Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
ИмеРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Дата на преобразуване28.01.2013
Размер58.57 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/cW/164Doklad po Godishnata Progarama na NC.docРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Д О К Л А Дна Комисия по здравеопазването по глава Десета “Парламентарно наблюдение и контрол по въпросите на Европейския съюз” от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно разглеждане на т. 6, “Втора Програма за действие на Общността в областта на здравеопазването /2008-2013 г./, от Годишната работна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз за 2007 г.


На свое редовно заседание, проведено на 13 декември 2007 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди т. 6, “Втора Програма за действие на Общността в областта на здравеопазването /2008-2013 г./”, от Годишната работна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз 2007 г..

На заседанието присъства г-жа Милена Григорова, държавен експерт в Дирекция “Управление на проекти и програми” на Министерство на здравеопазването.


Документът е внесен от Европейската комисия на 6 април 2005 г. като Проект на Решение на Европейския парламент и Съвета за Програма за действие на Общността в областта на здравеопазването и защита на потребителя /2007-2013/ - документ COM(2005)115. С оглед становището на Европейския парламент на първо четене, Европейската комисия променя предложението, разделя здравеопазването от защитата на потребителя и представя Проект на Решение за Втора програма на Общността в областта на здравеопазването /2008-2013 г./ (COM(2006) 234 final). С Решение № 1350/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 23 октомври 2007 г. публикувано в Официален вестник на ЕС на 20 ноември 2007 г. се приема Втора Програма за действие на Общността в областта на здравеопазването /2008—2013 г./, която влиза в сила от 1 януари 2008 г.


Следва да се отбележи, че в преамбюла на горецитираното Решение, т. 6 и т. 7 се очертават седемте водещи рискови фактора /тютюн, алкохол, високо кръвно налягане, висок холестерол, наднормено тегло, недостатъчна консумация на плодове и зеленчуци и ниска физическа активност/ и осемте водещи здравни състояния /болести на сърдечно-съдовата система, рак, захарен диабет, невро-психиатрични разстройства, болести на храносмилателната система, болести на дихателната система, болести на сетивните органи и болести на костно-мускулната система/ в европейският регион. В същата т. 7 се подчертава, че Програмата следва да допринесе за по-добро опознаване на профилактиката, диагностицирането и контрола на осемте основни заболявания, както и за повече информация, свързана с тях.


Втората Програма за действие на Общността в областта на здравеопазването /2008-2013 г./ цели да допринесе за опазване здравето и сигурността на гражданите посредством дейности в областта на здравеопазването. Тя дава възможност на Европейския съюз да допълва, подкрепя и придава стойност на политиките на държавите-членки, както и да спомага за повишаване солидарността и благополучието в Европейския съюз, като опазва и насърчава човешкото здраве и сигурност и подобрява общественото здраве. В нея се очертават основните заплахи за здравето в европейски план и необходимостта от координирани действия с цел преодоляването им. Програмата за 2008 – 2013 г. има три основни цели:


  1. Подобряване здравната сигурност на гражданите;

  2. Подобряване на общественото здраве и

  3. Създаване и разпространяване на здравна информация и знания.


На този етап не се установява необходимост от промени в българското законодателство в резултат на приемането на Програмата.


Г-жа Григорова информира членовете на Комисията по здравеопазването за изразената рамкова позиция на Република България в хода на приемането на Втора Програма за действие на Общността в областта на здравеопазването /2008-2013 г./. Във визираната позиция е записано, че страната ни подкрепя поставените в Програмата цели, и че те ще допринесат за постигането на реални резултати, тъй като обхващат проблемни аспекти от областта на здравеопазването и предлагат варианти за решението им в рамката на сътрудничеството между държавите-членки, възползвайки се и от други политики и фондове на Европейския съюз. Във връзка с исканото от Европейския парламент увеличаване на бюджета на програмата с 10%, България е подкрепила принципната позиция на всички държави-членки, че не следва да се допуска изменение в рамката на Финансовата перспектива за 2008 –2013 г. като тази позиция е била застъпена и от Министерство на финансите.


Г-жа Григорова поясни, че общият бюджет на Програмата възлиза на 321,5 млн. евро като финансовото участие на Общността при финансиране на проектите не надхвърля 60% от разходите за дейност, освен в случаи на особена полза, когато участието на Общността не надхвърля 80%. Възможни бенефициенти по проекти, финансирани по Програмата могат да бъдат както публични, така и частни лица, включително и неправителствени организации. Г-жа Григорова подчерта, че Министерство на здравеопазването няма предвидени в бюджета за 2008 г. средства за осигуряване на кофинансиране на проекти. Единственият ангажимент на министерството е да доведе до знанието на обществеността за новоприетата Програма на Общността и възможностите за кандидатстване по проекти. Тя допълни, че в момента Европейската Комисия разработва приоритетните области, които ще се финансират през 2008 г. и че Народното събрание ще бъде информирано за възможностите за кандидатстване по проекти през следващата година.

Председателят, доц. Борислав Китов, предостави думата на народните представители за мнения и въпроси по така представената Програма. В хода на дискусията бяха изразени следните становища:


  • След като от Общността се финансират 60% от одобрените проекти, то останалите 40% се очаква да се финансират от страна на държавата, т.е. от Министерство на здравеопазването, а в Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г. липсват средства, предвидени за подобно съфинансиране, то тогава как България ще може да се възползва от възможността за усвояване на средства и по какъв начин ще успее да реализира целите на приетата Програма?

  • Въпреки че, Европейската Комисия обяви ракът и захарният диабет като социалнозначими заболявания, които представляват изключителна заплаха за европейския регион и в момента се създава група от народни представители за „Парламентарен консенсус за борба със социалнозначими заболявания” под егидата включително и на Председателя на Народното събрание г-н Георги Пирински, тези заболявания даже не се споменават в проектопланът на Министерство на здравеопазването представен днес;

  • Неправителствените организации не биха могли да разработят програми за превенция, профилактика, контрол, тъй като това е задължение и отговорност на Министерство на здравеопазването;

  • Какви за ангажиментите на българската държава представени чрез Министерство на здравеопазването към изпълнението на тази програма? При положение, че министерството няма да кандидатства по проекти и не разполага със средства за кофинансиране, Комисията по здравеопазването не би могла да упражнява функцията си „Наблюдение и контрол”, тъй като тя няма правомощия върху неправителствени организации;

  • Българското Министерство на здравеопазването трябва да бъде координатор и да изпълнява ръководна роля при изпълнението на целите на Програмата;Въз основа на проведеното обсъждане и след гласуване при следните резултати „За” -10, без „Против”, без „Въздържали се”, членовете на Комисията по здравеопазването приеха за сведение Втора Програма за действие на Общността в областта на здравеопазването /2008 - 2013 г./ и се обединиха около следното


РЕШЕНИЕ:


Предвид изключителната важност и големите финансови възможности, които предоставя Програмата, Министерство на здравеопазването следва да изготви конкретен план за действие относно постигане целите на Програмата на Общността, който след съгласуване с правителството да бъде представен на членовете на Комисията по здравеопазването, като задължително да бъдат включени в този план социалнозначими заболявания като захарен диабет и рак. На по-късен етап ще се изиска доклад за конкретните действия предприети от страна на Министерство на здравеопазването относно начините и степента на информираност на българската общественост, изготвени проекти по различните оперативни програми и етап на реализиране целите на Втората Програма за действие на Общността в областта на здравеопазването /2008 - 2013 г./. От своя страна Комисията по здравеопазването се ангажира стриктно да следи изпълнението на препоръките на Програма, както и да подпомага усилията на министерството за по-широка публичност и евентуално намиране на средства за съфинансиране на различните проекти.


Председател на

комисия по здравеопазването:
Доц. д-р борислав китов


Свързани:

Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно обсъждане...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно обсъждане...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Относно: представяне на Националната политика за превенция и контрол на хив/спин и туберкулоза в Република България
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2008 г., №702-01-47, внесен от Министерски съвет на 31 октомври...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването становище
Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на хив/спин в България” между Глобалния фонд...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
На свое редовно заседание, проведено на 4 декември 2008 г. Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроекти за изменение...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Относно: Проект на декларация за ограничаване и контрол на онкологичните заболявания в Република България, №854-03-4, внесен от Борислав...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом