица. Две от настанените в СПИ се чувстват добре, обучават се успешно, един с решение на съда е настанен в Поправителния дом /ПД/ в Бойчиновци, а настаненият във ВУИ, Ракитово е в следствения арест на ОДП, Благоевград. Последните две лица са и с по няколко присъди. Няма случаи на родители, които не са се интересували и не са контактували с децата си, настанени в тези заведения.

За осъдените условно непълнолетни се информираме чрез справки в съда в края на календарната година. Няма практика от РС да ни информират своевременно за осъдени непълнолетни.

През 2010г. няма освободени от СПИ, ВУИ или ПД.

Не сме направили и не сме получили предложения от педагогическите съвети за предсрочно прекратяване на престоя на наши непълнолетни в СПИ и ВУИ.

Във връзка с Указанието на ЦКБППМН (Писмо №73/25.09.2009г.):

Комисията има информация само за неучещите и неработещи непълнолетни и малолетни с наложени възпитателни мерки или заведени в ДПС. Те са 15 лица. Други подрастващи с криминални прояви не посещават редовно учебните занимания и се водят проформа като ученици. Повечето лица от ромски произход заявяват, че са ученици или са учили, но са абсолютно неграмотни.

Освободените от СПИ и ВУИ преди 2008г. (през 2009г. и 2010г. няма) са вече пълнолетни. В общината условни присъди имат само непълнолетните настанени в СПИ и ВУИ.

През 2010г. само една малолетна от ДДЛРГ е настанена в СПИ. Причини – множества бягства от Дома, изпадане в състояние на безпризорност и скитничество, просия, употреба на наркотични вещества и кражби. Жертва е и на сексуални посегателства и блудствени действия от страна възрастни, спрямо които се водят съдебни дела. Предложението на Комисията за настаняване в СПИ бе прието от съда, за да се съхрани живота и здравето на 13-годишното момиче.

3.Превантивна дейност на Комисията

В основата на превантивната дейност на МК през 2010г. стоеше реализацията на следните насоки:

–По-задълбочена съвместна дейност с работещите в системата на образованието;

–Усъвършенстване координацията между институциите .

–Включване на родителите като партньори в процеса на преодоляване на асоциалното поведение на подрастващите.

–Дейност по превенция чрез включване на децата в тренинги и обучения, в спортни и свързани с изкуство мероприятия.

В съответствие с “Програмата за развитие на предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование в община Благоевград през 2008-2011г.”, МКБППМН разработи програма “За осигуряване на максимален обхват на децата в училище”. Усилията ни са насочени към успешното завършване на обучението на учениците в задължителна възраст и записване на подлежащите за първи клас за учебната 2010-2011 деца от ромски етнос.

В изпълнение на Програмата обществените възпитатели:

–Провеждат срещи с директорите на училищата, за идентификация на деца в риск от отпадане от училище и причините за това.

–Осъществяват срещи с родителите и ги мотивират да споделят отговорностите за задържането на децата им в училище.

–Оказваме съдействие за решаване на конкретни социално-битови проблеми на деца, застрашени от отпадане от училище. Децата от ромски произход, с които работят обществените възпитатели, получават периодично дрехи, обувки и учебни принадлежности с помощта на Православен център, храни от БЧК, дарения от близки на комисията.

При изпълнение на задачите залегнали в Програмата срещаме затруднения като:

-Невъзможност всички ромчета да бъдат записани в училища, близки до тяхното местоживеене, заради опасност за сегрегация;

-По-голям брой от децата не са посещавали предучилищна група на детската градина и директорите на училищата отказват да ги запишат. Получава се порочен кръг, защото трудно могат да се запишат в детска градина.


За осъществяването на по-добра връзка с училищните комисии за борба с противообществените прояви на учениците, бяха определени обществени възпитатели за представители на МКБППМН в училищата със следните функции:

–Съгласуване на плановете за работа на местната комисия и училищните комисии за борба с противообществените прояви на учениците;

–Периодично актуализиране на информацията от училищните власти по отношение на криминогенната обстановка в районите на съответното учебно заведение и противообществените прояви сред учениците;

–Приемане на предложения за конкретни мерки и прецизиране на дейността на МК. Предоставяме им теми за тренинги и родителски срещи, а педагогическите съветници в училищата правят заявки към Комисията.

МК информира директорите на училищата за разгледаните възпитателни дела на техни ученици.

Към МК няма изграден Социално педагогически център. Родители могат да се консултират със специалисти и по време на сесиите на “Училище за родители”, които провеждаме периодично.

4.Контролната дейност на МКБППМН е свързана предимно с изпълнението на решенията по чл.13 от ЗБППМН, както и с участието в различни проверки и акции съвместно с РПУ и ОЗД. Всички мерки по чл.13 за 2010г. са изпълнени. Комисията се включва в периодичните проверки в питейните заведения, дискотеки, барове, нощни и интернет клубове съвместно с ИДПС и РПУ за спазване на вечерния час и употреба на алкохол от непълнолетни.


5.Дейност на МК

През 2010г. Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е образувала 58 възпитателни дела по 50 преписки спрямо 78лица: 42 - от Районна прокуратура, 4-от РУ на МВР, 2 докладна записки от длъжностни лица и граждани и 2 от съда. В сравнение с предходната година се наблюдава увеличение на новопостъпилите преписки с 11 /през 2009г. - 39/. Основен дял от деянията се заема от кражбите извършени от 41лица - 24малолетни и 16непълнолетни; фалшив сигнал за бомба – 4; грабеж /един/ и побоища /от 4 непълнолетни/;увреждане на чужда собственост – 10лица; едно блудство; 11-за бягство от Дома. За 2011г. са отложени делата по отношение на 4деца, 2 преписки са изпратени на друга МК.

През изминалата година МКБППМН е наложила 75възпитателни мерки на 72лица - 43 малолетни и 29 непълнолетни. От тях 56 са момчета и 16 момичета. Основните възпитателни мерки по чл.13 от ЗБППМН, които МК е налагала през 2010г. са: на 36 лица е наложено “Предупреждение”; на 16 лица е наложена мярката “Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател”; 14 са с “Предупреждение за настаняване във ВУИ с 6 месеца изпитателен срок”; 3 - със “Забрана да се срещат с друго лице”; 3 - “Засилена грижа на родителите”, 1- “Настаняване във СПИ”. Гъвкавото и целесъобразно налагане на мерки допринася за засилен ефект на възпитателното им въздействие. 39 деца не са извършили повторно противообществена проява през годината.

Не е прилаган чл.25от ЗБППМН.

При образуване на възпитателни дела срещаме проблем при малолетните и непълнолетните настанени в СПИ и ВУИ, които продължават да извършват криминални деяния. След налагане на най-сериозната мярка по чл.13, ал.1, т.11 и 13, разглеждането на всяка следваща преписка изпратена от Прокуратурата се обезсмисля.

Изразходваните средства по Наредба №3 на ЦКБППМН за възнаграждения на членовете на МКБППМН са 8200лв.


6. Дейност по изпълнение на национални и общински планове и програми


-Превенция на насилието между децата

Във връзка с писмо №96/21.12.2006г. на ЦКБППМН Комисията разработи общинска програма “Превенция на насилието сред децата в основните училища”. Тя бе резултат от проведено анкетно проучване в пет училища на Община Благоевград. Целевата група бяха 284 ученици от ІV до VІІІ клас.

Програмата включва дейности по:

-обучение на специалисти – педагогически съветници, учители, инспектори Детска педагогическа стая – които работят с децата за ограничаване на насилието;

-активизиране работата с родители, чрез формата “Училище за родители” за повишаване на педагогическата им култура и привличането им като партньори при реализиране на ефективна методика за предотвратяване на рисковото поведение на подрастващите;

-включване на децата в интерактивни форми на обучение за справяне в различни ситуации на насилие, овладяване на гнева, управление на конфликти.

През 2010г. около 1200ученика от първи до седми клас бяха обхванати в занимания по темите: „Агресия и насилие в класната стая”, „Общуване и отношение в класната стая”, „Агресия, насилие, тормоз”, «Моето тяло», «Как да овладеем гнева си». Обученията преминаваха в решаване на казуси, влизане в роли, дискусии по темите, съобразени с възрастовите особености на учениците. Проведохме и спортни състезания, в които се включиха учениците от ІV ОУ, ІХ-то ОУ и отделни класове от СОУИЧЕ, VІІІ СОУ и ХІ ОУ. На участниците бяха раздадени награди.

В изпълнение на проекта «Училище за родители» се осъществиха 5 срещи, в които се включиха около 230родители, по темите «Ролята на семейството за ограничаване агресията сред децата», «Тази трудна възраст пубертет», «Как да общуваме с децата си», “Познаваме ли своето дете”.

/ По-подробно описание на дейностите по Програмата “Превенция на насилието сред децата от основните училища в Благоевград” е приложено към отчета./


-Национална стратегия за борба с наркотиците (2009-2013г.)

Дейността за превенция на употреба на наркотични вещества се осъществява основно от ОбСНВ. В случаите на употреба на наркотични вещества от пет малолетни момичета от ДДЛРГ се потърси компетентното съдействие на екипа на ОбСНВ.

Със съдействието на обществения възпитател Ж. Думбанова, ОбСНВ и Окръжен съд учениците от седмите и осмите класове от VІІІ СОУ участваха в дискусия на тема “Наркотиците, престъпление, наказание и един пропуснат живот”.

Превенция на противообществените прояви и престъпления, свързани с ЖП транспорта

Във връзка с писмо №71/25.09.2007г. на ЦКБППМН се проведе среща с представител на РУ ”Транспортна полиция”. Беше констатирано, че през 2010г. в района на община Благоевград не са регистрирани проблеми в ЖП транспорта, причинени от малолетни или непълнолетни лица.

7. Взаимодействие на местната комисия за БППМН с инспекторите ДПС, органите на образованието, училищните комисии за превенции на противообществените прояви на учениците, педагогическите съветници и училищни психолози, дирекциите за социално подпомагане /ОЗД/, съд, прокуратура, следствие, центрове за работа с деца, неправителствени организации, медии и други

Взаимодействието с по-горе изброените институции е добро и ползотворно. Редовно се изготвят исканите справки и се дават/получават необходимите информации, свързаните с работата на тези институции. РПУ оказва съдействие за принудителното довеждане на малолетни / непълнолетни и техните родители, неявили се за разглеждане на възпитателните дела. МК провежда съвместни акции с РПУ и ОЗД за проверки в питейни заведения за употреба на алкохол и спазване на вечерния час. Включваме се и обходите за установяване на просещи и скитащи деца.

Осъществяваме пълноценни контакти с ДДЛРГ и Центъра за временно настаняване от семеен тип. С цел предотвратяване на риск от насилие над деца в Общината е създаден междудисциплинарен екип по координационния механизъм за взаимодействие, в който секретарят на МК се включва в случаите на деца с девиантно поведение.

По значимите дейности на МК се отразяват от местните медии – Радио “Благоевград”, електронното издание “Е-79”, ТВ “Дарц” и др.

8. Обществени възпитатели – брой /по чл.13, ал.1, т.5 и по чл.41 от ЗБППМН/

Година

Плануван бр. ОВ, утвърдени от МФ по Закона за държавния бюджет

Реално усвоени бр. ОВ за съответната година

Изразходвани средства по Наредба №2 на ЦКБППМН

2010

14

14

36228


Контролът върху дейността на обществените възпитатели се осъществява чрез представяне на месечен отчет, на ежемесечни работни срещи обществените възпитатели представят случаите, по които работят, споделят опита си.

Подборът на обществените възпитатели е съобразен със спецификата на работа, която се налага да упражняват. Квалификацията им се подобрява основно чрез самообучение и от статиите на сп. “Обществен възпитател”. На работно заседание бе разгледана методиката на проф. Криворадева “Методика за работа на обществените възпитатели.


9. Квалификационна дейност

Секретарят на МКБППМН участва в националната среща - семинар, организирана от ЦКБППМН в гр. Хисар. Много от идеите, разисквани на срещата приложихме творчески, съобразно възможностите ни и дейността на Комисията бе оптимизирана и по – плодотворна.

Секретарят се включи в семинар-практикум “Добрите практики на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни” за времето 29.09. – 04.10.2010г. Основните идеи в работата на унгарските и австрийските специалисти, работещи с деца с девиантно поведение, секретарят представи на работна среща на обществените възпитатели.

10. Статистически формуляр

Попълненият формуляр на Националния статистически институт е изпратен в Териториално статистическо бюро – Благоевград.


11. Финансова прогноза за 2012г.

Брой обществени възпитатели – 15

Необходими средства по Наредба №3 за възнаграждения на членовете на МК – ок.8000лв.;

Необходими средства за издръжка и дейност на МК – 4000лв.

Необходими средства за издръжка на кабинети /ИДПС/ -1300лв.


МКБППМН – община Благоевград:

Председател –арх. Георги Скрижовски, зам. кмет, сл. тел. 073/88 44 15;


Секретар – Иванка Трайкова, сл. тел. 073/86 77 249 e-mail:traykova.vanya@abv.bg


Адрес: 2700, Благоевград, пл. “Георги Измирлиев” №1

Факс на община Благоевград (Кмет) – 073/88 44 51.


ИДПС към ВТОРО РУП – Благоевград

Слави Димитров, сл. тел. 073/86 72 26;

ИДПС към ПЪРВО РУП - Благоевград

Бистра Хросинкова, сл. тел. 073/86 75 57

Адрес:2700, Благоевград, ул. “Владо Черноземски” №3


Приемна стая на ИДПС – 073 /88 44 35;


Дирекция “Социално подпомагане” - Благоевград

Директор – Александър Балев, сл. тел./факс073/88 54 42;

Началник отдел “Социално подпомагане” – Антония Павлова, чл. на МКБППМН, сл.тел. 073/83 20 81

Началник отдел “Закрила на детето” – Емилия Маникатова, сл. тел. 073/88 28 84;

Адрес: 2700, Благоевград, пл. “Георги Измирлиев” №1


Секретар: Председател:

/Иванка Трайкова/ /арх. Г. Скрижовски /

Свързани:

Годишен отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община благоевград през 2010 Г. iconОтчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2010 година
На основание чл. 6 от збппмн към общините в р българия функционират Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните...
Годишен отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община благоевград през 2010 Г. iconМестна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 15. 11. 2012г от 14. 00ч ще представи авторски спектакъл на
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Годишен отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община благоевград през 2010 Г. iconПротокол
Приема отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Кърджали за...
Годишен отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община благоевград през 2010 Г. iconОтчет за работата на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните от месец януари 2010 до 31 август 2011 г
Днес 20. 09. 2011 година /Вторник/ от 14. 00 часа в залата на общински съвет се проведе редовно заседание на ОбС–Ракитово
Годишен отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община благоевград през 2010 Г. iconКомисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Годишен отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община благоевград през 2010 Г. iconОбщинатърговищ е
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Годишен отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община благоевград през 2010 Г. iconОтчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2009 година общинатрявн а
Приложение №1 към решение №7, взето на заседание на общински съвет трявна на 29. 01. 2010 Г., Протокол №1
Годишен отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община благоевград през 2010 Г. iconМестна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни
За дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /мкбппмн / община бобошево...
Годишен отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община благоевград през 2010 Г. iconСписък на действащите фондообразуватели Държавни и общински институции
Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните Момчилград
Годишен отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община благоевград през 2010 Г. iconЗакон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (загл. Изм. Изв., Бр. 11 От 1961 Г.)

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом