Христо Ботев"с. Врабево"
ИмеХристо Ботев"с. Врабево"
страница3/4
Дата на преобразуване28.01.2013
Размер0.77 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/5b419307-b910-405e-a777-3649862aef43/БЕЛ Мат. ОС ДБТ ЧК ИИ ФВС Моду
1   2   3   4ОКОЛЕН СВЯТ


Хорариум часове по учебен план:

1 час седмично по 32 седмици = 32 часа годишно


1. Общо представяне на учебната програма по предмета “Околен свят” за втори клас


Учебната програма по предмета “Околен свят”за втори клас е част от културно – образователната област “Природни науки и екология”.В нея са заложени изпълнението и на стандарти от областта на гражданското образование, така и от учебния предмет “Човекът и обществото”. Стремежът е да се изгради у ученика единна картина на обкръжаващата го природна и обществена среда.

Тя е съществена част от учебните програми, чрез които се осъществява общообразователната подготовка на учениците.

Учебната програма включва широко разнообразие от теми и дейности, които доразвиват и надграждат придобитите от първи клас знания, умения и отношения, свързани с опознаването на най – близката заобикаляща детето природна и обществена среда. Чрез този учебен предмет учениците се подготвят за по – системното изучаване на природата и обществото в следващите класове.

Учебното съдържание включва знания, отговарящи на принципа на достъпност, и е пряко свързана със сетивно – познавателния опит на децата. Информационното съдържание е с интегрален характер и представя многообразието на средата, съобразено с възрастовите възможности на учениците.

Основни дейности на учениците са наблюдение, проучване, експериментиране като средство за развитие на познавателните, гражданските и личностните им характеристики.

Характерни особености на обучението са вариативност, пропедевтичност, интегралност.


2.Цели на обучението по “Околен свят” във втори клас:


Целта на обучението по учебния предмет “Околен свят” във втори клас е да задоволи потребността на детето да се ориентира в заобикалящата го природна и обществена среда и да се продължи цялостното развитие на личността на ученика чрез:

 • Придобиване на система от знания за природата, обществото и човека, включваща: природни, исторически и обществени забележителности за родния край; семейството и училището; сезонните изменения в неживата и живата природа; групиране на растения и животни; знания за здравословен начин на живот; опасности, породени от злополуки, неправилно движение по улиците и природни бедствия.

 • Формиране на познавателни, комуникативни и практически умения – разпознаване, определяне, сравняване, групиране; използване на различни източници на информация; грижи за растенията, животните, собственото здраве и др.

 • Развитие на екологична и здравна култура.3.Очаквани резултати от обучението по предмета “Околен свят” във втори клас:


 • Описва забележителности на квартал и родното селище и ги свързва с минало и настояще;

 • Разбира значението на семейството и рода и познава роднинските връзки.

 • Познава училището като институция и общност от ученици, учители и родители.

 • Познава училищния живот, взаимоотношенията в него и правата си.

 • Определя във времето официални и битови празници на българските граждани.

 • Разбира, че Република България е отечество на всички български граждани.

 • Дава примери за промени в живота на хората, настъпили в резултат на използването на нови комуникации.Се

дмица

по

ред


Дата


Т Е М А


НОВИ ПОНЯТИЯ1.


Нашето училище

Патрон на училището, училищно настоятелство,

взаимоотношения между

хората в училище2.


Животът в училище

Права и задължения на

ученика, дни на седмица

та, взаимоотношения

между учениците в учи-

лище


3.


Есента дойде

Есен, природен календар

време, пролет, лято, зима


4.

Есента дойде


Есен,време, изгрев,залез,прелетни птици,сезони,природен календар


5.


Семейство и род

Семейство,членове на семейството,роднини, роднински връзки,род, родословно дърво


6.

Празници и развлечения

Хоби,семейни празници,календар на семейните празници


7.

У дома

Дом,уютна обстановка,

домашен уют


8.

Движение на улицата

Светофар,регулировчик,пешеходна пътека,движение на улицата,пътни знаци


9.

На колела


Движение на улицата, пътни знаци


10.

Приятели и непознати


Роднини,приятели,

непознати


11.

Човешкото тяло


Пол,възраст,спорт,глава,торс,крайници


12.

Сетивни органи

Сетивни органи,очи,уши,нос,кожа,

език


13.

Нашата храна

Растителни храни

Животински храни


14.

Календар

Месец,година,календар,време,ден,нощ,денонощие,

седмица

15.

15.
Зимни празници

Зимни празници

Празник,обичай,календар на

празниците


16.

Зима

Зима,време,природен календар,изгрев,залез,ден,нощ,

сезони


17.

Моят роден край

Местоположение,планина,равнина,река,море,град,село


18.

Моето родно място

Исторически паметници, обществени сгради,свързани с обществения ред,здравеопазването

спорта и отдиха,туристически обекти,най-близки природни обекти


19.

Транспортни средства


Транспортни средства


20.

Хората имат различни

професии


Професия


21.

Животът на хората


Средства за общуване: телевизия,телефон,компютри;

Време


22.

Природа

Природа,жива природа,нежива природа,земетресение,буря,пожар,наводнение

23.
Приятели на природата

Природа


24.


Домашни животни

Домашни любимци,селскостопански животни

25.
Животни в селищата

Диви животни


26.

Пролет

Пролет,време,изгрев,залез,ден,нощ,прелетни птици,сезони,природен календар

27.
Опити с растения

Стайни растения

28.
Дърво ли е това?

Дърво,храст,тревисто растение


29.

Растенията и хората

Селскостопански растения,

диворастящи растения


30.

В градината

Градински растения,плодове,зеленчуци,цветя

31.
Децата сред природата

Природа,хербарий

32.
Лято. Празници в България

Лято,време,природен календар,изгрев,залез,ден, нощ,сезони,български гражданин,празник,отечество


ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО


1.Общо представяне на програмата


Хорариум часове по учебен план:

32 учебни седмици по 1.5 часа седмично = 48 часа годишно


Учебният предмет Изобразително изкуство влиза в състава на културно – образователната област “Изкуства”. Нейното възпитателно и образователно въздействие започва от най – ранна детска възраст и продължава в средната степен на общообразователното училище. Това определя мястото и значението на учебния предмет изобразително изкуство за формиране и развитие на личността на детето.

Спецификата на обучението по изобразително изкуство се изразява в развиване на творческия потенциал на ученика чрез изобразителна дейност и общуване с произведения на изобразителното изкуство.

Учебното съдържание по предмета включва система от знания, умения и отношения, която се различава от системите на предметите в другите културно – образователни области.

Понятийният апарат не се отработва в определен час и не се изчерпва в даден клас, етап или степен. Общото с останалите предмети е прагматичната основа на неговото усвояване.


 1. Цели на обучението по предмета изобразително изкуство за втори клас


Обучението по изобразително изкуство във 2. клас си поставя следните цели:


 • Усвояване на изразни средства.

 • Изразяване чрез образи на собствени мисли, чувства и отношения.

 • Развиване и обогатяване на зрителното възприятие, представи и въображение.

 • Развиване на способности за участие във форми на визуална комуникация.

 • Емоционално общуване с произведения на изобразителното изкуство.

 • Съпричастие към глобални проблеми на околната среда: екологична защита, права на детето, национални и световни хуманитарни ценности.
 1. Очаквани резултати от обучението по изобразително изкуство във 2. клас


Обучението по изобразително изкуство във 2. клас е естествено продължение на предходния клас. Учебното съдържание включва основни проблеми на:


Възприемане на действителността

Възприемане на изкуството

Учебно – творческа изобразителна дейност


Усвояването на знания и умения от второкласниците се улеснява от способността им да участват по – съзнателно в процеса на обучение, да мислят логично и правят изводи. Изобразителната дейност извършват с удоволствие и по – продължително време в сравнение с първокласниците. Тази дейност подпомага адаптирането на детето към околната среда.


Резултатите трябва да отразяват знания и умения за:


 • Разнообразието на обекти от една среда.

 • Изграждане на различни по съдържание и вид образи.

 • Изразяване на настроение и собствено отношение към проблемите на околната среда.

 • Прилагане на разнообразни изобразителни средства, материали и техники.

 • Участие във визуален диалог, чрез предаване и приемане на съобщение с изобразителни знаци.

 • Емоционално възприемане на произведения от изобразителното изкуство.
Учебна

седми-

ца


Дата


Т Е М А


НОВИ ПОНЯТИЯ


1.

Какво научих в първи клас? / /диагностика/


Рисунка, апликация,моделиране на фигура, конструкция, материали за рисуване


2.

Рисуване с темперни бои

Темперни бои, наслояване,изстъргване

линии, петна


3.

Природна среда

Пейзаж, природен, природни обекти, растителни и животински видове; нежива природа


4.

Цветовете в природата и в художествените произведения

Пейзаж, картина, художествено произведение


5.

Есен

Картина, природен пейзаж


6.

Архитектурна среда

Природен пейзаж, архитектура, архитектурен пейзаж

7.
Апликация от хартия

Апликация


8.

Зоопарк

Природни обекти, животински видове, пиктограма

9.
Моделиране на човек и животно

Моделиране, в кръгло


10.

Рисувам с туш.

Различни материали в една рисунка

Туш, перо, четка,смесени техники,

Акварелни бои, мазен пастел,флумастри,цветни хартии,апликация


11.


Картини, рисунки, статуи

Картина, галерия, музей, паметник, силует

12.
Моделиране и украсяване на фигури от тесто

Моделиране, тесто,

оцветяване

13.
Стъргани рисунки

Восъчен картон, стъргане, линия, щрих, петна14.
Весели рисунки

Необикновени рисунки

Фантазен образ

15.
Зима

Картина, пейзаж

16.
Народно творчество

Декоративен образ17.


Декоративни рисунки

Декоративен образ, орнамент /украса/


18.

Етнографски музей

Музей

Декоративен образ19.

Релеф върху метално фолио

Релеф върху метално фолио,картичка


20.

Релеф върху глинена плоча

Моделиране,релеф върху глинена плоча,релеф


21.

Въздействие на цветовете

Цветове, темперни бои, петна22.

Рисунки по думи и изречения

Картинен речник,

фантазен образ

23.
Рисунки по приказки и разкази

24.

Рисунки и знаци за осведомяване.

Рисувани кръстословици


Визуален диалог, картинна азбука, картинен ребус

25.
Пролет

Картина, пейзаж26.


Хора и животни от картон и хартия

Конструиране, хартия, картон

27.
Ателие – Дечко Узунов

Ателие, картина

28.
Разказ с думи и рисунки

комикс29.

Случки с предмети, хора и животни Голямо - малко

Фантазен образ,

емоционална реакция,

голямо - малко30.


Лято. Обувката

Картина

Пейзаж

31.
Компютърни и анимационни герои

Фантазен образ

32.
Куклите разказват

Куклен театър,

сценаДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА


І. Общо представяне на програмата:


Учебната програма по домашен бит и техника е разработена в съответствие с ДОИ.Тя включва:

Хорариум:

. седмично х 32 седмици = 32 часа годишно

От тях:

 • Конструиране и моделиране – 10 часа

 • Работа с материали и модули – 12 часа

 • Техника - 5 часа

 • Грижа за растенията и животните – 5 часа

Всичко - 32 часа


ІІ. Цели на обучението по предмета домашен бит и техника:


1.Разбиране на позитивната роля на техниката и технологиите в обществото.

2. Формиране на умения за работа по инструкция и образец, предлагане и дискутиране на идеи.

3. Формиране на умения за обработване на достъпни листови материали.

4. Формиране на умения за моделиране и оценяване на материали и изделия.

5. Формиране на умения за работа в екип, стремеж към успех и самоутвърждаване.

ІІІ. Годишна разпределение на часовете по домашен бит и техникаДатаТ Е М А
Забележка

1.
Значка на дежурен
2.
Смешни помощници
3.
Червената шапчица
4.
Оригами
5.
Въртележка
6.
Ванко Забраванко
7.
На излет
8.
Календар за рождени дни
9.
Направено от дървесина.Заедно можем повече
10.
Хранителни продукти. Моделиране с тесто
11.
Електричество. Сам вкъщи
12.
Книгоразделител
13.
Нова година
14.
Катеричка
15.
Самолет
16.
В кухнята. Сандвичи
17.
Грижи за животните. Домашни животни
18.
Текстилни материали. Салфетка за чаша
19.
Пижо и Пенда
20.
Картичка
21.
Как да засаждаме. Кутия за семена
22.
Професии. Малки мебелисти
23.
Сгради и жилища. Ферма
24.
Цвете от сламка
25.
Великден
26.
За хартията
27.
Ветрило
28.
Електромобил
29.
Луна и звезди
30.
Моливник
31.
Ветропоказател и люлка
32.
Кръстовище


ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАС НА КЛАСА


Хорариум от часове:

1 час седмично х 32 седмици = 32 часа годишно


От тях:


8 часа годишно БДП

5часа годишно ГЗДата


Т Е М А1.
Правила за поведение. Правилник за вътрешния ред на училището

2.
БДП. На пътя е опасно


3.
Моето училище – моят втори дом./ Защо харесвам училището и другарите си?/

4.
БДП. Обществени превозни средства


5.
ГЗ. Стихийни бедствия, причини за тяхното възникване и защита

от тях

6.
Взаимоотношения в класа

7.
Народни будители. Празник на училището

8.
ГЗ. Действия на учениците при стихийни бедствия


9.
БДП. Обществени превозни средство-спирка,пешеходна пъ –

тека, светофар


10.
Хигиена на учебно – възпитателната среда. Права и задължения

на дежурния ученик

11.
Опасни моменти когато играем – детски травматизъм

12.
ГЗ. Детски противогаз – необходимост и правила за ползване

13.
БДП

14.
Коледа – традиции и обичаи

15.
Моите зимни игри

16.
ГЗ. Памучно – марлена превръзка. Изготвяне и поставяне

17.
Ученикът и електронните игри

18.
Културно поведение на обществени места

19.
Здрави и красиви зъби

20.
Разговор за успеха и дисциплината в класа

21.
Васил Левски – живот и дело

22.
БДП. Знам как да се държа като пътник

23.
Гръбначни изкривявания


24.
ГЗ. Характерни причини и източници на пожар. Поведение

на учениците при пожар в жилищния дом и в обществени сгради.

25.
Карнавал на цветята

26.
БДП. Знам и мога да пресичам сам уличното платно

27.
Да опазим природата чиста – разделно събиране на отпадъци

28.
БДП. Мога да пресичам сам уличното платно

29.
Първи май – ден на труда. Хората имат различни професии

30.
Как да се отнасяме с непознати, които искат да общуват с нас?


31.
БДП. Проверка на наученото през учебната година.

Изходяща диагностика

32.
24 май – ден на славянската писменост и култура
1   2   3   4

Свързани:

Христо Ботев\"с. Врабево\" iconПрограма 160 години от рождението на христо ботев
Ремонт на обекти, свързани с живота на Христо Ботев в Калофер и създаване на нова експозиция в Националния музей “Христо Ботев” –...
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconІ: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Оу „Иван Хаджийски“, гр. Троян; Частична подмяна дограма, подови настилки и ремонт покрив общежитие към оу„Христо Ботев“, с. Врабево,...
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconПроект „Да запазим човешките ценности и красотата на природата
Соу „Христо Ясенов”, гр. Етрополе, оу „Христо Ботев”, гр. Етрополе, оу „Христо Ботев”, с. Лопян, оу „Св. Св. Кирил и Методий”, с....
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconХристо Ботев един световен поет Доклад
Ботев отдава цялата сила на таланта си на борбата и революцията. Макар и неголяма по обем, Ботевата поезия удивлява със своето идейно...
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconХристо Ботев един световен поет
Идеята за величието на саможертвата в името на свободата е родила венеца на поетическото дело на Христо Ботев – величавата ода –...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом