Рецензи я
ИмеРецензи я
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер104.17 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://ofi.bvu-bg.eu/uploaded_files/20100531105047_Rez-J. Angel0va.rtf
ДО

Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА СНС ПО ОТРАСЛОВА И ФИРМЕНА ИКОНОМИКА ПРИ В А К

С О Ф И Я

Проф. д. ик. н. Й. Илиев


Р Е Ц Е Н З И Я

за научните трудове на гл. ас. д-р Йорданка Стаменкова Ангелова, участник в конкурс за научното звание "доцент" по научна специалност 05.02.18 "Икономика и управление (Бизнес икономика)", обявен за нуждите на катедра “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт” при Технически университет – гр. София


От доц. д-р Благо Ангелов Благоев, хабилитиран по

научна специалност 05.02.18 Икономика и управление


В изпълнение на решение на СНС по отраслова и фирмена икономика при ВАК от 11.03.2010 г. – писмо изх. № ОФИ-104

Кандидатката в обявения за нуждите на катедра “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт” при Технически университет – гр. София конкурс за научно звание "доцент" по научната специалност 05.02.18 "Икономика и управление (Бизнес икономика)" гл. ас. д-р Йорданка Стаменкова Ангелова, която не познавам лично, е редовен преподавател в споменатата катедра от 2002 г. Доктор е по научна специалност 02.21.07 “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” от януари 2007 г. В периода 1987-2002 г. е била Организатор учебно производствена дейност в същия университет. Водила е занятия по дисциплините “Икономика”, “Бизнес икономика”, “Инженерна икономика”, “Финансов анализ”, “Анализ на стопанската дейност” и “Стопанска история” с достатъчно общо количество аудиторни часове, според препоръчителните иконометрични изисквания на Научната комисия по икономически науки при ВАК. За периода 2003-2010 г. е била научен ръководител на над 90 успешно защитили дипломанти. Едновременно с това е участвала в разработването и внедряването на 13 научно изследователски проекта, както и в работата на множество научни конференции в страната и чужбина.

Кандидатката участва в конкурса с общо 59 броя публикации, от които 53 броя са извън дисертационния труд и са класифицирани от нея в три раздела: монографии, учебници и учебни помагала – 5 броя; публикации в списания и периодични издания – 12 броя; публикации в сборници от научни конференции и конгреси – 36 броя. Но направената от кандидатката класификация не е достатъчна и не подпомага обективното оценяване на нейните научни и приложни интереси и достижения, тъй като:

Първо, в един раздел са включени учебници, учебни помагала и монографии;

Второ, липсва класификация на публикациите по тематични направления. Несполучлив опит за това е направен в документ 5.0. „Справка за приносите”, където вместо приноси в пет тематични направления е описано какви проблеми са разработвани и в кои публикации. Следва да се отбележи и факта, че в раздела “Публикации в списания и периодични издания”, в който по презумпция се групират научни статии, са включени и два научни доклада (публикации с пореден № 14 и 15)1.

На основание на всичко това считам, че гл. ас. д-р Ангелова фактически участвува в конкурса за научното звание “доцент” общо с 53 броя публикации, от които:

 1. Две самостоятелно написани монографии (№ 9 и 10) – общо 318 стр.;

 2. Десет научни статии (от № 12 до № 23, без № 14 и 15), в т.ч. 6 самостоятелни и 4 в съавторство – общо 49 стр.;

 3. Тридесет и осем научни доклада ( от № 24 до № 59, плюс № 14 и 15), в т.ч. 24 самостоятелни и 14 в съавторство – общо 46 стр.; основната част от тях (общо 25) са изнесени на международни конференции, като 7 (№ 32, 48, 49, 56, 57, 58 и 59) са отпечатани в сборници в чужбина.;

 4. Един самостоятелно написан учебник (№ 11) – 308 стр.;

 5. Две учебни помагала (№ 7 и 8), в които участва самостоятелно с общо 3 теми – 61 стр.

За някои от публикациите в съавторство (една научна статия – № 23 и три научни доклада – № 31, 38 и 40) не са приложени разделителни протоколи, поради което те не се рецензират.

В крайна сметка, количественият анализ на представените от кандидатката за участие в конкурса публикации показва, че са изпълнени препоръчителните иконометрични изисквания на Научната комисия по икономически науки при ВАК.

По съдържателната си характеристика научната продукция на гл. ас. д-р Йорданка Ангелова, според мен, може да бъде групира в следните четири тематични направления:

 1. Проблеми на изграждането, структурирането и развитието на електроенергийния пазар в Република България: публикации № 9, 12, 15, 16, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 37, 39, 44, 46, 47, 48 и 51– общо 243 стр.;

 2. Проблеми на ценообразуването и цените на електрическата енергия в Република България: публикации № 10, 13, 14, 18, 20, 33, 36, 41, 42, 43, 45, 49, 50 и 53 – общо 241 стр.;

 3. Други проблеми – екологични, на МСП, на обучението, на енергийната ефективност, на възобновяемите енергийни източници, на производителността и икономическия растеж и т.н.: публикации № 17, 19, 22, 24, 30, 32, 34, 52, 54, 55, 56, 57, 58 и 59 – общо 68 стр.;

 4. Учебници и учебни помагала: публикации № 7, 8 и 11 – общо 369 стр.

В публикациите от първото тематично направление анализите и разработките са ориентирани:

Първо, към технико-икономическите особености и проблеми на българската електроенергетиката, започвайки с нормативните регламентации (№ 15) и усъвършенстването на управлението (№ 47, 51), преминавайки през оценка на енергийните източници (№ 16) и на поведението и решенията на пазарните субекти (№ 18, 29, 35, 44) и се стигне до разкриване на възможности за преодоляване на бариерите пред либерализирането на електроенергийния пазар (№ 48, 49);

Второ, към комплексна оценка на спецификата и възможностите за усъвършенстване на българския електроенергиен пазар (№ 9), очертаване на възможностите за реформа и либерализация (№ 12, 26, 41, 47), формулиране на съответни варианти и препоръки за либерализация (№ 27, 48), разработване на модели на пазара и формулиране на правила за поведение на икономическите субекти при участие в сделки на регулирания и свободния пазар (№ 21, 36, 44), както и за защита на потребителите (№ 28); очертаване на възможности за създаване на единен електроенергиен пазар по региони и в ЕС (№ 27).

Трябва да отбележа, че специализираната общност в страната възприема достиженията на кандидатката в това направление като полезни, оригинални и практически приложими, за което в списание Ютилитис е публикуван доста ласкав отзив за публикуваната монография по проблематиката (№ 9).

Тематиката от второто направление се прониква с тази от първото, тъй като се изследват различни варианти на пазара във връзка с особеностите на цените и прилаганата методика и модели на ценообразуване на електрическата енергия, (№ 10,14, 22, 51), както и на вариантите на ценово поведение и ценовите решения на икономическите субекти (№ 13, 18, 20, 29, 32); експериментиран е клъстерен анализ на цените (№ 37, 39) и е изследвано влиянието на основните ценообразуващи фактори, особено на разходите и недостига или излишъка на електрическа енергия (№ 25, 42, 43, 44, 46, 50, 54).

Очевидно публикациите от първите две направления са тясно свързани и разграничението им е условно, а изводите почти винаги са с комплексен характер, тъй като цените и ценообразуването са един от най-важните елементи на пазарната информационна система и на пазарната регулация. Може би това е и основната причина да се придобива впечатление, че те са части от едно мащабно изследване на организационно икономическите проблеми на електроенергетиката, което се подчертава и от съдържателната характеристика на двете монографии (№ 9 и 10) и на учебника Икономика на енергетиката (№ 11).

Проблематиката в научната продукция на кандидатката като цяло е обединена и от единния обект на изследване – според Националния класификатор на икономическите дейности в Република България групата „Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия” на сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”. Считам, че тази обвързаност следва да бъде оценена положително, тъй като демонстрира целенасоченост, дълготрайност и задълбоченост на научните дирения и интереси на гл. ас. д-р Ангелова. Още повече, че публикациите от третото и четвъртото направление, макар да експонират разностранни научни интереси, също в основната си част са пряко или косвено свързани с електроенергетиката (№ 11, 22, 24, 32, 34, 56, 57,58, 59).

В третото тематично направление са съсредоточени публикации с разнообразна тематика, значителна част от които, както вече бе отбелязано, са повече или по-малко свързани с първите две. Особено внимание е отделено на устойчивото развитие на енергетиката (№ 22, 35, 58), на оценката на енергийните източници (№ 16, 35) и особено на възобновяемите (№ 33, 59). Поставени са и някои проблеми на финансовата диагностика на предприятията (№ 17, 19) и на факторите на икономическия растеж (№ 55, 56, 57).

Обобщеният анализ на научната продукция на д-р Ангелова очертава нейния афинитет към организационните, икономическите и управленски проблеми на електроенергетиката с ясна ориентация към организацията, развитието и усъвършенстването на пазара, ценообразуването и цените на електрическата енергия. Като обобщена характеристика на рецензираните публикации могат да се изведат: преобладаване, с малки изключения, на аналитичен стил; обикновено ясно формулирани научни цели и задачи; стремеж да се използва специфичен инструментариум и да се търси дълбочина на изследванията; дефиниране на обосновани изводи. Всичко това дава основание да се даде обща положителна оценка на представената за рецензиране научна продукция и достиженията в нея, както и да се изведат следните обобщени научни и научно-приложни приноси:

 1. След обстойни анализи на особеностите, състоянието и тенденциите в развитието на българската електроенергетика са формулирани и предложени система от мерки за усъвършенстване на нейното управление общо и по дейности, за оптимизиране разхода на енергоносители и за устойчиво развитие, за насърчаване производството на електроенергия от възобновяеми източници.;

 2. На основата на обективни изводи за опита на страните от ЕС се оценяват възможните модели и варианти на преход и либерализация на българския електроенергиен пазар в условията на едновременно съществуване на регулиран такъв и фактическо предлагане на три продукта – ел. енергия, разполагаемост и резерв; обосновават се предложения за създаване на енергийна борса в България и на единен пазар по региони и в ЕС.;

 1. На основата на конструктивен анализ на прилаганата от ДКЕВР методика на ценообразуване, идентифицирани ценообразуващи фактори и разработен модел за отчитане на разходите, е предложен конкретен модел за определяне цените на електрическата енергия; едновременно с това са разработени модели за стабилизация на цените и за техния клъстерен анализ, предлагат се и редица ценови решения за балансиране на интересите.

Извън обобщените научни приноси следва да се посочи и факта, че публикации на кандидатката са цитирани като литературен източник в един хабилитационен труд, а двете ръководства (№ 7 и 8) се препоръчват като учебна литература в осем учебни програми.

Публикациите от четвъртото тематично направление са демонстрация на ангажираността на кандидатката с учебно преподавателска работа, за реализацията на която със студентите от редица специалности на Технически университет – София публикува (в съавторство и самостоятелно) учебник и учебни помагала (№ 7, 8, 11). В тях в достъпна за студентите форма са обобщени научните и научно-приложни достижения на кандидата от редица нейни публикации. В този смисъл, както и на основата на тяхната структура и съдържание, може да се твърди, че с теоретико-методическите си постижения и практическата си ориентация, те са достатъчно полезни както за обучаваните студенти – бакалаври и магистри, така и за специалисти и мениджъри в практиката. Едновременно с това положителните изменения в начина на разработване, в структурата и съдържанието им демонстрират развитието и израстването на гл. ас. д-р Йорданка Ангелова като университетски преподавател.

Заедно с положителните страни, достижения и приноси в представените за рецензиране публикации се откриват и някои пропуски и неточности. По-важните от тях се свеждат до:

 1. В част първа “Финанси на бизнес организацията” (стр. 159-170) на “Ръководство за упражнения по Бизнес икономика” (№ 7) на стр. 159 не се третира проблематиката за финансите на бизнес организацията, а е допуснато отклонение към анализ и оценка на риска. Освен това, във връзка с декларираното използване на “методи за оценка на икономическата ефективност на риска”, възниква въпроса: Какво всъщност означава това? Може би става дума за икономическа оценка на инвестиционни решения или проекти? Едновременно с това следва да се отбележи, че проблемът за финансите на предприятието е значително по-широк и богат от отразеното в ръководството.;

 2. По повод на съдържанието на тема 7 “Финансов анализ на бизнес организацията” в “Ръководство за упражнения по Анализ на стопанската дейност” (№ 8) следва да се отбележи, че проблемът за финансовия анализ е значително стеснен – до анализ на ликвидността, платежоспособността и задлъжнялостта. Едновременно с това някои от направленията на финансовия анализ тук са подменени с анализ на инвестиционния риск и инвестиционни решения. Не се използват за целите на анализа Отчета за приходите и разходите и Отчета за паричните потоци.;

 3. В параграф 4 на глава XIV на учебника “Икономика на енергетиката” (№ 11) неправилно сделната и повременна форми на заплащане са дефинирани като системи на заплащане, вследствие на което последните не са изяснени. Не се третират и въпросите на нормирането на труда и трудовите норми, които са пряко свързани със сделната форма на заплащане.;

 4. В параграф 2 на глава XVI на учебника “Икономика на енергетиката” (№ 11) не се поставят въпросите за съдържанието, показателите и разработването на производствената програма, вследствие на което те просто липсват.;

 5. Заглавието на “1. Същност на електроенергийната система.” в монографията “Проблеми на либерализацията на електро-енергийния пазар в България” (№ 9) е некоректно формулирано, тъй като в текста не се изяснява същността, а по-скоро състава, структурата и особеностите.;

 6. Спорно и необосновано е твърдението, че “Цената е оценка на потребителната стойност на стоката или услугата в зависимост от това, кой я произвежда и разменя” (№ 14).;

 7. Доста често некоректно се използва понятието “сектор” (№ 9, 20, 45, 51 и др.), регламентирано в Национален класификатор на икономическите дейности.;

 8. Допуснати са повторения на идеи, постановки, тези, изводи и дори отделни текстове от и във отделни публикации (например № 14, 33, 35, 53 и особено в монографиите № 9 и 10), което при посочения брой и съсредоточеност на публикациите може да се приеме и за нормално, но би могло да се избегне при по-добра редакция.

Посочените пропуски и неточности не са систематични, а по-скоро имат инцидентен характер и бележат постъпателното развитие на кандидатката като университетски изследовател и преподавател. Те не омаловажават достиженията и приносите в представената за рецензиране научна продукция, а отбелязването им цели заостряне на вниманието за избягването им в бъдещи публикации.

Анализът на представените материали по конкурса дава основание да се твърди, че не са допуснати процедурни нарушения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рецензираната научната продукция на д-р Йорданка Ангелова отговаря по тематика на обявения за нуждите на катедра “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт” при Технически университет – гр. София конкурс за научно звание "доцент" по научната специалност 05.02.18 "Икономика и управление (Бизнес икономика)". По подходящ начин е обвързана с учебните дисциплини, по които тя осъществява преподавателската си дейност. Както вече беше отбелязано, в представената за рецензиране научна продукция се съдържат съответни научни и научно-приложни приноси, които характеризират кандидатката като опитен университетски изследовател и преподавател. Всичко това ми дава основание да препоръчам на уважаемите членове на СНС по отраслова и фирмена икономика да гласуват за предложение ВАК да присъди научното звание "доцент" на кандидатката гл. ас. д-р Йорданка Стаменкова Ангелова.

30.04.2010 г. Рецензент:

В А Р Н А доц. д-р Б. Благоев

1 Тук и по-нататък за идентификация на конкретните публикации се използва поредната номерация от предложения от кандидатката списък на публикациите за участие в конкурса за “доцент”.
Свързани:

Рецензи я iconРецензи я
Противоречия в моделите за управление на икономиката (на примера на горското стопанство)”
Рецензи я iconРецензи я
Рецензент: проф д-р ик н. Мойно Вълков Мойнов – хабилитация, д-р ик н по шифър 05. 02. 08
Рецензи я iconРецензи я
Развитие и усъвършенстване на трудово-производителните кооперации като субекти на социалната икономика”
Рецензи я iconРецензи я
Модифициране на зеолит тип мсм-22 с оглед използва- нето му като катализатор за превръщане на алкилароматни въглеводороди
Рецензи я iconРецензи я
Икономика и управление (Моделиране на процесите в туристическите комплекси), обявен от Университета за национално и световно стопанство,...
Рецензи я iconРецензи я
Дои за придобиване на квалификация по професии, разработени по проект по програма фар “Развитие на човешките ресурси и насърчаване...
Рецензи я iconРецензи я
Дои за придобиване на квалификация по професии, разработени по проект по програма фар “Развитие на човешките ресурси и насърчаване...
Рецензи я iconРецензи я
Повишаване ефективността на формированията за ядрена, химическа и биологическа защита и екология при участието им в операции по поддържане...
Рецензи я iconРецензи я
ДВ, бр. 34/4, май 2010 г с единствен кандидат д-р любомира николаева крумова–гломб, н сътр. I ст. Институт по микробиология „Стефан...
Рецензи я iconРецензи я
Изследване ефективността на системите за полетна и радарна информация в авиационна база", представен за придобиване на образователна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом