Литература български език
ИмеЛитература български език
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер49.5 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://petkanov.eu.server19.host.bg/wp-content/uploads/2012/04/6.doc

КОНСПЕКТИ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА –6 КЛАС


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА


Български език


 1. Строеж на простото изречение.

  • Сказуемно определение

  • Обособени части

  • Вметнати думи и изрази

 2. Сложно съчинено изречение.

 3. Местоимения – притежателно, възвратно, неопределително, отрицателно, обобщително.

 4. Причастия:

  • сегашно деятелно

  • минало свършено деятелно

  • минало несвършено деятелно

  • минало страдателно

  • деепричастие

 5. Сложни глаголни времена

  • минало неопределително

  • минало предварително

  • бъдеще време в миналото


Литература


Сбит преразказ на един от следните текстове:

 1. „Косачи” – Елин Пелин

 2. „Клетниците” – Виктор Юго

 3. „Славеят на китайския император” – Х. Кр. Андерсен

 4. Из „Немили-недраги” – Иван Вазов

 5. „Под игото” – Иван Вазов – „Радини вълнения”МАТЕМАТИКА


 1. Степенуване. Свойства.

 2. Рационални числа. Действия с рационални числа.

 3. Окръжност и кръг – дължина на окръжност и лице на кръг.

 4. Ръбести тела – призма и пирамида.

 5. Валчести тела – цилиндър и конус.

 6. Сфера и кълбо – лице на повърхнината на сфера; обем на кълбо.

 7. Пропорции.

 8. Цели изрази – едночлен; действия с едночлени.

 9. Цели изрази – многочлен; действия с многочлени.


ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА


 1. Видове движения.

 2. Скорост. Проволинейно равномерно движение.

 3. Сили.

 4. Сили на триене.

 5. Лост и макара.

 6. Натиск и налягане.

 7. Плътност и плаване на телата.

 8. Електрически заряди – строеж на атома.

 9. Електрически ток и електрическа верига.

 10. Постоянни магнити.
 1. Градивни частици на веществата.

 2. Химичен елемент. Прости и сложни вещества.

 3. Физически свойства на веществата.

 4. Условия за протичане на химическите реакции.

 5. Химични свойства на веществата.

 6. Основни видове химични реакции.

 7. Движение на веществата в растителния организъм. Проводяща система.

 8. Движение на веществата в животинския организъм. Кръвоносна система.

 9. Размножаване на животните.

 10. Размножаване на растенията.

 11. Кръвоносна система. Кръвообращение.

 12. Нервна система.

 13. Опорно-двигателна система.


ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА


 1. Африка – географско положение, големина и брегова линия

 2. Релеф на Африка.

 3. Климат на Африка.

 4. Природни зони на Африка.

 5. Население на Африка.

 6. Страни в Африка.

 7. Южна Америка – географско положение и брегови.

 8. Релеф на Южна Америка.

 9. Климат на Южна Америка.

 10. Природни зони на Южна Америка.

 11. Население на Южна Америка.

 12. Страни в Южна Америка.

 13. Северна Америка – географско положение и брегови.

 14. Релеф на Северна Америка.

 15. Климат на Северна Америка.

 16. Природни зони на Северна Америка

 17. Население на Северна Америка.


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ


 1. Българите навлизат в новото време.

 2. Светът на Възрожденските българи.

 3. Първите будители: Паисий Хилендарски и Софроний Врачански.

 4. Новото българско училище.

 5. Движение за независима българска църква.

 6. Борбите на българите през първата половина на ХІХ в.

 7. Българската освободителна революция (1856 – 1868 ).

 8. Българската освободителна революция (1869 – 1873 ).

 9. Априлското въстание (1876 ).

 10. Руско-турската война 1877 – 1878 г. и освобождението на България.

 11. Българският национален въпрос.

 12. Начало на Нова България.

 13. Съединението.

 14. Българска следосвобожденска демокрация до края на ХІХ в. ( 1886 – 1894 ).

 15. България 1894 – 1901 г.

 16. Война за национално обединение ( 1912 – 1918 )

 17. Политически живот ( 1918 – 1925 ).

 18. България в годините на ІІ-та световна война ( 1939 – 1944 )
 1. Политическата система на комунизма.

 2. Краят на тоталитарния строй в България 1989 – 1990 г.ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ


 1. Операционни системи и носители на информация

 2. Компютърна текстообработка – Word

 3. Работа с графични изображения

 4. Електронни таблици – Excel

 5. Компютърна презентация

 6. Интернет. Електронни адреси и електронно писмо


МУЗИКА


 1. Панчо Владигеров.

 2. Веселин Стоянов

 3. Филип Кутев.

 4. Средна Северна България.

 5. Добруджа.

 6. Шоплук.

 7. Български народни танци.

 8. Съвременни танци.

 9. Старинни европейски танци.

 10. Салонни танци.

 11. Изпълнение:

  • изпей с целия текст пет песни от училищния репертоар;

  • изпей темите от пет творби;

  • изпей предпочитана песен ( вкл. от извънучилищния репертоар).


РУСКИ ЕЗИК


 1. Тема № 1 – Школа и класе. Уроки. Отношения в классе. Склонение существительных. Спряжение глаголов.

 2. Тема № 2 – Качества характера. Свободное время – интересы и хобби. Имя прилагательное.

Имя и числительное

 1. Тема № 3 – Дикие и домашние животные. Зоопарк. Сравнительная и превосходная степень прилагательных. Прошедшее время глаголов.

 2. Тема № 4 – Музыкальные инструменты. Одежда и внешность.Полные и краткие прилагательные. Наречия.

 3. Тема № 5 - Город. Человек и природа. Охрана природы. Будущее время глагола. Сложное предложение.


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


 1. Present Simple – adverbs of degree

 2. Adverbs of freguency

 3. Present Continuous (for the future)

 4. Past Simple

 5. Reflexive pronouns, guantifiers

 6. Defining relative clauses – who / which / where

 7. Past Continuous

 8. Echo guestions

 9. Complex sentence – when /while

 10. Present and Past obligation

 11. Dynamic and stative verbs /used to

 12. “Going to” future – may / might

 13. “Will” future – predictions, offers…

 14. За устната част на изпита: всичките диалози и текстове в началото на всеки „unit” – четене и отговаряне на въпроси


НЕМСКИ ЕЗИК


Satzbau: Suljekt, Pradikat, Erganzugen

das Perfekt

Prapositionen mit dem Dat;

das Wort “es”

Prapositionen mit dem Akk

“man”

Fragesatze

Adjektivdekliration

Nebensatze mit dass “weil” und “ob”

direkte und indirekte Frage

das Praferitum

Modalverben

Modalverben im Praferitum

Themen:

Sommererlebnisse

Was machst du gern?

Gesund leben

Schule

Feste

Marchen und Sagen

Dentichland


Свързани:

Литература български език iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...
Литература български език iconТематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
Учебната програма по български език и литература регламентира постигането на следните основни цели
Литература български език iconЛитература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София
Осигурява надграждането над образователния минимум и дава възможност за диференцирана работа по български език и литература, съобразно...
Литература български език iconПрограмапо
Обучението по български език и литература в трети клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в културно-образователната...
Литература български език iconХристо Ботев"с. Врабево"
Обучението по български език и литература във втори клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в...
Литература български език iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...
Литература български език iconС решение на Управителния съвет на аубел набраните средства се използват само за квалификационна дейност
Асоциацията на учителите по български език и литература организира на 13. 11. 2011 г. – неделя, квалификационен семинар на тема:...
Литература български език iconКонспект за държавен изпит по български език и литература
...
Литература български език iconПоглед върху обучението по български език и литература в начален етап без претенции за изчерпателност
Основна цел на обучението по български език и литература е усвояване на книжовноезиковите норми в устен и писмен вариант и формиране...
Литература български език iconБиография на
Софийски университет “Св. Кл. Охридски”; специалност Славянска филология; магистър по сърбохърватски език и сръбска, хърватска и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом