Информационен лист за безопасност
ИмеИнформационен лист за безопасност
Дата на преобразуване28.01.2013
Размер62.62 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.gbcindustry.com/gbcnew/upploads/69-150bg.doc
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Лице, което пуска на пазара: Джи Би Си Индустриална група” ЕООД

Дата на издаване: 30.01.2011г.

Номер на телефона: +359 56 801 488

Номер на факса: +359 56 801 488

Издание: 3

ЕИК: 200997762 заменя издание: 30.05.2008г.

Стр.: 4 1. Химически продукт и фирмена идентификация.


Търговско наименование: Джи Би Си - ПОЛИСТИРЕН

Химическо наименование: Експандиран полистирен на листи

Синоним: EPS

Данни за производител. Джи Би Си Индустриална група” ЕООД

Адрес: България,Бургас ОДРИН, 15


 1. Състав / информация за съставките.

Полистирен

Съдържание (Wt %): 93 – 96 %

CAS Nr.: 9003-53-6

Точка на запалване: няма

Възпламеняване: няма


 1. Идентификация на опасностите.

Много важни физични опасности

Продуктът е на листи със слабо съдържание на въглеводород.

Продуктът може да отделя въглеводород, газ при намаляща емисия от датата на производство.


Потенциални опасности за здравето

Продуктът съдържа основно полистирен с температура на топене над 200 0С. Разтворим е в ароматни и хлорирани въглеводороди. Неразтворим в алкохол В бензин и масла набъбва. При нагряване над 300 0С се разлага на съставния си въглеводолод.


 1. Мерки за първа помощ.

Обща информация Излезте на чист въздух. Свалете засегнатото облекло.


Контакт с очите При контакт с очите изплаквайте обилно с вода поне 15 мин. и потърсете медицинска помощ, ако е необходимо.


Контакт с кожата При контакт с кожата измийте обилно с вода и сапун.


Вдишване Заведете потърпевшия на място със свеж въздух и го успокойте. Потърсете медицинска помощ, ако срещнете трудности.


При поглъщане Не предизвиква опасности. Измийте устата и пийте обилно количество вода. При необходимост потърсете медицинска помощ.


 1. Специални огнеборни мерки.

Общи мерки При пожар отделящите се продукти съдържат въглероден оксид, въглероден диоксид, въглеводороди и сажди. Бъдете внимателни да не вдишвате този въздух. Преместете продукта от пожароопасната среда, ако това не предизвиква риск.


Подходящи продукти за гасене Пяна, водна струя, сух химически прах, въглероден диоксид. Не насочвайте директна струя вода.


 1. Допълнителни мерки за сигурност Изолирайте всички източници на възпламеняване и незабавно съберете разпръснатата суровина.
 1. Техническа безопасност и складиране

Техническа безопасност

Пазете продукта от искри и пламъци. Внимавайте за евентуално късо съединение и появяване на искра от електрическата мрежа. Отваряйте опаковките само в добре вентилирани помещения. Избягвайте вдишване на прах от продукта. Необходимо е наличие на всмукателна вентилационна система на помещението за преработка. При преработка на продукта е необходимо да се включи локалната всмукателната вентилационна система на помещението.


Складиране.

Складирайте в студени и добре вентилирани помещения. Предпазвайте ги от пряка слънчева светлина и източници на електроенергия.


 1. Контрол и съхранение на продукта / лична защита.

Контролен лимит за продукта като цяло: не се изисква


Защитно облекло (видове):

За очите: Избягвайте контакт с очите. Препоръчват се химически тип очила.

Защита на кожата: Работниците трябва да измиват всички открити части на кожата обилно с вода и сапун.

Облекло: Ръкавици, както и работен комбинезон, който максимално да покрие тялото.

Дихателни пътища: В случай че се появи прах, да се сложат подходящите за тази цел маски.

Противоексплозивни мерки: Подходящи обувки против образуване на искри.

Вентилация: Използвайте оборудване за изследване на възможно избухване, което да поддържа лимита на адекватна вентилация и предпазва от професионални заболявания. 1. Физични и химически свойства.

Външен вид лист с определена от 1.5 до 5 см.

Цвят бял

Мирис лек на въглеводород

рН не се прилага

Точка на кипене не се прилага

Точка на втечняване размекване над 200 0С

Разтворимост неразтворим във вода и етилов алкохол

разтворим в бензол, толуен и ксилен

Плътност от 14 до 22 (кг/м3)

Точка на възпламеняванене се отчита


 1. Устойчивост и реактивност.

Устойчивост

Продуктът е устойчив на атмосферни условия. Старее при продължетелен контакт със въздуха и под влияние на слънчеви лъчи и радиация.


Реактивност

Продуктът е стабилен, ако се транспортира и съхранява съгласно описаните предписания.


Условия, които да се избягват

Избягвайте всички източници на възпламеняване: горещина, искри, контакт с пламък. Избягвайте съхранение на материала в близост до електрическа инсталация.


Субстанции, които да се избягват

Избягвайте контакт с твърди окислителни агенти и ароматни разтворители.


Крайни продукти при разграждане

Продукт при разграждане отделя топлина и се получава газ / пара, като стирен мономер, стирен олигомер, оксиди и ароматни въглеводороди.


 1. Информация за токсичност.

Кожа не дразни

Очи не дразни

Чувствителност не предизвиква обостряне на чувствителността


 1. Екологична информация.

Не е разложим по естествен биохимичен начин.


 1. Унищожаване и изхвърляне.

Действайте съгласно законите, нормите и разпоредбите за местно регулиране. Не изхвърляйте в течащи води и канализации, без предварително разрешение за това. Незамърсените опаковки подлежат на рециклиране.Контактувайте със специализирани фирми за рециклиране на опаковките и полистиреновите отпадъци .


 1. Транспорт.

Товарете и разтоварвайте в охладени добре вентилирани помещения и пазете от вода и топлинни източници. Пазете от искри и огън. Натоварената стока покривайте добре, за да бъде защитена от различни атмосферни влияния. Транспортното средство трябва да бъде снабдено с пожарогасител. При транспортиране да се внимава да не се удрят силно опаковките една в друга, за да не се предизвика статично електричество. Спазвайте всички разпоредби и закони, действащи в страната.


IMDG

Наименование при транспортиране: Полимерни листи с размери 500 на 1000 мм. Опаковани в полимерно фолио.

Клас на опасност: 9

ID номер: UN 2211

Опаковъчна група: III

Етикет: клас 9 разни


15. Информация , съгласно действащата нормативна уредба : Продукта е класифициран по конвенционалният метод за класификация на опасни вещества и препарати,съгласно Наредба за КОЕ.

Продукта е неопасен, поради което ЗЗВВХВП не изисква специфично маркиране на опасността.

Листа за безопасност е на разположение на професионалистите при поискване.


16. Друга информация.

16.1. Преработено издание: 30.06.2010г.

Информационният лист за безопасност е преработено издание, съгласно чл.42 /2/ на Наредбата за КОЕ, чл.31 и ПриложениеІІ от регламента REACH.

Извършена е промяна в името на фирмата – производител. Добавен е телефон за спешна медицинска помощ. Осъществена е размяна на т.2 и т.3 от ИЛБ. Посочен е използваният метод за класификация на продукта и използваната информация.

Настоящата информация осигурява напътствия за безопасност на здравето и околната среда и не бива да се тълкува като гаранция за технически характеристики или подходящо специфично приложение.

16.2.Използвана информация: Използваната информация е от областта на:

химикалите за България и EC – ЗЗВВХВП ., Наредбата за КОЕ и Регламент REACH,

отпадъците - ЗУО, наредбата за класификация на отпадъците и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на опасни отпадъци

здраве и безопасност на работниците – Наредба №13 за защита работещите от рискове ,свързани с експозиция на химични агенти при работа,

транспортиране на опасни товари

Свързани:

Информационен лист за безопасност iconLoctite информационен лист за безопасност
Този информационен лист за безопасност е подготвен в съответствие с изискванията на директиви на ес 1999/45/ес и 2001/58/ес и представя...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност

Информационен лист за безопасност icon Последваща проверка
Чек лист за проверка на информационен лист за безопасност (илб) съгласно Приложение 16 на Наредбата за реда и начина за класифициране,...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 (reach), 1272/2008 (clp) и Регламент 453/2010 Приложение І синтетичен миещ препарат "no vex "
...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Съгласно изискванията на член 31 на Регламент (ЕК) №1907/2006 на Европейския Парламент
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Тип на продукта и употреба: Професионален почистващ препарат за премахване на насекоми
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Метод за тестване на вискозитета: Кинематичен вискозитет 10-6 m2/s при 40°C (iso 3104/3105)
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом