Национален Парк "Рила"
ИмеНационален Парк "Рила"
Дата на преобразуване28.01.2013
Размер32.52 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://rilanationalpark.bg/files/16zaiavlenie_ZasloniPasha 1_17.doc
До

Дирекция

Национален Парк “Рила”


З А Я В Л Е Н И Еза издаване на разрешение за изграждане на временни сезонни заслони за паша

на основание чл. 21, т. 16, чл. 22 от Закона за защитените територии,

Раздел ІІ, т. 4.2, подточка І–11 и т. 4.5, подточка І-12 от План за управление на НП “Рила”


№ ................. от .................. 20 ..... г.

(попълва се от ДНП “Рила”)


От …............................................................................................................................................

(трите имена за физически лица/наименование на фирмата, седалище и адрес на управление, БУЛСТАТ)

………………………………………………………………………..…………………………

…………………………………………………………………………..………………………

с адрес: гр. (с.) ..........................................., община .................................................................

ул. (кв./жк) ”.........................................................................” № ......., бл. ......., вх. ...., ап. .....,

ЕГН ...................................................


Моля да ми бъде издадено разрешение за изграждане на временен сезонен заслон за паша на животни на територията на НП “Рила” в района на Парков участък ......................................................... , местност ..........................................................................

За целта прилагам:

 1. Обосновка от необходимостта за извършване на дейността;

 2. Място за изграждане на заслона за паша (скица с координати, карта);

 3. Проект с данни за застроена площ, конструкция и начин на изпълнение;

 4. Видове СМР, които ще се извършват;

 5. Времеви график за извършване на дейността;

 6. Брой на лицата, които ще извършват дейността;

 7. Вид на необходимия транспорт/машини/съоръжения, които ще се използват;

 8. Място за нощуване на лицата, извършващи дейността;

 9. Срок за ползване на заслона за паша и брой на лицата, които ще го ползват;

 10. Отговорно лица за извършване на дейността и начин за контакт с него;

 11. Документ за актуално състояние (за юридическите лица).

При извършване на дейността се задължавам да спазвам режима и нормите в Национален парк “Рила”, установени със Закона за защитените територии, Плана за управление на НП “Рила” и условията посочени в разрешението.

Уведомен съм че:

 • За резултата от заявлението, мога да получа информация в Централния офис на ДНП „Рила” в 14-дневен срок от подаването му, а заповедта с разрешението или отказа се издават в посочения по горе срок и се публикуват в страницата на Интернет на адрес: www1.government.bg/ras;


.......... 20 ..... г. Заявител: ..............................

(подпис)

У К А З А Н И Я


за издаване на разрешение за изграждане на временни сезонни заслони за паша


 1. Изграждане на временни сезонни заслони за паша се разрешава, когато има нужда от тази дейност, свързана с пашуването на животни в определените за това райони.

 2. Заслоните се изграждат без фундамент и трябва да се вписват подходящо в околната среда.

 3. За разрешаване на дейността физическите или юридическите лица подават заявление по образец. Образец от заявлението може да се получи в Централния офис на Дирекцията.

 4. Заявлението се подава в Централния офис на Дирекцията в гр. Благоевград, ул. “Бистрица” № 12 В, П. К. 56. и се завежда в регистъра

 5. Заявлението съдържа трите имена, адрес и ЕГН за физическите лица; наименованието, седалище, адрес на управление, БУЛСТАТ за юридическите лица.

 6. Заявлението задължително е придружено от подробно описание на дейността, която включва:

  1. Обосновка от необходимостта за извършване на дейността;

  2. Място за изграждане на заслона за паша (скица с координати, карта);

  3. Проект с данни за застроена площ, конструкция и начин на изпълнение;

  4. Видове СМР, които ще се извършват;

  5. Времеви график за извършване на дейността;

  6. Брой на лицата, които ще извършват дейността;

  7. Вид на необходимия транспорт/машини/съоръжения, които ще се използват;

  8. Място за нощуване на лицата, извършващи дейността;

  9. Срок за ползване на заслона за паша и брой на лицата, които ще го ползват;

  10. Отговорно лицe за извършване на дейността и начин за контакт с него;

  11. Документ за актуално състояние (за юридическите лица).

 7. Заявления, които не са попълнени по образец или не се придружават от документите по т. 6 се оставят без разглеждане.

 8. В двуседмичен срок от подаване на заявлението Директорът издава индивидуален административен акт за разрешаване на дейността или мотивирано отказва издаването му.

 9. Отказ за разрешаване на дейността се прави, когато не са на лице обстоятелствата по т. 1.

 10. Отказите могат да се обжалват по реда на Закона за административното производство.

 11. Изграждането на временни сезонни заслони за паша се осъществява задължително под контрола на определени от Директора длъжностни лица.

 12. По време на извършване на дейността, лицето е длъжно стриктно да спазва режима и нормите в Национален парк “Рила”, съгласно Закона за защитените територии, Плана за управление на НП “Рила”, изискванията по противопожарна безопасност, указанията на длъжностните лица и условията посочени в разрешителното. Условията са задължителни за заявителите.
Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Национален Парк \"Рила\" iconНационален парк „Рила
Народен парк „Рила” е прекатегоризирана в национален парк „Рила” със същото име, като площта на Национален парк „Рила” е определена...

Национален Парк \"Рила\" iconОтносно: Незаконно строителство в района на Паничище в Национален парк Рила и в три Натура 2000 зони около Рила
Вие може да помогнете за спасяването на Национален парк Рила и Седемте Рилски Езера

Национален Парк \"Рила\" iconОбщина благоевград дирекция „национален парк рила" обединен детски комплекс – благоевград ученически екоклуб „приятели на нп „рила"
Конкурсът се обявява във връзка с отбелязването на годишнината от създаването на Национален парк „Рила” и 25 годишнината на резерват...

Национален Парк \"Рила\" iconВсеки подпис е глас „за Рила, за природата и за нашето бъдеще!
Настоявам незаконното строителство на пътища и лифт към Седемте Рилски езера в Национален парк Рила, защитени зони "Рила" (BG0002055...

Национален Парк \"Рила\" iconНационален Парк "Рила"
Іі, т. 3, подточки і-4, і-12, і-15 и і-16 от План за управление на нп “Рила”

Национален Парк \"Рила\" iconКой разреши на Община Сапарева баня и "Рила спорт" да строят пътища и лифт в Национален парк "Рила?
Ло 3,61% от водните ресурси на страната, 9,40% от водните ресурси на реките Струма и Места, 5,62% – на река Марица и 8,27% от водните...

Национален Парк \"Рила\" iconНационален Парк "Рила"
Іі, т. 0, подточка і-34 и подточка іі-2 от План за управление на нп “Рила”

Национален Парк \"Рила\" iconДо дирекция национален парк рила

Национален Парк \"Рила\" iconДирекция Национален Парк "Рила"

Национален Парк \"Рила\" iconДирекция Национален Парк "Рила"

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом