Първа общи разпоредби
ИмеПърва общи разпоредби
Дата на преобразуване28.01.2013
Размер50.71 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.shabla.info/docs/4dcd6e811ef0d84a9af8aaa363aa1485.doc


НАРЕДБА


за реда за поставяне на временни преместваеми обекти и съоръжения съгласно чл. 56 от ЗУТ


ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИЧл.1 (1) Тази наредба урежда реда и начина за поставяне на временни преместваеми обекти и съоръжения като маси, павилиони, кабини, каравани, спирки за градски транспорт, осветителни тела, рекламно-информационни елементи /РИЕ/, слънцезащитени устройства /чадъри, сенници/ към магазини и други върху терени частна общинска или държавна собственост и собственост на физически и юридически лица в съответствие с разпоредбите на чл. 56 от ЗУТ.

 1. Преместваеми обекти могат да де поставят върху части от тротоари, части от площадни пространства, както и върху свободни площи и имоти, без това да пречи на основното предназначение на терените, върху които се поставят.

 2. Преместваемите обекти по ал.1 могат да се поставят и върху държавни и общински терени, и частни терени върху които не е осъществено предвиденото строителство по ПУП, до сеговото осъществяване.

 3. Под временни преместваеми съоръжения за търговия се разбират: маси с възможност за монтиране на частично защитно покритие и леки сглобяеми павилиони и кабини с лека подова конструкция, преместваеми модули, каравани, подиуми и други обекти и съоръжения по ал.1, които не са трайно закрепени за земята и не нарушават целостта на настилката под тях, които са изработени по проекти, съгласувани с главния архитект на общината.ГЛАВА ВТОРА


Изготвяне на схеми и определяне на места за разполагане на обектите

Чл. 2 (1) Схемите за разполагане на временни преместваеми обекти и съоръжения върху терени – общинска собственост, се изготвят служебно от Дирекция “Териториално селищно устройство, Общинска собственост, Инвестиционна политика, Екология” одобрени от главния архитект на общината. Поставянето на преместваемите обекти върху частна и държавна земя става след съгласието на собственика.

Към архитектурните схеми за поставяне на временни обекти и съоръжения се изготвят и необходимите схеми и места за осигуряване прилежащата инфраструктура и благоустрояване (пътища, настилки, озеленяване, сметосъбиране, вода, канализация и осветление).

При изработване на схемите да се определят допълнителни места за поставяне на временни преместваеми обекти и съоръжения свързани с национални, общоградски и селищни празници.

 1. Схемите за терени собственост на физически и юрдически лица, се изготвят от собствениците след писмено искане, като схемите бъдат придружени с нотариално заверено съгласие на всички собственици.

 2. Не се допуска включване в схемите на терени – частна общинска собственост, предвидени по ПУП за благоустрояване, озеленяване и паркиране при условие, че общината ще реализира мероприятията в срок до три години.ГЛАВА ТРЕТА


БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА ОБЩИНСКИТЕ ТЕРЕНИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл. 3. Базисните наемни цени на общински терени за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения се утвърждават от Общинския съвет.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА


РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА

Чл.4. Терените, включени в схемата за поставяне на обекти и съоръжения върху частна и публична общинска собственост се отдават под наем, след провеждане на търг по ред на Наредбата за търгове.

Чл. 5. Терените включени в схемите за поставяне на обекти и съоръжения – частна публична и държавна собственост се отдават от собственика на имота при спазване на изискванията и ограниченията на тази наредба.

Чл. 6. Физически и юридически лица могат да поставят преместваеми обекти и съоръжения върху собствен имот след писмено искане до гл. архитект на общината придружено с документ за собственост след изпълняване условията на чл. 2, ал.2.

ГЛАВА ПЕТА


РЕД ЗА ВЛИЗАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ


Чл. 7. Трасирането на местата на преместваемите обекти и съоръжения се извършва от техническата служба в Община Шабла.

Чл. 8. Съоръженията се приемат и въвеждат в действие от приемателна комисия, назначена със заповед на кмета на общината, въз основа на писмено искане на собственика на обекта, получил разрешение за поставяне, при наличие на становищата на съответните държавни органи за контрол /ХЕИ, МВР и др./.


Чл.9. (1) Въз основа на съставения констативен протокол, кметът на общината издава Удостоверение за ползване на строеж /обект/ по предназначение на основание чл. 4, ал.1, т.т.2,3,4 и 6 от Наредба № 6.


ГЛАВА ШЕСТА

РЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННО ПОСТАВЕНИ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл. 10. Преместваемите обекти са незаконни и подлежат на премахване, когато:

 1. Са поставени в отклонения от изискванията на настоящата наредба;

 2. Са поставени без необходимите одобрени проекти и/или без разрешение за поставяне;

 3. Са поставени в отклонения от одобрените схеми и проекти, както и от издаденото разрешение за поставяне.

Чл. 11. Премахването на незаконно поставените преместваеми обекти се извършва при следния ред:

 1. Упълномощени длъжностни лица от кмета на общината съставят констативен протокол.

 2. Въз основа на съставения констативен протокол кметът в десет дневен срок издава заповед за доброволно премахване на незаконно поставения обект.

 3. След изтичане на срока за доброволно премахване заповедта по т.2 се превежда в изпълнение от определена фирма по договор сключен с общината. Премахването на обекта става за сметка на нарушителя, като дължимите суми се събират по реда на Закона за събиране на държавните вземания.


ГЛАВА СЕДМА

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 12. За нарушение разпоредбите на тази наредба, на виновните лица се налага глоба в размер от 50 до 500 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание.


Чл.13. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината.

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината.

Чл. 14 Административно-наказателното производство се извършва по реда на ЗАНН.


ГЛАВА ОСМА

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Сключените договори се прекратяват на основанията, предвидени в ЗОС и правилника за неговото прилагане, при неплащане на определената месечна наемна цена в два последователни месеца, при належаща необходимост от ползване на имота за общински нужди, при изключване на имота от схемата, одобрена от главния архитект.


§ 2. Всички временни постройки разрешени по чл. 120-А от ПЗР на ППЗТСУ да се актуализират по правилата на тази наредба, или премахнат до шест месеца от влизането в сила на тази наредба.


§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на общината, след одобряване на схемата за поставяне на обекти и съоръжения от главния архитект на общината.


§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА и чл. 56 от ЗУТ.


§ 5. Наредба е приета с Решение IV.II.1.1. на Общински съвет град Шабла по протокол № 4/11.09.2002 година.


§ 6. Настоящата Наредба влиза в сила от датата на приемането и от Общински съвет град Шабла.


КМЕТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/К. КОСТОВ/ /В. НИКОЛОВ/Община Шабла, 2002 година

Свързани:

Първа общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Първомай, в съответствие със Закона за общинската собственост и другите разпоредби на действащото законодателство
Първа общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни...
Първа общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Чл. 1 /1/ Настоящата наредба определя реда и условията за управлението и разпореждането с жилища от общинския жилищен фонд на Община...
Първа общи разпоредби icon1. контекст на предложението на 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф
На 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф, Кохезионния...
Първа общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Наредба за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони...
Първа общи разпоредби iconОбщинскисъвет – минералнибани наредба за общинските жилища глава първа общи разпоредби чл. 1
Чл с тази наредба се определят условията и реда и реда за разпореждане на жилища- общинска собственост
Първа общи разпоредби iconНсфомсп общи Разпоредби Национални Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия Общи Разпоредби
Национални Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия Общи Разпоредби
Първа общи разпоредби icon2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1
Чл с този правилник се урежда дейността на ег ”Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ 1
Първа общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Закона за общинската собственост относно настаняване под наем и продажба на общински жилища, предоставяне на концесии върху обекти...
Първа общи разпоредби iconЗа превоз на пътници с автомобилен транспорт в община исперих глава първа общи разпоредби
Чл. 1 /1/ Тази Наредба урежда реда и условията за извършване на превоз на пътници с автомобилен транспорт в Община Исперих
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом