раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Име  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Дата на преобразуване28.01.2013
Размер119.38 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/05101209.doc
Inizio modulo

Услуги
 Номер 5 от 10.12.2009

 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:


 Официално наименование: СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

 Пощенски код: 1233

 За контакти: СРИОКОЗ

 Електронна поща

 Факс: 02 8312129

 Адрес: УЛ."ВРАНЯ" № 20

 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)

 Град: СОФИЯ

 Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)

 Лице за контакти: ЛЮБОМИР ДЕЛЧЕВ

 Адрес за изпращане на заявления: Друго: моля, попълнете Приложение А.III

 Адрес на възложителя

 Телефон: 02 8130400; 02 8325001

 Адрес на профила на купувача

 Държава: Р БЪЛГАРИЯ

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:


 От името на други възложители: НЕ

 Основна дейност на възложителя: Здравеопазване

 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:


 Наименование: Въоръжена физическа охрана на недвижими имоти, имущество и оборудване и прилежащи към тях двор и складови помещения, находящи се в гр. София, ул. "Враня" № 20 - с един пост на входа на сградата с 24-часов режим на работа, в работните, празничните и почивни дни; ул. "Цар Симеон" № 169 а - с един пост на входа на сградата с режим на работа от 17.00 до 8.30 часа в работните дни на инспекцията и с 24-часов режим на работа в празничните и почивни дни и охрана на инкасирани парични средства два пъти седмично.

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата


(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG411

 Място на изпълнение: гр. София, ул. "Враня" № 20 и ул. "Цар Симеон" № 169А

 Тип доставки

 Тип строителство

 Категория услуга: 23

 Обект на поръчката: Услуги

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за


 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)


 Рамково споразумение

 Брой изпълнители

 Обосновка на рамково споразумение

 Прогнозна стойност (валута)

 Прогнозна стойност

 Срок в години

 Честота и стойност

 Мин. прогнозна стойност

 Срок в месеци

 Макс. прогнозна стойност

 Максимален брой изпълнители

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:


 Описание: Въоръжена физическа охрана на недвижими имоти, имущество и оборудване и прилежащи към тях двор и складови помещения, находящи се в гр. София, ул. "Враня" № 20 - с един пост на входа на сградата с 24-часов режим на работа, в работните, празничните и почивни дни; ул. "Цар Симеон" № 169 а - с един пост на входа на сградата с режим на работа от 17.00 до 8.30 часа в работните дни на инспекцията и с 24-часов режим на работа в празничните и почивни дни и охрана на инкасирани парични средства два пъти седмично.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


 Oсн. предмет: 79713000: Охранителни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация


 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)


Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: НЕ

 Подаване на оферти

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти


 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)


Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Описание: ОХРАНА НА ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ПОСОЧЕНИ В ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

 Прогнозна стойност

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)


 Брой повторения

 Описание

 Опции: НЕ

 Прогнозен график - брой дни

 Брой месеци

 Брой дни

 Минимален брой повторения

 Максимален брой повторения

 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение


 Крайна дата

 Срок в дни

 Начална дата

 Срок в месеци: 36

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:


 Описание: 1. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ-ПАРАЧНА СУМА ВНЕСЕНА В КАСАТА НА СРИОКАЗ ИЛИ БАНКОВА ГАРАНЦИЯ В РАЗМЕР НА 500 ЛВ. 2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - БЕЗУСЛОВНА И НЕОТМЕНИМА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ В РАЗМЕР НА 5% ОТ СТОЙНОСТТА НА ДОГОВОРА, ПОКРИВАЩА СРОКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:


 Условия: ПО РЕД ПОСОЧЕН В ДОГОВОРА

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):


 Изискване

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)


Ако да, опишете ги:

 Други особени условия: ДА

 Условия: ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ НЕ СЕ ДОПУСКАТ

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:


Изискуеми документи и информация:

 Изисквания: НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ ОТ: 1. СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ. 2. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ. 3. КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ - БУЛСТАТ И ДАНЪЧНА РЕГИСТРАЦИЯ (ЕИК). 4. ОРИГИНАЛ ИЛИ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ НА ДОКУМЕНТИ УДОСТОВЕРЯВАЩИ ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА ЛИЦЕТО, ОТ КОЕТО ИЗХОЖДА ОФЕРНТАТА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ТОВА НЕ Е ЗАКОННИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КАНДИДАТА. 5. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ УПРАВИТЕЛЯ, СЪОТВЕТНО ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН НА УЧАСТНИКА ЗА ОТСЪСТВИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.47, АЛ1, АЛ.2 И АЛ.5 ОТ ЗОП. 6. АКТУАЛЕН ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.5, АЛ.1, Т.2 И Т.4 ОТ ЗЧОД. 7. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности


 Изискуеми документи и информация: 1.ЗАВЕРЕНО КОПИЕ ОТ ПОСЛЕДНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И БАЛАНС И ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА КАНДИДАТА ПРЕДСТАВЕН ПРЕД НАП И ЗАВЕРЕНО ОТ ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛ, В СЛУЧАИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ПО ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО. 2. ДЕКЛАРАЦИЯ СЪДЪРЖАЩА СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОХРАНА СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ.

 Минимални изисквания: НЯМА

ІІІ.2.3) Технически възможности


 Изискуеми документи и информация: 1. АКТУАЛЕН ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.5, АЛ.1 ,Т.2 И Т.4. 2. ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧЛ.51 ОТ ЗОП. 3. ДОКУМЕНТИ УДОСТОВЕРЯВАЩИ ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАНДИДАТА И НА ЛИЦАТА, КОИТО ОТГОВАРЯТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА УСЛУГАТА. 5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ С КОЕТО РАЗПОЛАГАТ КАНДИДАТИТЕ. 6. ПОДРОБНО РАЗРАБОТЕН ПЛАН ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СРОКОВЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОХРАНАТА КОИТО КАНДИДАТЪТ ЩЕ ИЗПЪЛНИ СЛЕДСКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА СВОЯ СМЕТКА АКО БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ.

 Минимални изисквания: НЯМА

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)


 Запазени поръчки: НЕ

 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия


Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия: ДА

 Нормативни разпоредби: ЗАКОН ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата


 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: ДА

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура


 Избрани кандидати

 Вид процедура: Открита

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога


 Минимален брой

 Максимален брой

 Критерии

 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.


 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите


 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)

 Показател: ЦЕНА(тежест : 50)

 Показател: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ(тежест : ДО 10)

 Показател: СРОК ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЩЕТИТЕ ПРИ ПРИЧИНЕНИ ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА(тежест : ДО 10)

 Показател: ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОДОБРАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОХРАНАТА(тежест : ДО 30 )

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг


Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ

 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)


 Номер

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка


Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ

 Вид на публикацията

 Номер на обявлението в ДВ

 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)


Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА

 Час: 16:00

 Цена: 10

 Условия: ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8.30 ДО 16.00 ЧАСА СРЕЩУ ПКО ЗА ВНЕСЕНИ ДЕСЕТ ЛВ. В КАСАТА НА СРИОКОЗ - УЛ."ВРАНЯ" № 20

 Дата: 22/01/2010

 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие


 Час: 16:00

 Дата: 03/02/2010

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)


 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие


 Друг език: Български

 Език/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)


 Брой дни: 180

 Дата

 Брой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите


 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА

 Място: СРИОКОЗ УЛ."ВРАНЯ" № 20, ЕТ.5 - ЗАЛА

 Час: 10:00

 Лица: ЗАКОННИ ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КАНДИДАТИТЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПО ЧЛ.68, АЛ.3 ОТ ЗОП.

 Дата: 04/02/2010

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)


Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ

 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС


Ако да, посочете проекта и/или програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ

 Проект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)


 Допълнителна информация

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)


 Официално наименование

 Пощенски код

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)


Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: СЪГЛАСНО ЧЛ.120, АЛ.2 ОТ ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


 Официално наименование

 Пощенски код

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление


 Дата: 08/12/2009

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие


 Официално наименование: СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

 Пощенски код: 1233

 За контакти: СРИОКОЗ

 Електронна поща

 Факс

 Адрес: УЛ."ВРАНЯ" № 20

 Град: СОФИЯ

 Лице за контакти: МАРЯНА МИНЕВА

 Интернет адрес

 Телефон: 02 8130413

 Държава: Р БЪЛГАРИЯ


Fine modulo


Държавен вестник на Република България

Свързани:

  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и лабораторна стъклария
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: Главна дирекция "Охрана" към Министерство на правосъдието
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: "Разширение на канализационна мрежа на територията на Община Варна, по обособени позиции"
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Организирано събиране и извозване на тбо на територията на 10 населени места в Община Смядово
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Проектиране за възстановяване на четири пешеходни моста на р. Чернелка и подпорна стена в с. Ласкар
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Проектиране и изграждане на постоянна музейна експозиция на филиал "Военноморски музей" Варна
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: “Ремонт в заводски условия на сферичен шибър ф 1800 от хг-2 във вец „Сестримо”
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2009/2010 г
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: "Извършване на строително-монтажни работи благоустрояване на с. Горна Брезница, община Кресна"
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Районно управление "Социално осигуряване" гр. Търговище
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом