Bg-видин: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
ИмеBg-видин: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
Дата на преобразуване28.01.2013
Размер73.68 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/000131102.doc
00013-2011-0002

BG-Видин: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Областна администрация, ул. Дунавска №6, За: Цветомир Тодоров, България 3700, Видин, Тел.: 094 605738, E-mail: del_oa@vidin.government.bg, Факс: 094 601076

Място/места за контакт: Областна администрация Видин

Общ адрес на възлагащия орган: www.vidin.government.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Проектиране, строителство и СМР на ГКПП-Връшка чука, гр.Кула, Област Видин.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: ГКПП-Връшка чука, гр.Кула, област Видин
Код NUTS: BG311

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Проектиране и изграждане на допълнителна козирка над пътните платна, асфалтиране на 6800 кв.м и поставяне на маркировка, текущ ремонт на санитарни помищения, доставка на нови и ремонт на съществуващи бариери, освобождаване на района на ГКПП - Връшка чука от неизползваеми обекти, доставка и монтаж на два контейнера за оборудване и обзавеждане на АРМ и инфраструктурно осигуряване на сградни и телекомуникационни инсталации, ремонтни дейности на административната сграда на ГКПП-Връшка чука, доставка и монтаж на сфетофарни уредби.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

проектиране и изграждане на допълнителна козирка над пътните платна, асфалтиране на 6800 кв.м и поставяне на маркировка, текущ ремонт на санитарни помещения, доставка на нови и ремонт на съществуващи бариери, освобождаване на района на ГКПП - Връшка чука от неизползваеми обекти, доставка и монтаж на два контейнера за оборудване и обзавеждане на АРМ и инфраструктурно осигуряване на сградни и телекомуникационни инсталации, ремонтни дейности на административната сграда на ГКПП-Връшка чука, доставка и монтаж на сфетофарни уредби

Прогнозна стойност без ДДС

250000 BGN

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Крайна дата

10.11.2011 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Сгласно чл.26, ал.1, ал.2 и ал.3 от НВМОП - Гаранция за участие в размер на 1% от стойността на поръчката Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на поръчката по банкова сметка на Областнаа дминистрация- Видин - BG80UBBS80023300151636 - ОББ АД клон Видин

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Максималната стойност на договора за възлагане на обществената поръчка не може да бъде повече от 300 000 лева с ДДС. Плащания за всички видове дейност които са твърда договорена стойност се извършват на база представени фактура и протоколи от извършени проверки от възложителя за качествено и срочно изпълнение на дейностите.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

На основание чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП, Възложителят изисква създаване на юридическо лице, ако участникът определен за изпълнител е обединение на физически или юридически лица. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Участниците и техните подизпълинтели да са членове на камарата на строителите; Участниците и техните подизпълнители трябва да имат доказан опит в строителството и ремотна на обекти в съответствие с обекта на поръчката,участниците или техните подизпълнители изработващи план за безопасност и здраве трябва да притежават удостоверение за зъвършен курс на обучение по наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: - Застрахователната полица за професионална отговорност следва да е валидна за срока на валидност на офертата, която да покрива минималната застрахователна сума за този вид строителство, което се удостоверява с копие от "Застраховка за професионална отговорност на строителя" съгл. Чл.171 от ЗУТ. - Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на участника за последните 3 години. - Реализирания минимален обем на осъществените Строително-монтажни работи за последните три години /2008 г., 2009 г. и 2010 г./ да е не по-малък от размера на прогнозната стойност на поръчката. Когато участва обединение, реализирания минимален обем да е сумарно за участниците в обединението. - Спавка за реализирания оборот строителство през последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Когато участва обединение, реализирания минимален обем да е сумарно за участниците в обединението.
Минимални изисквания:

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Справка - декларация, съдържаща списък на основните договори с предмет, подобен на настоящата поръчка за последните 3 години подкрепени с референции за добро изпълнение. Сертификат по ONSAS 18001 :2007 за внедрена система за здравословни и безопасни условия на труд в строителството или еквивалент. Заверено копие от сертификат за внедрена система за управление на качеството с обхват на диествие строителни дейности ISO 9001:2008 или еквивалент. Заверено копие от сертификат за внедрена система за управление на околната среда с обхват на действие строителни дейности ISO14001:2004 или еквивалент. Списък на ръководния и техническия състав, ангажиран в организацията и изпълнението на поръчката, включително тези, които отговарят за контрола на качеството. Автобиография и документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на техническия състав на участника, както и на лицето/лицата, които ще ръководят изпълнението на поръчката. Копие от сертификат по ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството в строителството или еквивалент. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка за строителство (свободен текст) - Собствено и наето оборудване, строителна техника и механизация необходими за изпълнение на поръчката. Копие на удостоверение и талон за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ. Копие на документ за придобиване на пълна проектантска правоспособност на проектанта, които ще извърши проекта съгласно предмета на обществената поръчка. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация); Декларация за участието на подизпълнители Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – оригинал или нотариално заверено копие; Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв; Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно. Декларация от членовете на обединението/консорциума Протокол /декларация/ за извършен оглед; Декларация, че предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда по чл. 56, ал. 1, т. 10 ЗОП. - Участникът може да представи и други допълнителни документи, доказващи икономическото и финансовото му състояние, както и техническите и професионалните му възможности за изпълнение на обществената поръчка.
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на обекти, сходни с обекта на настоящата обществена поръчка. 2.Наличие на опит на ръководния персонал за изпълнение предмета на поръчката. 3.Участникът следва да разполага с най-малко едно лице от ръководния персонал, посочен като Технически ръководител за изпълнение предмета на поръчката, който да има професионален опит в строителството. 4.Наличие на екип от лица с пълна проектантска правоспособност по съответните проектни части, които се изискват за част „Проектиране”. 5.Наличие на технически персонал за изпълнение предмета на поръчката; Участника трябва да разполага с достатъчен брой работници за качествено изпълнение на предмета на поръчката. 6.Участникът трябва да разполага със собствено или наето техническо оборудване, с което да изпълни предмета на поръчката; 7.Наличие на внедрена система за управление на качеството с обхват на действие строителни дейности ISO 9001:2008 или еквивалент. 8. Наличие на внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа с обхват на действие строителни дейности BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент. 9.Наличие на внедрена система за управление на околната среда с обхват на дийствие стройтелни дейности ISO 14001:2004 или еквивалент.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Показатели, посочени в документацията

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 05.08.2011 г.  Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена

20 BGN

Условия и начин на плащане

по банков път по сметка на Областна администрация -Видин, ОББ АД, клон Видин, BG80UBBS80023300151636 документацията е достъпна на интернет адрес:www.vidin.government.bg

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

12.08.2011 г.  17:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 16.08.2011 г.  Час: 10:00

Място

в зала №1 в сградата на Областна администрация Видин

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

участници или надлежно упълномощени техни представители


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 3700, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.07.2011 г. 

Свързани:

Bg-видин: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-видин: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-видин: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-видин: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-видин: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-видин: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Милена Миланова, Република България 3700, Видин, Тел.: 094 609412; 094 609450, e-mail:, Факс:...
Bg-видин: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-кюстендил: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Кюстендил, пл. Велбъжд 1, За: инж. Илиян Фусков, България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 551166
Bg-видин: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
Академика спорт еад, кв. Гео Милев, Студентско общежитие бл. 3, вх. А, За: Лилия Михайлова, България 1111, София, Тел.: 02 4894473,...
Bg-видин: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-пловдив: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" №1, За: инж. Кръстю Рангелов, рбългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 656438, Факс: 032 656432
Bg-видин: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-ружинци: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община ружинци, С. Ружинци, ул. " Георги димитров " №31, обл. Видин, За: евтим иванов евтимов, Република България 3930, Ружинци,...
Bg-видин: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-брезово: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
Община брезово, ул."Г. Димитров" 25, За: инж. Борис Стоянов Гърков, Р. България 4160, Брезово, Тел.: 03191 2708, e-mail: oba, Факс:...
Bg-видин: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
Университет за национално и световно стопанство, Студентски град, ул. 8-ми декември, За: Самуил Авдала гл експерт, обществени поръчки,...
Bg-видин: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-русе: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
Топлофикация Русе" еад, ул. "Тец изток", За: инж. Методи Неделчев, Р. България 7009, Русе, Тел.: 082 883334, e-mail: tecrus@toplo-ruse...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом