Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка с офинвест еоод
ИмеПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка с офинвест еоод
Дата на преобразуване28.01.2013
Размер63.39 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://sofinvest.org/Documents/pokana-BYLDOZERY.doc


П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ в избор на изпълнител за малка обществена поръчка

СОФИНВЕСТ ЕООД, София-1000, ул. ”Париж” №3, на основание чл.2б, ал.1, и чл.2в, ал.1, във връзка с чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда избор на изпълнител, като поканата е обявена на интернет адреса на дружеството за представяне на оферти за малка обществена поръчка с предмет:

УСЛУГА ПО ДАВАНЕ ПОД НАЕМ С ОПЕРАТОР НА ЕДИН БРОЙ БУЛДОЗЕР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗРИВАНЕ И ИЗБУТВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПОТО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, КВ.”ВРАЖДЕБНА”

КОД по КОП - 45000000, 45500000.

І. Изисквания за поръчката:

а) вид на техниката:

 • ЕДИН БРОЙ БУЛДОЗЕР С РАБОТНО ТЕГЛО 27 ТОНА


б) начин на плащане:

 • ПО ДЕЙСТВИТЕЛНО ОТРАБОТЕНИ МАШИНОЧАСОВЕ

 • НА 15-ТО ЧИСЛО - ЗА ТЕКУЩИЯ МЕСЕЦ И НА 1-ВО ЧИСЛО ЗА ПРЕДХОДНИЯ МЕСЕЦ


в)място на изпълнение:

 • ГРАД СОФИЯ, РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ”, КВ.ВРАЖДЕБНА-ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ


г)срок за изпълнение:

 • 12 месеца.


ІІ. Съдържаните на офертата:

1.ЕИК или удостоверение за актуално състояние със срок на валидност към датата на разглеждане на офертите (ако не е вписан в търговския регистър) ;


2.Сертификати по ISO

   • ISO 9001:2000-система за управление на качеството

   • ISO 14001:2004-система на управление на околната среда

   • OHSAS 18001:2007-стандарт за управление на здравето и безопасност при работа


3.Регистрация в Централния професионален регистър на строителя- строежи втора категория- втора и четвърта група


4. Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл.50 от ЗОП

 • -Удостоверение от банка, че надлежно обслужва банковите си сметки

 • -Отчет за приходите и разходите за 2006, 2007 и 2008 г.


5. Доказателства за техническите възможности и /или квалификация по чл.51 от ЗОП

 • -Списък на наличната строителна механизация;

 • -Справка за персонала;

 • -Списък на изпълнени договори за последните три години;

 • -Най-малко три броя референции;


6. Попълнени приложените към поканата образци:

 • Административни сведения-образец № 1

 • Декларация-образец № 2

 • Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП-образец №3 ;

 • Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП -образец № 4;

 • Ценово предложение-Образец № 5


ІІІ. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименование на поръчката- до 16,00 часа на 22.02.2010 г.


ІV. Изборът на изпълнител ще се извършва на база „най- ниска цена”.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 9337063, лице за контакт –Блага Захариева.


УПРАВИТЕЛ

НА СОФИНВЕСТ ЕООД:

/инж.Захари Зарков/


ОБРАЗЕЦ № 1


АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ1. Наименование на участника

________________________________________________________________


2. Адрес

________________________________________________________________

/град, код, улица № /

телефон: ________________ мобилен телефон: _________________

факс: ________________

E-mail: ______________________________________

3.Паспортни данни на ръководителя /пълномощника/

________________________________________________________________

/трите имена/

лична карта № ____________________, издадена на ___________________ от

______________________________


4. Фирмени данни:

Рег. ф.д. No ______/_______ г. по описа на ___________________________

ДДС регистрация на: ________________ г.


5. Обслужваща банка

име: ___________________________________________________________

IBAN сметка: ____________________

BIC код: _______________________

титуляр на сметката: _____________________________________________


6. ЕИК по БУЛСТАТ_______________________


Дата: Подпис и печат: ……………………

/име, длъжност/


ОБРАЗЕЦ № 2


ДЕКЛАРАЦИЯ


Подписаният ......................................................................................................

представител на ............................................................................................. декларирам, че съм посетил обекта и съм запознат с всички условия, посочени в поканата за участие, които биха повлияли на предложението.


Дата: Подпис и печат:

/име, длъжност/


ОБРАЗЕЦ № 3


ДЕКЛАРАЦИЯ


по чл. 47 ал.1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният,……………………………………………………...


в качеството ми на ……………………………………………

(управител, член на управителен орган)


на………………………………………………………………………………

(наименование на кандидата или участника)

декларирам, че:


Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, вкл. изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс

г) престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс

(в случай на реабилитация се посочва изрично).

Юридическото лице, което представлявам не е обявено в несъстоятелност .

Юридическото лице, което представлявам не е в производство по ликвидация .


Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от НК.


Дата: Подпис и печат:

/име, длъжност/


ОБРАЗЕЦ № 4


ДЕКЛАРАЦИЯ


по чл. 47 ал.2 от Закона за обществените поръчкиДолуподписаният,……………………………………………………...


в качеството ми на ……………………………………………

(управител, член на управителен орган)


на………………………………………………………………………………

(наименование на кандидата или участника)

декларирам, че:


 1. Юридическото лице, което представлявам не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извън съдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон.

 2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейността:

 3. Юридическото лице, което представлявам няма парични задължения към държавата и към община по смисъла на чл.162 ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (при допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се посочва изрично) и парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване и данъци (съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен) .


Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от НК.


Дата: Подпис и печат:

/име, длъжност/


ОБРАЗЕЦ № 5


…………………………………………………………………………………

/ наименование на участника/


УСЛУГА ПО ДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЕДИН БРОЙ БУЛДОЗЕР С ОПЕРАТОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ДЕЙНОСТИ ПО РАЗРИВАНЕ И ИЗБУТВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПОТО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, КВ.”ВРАЖДЕБНА”


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


ЦЕНА НА ЕДИН МАШИНОЧАС ЗА РАБОТА НА БУЛДОЗЕР


................................................…………………....лева, без ДДС


Дата: Подпис и печат:

/име, длъжност/


Свързани:

Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка с офинвест еоод iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
Столична община, ул. ”Московска” №33, на основание чл. 2б, ал. 1, и чл. 2в, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за...
Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка с офинвест еоод iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
Столична община, ул. ”Московска” №33, на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда...
Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка с офинвест еоод iconПокана за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка
Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда избор на изпълнител за представяне на оферти за малка обществена поръчка...
Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка с офинвест еоод iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка с офинвест еоод iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка с офинвест еоод iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка с офинвест еоод iconЗадание за малка обществена поръчка с предмет
За малка обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за обслужване на работниците и служителите в Община Бургас от служба...
Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка с офинвест еоод iconПокан а
Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда избор на изпълнител за представяне на оферти за малка обществена поръчка...
Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка с офинвест еоод iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Преустройство на котелна и отоплителна инсталации в сградата на цоп гр. Птръмбеш- І етап”
Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка с офинвест еоод iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом