"Повишаване на информационната сигурност при web базирано обучение", с
Име"Повишаване на информационната сигурност при web базирано обучение", с
Диана Тодорова Янева
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер50.93 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://rdsc.md.government.bg/BG/Activities/Doktoranti/ANachev_Diana.doc

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ”
Р Е Ц Е Н З И Я
от професор д.т.н. Атанас Иванов Начев, “Университет по библиотекознание и информационни технологии”, гр. София, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, домашен адрес: гр. София, бул.” Мария Луиза № 67”, вх. “Б”, тел. 983 96 81, GSM 0888/49 87 02.Относно: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен “Доктор” по научната специалност 02.21.07 „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” на тема “Повишаване на информационната сигурност при WEB базирано обучение”, с автор Диана Тодорова Янева


София

2011


I. Документи по дисертацията

Като рецензент, на мен са ми представени ръкопис на дисертационен труд на тема: „Повишаване на информационната сигурност при WEB базирано обучение“ и автореферат към него.


  1. Кратка оценка на представената ми документация


Представената ми документация е достатъчна, по обем и съдържание, за изясняване на научния облик на Диана Тодорова Янева, както и да се оценят получените резултатите, отразени в дисертационния ръкопис.

  1. Актуалност на дисертационния труд


Докторантът формулира основната си цел като: „На основата на анализа на съществуващия опит и възможностите на новите информационни технологии да се обоснове теоретично, проектира и се предложи за внедряване архитектурен модел на защитена система за Web базирана системая за дистанционно обучение”.

Това е изследване на проблемиете, свързани със защитата на информацията в специфичните условия на дистанционното обучение в условията на Българската армия, актуално и нужно направление за научни изследвания, пряко комуникиращо с развитието на системата за военно обучение.

Тъй-като развитието и възпроизводството на съответните кадри в системата за отбрана и национална сигурност стои особено остро в съвременните условия, проблемът обект на разглеждане в дисертационния труд е един от доминиращите.

  1. Компетентност на дисертанта в научната област


Подробното ми запознаване със съдържанието на настоящия дисертационен труд и публикациите свързани с него ми дава основание да твърдя, че авторът им Диана Тодорова Янва притежава съществени знания в научната област на дисертационната проблематика.

  1. Описание на дисертационния труд


Представения ми за рецензия ръкопис е структуриран в увод, четири глави, заключение и списък с използваната литература.

От литературната справка се вижда, че докторантът е използвал 117 литературни източника на български, руски и английски език, в това число и сайтове в Интернет.


Уводът позволява да се получи обща представа за характера, обхвата и съдържанието на дисертационното изследване.

В глава първа са решени следните основни задачи: анализ на Web базираните системи за дистанционно обучение, с техните права за достъп до ресурсите на системата; дефиниране на заплахите към информационната сигурност; оценка на възможностите на новите информационни технологии за повишаване на информационната сигурност в системите за дистанционно обучение на Министерството на отбраната.

Във втора глава е избран метод за моделиране на контрола на достъпа и оценка на информационната сигурност. Разработени са съответни E-мрежови модели на процесите на контрол на достъпа до Web базирана система за дистанционно обучение. Доказани са твърденията за тяхната пълнота и непротиворечивост.

В трета глава е разгледана архитектурата на защитена система за дистанционно обучение. Предложена е функционална структура на софтуерна платформа за Web базирано дистанционно обучение. Разработена е информационната база на системата.

В четвърта глава е предложена методика за защита на сигурността на Web сървери на системата за Дистанционно обучение. Предложен е софтуерен продукт за защита на текстови материали срещу копиране. Извършена е оценка на сигурността на информацията на Web базирана система за дистанционно обучение. Оценката е извършена с използване на апробирана методика за оценка на обекти.


  1. Аналитична характеристика на дисертационния труд


Най общото впечатление от дисертационния труд е, че той носи теоретикоприложен характер. Приложността се определя от постановката на задачата, теоретичността – от начините за формализиране и търсене на решения. Всички задачи произтичат от практиката и в съвкупност се свеждат до една – търсене на пътища за създаване на ефективни средства за информационна безопасност.

На второ място, в дисертацията се разглежда специфичната област на приложение на методите за осигуряване на информационна безопасност.

  1. Научни и приложни приноси


Като научно приложен принос с методичен характер рецензентът приема прилагането на принципите и методите на науката в развитието на методите за защита на информацията в системите за дистанционно обучение.

Във връзка с това следва да се отбележи:

1. Разработени са Е-мрежови модели за контрол на достъпа до Web базирана система за дистанционно обучение. Определени са критериите за сигурност в системи от посочения тип.


2. Предложена е архитектура на защитена Web базирана система за дистанционно обучение. За целта са разработени логически модели на бази от данни, чрез които се реализира защитата на информацията.


Получените в дисетационното изследване резултати са внедрени във Военна академия „Г. С. Раковски”.

Приложни приноси


Получените резултати, показващи приложимостта и съдържателността им за поставените практически задачи – в пълния обем на дисертационния труд.


IX. Бележки на рецензента по ръкописа

Известна „разпиляност” в изложението е очевидна слабост на ръкописа. В изводите на отделните глави, а и в общото заключение, се срещат твърдения за получени резултати, които са тривиални по своята същност и определено не бива да се посочват като приносни моменти или да се твърди, че дават ново осветяване на нещата.

Авторът на моменти забравя, че описва резултати от дисертационно изследване и се впуска в описание на неща, характерни за работен проект. Това в известна степен се обуславя от основната цел на дисертационното изследване “……да се обоснове теоретично, проектира…..”. Проектирането не може да бъде обект на дисертационно изследване.

Тези забележки са пропуски, а не слабости и се отнасят до прозрачността и строгостта на изложението

X. Относно публикациите на докторанта

Докторантът е посочил 9 научни публиации, всички на български език. От тях една е самостоятелно дело на претендента.

Като изхожда от казаното, рецензентът приема публикационната дейност на докторанта за добра.


XI. Изводи от бележките


Посочените бележки не поставят под съмнение подхода в ръкописа, използвания инструментариум, неговото прилагане, интерпретацията на получените резултати и тяхното пролагане в практиката.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:


На основание казаното в пълния обем на настоящата рецензия, ще гласувам положително да се присъди образователната и научна степен „Доктор” на Диана Тодорова Янва.

РЕЦЕНЗЕНТ:


ПРОФЕСОР. Д.Т.Н. АТАНАС НАЧЕВСвързани:

\"Повишаване на информационната сигурност при web базирано обучение\", с icon3. Web-базирано проблемно-ориентирано редовно и дистанционно обучение
Интернет, макар и най-популярната и най-масово използваната част. Докато Интернет е съвкупност от физически мрежи (кабели, хардуер),...
\"Повишаване на информационната сигурност при web базирано обучение\", с iconВоенна академия
Сигурност и отбрана”, професионално направление „Национална Сигурност” по учебните дисциплини “Национална и международна сигурност”...
\"Повишаване на информационната сигурност при web базирано обучение\", с iconВоенна академия
Национална и международна сигурност” (“Сигурността в постмодерното общество”, “Геополитика и сигурност” и “Измерения на вътрешната...
\"Повишаване на информационната сигурност при web базирано обучение\", с iconАктуална форма за повишаване квалификацията на кадри и специалисти от бизнеса
...
\"Повишаване на информационната сигурност при web базирано обучение\", с icon7ма Национална конференция „информационна сигурност и системи за съхранение на данните
Основи на сигурността в cobit – «наръчник за оцеляване» в сферата на информационната сигурност. Роджър Саутгейт
\"Повишаване на информационната сигурност при web базирано обучение\", с icon13. Изграждане на корпоративен Web сайт на фирмата
Изграждането на един Web сайт означава превръщането на дизайнерска картина в работещ обект от Интернет. Направата включва функционални...
\"Повишаване на информационната сигурност при web базирано обучение\", с iconWeb – базирано обучение по математика. От "математика на пресмятанията" към "математика на идеите и логическото мислене" Резюме
От “математика на пресмятанията” към “математика на идеите и логическото мислене”
\"Повишаване на информационната сигурност при web базирано обучение\", с iconДепартаментът за информация и повишаване на квалификацията на учителите
Департаментът за информация и повишаване на квалификацията на учителите при Тракийски университет – Стара Загора организира модулно...
\"Повишаване на информационната сигурност при web базирано обучение\", с iconКачеството и информационната сигурност
Приоритет: Приоритетна ос 1 “Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горски сектори”
\"Повишаване на информационната сигурност при web базирано обучение\", с iconКачеството и информационната сигурност
Приоритет: ос 4 лидер “Изграждане на местен капацитет и подобряване на местното управление”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом