Секторна програма „Коменски Регионални партньорства Краен срок за подаване на предложенията 21. 02. 2012г
ИмеСекторна програма „Коменски Регионални партньорства Краен срок за подаване на предложенията 21. 02. 2012г
Дата на преобразуване28.01.2013
Размер127.17 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.hrdc.bg/fce/001/0108/files/COM_Regio_Call_2012.doc
Национална покана за кандидатстване 2012


Секторна програма „Коменски” – Регионални партньорства

Краен срок за подаване на предложенията – 21.02.2012г.


Регионалните партньорства по секторна програма „Коменски” дават възможност на регионални и местни образователни власти от два региона, намиращи се в две страни, участващи в Програмата „Учене през целия живот”, да работят заедно по една или повече теми от взаимен интерес в сътрудничество с училища и други организации, участващи в образователния процес. Регионалните партньорства по секторна програма „Коменски” целят да подпомагат участващите региони да развиват и обменят добри практики, да разработват средства за устойчиво трансгранично сътрудничество, с цел засилване на европейското измерение в училищното образование. Регионалните партньорства целят да помогнат на партньорските региони да подобрят образованието, предлагано от тях на младите хора.


Регионалните партньорства се състоят от два партньорски региона, единият от които задължително е от държава член на Европейския съюз. От всеки регион следва в Партньорството да са включени най-малко трима партньори:

 1. Институция на местната или регионална власт, която отговаря за училищното образование (Легитимните за участие институции са определени от националните власти във всяка страна. Техният списък е публикуван на следния Интернет адрес: http://ec.europa.eu/education/comenius/doc854_en.htm).

 2. Поне едно училище;

 3. Поне една друга местна организация (напр. младежки/спортен клуб, сдружение на родители/ученици, местна институция за обучение на учители, друга образователна институция, организация за професионално образование, обучение, местна фирма, библиотека, читалище, музей и др.). Приносът на местните организации партньори към целите на проекта трябва да е значителен.


Повече информация за Регионалните партньорства по секторна програма „Коменски” можете да намерите в Общата покана за подаване на предложения и в Описанието на дейността за 2012г.


Институции, които имат право да кандидатстват за Регионални партньорства


Само местни и регионални власти, които отговарят за училищното образование, са легитимни да кандидатстват за финансиране на проект за Регионално партньорство. Кандидатурата за съответния регион се подписва и изпраща към Националната агенция само от институцията на регионалната или местна власт. Тя управлява проекта за своя регион.


За България легитимни кандидати за Регионални партньорства са:

 • Регионалните инспекторати по образованието;

 • Общините.


Институции, които имат право да участват в Регионални партньорства


В Регионалните партньорства по секторна програма „Коменски” могат да участват местни и регионални власти с роля в училищното образование, училища, сдружения на училища, на ученици, на учители, на родители и други сдружения и организации, които са ангажирани в училищното образование.


За всеки регион в проекта за Регионално партньорство по секторна програма „Коменски” освен институцията на местната или регионална власт, трябва да вземат участие и поне едно училище и поне една друга местна организация.


Продължителност, начин на финансиране, размер на финансирането


Продължителността на Регионалните партньорства по секторна програма „Коменски” е две последователни години. Партньорствата, финансирани по поканата за кандидатстване за 2012г., ще стартират на 01.08.2012г.


Всеки регион получава финансиране от Националната агенция в своята страна. Институцията кандидат, която подписва договора за отпускане на финансова подкрепа, отговаря за финансовото управление и за всичките проектни разходи.


За осъществяване на Регионално партньорство ще се отпускат средства, покриващи следните разходи:  А. Международна мобилност

Финансирането за международна мобилност се отпуска под формата на обща фиксирана сума и зависи от броя на планираните мобилности. В зависимост от броя на мобилностите и разстоянието между двата региона, през 2011г. по програмата ще бъдат финансирани следните типове Регионални партньорства:


Тип партньорство

Минимален брой участници в международна мобилност (от българската институция)

Финансиране

(за българския регион)

Регионални партньорства с малък брой мобилности (кратко разстояние ≤ 300 km)


4


2 000 EUR

Регионални партньорства с малък брой мобилности (далечно разстояние > 300 km)


4


4 000 EUR

Регионални партньорства с ограничен брой мобилности (кратко разстояние ≤ 300 km)


8


4 000 EUR

Регионални партньорства с ограничен брой мобилности (далечно разстояние > 300 km)


8


8 000 EUR

Регионални партньорства със среден брой мобилности (кратко разстояние ≤ 300 km)


12


5 000 EUR

Регионални партньорства със среден брой мобилности (далечно разстояние > 300 km)


12


10 000 EUR


Регионални партньорства с голям брой мобилности (кратко разстояние ≤ 300 km)24
10 000 EUR

Регионални партньорства с голям брой мобилности (далечно разстояние > 300 km)


2420 000 EUR


  В. Други разходи, свързани с осъществяването на проектаТази част на бюджета се отнася до други разходи по проекта, извън мобилностите, и е разделена на отделни пера. Важно е съответният планиран разход да бъде класифициран в правилното перо на бюджета:

  1. Възнаграждения на персонала

  2. Външни услуги

  3. Оборудване

  4. Други преки разходиПланираните разходи за постоянно или временно наети служители трябва да са основани на реални дневни ставки за персонала, които не могат да надвишават максималните легитимни дневни ставки, посочени в Ръководството за кандидатстване по Програма „Учене през целия живот”, част 4, F – стр. 51


Планираните разходи за външни услуги не могат да са повече от 30% от общите легитимни проектни разходи, в това число и общата фиксирана сума за мобилности.


Планираните разходи за оборудване не могат да са повече от 10% от общите легитимни проектни разходи, в това число и общата фиксирана сума за мобилности.


Финансирането за допълнителните проектни разходи е ограничено до максимална сума от 25 000 евро.

Отпускат се максимум 75% от общите проектни разходи, различни от мобилност. Кандидатстващата организация следва да осигури собствено финансиране в размер на поне 25% от общите проектни разходи, различни от мобилност.


По Регионални партньорства по секторна програма „Коменски” не се отпускат средства за непреки разходи – вижте Ръководството за кандидатстване по Програма „Учене през целия живот”, части 4. Е и F.


Необходими документи за кандидатстване

Кандидатура за отпускане на финансова подкрепа се подава към Центъра за развитие на човешките ресурси само от институцията на местната или регионална власт (РИО или община).


Подава се Формуляр за кандидатстване на работния език на Партньорството1. В случай, че работният език на Регионалното партньорство е различен от български или английски, се подава и формуляр на български език. Формулярите за кандидатстване се подават и на електронен носител /CD/. Към формуляра за кандидатстване трябва да бъдат приложени и Писма за намерение от страна на всеки от регионалните и местните партньори от българския партньорски регион, в които те изразяват готовност да вземат участие в проекта за регионално партньорство.


Писмата за намерение трябва да бъдат оформени като официален документ и да съдържат:

   • Заглавието на проекта

   • Името на секторната програма - „Коменски”

   • Името на дейността - Регионални партньорства

   • Кратко описание на дейностите, които партньорът ще извърши по време на Партньорството

   • Формулиране на отговорностите, които партньорът ще поеме във връзка с Партньорството

   • Дата

   • Подпис на оторизирано лице и неговата длъжност в организацията

   • Печат на организациятаВсички кандидати следва да се запознаят с изискванията за попълване и подаване на Формулярите за кандидатстване, посочени в инструкциите към самия Формуляр. Формулярите за кандидатстване трябва да носят мокър печат и да бъдат подписани (със син химикал) от лицето, официално представляващо кандидатстващата институция.


Моля да приложите към изброените по-горе документи един самоадресиран пощенски плик (220x110) с марка.


Срок за кандидатстване

Крайният срок за подаване на документите за кандидатстване е 21 февруари 2012г.

Документите се подават по пощата на адрес:

Център за развитие на човешките ресурси

ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3

1000 София

На плика трябва да има надпис:

Секторна програма “Коменски” – Регионални партньорства


За дата на подаване на документите се счита датата на пощенското клеймо. Документи, подадени след тази дата, се определят като нелегитимни. Допълнително изпратени липсващи документи или страници от документи не се разглеждат след крайния срок. Документи на ръка не се приемат.


Разглеждане и оценка на предложенията

Разглеждането и оценката на предложенията за Регионални партньорства протича на няколко етапа:


I етап – Проверка за легитимност на подадените кандидатури


II етап – Оценка на качеството на легитимните предложения на национално ниво - Предложенията се разглеждат и оценяват от външни оценители и се класират в зависимост от резултатите от оценката на качеството.


III етап – Консултации на международно ниво


За да бъде финансирано едно Регионално партньорство, е необходимо и двата региона да бъдат одобрени в страната си. Затова след класирането на национално ниво се извършва консултация между Националните агенции, за да бъде установен окончателният статут на Партньорството.


Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите от селекцията до края на месец юли 2012г. Одобрените за финансиране институции ще бъдат поканени за сключване на договори.


Критерии за легитимност

 • При подаване на предложението е използван официалният формуляр за кандидатстване за 2012г.

 • Кандидатурата е подадена най-късно на 21 февруари 2012г. при спазване на процедурите за подаване на документи.

 • Формулярът е попълнен на компютър.

 • Формулярът е попълнен изцяло.

 • Формулярът за кандидатстване е попълнен на един от официалните езици на ЕС.

 • В случай, че работният език на Партньорството е различен от български или английски, е подаден формуляр и на български език.

 • Партньорството се състои от два региона, всеки от които се намира в различна страна, участваща в Програмата „Учене през целия живот”.

 • Поне един от партниращите региони се намира в страна членка на Европейския съюз при стартирането на Партньорството.

 • Всяка от кандидатстващите институции е легитимна да получава финансиране от съответната Национална агенция за участие в Регионално партньорство по секторна програма „Коменски”.

 • Кандидатстващите институции и в двата региона (координатор и партньор) са институции на местната или регионална власт, които отговарят за училищното образование.

 • Във всеки партньорски регион в дейностите ще участва поне едно училище и една друга организация (в допълнение към кандидатстващите местни или регионални институции).

 • Поне едно от училищата от всеки регион, включено в Регионалното партньорство по секторна програма “Коменски”, е легитимно за участие в Училищни партньорства по секторна програма “Коменски”.

 • Секция E (Искано европейско финансиране) включва тип на Партньорството и размера на исканото финансиране от кандидатстващата институция за осъществяване на мобилности.

 • Секция E (Искано европейско финансиране) включва бюджет на допълнителните разходи по проекта или изявление от кандидатите, че не желаят финансиране за такива разходи.

 • Предложението съдържа искане за финансиране в Евро.

 • Формулярът за кандидатстване е подписан от лицето, официално представляващо кандидатстващата институция, и е подпечатано с печата на институцията.

 • Към подписаното копие на формуляра за кандидатстване, подадено в Националната агенция, са приложени писма за намерение от страна на всички организации от партньорския регион на кандидатстващата българска институция.

 • Всяка от участващите институции е изпълнила договорните си задължения по предишни финансирания, получени от Националната агенция.Критерии за оценка на качеството на предложенията за Регионални партньорстваКритерии за оценка

Max брой точки

Съответствие на предложението с целите на секторна програма „Коменски” и със спецификите на дейност „Регионални партньорства”. Ако предложението не отговаря на този критерий, ще бъде отхвърлено на този етап от селекцията.10

Целите на Партньорството съответстват на нуждите на двата региона.10

Ясен и реалистичен подход за постигане на целите на Партньорството.10

Подходящ баланс на ролите и отговорностите на партньорите.


10

Подходящи мерки за ефективна комуникация и сътрудничество между партньорите.


10

Реалистични и ясно дефинирани влияние, резултати и ползи за участващите региони.


10

Наличие на подходи за оценяване на степента на постигане на целите и очакваното влияние на Партньорството.


10

Добре планирани и ефективни дейности за разпространение и прилагане на резултатите в участващите региони


10

Работна програма, покриваща целия период на Партньорството и подходяща за постигане на целите. Релевантност на планираните дейности и мобилности за всеки партньор.


15

Бюджетът съответства на планираните дейности. Налице е добро разпределение на средствата в съответствие с работната програма.


5


МАКСИМАЛЕН ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ100


Резултатите от селекцията ще бъдат публикувани на Интернет страницата на ЦРЧР след приключване на оценката – в секция „Новини” и в секция „Коменски”, подсекция „Резултати”. Участниците, чиито кандидатури са одобрени за финансиране, ще бъдат поканени за сключване на договори.


В рамките на 30 календарни дни след публикуване на резултатите от селекцията на сайта на ЦРЧР, кандидатите могат да отправят своите възражения. Жалби, подадени извън този срок, няма да бъдат разглеждани.За контакти и допълнителна информация:
info@hrdc.bg


Милена Караангова

тел.: 02 / 915 50 24

e-mail: mkaraangova@hrdc.bg


Интернет страница на ЦРЧР: http://hrdc.bg

Интернет страница на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm


1 Формуляри за кандидатстване на български и английски език са публикувани на сайта на ЦРЧР: http://hrdc.bg. Формуляр на друг език можете да изтеглите от сайта на съответната Национална агенция или да получите от ваш партньор. Интернет адреси на Националните агенции: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html
Център за развитие на човешките ресурси

София 1000, ул. Граф Игнатиев №15, ет.3

тел.: +359 2 9155010, факс: +359 2 9155049

e-mail: hrdc@hrdc.bg, URL: http://www.hrdc.bg

Свързани:

Секторна програма „Коменски Регионални партньорства Краен срок за подаване на предложенията 21. 02. 2012г iconФизически лица по секторна програма „Eразъм Селекционна година 2012 Краен срок за подаване на предложенията 09. 03. 2012г
Институции за висше образование, които притежават Университетска Харта Еразъм 2007-2013
Секторна програма „Коменски Регионални партньорства Краен срок за подаване на предложенията 21. 02. 2012г iconПодготвителна визита / контактен семинар по секторна програма „коменски краен отчет
Коменски”. Представеният краен отчет има силата на молба за балансово плащане. Обърнете внимание, че одобряването на отчета и превеждането...
Секторна програма „Коменски Регионални партньорства Краен срок за подаване на предложенията 21. 02. 2012г iconРегионални партньорства по „коменски отчет за дейността за регионални партньорства, одобрени през 2011
Моля изпратете този отчет за дейността до Центъра за развитие на човешките ресурси, надлежно попълнен и подписан, до 31 юли 2012г.,...
Секторна програма „Коменски Регионални партньорства Краен срок за подаване на предложенията 21. 02. 2012г iconКакво представлява Асистентският стаж по секторна програма „Коменски ?
Асистентският стаж предлага на Асистентите по секторна програма „Коменски” възможност да придобият преподавателски опит в друга европейска...
Секторна програма „Коменски Регионални партньорства Краен срок за подаване на предложенията 21. 02. 2012г iconПрограма за трансгранично сътрудничество
Краен срок за подаване на проектни предложения: до 16,00 часа на 14. 09. 2011г., на адреси
Секторна програма „Коменски Регионални партньорства Краен срок за подаване на предложенията 21. 02. 2012г iconПокана за представяне на индикативни оферти
Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 1 „Подобряване на обслужването за гражданите...
Секторна програма „Коменски Регионални партньорства Краен срок за подаване на предложенията 21. 02. 2012г iconПрограма „Учене през целия живот, секторна програма грюндвиг партньорства за познание
Програма „Учене през целия живот”, секторна програма грюндвиг партньорства за познание
Секторна програма „Коменски Регионални партньорства Краен срок за подаване на предложенията 21. 02. 2012г iconУс на кзур обява нова кампания за гражданско участие: номинации за нпо представители в консултативните съвети, с краен срок за получаване на предложенията
Кзур обява нова кампания за гражданско участие: номинации за нпо представители в консултативните съвети, с краен срок за получаване...
Секторна програма „Коменски Регионални партньорства Краен срок за подаване на предложенията 21. 02. 2012г iconКонкурса Краен срок за подаване на заявки: 20 май 20

Секторна програма „Коменски Регионални партньорства Краен срок за подаване на предложенията 21. 02. 2012г iconКонкурса Краен срок за подаване на заявки: 17 май 20

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом