Българска асоциация на разработчиците на софтуер
ИмеБългарска асоциация на разработчиците на софтуер
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер61.71 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.devbg.org/resources/BARS-celi-dejnost-chlenstvo-v.1.4.rtf

Българска асоциация на разработчиците на софтуер

Web-сайт: www.devbg.org

Българска асоциация на разработчиците на софтуер – цели, дейност, членство


Версия на документа: 1.4

Настоящият документ описва целите, дейността и правилата за членство в Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС).

За БАРС


Българската асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) е нестопанска организация, която подпомага професионалното развитие на българските софтуерни разработчици. Тя се работи за насърчаване обмяната на опит между тях и за усъвършенства техните знания и умения в областта на проектирането и разработката на софтуер. Асоциацията организира конференции, семинари и курсове за обучение по разработка на софтуер и софтуерни технологии.

Цели


Целите на Българската асоциация на разработчиците на софтуер са:

 • подпомагане професионалното развитие на българските софтуерни разработчици чрез различни дейности, целящи усъвършенстването на техните знания и умения в областта на проектирането и разработването на софтуер;

 • създаване условия за обмяна на знания и опит между разработчици на софтуер;

 • подпомагане разпространението на научни, технически и инженерни знания и утвърдени практики, свързани с разработката на софтуер;

 • издигане престижа на българските разработчици на софтуер;

 • задържане на младите софтуерни специалисти в България;

 • указване на помощ на българските разработчици при намиране на реализация;

 • подпомагане на образователната система и учебните заведения;

 • стимулиране развитието на софтуерната индустрия, включително и чрез съдействие за развитието на благоприятна за нея правна и финансова уредба;

 • утвърждаване на Асоциацията като авторитетна и представителна институция в областта на проблемите, свързани с разработката на софтуер и софтуерните технологии;

 • подпомагане на високото ниво на професионализъм и етика в софтуерната индустрия.

Дейност


Дейността на Българската асоциация на разработчиците на софтуер включва:

 • организиране и подпомагане на провеждането на конференции, семинари, симпозиуми, конкурси и работни срещи в съответствие с целите на Асоциацията;

 • организиране и провеждане на курсове за обучение;

 • осъществяване на различни учебни и научноизследователски програми и проекти в областта на проектирането, разработката и поддръжката на софтуерни и компютърни системи;

 • организиране и провеждане на конкурси и състезания, насърчаващи овладяването на различни софтуерни технологии и умения за разработка на софтуер;

 • подпомагане и участие в научни и научно-технически проекти, свързани с проблемите на разработката на софтуер;

 • установяване и развиване на отношения на сътрудничество с национални и международни организации, институции, физически и юридически лица в страната и чужбина;

 • издаване и разпространение на електронни и печатни издания, подпомагащи целите на Асоциацията;

 • оказване на съдействие на научни и образователни учреждения, както и на организации с идеална цел, в дейностите им, свързани с целите на Асоциацията;

 • поддръжка на сайт в Интернет, в който се публикува информация, свързана дейността на Асоциацията;

 • издаване на удостоверения и сертификати за успешно преминати курсове на обучение и участие в семинари, симпозиуми и конференции;

 • извършване на консултантски услуги в областта на проектирането, разработката, внедряването и поддръжката на софтуерни и компютърни системи;

 • провеждане на диалог с правителствени и обществени организации по въпроси, свързани с целите на Асоциацията.

Структура и членство


Българската асоциация на разработчиците на софтуер е професионална организация на лица, които се занимават с дейности, свързани с разработката на софтуер. Нейният стремеж е да обедини работещите в тази област и да им осигури по-висока професионална квалификация. Членове на Асоциацията могат да бъдат само физически лица. Асоциацията не преследва бизнес цели, а се стреми към обединение на работещите в областта на разработката на софтуер. Структурата на БАРС се състои от редовни членове, почетни членове, учредители и председател.

Председател


Председателят на Българската асоциация на разработчиците на софтуер е неин официален представител. Той организира и координира дейността на Асоциацията и работи усилено за нейното развитие и постигането на целите й.

Учредители


Учредителите на Асоциацията са първите нейни членове. Те работят активно за постигане на целите й и полагат много усилия в нейното развитие и утвърждаване.

Почетни членове


Почетните членове на БАРС са хора със значителен принос за дейността на Асоциацията. Те подпомагат активно дейностите на Асоциацията и работят усърдно за постигане на нейните цели. Почетните членове имат следните права:

 • не заплащат членски внос;

 • получават покани за семинари и конференции, организирани от БАРС;

 • имат право да публикуват свое кратко резюме на сайта на Асоциацията;

 • имат право да публикуват статии и новини на сайта на Асоциацията;

 • имат достъп до обявите за работа, предлагани от партньори на Асоциацията;

 • имат право да изпращат обяви за работа до членовете на Асоциацията;

 • имат право да бъдат лектори на семинари, организирани от БАРС;

 • имат право да модерират форумите на сайта на Асоциацията;

 • имат право да поставят логото на БАРС върху свои документи, издания и сайтове, ако това не противоречи на целите на БАРС и на Етичния кодекс;

 • имат право да присъстват и участват в събранията, срещите и дискусиите, организирани от Асоциацията;

 • получават собствен email адрес във формат ime.familia @ devbg.org.

Почетните членове имат следните задължения:

 • да утвърждават авторитета на БАРС;

 • да спазват Етичния кодекс на БАРС;

 • да подпомагат активно дейността на Асоциацията и да сътрудничат доколкото имат възможност при организирането на нейната работа.

Асоциацията присъжда званието „почетен член” като награда за заслугите на хората, които имат значителен принос за дейността на БАРС и работят активно за постигане на нейните цели. Предложения за награждаване с титла „почетен член” могат да се отправят от всеки член на БАРС. Всяко предложение се разглежда и съгласува с учредителите и почетните членове на БАРС, след което, ако бъде одобрено, към номинирания се отправя официална покана за почетно членство. Почетните членове се приемат за неограничен период от време.

Редовни членове


Редовните членове на БАРС са хора, които се занимават или интересуват от разработка на софтуер и желаят да взимат участие в дейностите, организирани от Асоциацията.

Редовните членове имат следните права:

 • получават покани за посещаване на семинари и конференции, организирани от БАРС;

 • имат право да публикуват името си, професионалните си умения (в стандартен формат) и информация за връзка на сайта на БАРС;

 • имат право да бъдат лектори на семинари, организирани от БАРС;

 • имат право да ползват всички услуги от сайта на БАРС;

 • имат достъп до обявите за работа, предлагани от членове и партньори на Асоциацията.

Редовните членове имат следните задължения:

 • да допринасят доколкото могат за дейностите на БАРС;

 • да утвърждават авторитета на Асоциацията и да съдействат за нейното развитие;

 • да спазват Етичния кодекс на БАРС.

Редовен член на БАРС може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, гражданин на България. Членството в Асоциацията е безплатно.

Прекратяване на членство


Ръководството на БАРС има право да прекратява членството на лица, които уронват авторитета на Асоциацията, нарушават Етичния кодекс или умишлено извършват действия, които противоречат на целите на БАРС.Българска асоциация на разработчиците на софтуер – www.devbg.org

стр. от

Свързани:

Българска асоциация на разработчиците на софтуер iconБългарска асоциация на разработчиците на софтуер
Българската асоциация на разработчиците на софтуер приема настоящия Етичен кодекс, с който регламентира поведението и взаимоотношенията...
Българска асоциация на разработчиците на софтуер iconБългарска асоциация на разработчиците на софтуер
Националната олимпиада по информационни технологии (ноит) в гр. Плевен, в периода 18-20 април 2011 г от 10: 00 до 19: 00 часа
Българска асоциация на разработчиците на софтуер iconБългарска асоциация на разработчиците на софтуер (барс) е нестопанска организация, която подпомага про­фе­сионалното развитие на българските софтуерни
Барс работи за насърчаване обмяната на опит между раз­работ­чиците и за усъвършенстване на техните знания и умения в областта на...
Българска асоциация на разработчиците на софтуер iconБългарска асоциация на разработчиците на софтуер
Резюметата на членовете на барс, които се поставят на сайта на Асоциацията, се оформят в стандартна форма. Те трябва да отговарят...
Българска асоциация на разработчиците на софтуер iconБългарска асоциация на разработчиците на софтуер
Дават се препоръки за правилно именуване на променливите и другите елементи на програмата. Обяснява се техниката "Refactoring" за...
Българска асоциация на разработчиците на софтуер iconСветлин Наков Софийски университет „Св. Климент Охридски Българска асоциация на разработчиците на софтуер София, 2004
Настоящата книга се разпространява свободно. Авторът Светлин Наков притежава правата върху текста на книгата и програмния код, публикуван...
Българска асоциация на разработчиците на софтуер iconПрограма 03. 12. 2005 г
Национална академия по разработка на софтуер (нарс) съвместно с Българска асоциация по разработка на софтуер (барс)
Българска асоциация на разработчиците на софтуер iconРазработчиците на софтуер
Запознат съм с правата и задълженията, произхождащи от членството ми в Асоциацията
Българска асоциация на разработчиците на софтуер iconМеморандум между Българска асоциация по информационни технологии (баит), Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика (ббкепи), Асоциация Телекомуникации (астел) и Българска Интернет Асоциация (бина)
Днес, 25. 06. 2003 г., се подписа следният меморандум между баит, ббкепи, астел и бина
Българска асоциация на разработчиците на софтуер iconБългарска ритейл асоциация
Бра/Българска Ритейл Асоциация/ призовава към обществен дебат по проблема с ширещото се предлагане в търговската мрежа на стоки-фалшификати...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом