Защитените училища
ИмеЗащитените училища
Дата на преобразуване28.01.2013
Размер93.53 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/cW/163ЗАЩИТЕНИ УЧИЛИЩА.doc

Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А


КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И СТАТУТ НА

ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА

Януари 2008 г.


I. Общ контекст

Приетата от Народното събрание Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015 г.) формулира националните цели за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка и очерта основните мерки за тяхното постигане. Тези цели са:

 • Равен достъп до образование, разбиран като достъп на всяко дете до съизмеримо по качество образование, а не просто като достъп до училище;

 • Качество на образованието, предполагащо непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максимално развитие на потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна социална реализация.

В изпълнение на Националната програма през последните две години започна реализацията на редица мерки, насочени към преодоляване на предизвикателствата пред системата на училищното образование, като всяка от тях в по-голяма или по-малка степен допринася за постигането на двете национални цели.

Като едно от най-сериозните предизвикателства пред училищното образование Националната програма очерта недостатъчно оптимизираната училищна мрежа, неотчитаща обективни демографски процеси в страната през последните години, и наличието на голям брой маломерни и слети паралелки. Както изкуственото поддържане на относително голям брой училища, част от които отдавна не отразяват нуждите на пазара на труда в съответния регион, така и твърде малкият брой на учениците в паралелка или едновременното обучение на ученици в различни възрастови групи не отговарят на интересите на децата за провеждане на качествен учебно-възпитателен процес и водят до неефективност на разходите и допълнително забавят процеса на инвестиции в повишаване на качеството на образованието.

За да отговори на това предизвикателство, Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка ясно очерта необходимостта от оптимизация на училищната мрежа и въвеждане на нов модел на финансиране на училищното образование, които да създадат условия за повишаване на качеството на образованието и увеличаване на финансирането, без да това да става за сметка на принципа за равен достъп. В изпълнение на Националната програма от началото на 2007 г. училищното образование се финансира въз основа на единни разходни стандарти за едно дете/ученик, а от 1 януари 2008 г. всички училища прилагат системата на делегираните бюджети. С тези стъпки бяха въведени основните елементи на принципа „парите следват ученика” в българското училище. С оглед отчитане на обективни географски и демографски характеристики на общините, водещи до „естествени неравенства” в достъпа до образование и разходите на един ученик, единните разходни стандарти бяха диференцирани в четири групи. Така например в най-големите общини (с население на общинския център над 70 хил. души), където достъпът до образователна инфраструктура е най-широк, а възможностите за достигане на оптимална пълняемост са най-големи, стандартът е най-нисък. И обратно – в малките планински общини, където достъпът е най-труден, стандартът е с над 20 % по-висок от този в най-големите общини. Основен недостатък на този механизъм е, че той отчита разликите между общините, но не и обективните различия в рамките на отделна община. Наред с това, той не отчита спецификите на някои крайни случаи като например слабо населени райони с изчерпан потенциал за оптимизация на училищната мрежа. С оглед на първата група неравенства (тези в рамките на една община) Законът за държавния бюджет на Република България за 2008 г. (ЗДБРБ) създаде възможност за допълнително диференциране на стандартите за издръжка, като предвиди правомощие на общините да разпределят 20 % от средствата, получени по единни разходни стандарти, въз основа на други критерии, отчитащи спецификите на съответната община. По отношение на втората група неравенства през 2006 г. беше създадена работна група с участието на експерти от Министерството на образованието и науката и Министерството на финансите със задача да разработят база данни за изследване на достъпа до училищна мрежа, идентифициране на районите с невъзможност да се достигне оптимална пълняемост и очертаване на границата на оптимизация на училищната мрежа (т. е. на баланс между идеята за гарантиране на качество на образованието и ефективност на системата, предполагащи концентрация на учениците в средищни и по-големи училища, и необходимостта от осигуряване на равен достъп, изискваща поносимост на пътуването до училище).

За описване на тези случаи, при които извеждането на оптимизацията до крайност би довела до сериозно нарушаване на достъпа до образование, беше въведено понятието „защитено училище”. Тези случаи са ограничен брой и могат бъдат идентифицирани, така че да не се допускат компромиси с качеството на обучението, изразяващи се преди всичко във формирането и поддържането на слети и маломерни паралелки.


II. Критерии за определяне на защитени училища

Ако се изходи от постановката, че „защитени” са училищата, които трябва да продължат да съществуват, независимо от малкия брой ученици в тях, то биха могли да се оформят две основни групи училища, за които са налице аргументи да бъде приложен специален режим:


 • училища с национално значение;

 • училища, които ако се закрият, това би довело до сериозно нарушаване на достъпа до образование на определен брой деца.

Доколкото статутът и финансирането на първата категория училища ще бъдат самостоятелно уредени в бъдещия проект на закон в областта на училищното образование, който ще замени Закона за народната просвета, считаме, че понятието „защитени училища” следва да се ограничи само до втората група училища, т. е. тези, при които основен критерий е достъпът до образование.

Разработената база данни обвързва образователната с демографската и географска информация, като дава възможност за анализи въз основа на:

 • данни за разстоянието от всяко селище в България до първото и второто най-близко училище;

 • броя на децата в училищна възраст във всяко селище по данни на НСИ;

 • броя на децата в училищна възраст, за които дадено училище е най-близко.

За да бъде представителна и национална, базата данни следва да използва обективни критерии, които да могат да се приложат еднообразно, без необходимост от субективна преценка, спрямо всички населени места в страната.

Ако защитените училища следва да очертаят компромиса между целите на образователната политика – качество и ефективност, от една страна, и равен достъп, от друга, считаме, че същите следва да бъдат изведени въз основа на комбинация от следните критерии:

 1. Отдалеченост (или време за пътуване) до следващото най-близко училище – ако училището бъде закрито, определен брой ученици ще трябва да пътуват повече от „х” минути до следващото най-близко училище;

 2. Брой ученици в класовете от основната образователна степен, които ще се наложи да пътуват до следващото най-близко училище, ако се закрие училището, в което те се обучават – ако училището бъде закрито, минимум „y” ученика ще пътуват повече от „х” минути до следващото най-близко училище.

Като максимално време за пътуване в една посока предлагаме да се определи 20-30 минути. Така при 20 мин. време за пътуване в една посока и средна скорост в равнинен район 60 км/ч защитени ще бъдат училища, които ако се закрият, съответният брой ученици ще трябва да пътуват повече от 20 км до следващото най-близко училище. Тъй като в планинските райони средната скорост е по-ниска, може да се използват „приравнени километри”. Коефициентът за приравняване е от 1.1 до 1.5 и се извежда на база разчленеността на релефа.

По втория критерий предлагаме да бъде обсъден вариант, при който при закриване на училището минимум 10 деца ще се наложи да пътуват повече от 20 км до следващото най-близко училище. Предложението е в съответствие с приетата от Народното събрание през 2005 г. Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, според която транспорт се осигурява, когато пътуват повече от 10 ученици.

В съответствие с изложените критерии МОН разработи индикативен списък от 60 - 80 защитени училища. Анализът на този списък показва, че основните фактори и обстоятелства, които обосновават извеждането на защитени училища, са:

 • Училищната мрежа е оптимизирана – колкото по-разредена е училищната мрежа, толкова по-голям е броят на защитените училища. Пример за такава община е Ивайловград, където две от училищата са с безспорни характеристики на защитени училища.

 • Училищата са в райони с най-ниска гъстота на населението. Примерите, които могат да се посочат, са Трън, Трекляно, Маджарово, Невестино.

 • Училището е в граничен район. Когато училището е в граничен район следващото най-близко училище е само в една посока (навътре в страната), докато във вътрешен район то може да се намира в различни посоки. Допълнителен фактор е ниската гъстота на населението в граничните райони. Примери за гранични училища са в Чипровци и с. Красен, общ. Генерал Тошево.

 • Училището е в планински район. Факторите за това училищата в планинските райони да отговарят на критериите за защитени са: 1) един километър в планински район се приравнява на от 1,1 до 1,5 км в равнинен район в зависимост от вертикалната разчлененост на релефа и средната надморска височина на общината; 2) по-слаба свързаност с пътна мрежа между отделните селища; и 3) по-ниска гъстота на населението в планинските райони. Примери за училища в планински райони са училището в с. Осеновлаг, общ. Своге; в с. Забърдо, общ. Чепеларе; в с. Смилян, общ. Смолян.

Изложените примери са относително безспорни. Разбира се, това в никакъв случай не означава, че списъкът е окончателен, тъй като информацията в базата данни продължава да се проверява и прецизира. Основните причини за евентуални неточности в един списък от защитени училища произтичат от непълнотата на информацията, напр. относно състоянието на пътната инфраструктура, денивелацията на релефа между всеки две селища, проходимостта и т.н. Поради това регионалните инспекторати по образованието извършват проверки на всяко училище, като уточняват разстояния, проходимост на маршрути, наличие на деца в селищата, заради които дадено училище би могло да бъде защитено и т.н. На общините също беше предоставена възможност да предложат защитени училища, като е необходимо време, за да бъдат анализирани направените предложения.

Важно е също да се отбележи, че списъкът със защитени училища няма да бъде статичен. Броят на защитените училища ще се актуализира всяка година при настъпване на промени в училищната мрежа. Колкото по-разредена става училищната мрежа, толкова по-голям ще бъде броят на защитените училища. Една от основните причини списъкът на защитените училища да е по-малоброен в началото е недостатъчно оптимизираната училищна мрежа. Когато две училища са на малко разстояние едно от друго, всяко едно от тях пречи на другото да бъде изведено като защитено.


III. Статут и финансиране на защитените училища

Статутът на „защитено училище” следва да носи поне две основни права:

 • Училището не може да бъде закривано;

 • При определени условия училището получава допълнително финансиране, което да гарантира неговата издръжка.

Въвеждането на статут на защитени училища предполага финансово компенсиране на училищата, които нямат достатъчен брой ученици, за да се финансират на база единни разходни стандарти. Това следва да бъдат училищата, които не могат да формират поне една пълна паралелка в клас, т.е. училища с брой ученици, по-малък от минималната норма за съответния клас (1-4 клас – 16 ученика в паралелка, 5-8 клас – 18 ученика в паралелка) или общ брой на учениците – под 64 за началните училища и под 136 за основните училища. Така например, ако защитено основно училище има 100 ученици, държавата ще предостави допълнителни средства за 36 ученици (136-100), умножено по 80 % от средния стандарт за издръжка за общообразователни училища. По предварителни данни необходимият допълнителен ресурс за финансиране на защитените училища ще бъде в размер на 2 млн. лева, колкото са и планираните средства в ЗДБРБ за 2008 г.

Следва да се подчертае, че неполучаването на статут на защитено училище в никакъв случай не означава, че дадено училище трябва или ще бъде закрито. Условно казано, общината би могла да определи собствен списък от защитени училища и да предвиди ред за тяхното допълнително финансиране. Важно е също да се отбележи, че част от училищата, които са определени като защитени по зададените обективни критерии, няма да получават допълнително финансиране, тъй като в тях се обучават достатъчен брой ученици и могат да формират относително пълни паралелки (напр. училището в Сърница, община Велинград). Това важи най-вече за защитените училища в по-големи населени места, които поради големия брой ученици няма да бъдат затруднени от прилагането на единните разходни стандарти.


В заключение, както е записано в Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка „двете основни цели на образователната политика не бива да се разглеждат изолирано една от друга, а още по-малко да се противопоставят – всяка от тях може да бъде разбрана в пълнота само във връзка с другата цел. Равният достъп означава достъп до качествено образование, а качественото образование разкрива пълния си потенциал само ако до него има достъп всяко българско дете.” В този смисъл концепцията за защитените училища се основа повече или по-малко на компромис между желанието и необходимостта за повишаване на качеството на образованието и ефективността на системата на училищното образование и необходимостта достъпът до училище да бъде поносим за учениците. Това, от една страна. оправдава и налага обособяването на категорията „защитени училища” и предвиждането на специален режим за тях. Но като всеки компромис, тя следва да се разглежда като изключение, което е обосновано от необходимостта да се постигне някаква обществено значима цел. Поради това смятаме, че списъкът на защитените училища не следва да се разширява прекомерно и следва да се извежда въз основа на обективни критерии, които биха могли да бъдат лесно установени и еднообразно приложени спрямо всички училища и спрямо всички населени места в страната.


Свързани:

Защитените училища iconДо общински съвет град елхово докладна записка от петър андреев киров – кмет на община елхово относно
ОУ”Хаджи Димитър” с. Гранитово и оу”Св. Паисий Хилендарски” с. Бояново бяха предложени за включване в списъка на защитените училища....
Защитените училища iconОбщински съвет – свищов
Относно: Кандидатстване пред момн за включване на оу „Христо Ботев” – с. Алеково в списъка на защитените училища от учебната 2012-2013...
Защитените училища iconИнструкция no 1 за провеждане на изпити в професионалните училища
Чл. (1) В професионалните училища техникуми, средни професионално-технически училища (спту) и професионално-технически училища (пту)...
Защитените училища iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие за внасяне предложение в Министерството на образованието, младежта и науката в Списъка със защитените училища...
Защитените училища iconЗакона за народната просвета
Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане...
Защитените училища iconЗако н
В сега действащата нормативна база съществува празнина, която затруднява работата на спортните училища. Действащият чл. 26 а, ал....
Защитените училища iconПроект bg051PO001
Проектът е наречен успех и е насочен към всички държавни и общински училища у нас, с изключение на средищните училища, тъй като в...
Защитените училища icon06. 11. 2012 нсорб ски общините в писмо до Бойко: Защитените зони са прекалено много
Отворено писмо, в което се настоява за намаляване на защитените територии по Натура 2000, бе разпратено до премиера Бойко Борисов,...
Защитените училища iconA. Защитени територии по националното ни законодателство
България е страна. Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените...
Защитените училища iconПлан прие м
Средните общообразователни училища, Помощните училища Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2012/2013...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом