Висш съдебен съвет
ИмеВисш съдебен съвет
Дата на преобразуване28.01.2013
Размер195.33 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Legislation/Nar1_07_08_konkursi.doc
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

НАРЕДБА № 1
от 19 декември 2007 г.
относно реда и организацията по провеждане на конкурси за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следовател
(Обн., ДВ, бр. 2 от 08.01.2008 г.; изм., бр. 19 от 22.02.2008 г.)


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат:

1. редът за провеждане на конкурси за назначаване на младши съдии, младши прокурори и младши следователи;

2. редът за провеждане на конкурси за първоначално назначаване на съдия, прокурор и следовател;

3. редът за провеждане на конкурс чрез атестиране за повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следовател;

4. редът за назначаване на административни ръководители и техни заместници, с изключение на лицата по чл. 167, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Чл. 2. (1) При организиране и провеждане на конкурси за съдийски, прокурорски и следователски длъжности Висшият съдебен съвет изисква становище на административните ръководители за броя на незаетите длъжности в съответния съд, прокуратура или следствена служба, с изключение на тези по чл. 243 ЗСВ.

(2) Когато някоя длъжност не е заета поради отсъствие на титуляря, в становището се посочва и срокът на заместване.

(3) В становището на административните ръководители се посочва и видът на конкурсните длъжности, включително специализация по правен отрасъл.

Чл. 3. Висшият съдебен съвет планира длъжностите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи по предложение на административните ръководители на органите на съдебната власт за всяка следваща календарна година.

Чл. 4. Длъжностите за младши съдии, младши прокурори, младши следователи и свободните длъжности за първоначално назначаване се обявяват с решение на Висшия съдебен съвет. Решението се обнародва в "Държавен вестник", публикува се в един централен всекидневник и на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет.

Чл. 5. (1) Висшият съдебен съвет с решение обявява отделен конкурс за всеки орган на съдебната власт - съд, прокуратура или следствена служба. Решението на ВСС се обнародва в "Държавен вестник", публикува се в един централен всекидневник и на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет.

(2) Решението съдържа:

1. броя и вида на длъжностите и органите на съдебната власт, за които се отнасят;

2. документите, които се изискват, срока и мястото за подаването им;

3. програмата, по която се провежда конкурсът;

4. датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.

Чл. 6. Тематичните конспекти при назначаване на младши съдии, младши прокурори и младши следователи, както и за първоначално назначаване се утвърждават от Висшия съдебен съвет и се публикуват в неговата интернет страница.

Чл. 7. Администрацията на Висшия съдебен съвет организира провеждането на конкурсите. Главният секретар на Висшия съдебен съвет определя служителите, които подпомагат организационно-технически дейността на конкурсните комисии по време на конкурсите.

Глава втора
КОНКУРСНИ КОМИСИИ

Чл. 8. (1) Конкурсът се провежда от определени от Висшия съдебен съвет конкурсни комисии, които се състоят от председател, четирима редовни и двама резервни членове.

(2) В зависимост от броя на кандидатите Висшият съдебен съвет може да определи и повече от една конкурсна комисия за провеждането на един конкурс.

(3) В състава на редовните членове на комисията участва най-малко един хабилитиран учен по правни науки.

(4) В конкурсните комисии не могат да участват членове на Висшия съдебен съвет.

(5) В конкурсните комисии за съдии не могат да участват действащи прокурори и следователи. В конкурсните комисии за прокурори и следователи не могат да участват действащи съдии.

(6) При провеждане на конкурс за първоначално назначаване членовете на комисията са с ранг, равен или по-висок от ранга на обявената свободна длъжност.

(7) Висшият съдебен съвет одобрява разширен списък на кандидати за членове на конкурсните комисии. Списъкът се обновява периодично, но не по-малко от веднъж годишно.

(8) Поименният състав на всяка комисия се определя от Висшия съдебен съвет на основата на изтеглен на публично заседание жребий по одобрения списък.

(9) За участие в конкурсна комисия се получава възнаграждение, което се определя и изплаща от Висшия съдебен съвет.

Чл. 9. (1) Отсъстващ редовен член на конкурсната комисия се замества от резервен член, определен от председателя на комисията. При отсъствие на председателя неговите функции се поемат от член на комисията съобразно правилата за старшинство по чл. 237 ЗСВ.

(2) Председателят на конкурсната комисия ръководи нейната работа, следи за спазване условията за провеждане на конкурса и обявява началото и края на изпитния ден.

(3) Когато за един конкурс е определена повече от една комисия, всички комисии провеждат устния изпит - по едно и също време и на едно и също място.

Чл. 10. Конкурсната комисия приема решенията си присъствено с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й.

Глава трета
КОНКУРСИ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ, МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ И ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ

Раздел I
Ред за кандидатстване и допускане до конкурс на младши съдии, младши прокурори и младши следователи

Чл. 11. Конкурсът се провежда централизирано най-малко веднъж годишно и не по-късно от три месеца след обявяването му.

Чл. 12. За участие в конкурса се допускат лицата, които са подали необходимите документи и отговарят на изискванията по чл. 162 ЗСВ.

Чл. 13. (1) Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец, утвърден от Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването на решението по чл. 5.

(2) Към заявлението се прилагат:

1. автобиография, подписана от кандидата;

2. диплома за завършено висше юридическо образование в нейната цялост;

3. удостоверение за юридическа правоспособност;

4. свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ, съдържащо данни за всички предходни осъждания, включително и тези, за които е настъпила реабилитация, както и за осъждания по чл. 78а от Наказателния кодекс;

5. декларации по чл. 162 и чл. 195, ал. 1 от ЗСВ по образец;

6. удостоверение от специализирано психиатрично заведение за липсата на душевно заболяване, което представлява пречка за заемане на обявената длъжност;

7. други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

(3) Кандидатът може да посочи и няколко органа на съдебната власт при участието си в един конкурс, които следва да подреди според своите предпочитания.

(4) Заявлението и приложените към него копия от документи се подават лично от кандидата или от надлежно упълномощен негов представител.

(5) При представянето на книжата приносителят е длъжен да предостави на съответното длъжностно лице и оригиналите на документите за сравняване с копията.

Чл. 14. Заявлението и документите се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет. Заявления, подадени след срока, не се регистрират.

Чл. 15. (1) В администрацията на Висшия съдебен съвет документите на всеки кандидат получават входящ номер и дата.

(2) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи извършва проверка на документите и допуска до участие в конкурса всички кандидати, които отговарят на условията по чл. 181, ал. 1 ЗСВ.

(3) Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса лица включват и входящия номер на документите им.

(4) Списъците на допуснатите до участие в конкурса лица се обявяват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет най-малко 7 дни преди датата на провеждане на конкурса.

(5) По реда на ал. 4 се обявява и списъкът на лицата, които не са допуснати до участие в конкурса, като се посочва и основанието за това.

(6) Списъкът, с който комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи не допуска до участие в конкурса кандидатите, не подлежи на обжалване.

(7) Поправка на явна фактическа грешка или допълване се допуска по молба на заинтересованото лице от комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи.

Раздел II
Ред за кандидатстване и допускане до конкурс за първоначално назначаване

Чл. 16. (1) Конкурсът се провежда централизирано два пъти годишно и не по-късно от два месеца след обявяването му.

(2) Висшият съдебен съвет чрез жребий определя по 20 на сто от броя на свободните длъжности в съда, прокуратурата и следствената служба за заемането им чрез конкурс за първоначално назначаване.

(3) Броят на местата в рамките на процента по ал. 2 се определя поотделно за всяко от нивата в съда, прокуратурата и следствената служба.

(4) Свободните длъжности за първоначално назначаване се обявяват едновременно с обявяването на свободните длъжности в съдилищата, прокуратурите и следствените служби по реда на чл. 4.

(5) Последващо назначаване на лице, което е напуснало съответния орган на съдебната власт, се осъществява по реда на тази глава.

Чл. 17. В конкурса могат да участват лица, които са подали необходимите документи, отговарят на изискванията по чл. 162 ЗСВ и имат стажа по чл. 164 ЗСВ за длъжността, за която е обявен конкурсът, към датата на подаване на документите.

Чл. 18. (1) Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец, утвърден от Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването на решението по чл. 5.

(2) Към заявлението се прилагат:

1. автобиография, подписана от кандидата;

2. диплома за завършено висше юридическо образование в нейната цялост;

3. удостоверение за юридическа правоспособност;

4. копие от трудова, служебна и/или осигурителна книжка, удостоверяващи наличие на стаж по чл. 164 ЗСВ;

5. свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ, съдържащо данни за всички предходни осъждания, включително и тези, за които е настъпила реабилитация, както и за тези по чл. 78а от Наказателния кодекс;

6. декларации по чл. 162 и чл. 195, ал. 1 ЗСВ - по образец;

7. удостоверение от специализирано психиатрично заведение за липсата на душевно заболяване, което представлява пречка за заемане на обявената длъжност;

8. други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

(3) Кандидатът може да посочи и няколко органа на съдебната власт при участието си в един конкурс, които следва да подреди според своите предпочитания.

(4) Заявлението и приложените към него копия от документи се подават лично от кандидата или от надлежно упълномощен негов представител.

(5) При представянето на книжата приносителят е длъжен да предостави на съответното длъжностно лице и оригиналите на документите за сравняване с копията.

Чл. 19. Заявлението и документите се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет. Заявления, подадени след срока, не се регистрират.

Чл. 20. (1) В администрацията на Висшия съдебен съвет документите на всеки кандидат получават входящ номер и дата.

(2) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи извършва проверка на документите и допуска до участие в конкурса всички кандидати, които отговарят на условията по чл. 181, ал. 2 ЗСВ.

(3) Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса лица включват входящия номер на документите им.

(4) Списъците на допуснатите до участие в конкурса лица се обявяват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет най-малко 7 дни преди датата на провеждане на конкурса.

(5) По реда на ал. 4 се обявява и списъкът на лицата, които не са допуснати до участие в конкурса, като се посочва и основанието за това.

(6) Списъкът, с който комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи не допуска до участие в конкурса кандидатите, не подлежи на обжалване.

(7) Поправка на явна фактическа грешка или допълване се допуска по молба на заинтересованото лице от комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи.

Раздел III
Провеждане на конкурсния изпит

Чл. 21. (1) Конкурсите за младши съдии, младши прокурори, младши следователи и за първоначално назначаване включват писмен и устен изпит, като оценките са по шестобалната система.

(2) На писмения изпит, който е анонимен, се проверяват уменията на кандидатите за практическо прилагане на теоретическите знания чрез решаване на казус в съответния правен отрасъл.

(3) На устния изпит се проверяват знанията на кандидатите по материята в съответния правен отрасъл по тематични конспекти.

Чл. 22. (1) За писмения изпит кандидатите са длъжни да се явят в определеното помещение и да заемат местата си не по-късно от 15 минути преди започването на изпита.

(2) Кандидатите се допускат в залата след представяне на лична карта, като се подписват в присъствен списък.

(3) По време на изпита кандидатите могат да ползват само нормативни актове.

(4) Не се допуска ползването на компютри, мобилни телефони и други технически средства. При констатирано нарушение конкурсната комисия отстранява кандидата от по-нататъшно участие в конкурса, за което се съставя протокол.

(5) Писменият изпит продължава 4 астрономически часа, като в тях не се включва времето за прочитане и записване на казуса.

Чл. 23. (1) За всеки писмен изпит конкурсната комисия съставя предварително 10 казуса от съответния правен отрасъл.

(2) При провеждането на конкурс за младши съдии конкурсните комисии съставят 5 казуса от наказателноправните науки и 5 казуса от гражданскоправните науки.

(3) При провеждането на конкурс за младши прокурори и младши следователи конкурсните комисии съставят по 10 казуса от наказателно-правните науки.

(4) При провеждане на конкурс за първоначално назначаване на съдии в районен съд и съдии в окръжен съд се съставят по 10 казуса за съответната специализация по правен отрасъл съобразно обявените места.

(5) В случаите по чл. 8, ал. 2 казусите се съставят съвместно от всички комисии, определени да проведат изпита.

(6) Съставените казуси, поставени в отделни непрозрачни пликове, се предават в администрацията на Висшия съдебен съвет в общ запечатан плик не по-късно от 3 дни преди провеждане на изпита.

(7) След обявяване на началото на писмения изпит един от кандидатите изтегля на случаен принцип казуса, по който се провежда изпитът. Същият кандидат отваря още два плика и след сравняване обявява дали казусите са различни от изтегления казус.

(8) Казусите се решават върху предварително получени бели листа, подпечатани с печат на Висшия съдебен съвет. Кандидатите могат да пишат по време на изпита само със син химикал. След обявяване края на изпита неизползваните листа се предават на комисията.

Чл. 24. (1) След приключване на работата си по казуса или изтичане на срока по чл. 22, ал. 5 всеки кандидат изписва на предварително предоставен фиш трите си имена, единния граждански номер, входящия номер, издаден от администрацията на Висшия съдебен съвет, както и датата на изпита. Кандидатът запечатва фиша в малък непрозрачен плик.

(2) Писмената работа се запечатва собственоръчно от кандидата в голям плик, в който се поставя и запечатаният малък плик. В този вид кандидатът я предава на комисията.

(3) В присъствието на конкурсната комисия в администрацията на Висшия съдебен съвет на принципа на случайността се разпечатват големите пликове и се изписва еднакъв номер на малкия плик, големия плик и на писмената работа.

(4) Малките пликове се предоставят за съхранение на главния секретар на Висшия съдебен съвет, а големите пликове заедно с писмените работи остават в комисията за оценяване.

(5) След приключване на оценяването конкурсната комисия в пълен състав проверява целостта на малките пликове, разпечатва ги, идентифицира писмените работи и нанася оценките в протокол.

(6) Резултатите от писмения изпит се обявяват на общодостъпно място в сградата на Висшия съдебен съвет и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в тридневен срок от подписването на протокола от изпитната комисия.

Чл. 25. (1) До устен изпит се допуска кандидат, издържал писмения изпит с оценка не по-ниска от много добър "4,50".

(2) Конкурсната комисия съставя график по входящи номера за времето и мястото на провеждане на устния изпит, който се обявява на видно място в сградата на Висшия съдебен съвет и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в тридневен срок от обявяване на резултатите от писмения изпит.

(3) Устният изпит се провежда не по-рано от 7 дни от обявлението по ал. 2.

Чл. 26. При определена повече от една изпитна комисия за един конкурс в началото на изпитния ден списъците с кандидатите за устен изпит се разпределят чрез жребий по комисиите.

Раздел IV
Оценяване и класиране на кандидатите

Чл. 27. (1) Писмените работи се проверяват и оценяват анонимно от двама членове на конкурсната комисия независимо един от друг, без взаимна консултация и без обмяна на информация за оценките им. Оценки върху писмената работа не се поставят.

(2) Писмените работи се оценяват от проверяващите по шестобалната система с точност до 0,50.

(3) Всеки проверител записва в свой отделен работен протокол срещу номера на писмената работа поставената от него оценка.

(4) Работните протоколи се предават на председателя на комисията за изготвяне на окончателния протокол, който се подписва от членовете на комисията.

(5) Когато разликата в оценките на двамата проверители е до единица, крайната оценка е средноаритметична между двете оценки.

(6) Когато разликата в оценките е повече от единица, писмената работа се проверява и от арбитър - член на комисията, посочен от нейния председател. Крайната оценка е средноаритметична между трите оценки.

Чл. 28. (1) При оценяване на устния изпит всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по шестобална система с точност до 0,50, като нанася оценките си в индивидуален протокол.

(2) Оценката на кандидатите на устния изпит представлява средноаритметично число от оценките на всички членове на конкурсната комисия.

(3) За издържал устния изпит се счита кандидатът, получил оценка не по-ниска от среден 3,00.

Чл. 29. (1) Конкурсната комисия обявява резултатите от устния изпит в 7-дневен срок от провеждането му на общодостъпно място в сградата на Висшия съдебен съвет и на интернет страницата му.

(2) В 7-дневен срок от обявяване на резултатите по ал. 1 кандидатът, издържал конкурса, подава лично или чрез упълномощен представител заявление по образец до Висшия съдебен съвет, с което потвърждава участието си в класирането.

(3) Кандидат, който не е подал заявление по ал. 2, не участва в класирането.

Чл. 30. (1) Конкурсната комисия извършва класирането на кандидатите чрез подреждането им по бал според резултатите от тяхното представяне и го отразява в протокол, който се подписва от всички членове на конкурсната комисия.

(2) Балът на всеки кандидат е сбор от оценката от писмения, устния изпит и общия успех от държавните изпити.

(3) Когато няколко кандидати имат равен бал, предимство в класирането има този, чиято оценка от семестриалните изпити е по-висока.

(4) Председателят на конкурсната комисия внася във Висшия съдебен съвет чрез комисията по предложенията и атестирането предложение за назначаване на кандидатите по ал. 1.

Раздел V
Назначаване на издържалите конкурса кандидати

Чл. 31. Висшият съдебен съвет подлага на гласуване предложенията на председателя на конкурсната комисия и приема решение за назначаване на кандидатите по поредността на класирането им до попълване на местата, за които е обявен конкурсът.

Глава четвърта
КОНКУРС ЧРЕЗ АТЕСТИРАНЕ

Раздел I
Ред за кандидатстване и допускане до конкурса

Чл. 32. Конкурсът чрез атестиране се провежда при повишаване в длъжност и при преместване на съдия, прокурор или следовател.

Чл. 33. Обявлението на свободните длъжности в съдилищата, прокуратурата и следствените служби за провеждане на конкурса се извършва едновременно с обявяването на свободните длъжности за първоначално назначаване по реда на чл. 4.

Чл. 34. (1) В конкурса могат да участват съдии, прокурори и следователи, които имат стажа по чл. 164 ЗСВ за обявената свободна длъжност към датата на подаване на документите.

(2) Конкурсът се провежда по документи.

Чл. 35. (1) За участие в конкурса заинтересованият съдия, прокурор или следовател подава писмено заявление по образец, утвърден от Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването в "Държавен вестник" на решението по чл. 5.

(2) Заявлението се подава в администрацията на Висшия съдебен съвет. Заявления, подадени след срока, не се регистрират.

(3) Към заявлението се прилагат:

1. служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 ЗСВ;

2. кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт.

(4) Предложение за участие в конкурса се прави и от не по-малко от една пета от членовете на ВСС, както и от административен ръководител. В тези случаи към документите по ал. 3 се прилага мотивирано становище на предложителя.

Чл. 36. (1) В администрацията на Висшия съдебен съвет заявленията на всеки кандидат получават входящ номер и дата.

(2) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи извършва проверка на документите.

(3) Списъкът на всички кандидати се обявява на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет, като за кандидатите, които не отговарят на условията, се посочва основанието.

(4) Списъците за участие в конкурса включват имената и входящия номер на документите им.

Раздел II
Провеждане на конкурса и класиране на кандидатите

Чл. 37. (1) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи провежда атестиране на всеки кандидат, който отговаря на условията за заемане на обявената свободна длъжност, с изключение на кандидата, който е атестиран през последната една година преди обявяването на свободните длъжности.

(2) За осъществяване на правомощията си по ал. 1 комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи се подпомага от помощни атестационни комисии.

(3) Помощни атестационни комисии се създават във всички органи на съдебната власт.

(4) Атестирането се провежда от комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи в съответствие с методиката по чл. 208, ал. 2 ЗСВ, определена с решение на Висшия съдебен съвет.

Чл. 38. (1) Председателят на комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи внася във Висшия съдебен съвет мотивирано становище, което обобщава резултатите от атестирането за всеки кандидат.

(2) Висшият съдебен съвет извършва класиране за всяка длъжност според резултатите от атестирането.

(3) Когато няколко кандидати за една длъжност имат еднакъв резултат от атестирането, предимство има този, който е с по-висок ранг. Когато кандидатите са и с еднакъв ранг, предимство има този, който има по-дълъг стаж в органите на съдебната власт.

Чл. 39. Висшият съдебен съвет приема решение за повишаване или преместване на съдия, прокурор или следовател по поредността на класирането до попълване на местата.

Глава пета
НАЗНАЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И НА ЗАМЕСТНИК НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Чл. 40. (1) Свободните бройки за административен ръководител и за заместник на административния ръководител в органите на съдебната власт се обявяват с решение на Висшия съдебен съвет и се публикуват в неговата интернет страница.

(2) Заинтересованият съдия, прокурор или следовател, съответният административен ръководител по чл. 38, ал. 3 ЗСВ, както и не по-малко от една пета от членовете на Висшия съдебен съвет могат да правят предложения за назначаване на административен ръководител и за заместник на административния ръководител в органите на съдебната власт пред комисията по предложенията и атестирането.

(3) Предложенията по ал. 2 се правят в 14-дневен срок от датата на публикуване на свободните бройки в интернет страницата на ВСС.

Чл. 41. (1) (Изм., ДВ, бр. 19 от 2008 г.) За административен ръководител на районен, военен, окръжен или административен съд, окръжна, военно-окръжна прокуратура и окръжна следствена служба, се назначава съдия, прокурор или следовател, отговарящ на изискванията по чл. 164, ал. 4 ЗСВ.

(2) За административен ръководител на апелативен съд, апелативна и военно-апелативна прокуратура се назначава съдия или прокурор, отговарящ на изискванията по чл. 164, ал. 5 ЗСВ.

Чл. 42. (1) Към предложението по чл. 40, ал. 2 следва да се приложат документи, удостоверяващи стажа по чл. 164, ал. 4 и 5 ЗСВ.

(2) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи извършва проверка на документите.

(3) Списъкът на всички кандидати се обявява на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет, като за кандидатите, които не отговарят на условията, се посочва основанието.

Чл. 43. (1) Комисията по предложенията и атестирането провежда атестиране на всички кандидати, които отговарят на условията за заемане на обявената свободна длъжност.

(2) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи може да възложи на помощна атестационна комисия проверката на дейността на атестирания кандидат за административен ръководител или заместник на административен ръководител по показателите за атестиране съгласно приетата методика.

(3) В случаите по ал. 2 помощната атестационна комисия представя на комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи обобщен доклад за резултатите от проверката, който съдържа и предложение за комплексната оценка.

(4) За провеждане на атестирането комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи може да изслуша атестирания кандидат за административен ръководител или заместник на административен ръководител, както и да събира друга допълнителна информация по показателите за атестиране.

Чл. 44. (1) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи предоставя на атестирания резултатите от атестирането преди внасянето им за обсъждане във Висшия съдебен съвет.

(2) Атестираният може да направи писмено възражение, което предоставя на комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи.

(3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи разглежда писменото възражение и дава становище по него.

Чл. 45. (1) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи внася във Висшия съдебен съвет резултатите от атестирането, писменото възражение, ако има такова, и становището си по него, както и предложение за комплексна оценка в 14-дневен срок от приключване на атестацията.

(2) Висшият съдебен съвет изслушва атестирания, когато предложението на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи е за отрицателна комплексна оценка. Атестираният се уведомява най-малко 7 дни преди датата на заседанието, като му се предостави възможност да представи писмени възражения.

(3) Извън случаите по ал. 2 Висшият съдебен съвет може да изслуша атестирания административен ръководител или заместник на административния ръководител.

Чл. 46. (1) Висшият съдебен съвет приема решението за назначаване на административен ръководител или на негов заместник с мнозинство повече от половината от членовете си.

(2) Когато никой от предложените кандидати не получи необходимото мнозинство, изборът продължава за двамата от тях, които са получили най-много гласове.

Глава шеста
НАЗНАЧАВАНЕ НА ИЗДЪРЖАЛИТЕ КОНКУРСА КАНДИДАТИ

Чл. 47. Висшият съдебен съвет подлага на гласуване предложенията на председателя на конкурсната комисия и приема решение за назначаване на кандидатите по поредността на класирането им до попълване на местата, за които е обявен конкурсът.

Глава седма
ОБЖАЛВАНЕ НА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА КОНКУРСА

Чл. 48. (1) Всеки заинтересован може да обжалва решението на ВСС за назначаване на кандидатите пред ВАС по реда на АПК в 7-дневен срок от постановяването му.

(2) При подадена жалба по ал. 1 кандидатите не встъпват в длъжност.

(3) При отхвърляне на жалбата от Върховния административен съд спечелилият конкурса кандидат встъпва в длъжност в едномесечен срок от влизане в сила на постановеното решение.

(4) При влязло в сила решение, с което е отменен конкурсът, се насрочва нов конкурс.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 188, ал. 2 от Закона за съдебната власт и отменя Наредба № 1 от 2006 г. за атестиране на съдии, прокурори, следователи и Наредба № 2 от 2006 г. относно реда за провеждане на конкурси за съдии, прокурори и следователи (ДВ, бр. 61 от 2006 г.). Наредбата е приета с решение на ВСС по протокол № 45 от 19.ХII.2007 г.

§ 2. Наредбата относно реда и организацията по провеждане на конкурси за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следовател влиза в сила от датата на нейното обнародване в "Държавен вестник".


Източник Юридическа енциклопедия –Законите на светло http://www.juen.bg

Този текст е копиран на 03-03-2009 г в 13.57 часа за публикуване в официалната страница на МПр

© 2000-2009 Юридическа eнциклопедия

Свързани:

Висш съдебен съвет iconБрезнишки районен съд
Пароавас, вр чл. 91 и сл от кт,вр писмо изх. №11 – 07 – 951/25. 11. 2008 г на Висш съдебен съвет – град София, извлечение от кратък...
Висш съдебен съвет iconВисш съдебен съвет функции и правомощия
Гаранция за независимостта се явява и имунитетът на тези кадри, равен на този на народните представители. Той може да бъде свален...
Висш съдебен съвет iconРепублика българия инспекторат към висш съдебен съвет
Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет бе извършена проверка по образуването, движението и приключването на делата...
Висш съдебен съвет iconВисш съдебен съвет
Наредбата се прилага за специалисти, утвърдени за вещи лица, назначени от органите на съдебната власт, органите на досъдебното производство,...
Висш съдебен съвет iconПриложение към т. 34
Увеличава бюджетната сметка на висш съдебен съвет за 2011 г по § 53-00. Увеличението да бъде за сметка на неразпределения резерв...
Висш съдебен съвет iconВсс има да реши 5 проблема
Сладка е съдебната ваканция, г-жо Ковачева, но отминава, а вас гореща есен ви чака. Най-малкото защото през септември ще се избира...
Висш съдебен съвет iconСтановище з а Надя Георгиева Пеловска-Дилкова кандидат за изборен член на Висш съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Госпожа Надя Георгиева Пеловска-Дилкова е професионален юрист с над 15 години стаж като съдия във Врачански съдебен район. През последните...
Висш съдебен съвет iconРепублика българия инспекторат към висш съдебен съвет
На основание на Заповед №47/23. 02. 2009 г на Главния инспектор на ивсс, по сигнал вх.№ №2684/10. 12. 2008 г на 24. 02. 2009 г на...
Висш съдебен съвет iconИ за да се произнесе,взе в предвид следното
Ч. процесуалните му представители адвокати С. и П. срещу определение №145 от 16. 02. 2011година,постановено по Г. д.№47/2008 година...
Висш съдебен съвет iconДиана Ковачева: Този Висш съдебен съвет трябва да започне на чисто и има право да му се даде кредит на доверие
България, така и вътре в страната. Разбира се, че на тази церемония беше министърът на правосъдието Диана Ковачева. Тя е гост в студиото...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом