Проблеми при отчитането на маркетинговите разходи
ИмеПроблеми при отчитането на маркетинговите разходи
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер65.52 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ue-varna.bg/uploads/pub/SS5_15.doc


ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТЧИТАНЕТО НА МАРКЕТИНГОВИТЕ РАЗХОДИ

Гл. Ас. Светлозар Стефанов


Доктор по икономика

Икономически Университет – ВарнаВъпросът за счетоводното третиране на маркетинговите разходи придоби особена актуалност на съвременния етап, когато все повече нараства ролята и значението на маркетинга за изграждане на адекватно на пазара фирмено поведение. В условията на непрекъснато променяща се пазарна среда отделните предприятия извършват все повече и повече маркетингови мероприятия с оглед постигането на определени търговски предимства спрямо конкурентите. Провеждането на активна маркетингова политика е свързано с извършването на определени разходи, което налага търсенето на възможности за счетоводното им отчитане и най-вече за представянето на последните във финансовите отчети на предприятията.

Въпросите свързани със счетоводното отчитане на разходите за маркетингова дейност не са достатъчно добре разработени в специализираната литература и решени в практиката. Освен това всяко предприятие може да прилага различни подходи за счетоводно третиране на тези разходи в съответствие с разработената и възприета счетоводна политика. В този смисъл целта на настоящия доклад се свежда до представянето на алтернативни възможности за счетоводно отчитане на маркетинговите разходи и представянето им във финансовите отчети на отделните предприятия.

Когато се говори за маркетингови разходи първоначално следва да се определи техния обхват. Независимо от съществуващите различия в становищата на отделните автори тук ще спрем вниманието си на счетоводното отчитане на разходите за маркетингови проучвания и разходите, свързани с отделните маркетингови функции. Маркетинговите проучвания се разглеждат “като система от дейности, които се провеждат с цел да се установи проявлението и въздействието на пазарните фактори върху реализацията на дадена стока или услуга, както и да се установят или прогнозират тенденциите в развитието на дадена икономическа система.”1 Имайки предвид посоченото определение естествено е да възникне въпроса как счетоводно ще бъдат отчетени разходите за едно такова маркетингово проучване, в случаите когато то е извършено от външно предприятие, специализирано в извършването на подобни проучвания2. Дилемата тук би могла да бъде дали тези разходи да се капитализират като нематериален актив в баланса или да се посочат като разход в Отчета за приходите и разходите (ОПР). Капитализирането на разходите за маркетингови проучвания като нематериален актив в баланса на предприятието би означавало, че предприятието е извършило определени разходи, насочени към проучване на отделните пазари, определяне на различията в обема на продажбите в различните райони, анализ на силните и слабите страни на отделните продукти, анализ на възможностите за пазарен успех на нови продукти и др., в резултат на което се очаква реализиране на икономическа изгода повече от един отчетен период.3 За да бъдат капитализирани като нематериални дълготрайни активи извършените разходи за маркетингови проучвания следва да отговарят на критериите за нематериални активи, а именно – тези разходи да имат характер на самостоятелен актив; от използването им да се очаква икономическа изгода4; стойността на тези разходи да бъде достоверно измерима в пари. Капитализираните като нематериален актив разходи за маркетингови проучвания подлежат на амортизиране за определен срок, в съответствие с възприетата счетоводна политика на предприятието.

В случаите когато извършените разходи за маркетингови проучвания не отговарят на критериите за нематериален дълготраен актив, същите трябва да намерят отражение в Отчета за приходите и разходите и да бъдат показани в намаление на финансовия резултат за периода през който са възникнали. Следва да се има предвид обстоятелството, че представянето разходите за маркетингови проучвания като актив в баланса или като разход в Отчета за приходите и разходите зависи от конкретната ситуация, професионализма и традициите, които съществуват при счетоводното третиране на подобни отчетни обекти. Едно неправилно решение за представянето на тези разходи като актив в баланса може да окаже съществено влияние върху структурата на активите на предприятието или върху финансовия резултат, представен в Отчета за приходите и разходите. От друга страна представянето на тези разходи като разход в ОПР вместо като актив в баланса ще доведе до подценяване на активите на предприятието за текущия период.

Както вече беше посочено в литературата се приема, че маркетинговите разходи следва да се отчитат по отделни функции на маркетинга. Като маркетингови функции се разглеждат “процесите на доставка на материали и стоки и дистрибуцията на стоките, продажбата на клиента (персонални продажби), рекламирането, насърчаването на продажбите, опаковането на стоките, развитието на нови продукти, управлението на качеството, събирането на дължими вземания и др.”5 Що се отнася до разходите за доставка на материали и стоки то следва да се отбележи, че счетоводно тези разходи не се отчитат като разходи за дейността (т.е не намаляват директно финансовия резултат), а се капитализират в цената на придобиване на материалите или стоките в съответствие с принципа историческа цена. Малко по-интересен е въпроса за начина на счетоводно третиране на разходите, свързани с останалите маркетингови функции. Както е известно от гледна точка на начина на възникване и значението им за предприятието разходите се подразделят на основни и допълнителни. Основните разходи са тези без извършването на които не би могъл да бъде произведен съответния продукт или да бъде оказана съответната услуга. Допълнителните разходи са свързани с организацията, обслужването и управлението на предприятието. Имайки предвид тази класификация може да се стигне до извода, че в повечето случаи разходите за извършването на отделните маркетингови функции имат характер на допълнителни разходи за предприятието. Уточнението “в повечето случаи” се налага тъй като отнасянето на разходите в групата на основните или допълнителните е в зависимост от конкретната ситуация и вида на осъществяваната стопанска дейност. Така например обикновено разходите за реклама се отчитат като управленски разходи и директно намаляват приходите от продажби на съответните предприятия. Проучванията показват, че в някои курортни комплекси разходите за реклама се отчитат като основни заедно с всички останали разходи без извършването на които не би било възможно предлагането на съответния туристически продукт. Последното идва да покаже, че в туристическите предприятия е възможно разходите за реклама да имат характер на основни разходи за дейността на предприятието и да бъдат представени като такива във финансовите отчети на дружествата.

Имайки предвид обстоятелството, че в повечето случаи разходите за маркетинг се третират като допълнителни същите следва да бъдат отчетени по сметки6 Разходи за организация и управление или Разходи за продажбите.7 В нашата страна все още съществува традицията аналитичното отчитане към тези (както и към останалите) разходни сметки да се извършва по т. нар. статии на калкулацията. Изследванията показват, че в повечето предприятия се използват следните статиите на калкулация по които се извършва аналитичното отчитане на разходите 1) разходи за канцеларски материали, 2) разходи за външни услуги, 3) електрическа енергия и вода,4) разходи за представителни мероприятия,5) данък върху представителните разходи, 6) данък върху социалните разходи, 7) данък за леките автомобили, 8) разходи за заплати на административно управленския персонал 9) разходи за социално осигуряване на административно управленския персонал, 10) разходи за командировки и квартирни, 11) други разходи. Независимо, че в предприятието има създаден отдел “Маркетинг”, организирано по този начин аналитичното отчитане дава възможност да бъдат следени административно управленските разходи общо за предприятието, а не по отделни маркетингови функции. Целесъобразно е едновременно с отчитането на разходите по статии на калкулация предприятието да възприеме вътрешна класификация на разходите от гледна точка на тяхното съдържание (в т.ч. и по отделни маркетингови функции). Степента на тяхната аналитичност и нивото на детайлизация зависи единствено от вътрешните информационни потребности на предприятието.

Естествено в рамките на настоящата разработка не биха могли да бъдат разгледани изчерпателно всички възможности за счетоводно третиране на маркетинговите разходи. С представянето на доклада авторът се надява разглежданата проблематика да даде повод за изразяване на други становища от специалистите в теорията и практиката.


Ключови думи счетоводство, маркетингови разходи, финансови отчети, аналитично отчитане

1 Маринова, Е. Маркетинг, Варна, Princeps, 1992, с. 53

2Когато проучването е извършено от специално функциониращ отдел “Маркетинг” в рамките на предприятието тези разходи ще бъдат отчетени като управленски и ще бъдат посочени в намаление на приходите от продажби.

3В България отчетния период съвпада с календарната година (01.01 – 31.12)

4Под икономическа изгода следва да се разбира възможността на предприятието, посредством използването на актива да постигне увеличаване на приходите и/или намаляване на разходите.

5 Великов, Д. Разпределение на разходите за маркетинг в индустриалните предприятия. Известия на Икономически Университет – Варна, 1998, № 2, с. 45. с малки различия подобна класификация на маркетинговите функции се възприема и от Маринова. Е, цит. Съч., с. 96

6 Тези сметки могат да имат и други наименования, тъй като от 01.01. 2002 г. Националния сметкоплан има препоръчителен характер за предприятията.

7 Използването на тази сметка се налага в случаите когато предприятието има участия в изложби, панаири, презентации и др. Подобни и е възприело да наблюдава тези разходи като отделен обект на отчитане.


Свързани:

Проблеми при отчитането на маркетинговите разходи iconКурсово задание на тема „Анализ на маркетинговите разходи и общата маркетингова ефективност Изготвил
Анализът на маркетинговите разходи и ефективност има за цел да идентифицира всички разходи, имащи отношение към дейност на една компания...
Проблеми при отчитането на маркетинговите разходи iconДекан, проф д-р П. Чобанов Май, 2012 г
Проблеми при отчитането на производствените разходи и калкулирането на себестойността на продукцията и услугите …
Проблеми при отчитането на маркетинговите разходи iconСъоръжения Международен Счетоводен Стандарт 16 Имоти, Машини и Съоръжения Цел
Основните въпроси при отчитането на имотите, машините и съоръженията са признаването на активите, определянето на балансовите им...
Проблеми при отчитането на маркетинговите разходи iconТеоретични основи на логистиката (системна концепция в логистиката)
При анализът се използва и т н заменяемост между видовете разходи (разходи за транспорт срещу разходите за поддържането на запаси...
Проблеми при отчитането на маркетинговите разходи iconМаркетингови решения
Маркетингова информационна система. Маркетингови изследвания. Значение и роля на маркетинговите изследвания. Съдържание и обхват...
Проблеми при отчитането на маркетинговите разходи iconОтчет за доходите 1 баланс 2
Разходи за външни услуги Разходи за възнаграждения Разходи за амортизации Разходи за материали
Проблеми при отчитането на маркетинговите разходи iconЛекция №11
Социалните разходи са 37% от всички разходи в държавния бюджет и около 15% от бвп. Обуславят ги редица демографски проблеми. България...
Проблеми при отчитането на маркетинговите разходи iconРазходи за производство и насоки за тяхното намаляване. Основни теоритически проблеми при определянето и измерването на разходите за обръщение във вътрешната търговия
Основни теоритически проблеми при определянето и измерването на разходите за обръщение във вътрешната търговия
Проблеми при отчитането на маркетинговите разходи iconСчетоводни политики и процедури Accounting Policies and Procedures Отчитане на командировки Travel Reporting
Ауб заплаща необходимите разходи, направени при служебни пътувания за нуждите на университета. Освен дневни разходи, университетът...
Проблеми при отчитането на маркетинговите разходи iconМеждународен счетоводен стандарт 28
Настоящият стандарт се прилага при отчитането на инвестиции в асоциирани предприятия. Той не се прилага при отчитането на инвестиции...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом