І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
ИмеІ: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Дата на преобразуване28.01.2013
Размер196.43 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/14210711.doc

Строителство
 Номер 14 от 21.07.2011

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:


 Официално наименование: Община Троян

 Пощенски код: 5600

 За контакти: Община Троян

 Електронна поща: mayor@troyan.bg

 Факс: 0670 68060

 Адрес: пл. "Възраждане" №1

 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)

 Град: Троян

 Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)

 Лице за контакти: инж. Полина Павлова

 Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)

 Адрес на възложителя: www.troyan.bg

 Телефон: 0670 68028

 Адрес на профила на купувача: www.troyan.bg

 Държава: Република България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:


 От името на други възложители: НЕ

 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги

 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:


 Наименование: "Основен ремонт фасади, покрив и частична подмяна дограма на сгради на територията на Община Троян по три обособени позиции: 1. Основен ремонт фасади на сграда за начален курс към ОУ „Иван Хаджийски“, гр. Троян; 2. Частична подмяна дограма, подови настилки и ремонт покрив общежитие към ОУ„Христо Ботев“, с. Врабево, община Троян; 3. Подмяна дограма на I-ви етаж на сграда на ул. “Раковски“ № 55 (отдел “Местни приходи), гр. Троян"

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата


(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG315

 Място на изпълнение: град Троян и село Врабево, община Троян

 Тип доставки

 Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите

 Категория услуга

 Обект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за


 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)


 Рамково споразумение

 Брой изпълнители

 Обосновка на рамково споразумение

 Прогнозна стойност (валута)

 Прогнозна стойност

 Срок в години

 Честота и стойност

 Мин. прогнозна стойност

 Срок в месеци

 Макс. прогнозна стойност

 Максимален брой изпълнители

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:


 Описание: Предмет на поръчката е извършване на СМР, свързани с ремонтни дейности на фасади, покрив и подмяна на дограма по обособени позиции: Обособена позиция 1: Основен ремонт фасади на сграда за начален курс към ОУ "Иван Хаджийски", гр.Троян - външно облицоване с топлоизолиращ материал и полагане на мазилка на две от фасадите на сградата; направа на тротоарна настилка пред и по стълбите пред входа на сградата откъм улица "Христо Ботев"; Обособена позиция 2: Частична подмяна дограма, подови настилки и ремонт покрив общежитие към ОУ "Христо Ботев", с. Врабево, община Троян - покривни хидроизолационни работи, подмяна на съществуващата дограмата в 10 спални помещения, санитарните възли, общите помещения и стълбищното пространство; Обособена позиция 3: Подмяна дограма на I-ви етаж на сграда на ул. “Раковски“ № 55 (отдел “Местни приходи), гр. Троян - подмяна на съществуващата дървена дограма с PVC.Изпълнението на обектите на обществената поръчка следва да се осъществи въз основа на изходна информация: количествени сметки и технически спецификации (приложени към документацията за участие) в съответствие с действащото българско законодателство за строителство и въвеждане на строежите в експлоатация.

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)


 Oсн. предмет: 45200000: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

 Доп. предмети: 45400000: Довършителни строителни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация


 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)


Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: ДА

 Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти


 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)


Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Описание: Съгласно количествена сметка по отделните части към документацията за участие в процедурата.Обемът на поръчката се определя с одобрения общински бюджет за 2011 г. както следва:Обособена позиция 1: 14 166,67 лв. без ДДС - направа външно фасадно скеле - 433 m2; фасадна топлоизолация EPS - 300 m2; боядисване фасади със силикатна боя - 310 m2; демонтаж и монтаж водосточни тръби - 23m?; разваляне съществуваща тротоарна настилка - 30m2; направа на тротоарна настилка от бетонни плочи 30/30 - 93 m2; направа на входна метална порта 3800/2200mm;Обособена позиция 2: 33 333,33 лв. без ДДС - натоварване и пренасяне на защита от речен филц - 444 m2; ремонт съществуваща ХИ (135 m2) и полагане на ХИ от един пласт усилен воалит с посипка - 444 m2; демонтаж съществуваща и монтаж на нова ламаринена обшивка по козирка - 104 m2; доставка и монтаж улуци - 61 m?; доставка и монтаж PVC прозорци – 97,5 m2; доставка и монтаж PVC врати – 7 m2; доставка и монтаж алуминиева входна врата – 6,2 m2; доставка и монтаж врати с каса МДФ (920/210cm) –12 бр.; доставка и монтаж фазерни врати - 6 бр.; Обособена позиция 3: 10 000 лв. без ДДС - доставка и монтаж PVC дограма - прозорци – 56 m2; доставка и монтаж алуминиеви хоризонтални щори – 56 m2; демонтаж и монтаж външни метални решетки - 9бр.

 Прогнозна стойност: 57500

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)


 Брой повторения

 Описание: Финансовия остатък от предвидения бюджет по всяка обособена позиция, след избор на изпълнител, може да се възложи на същия за допълнително извършване на СМР, чрез процедура на пряко договаряне с покана, на основание чл.90, ал.1, т.8 и т.9 от ЗОП.

 Опции: ДА

 Прогнозен график - брой дни

 Брой месеци

 Брой дни

 Минимален брой повторения

 Максимален брой повторения

 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение


 Крайна дата: 30/10/2011

 Срок в дни

 Начална дата

 Срок в месеци

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:


 Описание: Гаранция за участие - парична сума или банкова гаранция по обособени позиции: № 1 - 140 лв.; № 2 - 330 лв.; № 3 - 100 лв. При избраната форма гаранция - парична сума, същата се превежда по следната сметка на Община Троян: IBAN: BG72SOMB91303332096501BIC: SOMBBGSFБанка: "Общинска банка" – АД, клон Ловеч, офис Троян. или безусловна и неотменима банкова гаранция по образец.В платежното нареждане или банковата гаранция задължително се вписва за коя обособена позиция е гаранцията за участие.Гаранцията за изпълнение на договора (за всяка обособена позиция поотделно) е в размер на 3 % от стойността му без ДДС. Стойността на гаранцията се закръгля до десетици по малко от 3%. Участникът или избраният изпълнител сам избират вида на гаранцията за участие и изпълнение на договора /парична или банкова гаранция/.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:


 Условия: Финансирането е със средства на общинския бюджет. Разплащането на изпълнените СМР се извършва след представяне на необходимите документи по банков път в левове.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):


 Изискване: Няма

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)


Ако да, опишете ги:

 Други особени условия: ДА

 Условия: От участие в процедурата се отстранява участник при който са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.5. Също така се отстранява участникът при който са налице обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП, а именно: - е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; - е лишен от правото да упражнява определена дейност или професия съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; - има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:


Изискуеми документи и информация:

 Изисквания: 1. Оферта и Списък на документите, съдържащи се в офертата (Приложение № 1); 2. Заверено копие на документ за закупена документация за участие в процедурата; 3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебната регистрация); 4. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или ЕТ, както и копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 5. Справка “Административни сведения за участника” (Приложение № 2); 6. Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП (Приложение № 3); 7. Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП (Приложение № 4); 8. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (Приложение № 5); 9. Декларация от участник за запознаване с условията на процедурата (Приложение № 6); 10. Декларация за посещениеи извършване на оглед (Приложение №7); 11. Декларация за участие на подизпълнител (Приложение № 8); 12. Декларация от подизпълнител за запознаване с условията на процедурата (Приложение № 9) /ако е приложимо/; 13. Декларация от членовете на обединението (попълва се когато участникът в процедурата е обединение) (Приложение № 10); 14. Споразумение за създаване на обединение за участие в процедурата (в случай, че участва обединение, което не е юридическо лице) /ако е приложимо/; 15. Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето, подаващо офертата, не е изрично упълномощено в споразумението, с което се създава обединението) /ако е приложимо/; 16. Декларация по чл. 56, ал.1, т.10 от ЗОП (Приложение № 11); 17. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата - платежно нареждане или банкова гаранция (Приложение №12); 18. Техническо предложение (Приложение № 17) с Приложение № 17.1 Подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката и Приложение № 17. 2 Линеен календарен график; 19. Ценово предложение (Приложение № 18) с Приложение № 18.1 Kоличествено-стойностни сметки и Приложение №18.2 Aнализи на единичните цени. Преди подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, трябва да представи документ (талон и удостоверение) за това, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи IV-та категория, съгласно чл. 137, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Ако участник е определен за изпълнител само на обособена позиция 3, такъв документ не се изисква. Когато участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно лице, установено в държава-членка на Европейския съюз, то представя еквивалентен документ, издаден в държавата, в която е установен. Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение, такъв документ е достатъчно да представи водещата фирма в обединението. В случай, че участникът не представи посочения документ, възложителят сключва договор с класирания на второ място участник.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности


 Изискуеми документи и информация: 1. Заверено копие от застраховка за професионална отговорност съгласно чл.171 от ЗУТ. Когато се предвижда участие на подизпълнители, застраховката задължително се представя и за тях;2. Декларация за оборота от строителството - подобно на предмета на поръчката (СМР по извършване на ремонт, реконструкция и изграждане на сгради) за последните 3 (три) години (2010 г., 2009 г., 2008 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (Приложение № 14). Когато се предвижда участие на подизпълнители, декларацията задължително се представя и за тях.

 Минимални изисквания: 1. Минималната застрахователна сума по застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за съответния вид строителство, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ. бр. 17 от 02.03.2004г.). В случай, че участникът в процедурата е обединение (консорциум/дружество по ЗЗД), застраховката се представя за всеки един член на обединението (горепосочените лица - членове на обединението или подизпълнители, представят застраховка по чл.171 от ЗУТ, в случай че са ангажирани с изпълнението на дейности, за които е необходима такава застраховка); 2. Минимално изискуемият оборот на участника за строителство – подобно на предмета на поръчката общо за трите последни финансово приключени години (2010 г., 2009 г., 2008 г.) да не е по-малко от два пъти прогнозната стойност на обособената /-ите позиция /-и, за която/които участва без ДДС. В случай, че участникът в процедурата е обединение (консорциум/дружество по ЗЗД), това минимално изискване се прилага за обединението като цяло.

ІІІ.2.3) Технически възможности


 Изискуеми документи и информация: 1. Списък на договорите за най-важните строителни обекти, изпълнени през последните 5 (пет) години (2006 г. - 2010 г.) по подобни на предмета на поръчката обекти (СМР по извършване на ремонт, реконструкция и изграждане на сгради) изготвен съгласно Приложение № 15. Когато се предвижда участие на подизпълнители, списъкът задължително се представя и за тях.

 Минимални изисквания: 1. Един от договорите в списъка (Приложение № 15) да е с референция за добро изпълнение. Референцията да посочва стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.В случай, че участникът в процедурата е обединение (консорциум/дружество по ЗЗД), това минимално изискване се прилага за обединението като цяло.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)


 Запазени поръчки: НЕ

 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия


Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия

 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата


 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура


 Избрани кандидати

 Вид процедура: Открита

 Основания и мотиви

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога


 Минимален брой

 Максимален брой

 Критерии

 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.


 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите


 Критерий за оценка: най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг


Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ

 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)


 Номер

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка


Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ

 Вид на публикацията

 Номер на обявлението в ДВ

 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)


Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА

 Час: 17:00

 Цена: 20

 Условия: Цената на документацията за участие в обществената поръчка е в размер на 20 (двадесет) лева без ДДС или 24 (двадесет и четири) лева с ДДС и може да се заплаща в Информационен център на Община Троян, на адрес гр.Троян, пл. „Възраждане” № 1. Документацията за участие се получава след закупуването й от стая №28 в сградата на Община Троян от 9:00 часа до 17:00 часа, всеки работен ден. Цената на документацията може да бъде преведена и по банков път по следната сметка на Община Троян:IBAN: BG 16 SOMB 91308433730544BIC: SOMBBGSFБанка: “Общинска Банка” АД, клон Ловеч, офис ТроянКод за плащане: 447000

 Дата: 22/08/2011

 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие


 Час: 16:00

 Дата: 01/09/2011

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)


 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие


 Друг език: Български

 Език/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)


 Брой дни: 90

 Дата

 Брой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите


 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА

 Място: Постъпилите оферти се отварят в сградата на Общинска администрация - Троян, гр. Троян, пл."Възраждане" № 1 в Заседателната зала на трети етаж.

 Час: 10:00

 Лица: Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

 Дата: 02/09/2011

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)


Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ

 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС


Ако да, посочете проекта и/или програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ

 Проект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)


 Допълнителна информация

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)


 Официално наименование

 Пощенски код

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)


Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: чл.120 и сл. от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Държава: Република България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление


 Дата: 21/07/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция


 Наименование: "Основен ремонт фасади на сграда за начален курс към ОУ "Иван Хаджийски", гр.Троян

 Номер: 1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание


 Описание: Предвижда се външно облицоване с топлоизолиращ материал EPS с дебелина 5cm и боядисване със силикатна боя на две от фасадите на сградата за начален курс на ОУ "Иван Хаджийски", направа на тротоарна настилка от бетонни плочи 30/30 cm пред и по стъпалата на входа на сградата откъм ул."Христо Ботев" и подмяна на външната входна порта.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)


 Oсн. предмет: 45453000: Строителни работи по възстановяване и възобновяване

 Доп. предмети: 45262100: Работи по монтаж на скеле

3) Количество или обем


Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Описание: Направа външно фасадно скеле - 433 m2; фасадна топлоизолация EPS - 300 m2; боядисване фасади със силикатна боя - 310 m2; демонтаж и монтаж водосточни тръби - 23m?; разваляне съществуваща тротоарна настилка - 30m2; направа на тротоарна настилка от бетонни плочи 30/30 - 93 m2; направа на входна метална порта 3800/2200mm и други дейности съгласно количествата от количествените сметки към документацията.

 Прогнозна стойност: 14166.67

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)


 Дата за завършване: 30/10/2011

 Срок в дни

 Дата за начало

 Срок в месеци

5) Допълнителна информация


 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция


 Наименование: "Частична подмяна дограма, подови настилки и ремонт покрив общежитие към ОУ "Христо Ботев", с. Врабево, община Троян.

 Номер: 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание


 Описание: Ремонт на плосък покрив на общежитието към ОУ "Христо Ботев", с.Врабево, общ.Троян - ремонт съществуваща хидроизолация и полагане на един пласт усилен воалит с посипка, подмяна на олуци, водосточни казанчета; частична подмяна на дограмата - врати и прозорци в спалните, санитарните и общите помещения.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)


 Oсн. предмет: 45261400: Изолационни и хидроизолационни работи на покривни конструкции

 Доп. предмети: 45261300: Монтажни работи на обшивки и водосточни тръби, железарски работи

 Доп. предмети: 45421100: Монтажни работи на врати, прозорци и техните каси и прагове

3) Количество или обем


Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Описание: Натоварване и пренасяне на защита от речен филц - 444 m2; ремонт съществуваща ХИ (135 m2) и полагане на ХИ от един пласт усилен воалит с посипка - 444 m2; демонтаж съществуваща и монтаж на нова ламаринена обшивка по козирка - 104 m2; доставка и монтаж улуци - 61 m?; доставка и монтаж PVC прозорци – 97,5 m2; доставка и монтаж PVC врати – 7 m2; доставка и монтаж алуминиева входна врата – 6,2 m2; доставка и монтаж врати с каса МДФ (920/210cm) –12 бр.; доставка и монтаж фазерни врати - 6бр. и други дейности съгласно приложената количествена сметка.

 Прогнозна стойност: 33333.33

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)


 Дата за завършване: 30/10/2011

 Срок в дни

 Дата за начало

 Срок в месеци

5) Допълнителна информация


 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция


 Наименование: "Подмяна дограма на I-ви етаж на сграда на ул.“Раковски“ №55 (отдел “Местни приходи), гр.Троян"

 Номер: 3

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание


 Описание: Демонтаж дървена дограма (прозорци) и доставка и монтаж на PVC 5-камерни профили със стъклопакет бяло/бяло и вътрешно К стъкло - 9бр. х (2950/2100mm). Всички прозорци да бъдат трисекционни с двуплоскостно отваряема средна секция, на която да бъдат монтирани ролетни мрежи против насекоми. На всяко крило да бъдат монтирани вътрешни алуминиеви хоризонтални щори.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)


 Oсн. предмет: 45421132: Монтажни работи на прозорци

3) Количество или обем


Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Описание: Доставка и монтаж PVC дограма - 9 прозореца – 56 m2; доставка и монтаж алуминиеви хоризонтални щори – 56 m2; демонтаж и монтаж външни метални решетки - 9бр. и други дейности съгласно приложената количествена сметка.

 Прогнозна стойност: 10000

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)


 Дата за завършване: 30/10/2011

 Срок в дни

 Дата за начало

 Срок в месеци

5) Допълнителна информация


 Информация

Свързани:

І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и лабораторна стъклария
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт iconІ: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: "Цялостно почистване на коритото на река Бисерска в с. Лешниково, Община Харманли"
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: Главна дирекция "Охрана" към Министерство на правосъдието
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: "Разширение на канализационна мрежа на територията на Община Варна, по обособени позиции"
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: столична регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Проектиране и изграждане на постоянна музейна експозиция на филиал "Военноморски музей" Варна
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Организирано събиране и извозване на тбо на територията на 10 населени места в Община Смядово
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: "Извършване на строително-монтажни работи благоустрояване на с. Горна Брезница, община Кресна"
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2009/2010 г
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт iconІ: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Изготвяне на инвестиционни проекти за укрепване и основен ремонт на мостови съоръжения в Община Ловеч
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом