Програма за дейността на мкбппмн в район „централен
ИмеПрограма за дейността на мкбппмн в район „централен
Дата на преобразуване28.01.2013
Размер38.73 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.plovdivcentral.org/plan_2011.doc
ПРОГРАМА

ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН В РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН”

ЗА 2011 ГОДИНА


Главна цел: Повишаване ефективността на превантивната, издирвателна и корекционно - възпитателна работа с малолетни и непълнолетни на територията на район “Централен”.


ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

 • Издирвателна, съвместно с инспекторите ДПС, социалните работници от ОЗД, КСУДС, Център за рехабилитация на деца от рискови групи, УКБППМН с цел установяване на застрашени от извършване на ПП деца.

 • Разглеждане на възпитателни дела по предложение на прокуратурата, полицията, УКПППУ и граждани и налагане на възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН;

 • Привеждане в действие на възпитателните мерки по чл. 13 и чл. 15 от ЗБППМН и осъществяване на контрол върху изпълнението им;

 • Оказване на помощ на децата, излезли от СПИ, ВУИ, ПД и приюти за безнадзорни деца за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;

 • Подпомагане на родители, които срещат трудност при възпитанието на децата си;

 • Два пъти в годината да се актуализира информацията за състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на район „Централен”;

 • Отправяне на предложения пред съответните държавни органи и организации за вземане на мерки по възникналите проблеми.


Дейности:

 1. Информационна кампания -обучение на председателите на училищните съвети от общинските и държавни училища в р-н „Централен” на тема „ЗБППМН и приложението му по отношение на деца, извършители на престъпления и противообществени прояви”. Обучението да се извърши на две групи:

І гр. – председатели от СОУ и държавни училища

- горен курс – м. март

ІІ гр. – председатели от ОУ – м. март-април

Отг. Секретар на МК,

Юрист, инспектор ДПС


 1. За ученици от горен курс – конкурс за презентация на тема: „Моето училище - желана територия”.

Отг. Секретар на МК


3. За ученици 5-8 клас – конкурс за рисунка на тема: „В търсене на доброто”

Отг. Секретар МК


 1. Преглед на художествено-творческата самодейност на децата от трите ДДЛРГ. Посещение на представител на комисията, обществени възпитатели и подопечни от семейна среда.


Отг.СекретарМК, обществен възпитател


Дейности за децата, настанени в интернати:


 1. Посещение на секертаря и членове на комисията в интернат, с настанени от комисията деца /по възможност в СПИ Стралджа или СПИ Драгоданово/.

/м. юни -

Отг. Секретаря на

МК/


2. Организиране на срещи с деца, настанени във ВУИ и СПИ, които са пуснати за ваканцията. Посещение на спортно и културно мероприятие с децата.

Отг. Секретарят на МК и обществен възпитател– м. юли – август

Дейности за децата, напуснали интернати:


 1. Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател за подпомагане ресоциализацията в дома и училище. При необходимост насочване на децата към консултанти от ЦПСА.

Срок: целогодишен, отг.

Секретаря на МК


 1. Включване на излезналите от интернати деца в интересни за тях дейности за оползотворяване на свободното време – спорт, ателие по изкуства и др. В тази връзка да се осъществят контакти с Общински детски комплекс.

Срок: целогодишен, отг.Експерт

ОК и секретар на МК


Други дейности:


 1. Да се направи анализ на резултатите от изпълнението на възпитателните мерки и мерките за въздействие на родителите по чл.13, ал.1, и чл.15, ал.1 от ЗБППМН. Анализът да се представи на пленарно заседание.

Срок: м.септември

Отг: секретаря на МК


 1. „Моят обществен възпитател” - срещи на секратаря на МК и инспектори ДПС с децата, поставени под възпитателен надзор на обществен възпитател. Срещите ще се извършват по предварително изготвен план и график.Отг: секретаря на МК


3. Периодични работни срещи с представители на УКБППМН с цел актуализиране на информацията за деца в риск от извършване на ПП за предприемане на съответни действия от стрна на Местната комисия.

Срок: на тримесечия

Отг: секретаря на МК


4. Издирване и установяване на необхванатите и отпаднали от училище, подлежащи на задължително обучение подрастващи. Дейността включва срещи и разговори с родители и деца и прилагане на нормативната уредба с цел връщане на децата в училище.


Срок: постоянен


Отг.: експерт “ОК”, секретар МК 1. Участие не секретаря и членове на комисията в инциатива на Общинската комисия за БППМН за изследване потребностите на децата от полезни форми на занимания в свободното време.Срок: до м. май

Отг.секретар на МК и ОбКБППМН


6.Обучение на представители на местната комисия и обществени възпитатели за придобиване на умения за противодействиена екстремизма и превенция на екстремистките прояви.


7.Събиране и обработване на информация от МВР и Районния съд за малолетни и непълнолетни, извършители на противообществени прояви през 2010г.с цел организиране на индивидуана корекционно-възпитателна работа и недопускане на други прояви 1. Участие на предствители на Местната комисия в разширяване на движението „Училището – сигурна среда”

Свързани:

Програма за дейността на мкбппмн в район „централен iconЮгозападен район
Р. България. На север района граничи с областите Монтана и Враца от Северозападен район за планиране и област Ловеч от Северен централен...
Програма за дейността на мкбппмн в район „централен iconОбщина пловдив район централен
Обръщение на кмета на район „Централен” стр. 3
Програма за дейността на мкбппмн в район „централен iconОбщина пловдив район централен
Обръщение на Кмета на район „Централен”
Програма за дейността на мкбппмн в район „централен iconОбщина пловдив район централен
Чл с настоящия устройствен правилник се уреждат основните въпроси, свързани с организацията на работа на Район „Централен”, структурата,...
Програма за дейността на мкбппмн в район „централен iconОбщина пловдив район централен
Чл с настоящия устройствен правилник се уреждат основните въпроси, свързани с организацията на работа на Район „Централен”, структурата,...
Програма за дейността на мкбппмн в район „централен iconОбщина пловдив район централен
Общинска администрация” (включително допълнително приета численост) на район „Централен”- община Пловдив, в съответствие с Кодекса...
Програма за дейността на мкбппмн в район „централен iconОбщина пловдив район централен
За трета година се обръщам към вас, като коректив и конструктивен партньор на целия управленски екип на район „Централен”, за да...
Програма за дейността на мкбппмн в район „централен iconРегионален план за развитие на Южен Централен Район 2014-2020 г. 2013 г
Описание на съдържанието на основните цели на Регионален план за развитие на Южен Централен Район 2014-2020г и връзката му с други...
Програма за дейността на мкбппмн в район „централен iconИзпълнение на регионален план за развитие на южен централен
Актуализиран социално-икономическия профил на южен централен район
Програма за дейността на мкбппмн в район „централен iconРегионален план за развитие на Южен Централен Район 2014-2020 г
Описание на съдържанието на основните цели на Регионален план за развитие на Южен Централен Район 2014-2020г и връзката му с други...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом