Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
ИмеРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Дата на преобразуване28.01.2013
Размер60.98 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/cW/233Doklad Zakon za pravata na pacientite_Sharkov__purvo glasuvan

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Д О К Л А Д

за първо гласуване
Относно: Законопроект за правата и задълженията на пациентите, № 954-01-19, внесен от н. п. Ваньо Шарков и група народни представители на 16 септември 2009 г.


На свое редовно заседание, проведено на 15 октомври 2009 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за правата и задълженията на пациентите, № 954-01-19, внесен от н. п. Ваньо Шарков и група народни представители на 16 септември 2009 г.

На заседанието присъстваха заместник - министърът на здравеопазването д-р Валерий Митрев, заместник – министърът на труда и социалната политика г-жа Христина Митрева, представители на Националната здравноосигурителна каса, съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.

Законопроектът и мотивите към него бяха представени от един от вносителите д-р Ваньо Шарков. Основна цел на законопроекта е запълването на съществуващата празнота в нормативната уредба, регламентираща правата и задълженията на българските граждани, нуждаещи се от навременна и качествена медицинска помощ, като за първи път в цялост се въвеждат четиринадесетте основни права на пациентите определени в Европейската харта за правата на пациента, разработена през 2002 г. Със законовото регламентиране на тези права се цели да се създадат гаранции за висока степен на защита на човешкото здраве и осигуряване на високо качество на услугите, предоставяни от Националната система за здравеопазване в Република България.

Доктор Шарков посочи, че с предлагания законопроект се създава нормативна уредба, чрез която:

I. За първи път детайлно се определят, развиват и създават гаранции за упражняването на следните права на пациентите:

1. Правото на сигурност и безопасност.

2. Правото на уважение на времето на пациента.

3. Правото на иновации.

4. Правото на избягване на ненужни страдания и болка.

5. Правото на индивидуално лечение.

6. Правото на тайна и конфиденциалност.

7. Правото на равен достъп до получаване на медицинска помощ.

II. Доразвива се уредбата на институтите на:

  • информирано съгласие;

  • достъп до медицинска информация;

  • свободен избор на лекуващ лекар;

  • спазване стандартите за качество.

III. С цел постигане на високо качество на предлаганата медицинска помощ на пациентите се възлагат и съответните задължения и отговорности, като задължението да спазва предписанията на изпълнителите на медицинска помощ във връзка с подържане, запазване, укрепване и възстановяване на здравето му, да съдейства на лекуващия го лекар с изчерпателна здравна информация, необходима за правилно диагностициране, подготвяне на подходящ лечебен план и осъществяване на необходимата медицинска интервенция.

IV. За гарантиране изпълнението на правата на пациентите се възлагат и съответните задължения и отговорности на лекарите и другите медицински специалисти, като участници в двустранните отношения на предоставянето на медицинска помощ.

V. За гарантиране задължението на държавата по чл. 52 от Конституцията на Република България, за осигуряване на равен достъп до качествено здравеопазване за всички български граждани, се предлага ежегодно със Закона за държавния бюджет да се определят средства за лечение на лицата, които не са здравноосигурени.

Законопроектът урежда и правото на сдружаване на пациентите, представителността на тези сдружения и тяхното участие в провеждането на здравната политика на България.

Доктор Шарков, информира народните представители, че още през първата година от мандата на предходния парламент са били внесени пет законопроекта за правата и задълженията на пациентите, като три от тях са били приети на първо гласуване в пленарна зала. Той уточни, че поради пропуск в процедурата по гласуване, те не са обединени и разгледани като общ законопроект, който да запълни нормативната празнота, която съществува по отношение правата и задълженията на пациентите в Република България. От друга страна, към края на мандата на правителството на Тройната коалиция, по предложение на Министерство на здравеопазването са направени някои промени в Закона за здравето, с които са уредени част от правата на пациентите, но въпреки това не е постигнат необходимия резултат.

В хода на дискусията, членовете на Комисията по здравеопазването изразиха следните становища и препоръки:

  • Материята, която е предмет на правна уредба в законопроекта, безспорно е важна за функционирането и развитието на системата на здравеопазването в България, но така представен законопроектът, в голяма степен дублира действащи нормативни актове като Законът за здравето, Законът за здравното осигуряване и Законът за лечебните заведения, като в същото време оставя определени въпроси, които са или противоречиво решени, или не са поставени.

  • Би следвало да се вземе предвид мнението на основния адресат на този законопроект - пациентите. Видно от предоставените писмени становища на пациентските организации те изразяват сериозни резерви относно цялостната концепция на законопроекта. Именно поради този факт, преди да се пристъпи към гласуване, трябва да се даде ясен отговор на въпроса в каква степен с приемането на този законопроект ще бъдат гарантирани правата на пациентите.

  • При изготвянето на законопроект за правата и задълженията на пациента, не трябва да се забравя, че се уреждат едни доста сложни взаимоотношения. Правата на пациента са задължения на лекарите и медицинските специалисти и обратното. Тази сложност на взаимоотношенията не може да бъде пренебрегната и не е редно да се поставя акцент само върху правата на само една от страните участващи в процеса на предоставяне и получаване на медицинска помощ.

Представителите на институциите запознаха народните представители със своите становища по предлагания законопроект, като Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика, изразиха принципната си подкрепа за допълване и прецизиране на правната уредба на правата и задълженията на пациентите, но същевременно единодушно заявиха, че в разпоредбите на законопроекта са налице съществени несъответствия с действащите в българското законодателство материално-правни норми, регламентиращи общественото здравеопазване и здравно осигуряване, поради което следва да се направи сериозна преработка на текстовете между първо и второ гласуване на законопроекта.

От страна на съсловните организации в сферата на здравеопазването, Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз, Български фармацевтичен съюз и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи беше изразена подкрепа за регламентирането на правата и задълженията на пациентите с уточнението, че на този етап би било по-целесъобразно да се усъвършенстват действащите разпоредби на Закона за здравето отколкото да бъде приет отделен закон.

Представителите на пациентските организации в лицето на Конфедерация „Защита за здравето”, „Българска асоциация за закрила на пациентите” и Федерация „Български пациентски форум” приветстваха идеята за приемането на законопроект уреждащ правата и задълженията на пациентите, но изразиха своята загриженост относно прецизността и съдържанието на текстовете. Те се обединиха около заключението, че законопроектът не би следвало да бъде приет в този вид, но би могъл да стане добра основа за бъдещи разработки с участието на всички заинтересовани страни.

Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 4, „Против”- 0, „Въздържал се”- 14, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за правата и задълженията на пациентите, № 954-01-19, внесен от н. п. Ваньо Шарков и група народни представители на 16 септември 2009 г.


Председател на

комисия по здравеопазването:
д-р ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ


Свързани:

Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №002-01-69, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2010 г
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, №102-01-43, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2011...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, №102-01-84, внесен от Министерски съвет на 9 декември...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение на Закона за здравното осигуряване, №054-01-1, внесен от н п. Ваньо Шарков и н п. Мартин Димитров...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, №902-01-40, внесен от Министерски съвет...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, №902-01-58, внесен от Министерския...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №054-01-12, внесен от н п. Иван Иванов и група народни представители...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №954-01-52, внесен от н п. Яне Янев и група народни представители...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., №002-01-51, внесен...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, №002-01-7, внесен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом