Съвет на европейския съюз
ИмеСъвет на европейския съюз
страница1/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер399.1 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/integration/euro/chapter13/euro/11.GeneralIssues/ST11517[1].BG0
  1   2   3   4СЪВЕТ НА

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Брюксел, 8 юли 2008 г. (10.07)

(OR. fr)


11517/08


SOC 409

ECOFIN 287

EDUC 180

SAN 140

MIGR 53

MI 243
ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

От:

Генералния секретар на Европейската комисия,

подписано от г-н Jordi AYET PUIGARNAU, директор

Дата на получаване:

4 юли 2008 г.

До:

Г-н Javier SOLANA, генерален секретар/върховен представител

Относно:

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите

- Обновена социална програма: Възможности, достъп и солидарност в Европа на 21-ви векПриложено се изпраща на делегациите документ на Комисията COM(2008) 412 окончателен.


________________________


Приложение: COM(2008) 412 окончателен

КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Брюксел, 2.7.2008

COM(2008) 412 окончателен

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

Обновена социална програма:
Възможности, достъп и солидарност в Европа на 21-ви век


{SEC(2008) 2156}
{SEC(2008) 2157}
{SEC(2008) 2178}
{SEC(2008) 2184}

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Въведение 3

2. Социалното измерение на Европа – време е за обновяване и даване на нов тласък 4

3. Обновената социална програма за възможности, достъп и солидарност: Цели 7

4. Обновената социална програма за възможности, достъп и солидарност: Приоритети 8

4.1. Децата и младежите –утрешният ден на Европа 8

4.2. Инвестиране в хората, повече и по-добри работни места, нови умения 9

4.3. Мобилност 11

4.4. По-дълъг живот в по-добро здраве 12

4.5. Борба с бедността и социалното изключване 14

4.6. Борба с дискриминацията 15

4.7. Възможности, достъп и солидарност на глобално равнище 16

5. Обновената социална програма за възможности, достъп и солидарност: Други инструменти 17

5.1. Законодателство на ЕО 17

5.2. Социален диалог 18

5.3. Отворен метод на координация 18

5.4. Финансиране от ЕС 19

5.5. Партньорство, диалог и комуникация 20

5.6. Гарантиране, че всички политики на ЕС насърчават възможностите, достъпа и солидарността 21

6. Заключение 21

1. Въведение

Технологичният напредък, глобализацията и застаряването на населението водят до промяна на европейските общества. През последните години ходът на промените се ускорява. Европейците вече живеят по-дълго, водят по-здравословен начин на живот и животът им преминава в условията на семейства от нов тип и на нови работни модели. Променят се ценностите и отношенията между поколенията. Пред европейците се разкриват непознати досега възможности, те имат по-голям избор и подобрени условия за живот. Европейският съюз е способствал – по специално с Лисабонската стратегия за растеж и заетост, с по-силната пазарна интеграция и макроикономическата стабилност – за създаването на споменатите възможности, като е насърчавал заетостта и мобилността.

Същевременно налице са редица обезпокоителни факти: твърде много хора са незаети или безработни и твърде много младежи напускат рано училище, в резултат на което все още твърде много хора (най-вече деца и възрастни хора) живеят в условия на бедност и социална изолация. Освен това появяват се и нови проблеми — застаряващото и по-заможно население носи със себе засилена зависимост на възрастните хора и болестите на охолството (затлъстяване, стрес). Освен тези обществени промени със сериозни последици, през 2008 г. сме свидетели на глобално намаляване на темпото на икономическо развитие, на продължаваща нестабилност на финансовите пазари и надпревара за оскъдни ресурси, сред които са храната и енергията. Поради здравите си основи икономиката на ЕС би трябвало да понесе добре тези идващи отвън удари, но последните събития, между които бързо растящите цени на храните и горивата, пораждат загриженост. Бедните хора са непропорционално засегнати от тези събития. Освен това, въпреки че проучванията на общественото мнение показват, че европейците са като цяло доволни от качеството си на живот, те се безпокоят за бъдещето и се страхуват, че в децата им ще бъдат по-бедни през идните години.

Социалните политики трябва да бъдат в синхрон с променящата се действителност – те трябва да бъдат гъвкави и да се настройват към промените. Управлението на всички равнища трябва да се издигне до нивото на това предизвикателство.

Действията в социалната област са отговорност на първо място на държавите-членки и трябва да бъдат предприемани най-близо до гражданите на национално и на субнационално равнище. Възможностите и отговорността на ЕС в социалната област са ограничени. Все пак ЕС, със съвкупността си от споделени ценности, общи правила и механизми за солидарност, има уникалната възможност да работи в партньорство с държавите-членки и заинтересованите страни и да насърчава сътрудничеството за справяне със социално-икономическата промяна, най-вече с промяната, чийто двигател е глобализацията и технологията. През изминалите петдесет години беше даден успешен отговор на появяващите се социални предизвикателства, като в рамката на здрава макроикономическа политика бяха окуражавани растежът и заетостта, и бе насърчавано равенството между половете, провеждаше се борба с дискриминацията, стимулираше се социалното партньорство, подобряваха се условията за работа и се гарантираше социално сближаване чрез преодоляване на неравенството между регионите и подпомагане на приспособяването към икономическите промени.

Сега предизвикателството е да се доизградят тези здрави основи, като се следва обновена социална програма. Основните цели са определени в Договора. Средствата, с които те трябва да бъдат постигнати, се нуждаят от обновяване. Необходимо е да се наблегне върху създаването и даването на възможности за гражданите, така че те да реализират своя потенциал, като същевременно се помага на онези, които не са способни да постигнат това.

Тази програма не може да бъде вместена в традиционните социални области; тя трябва да бъде комплексна и многоизмерна, да обхваща широк кръг области: от политиките по отношение на пазара на труда до образованието, здравеопазването, имиграцията и диалога между културите. Факт е, че икономическите и социалните действия на равнище ЕС и тези на национално равнище взаимно се подсилват и допълват. Ето защо настоящата обновена социална програма напълно съответства на Лисабонската стратегия за растеж и заетост и действа в посока на нейното укрепване.

Обновената социална програма, която се излага в настоящото съобщение, се базира на възможностите, достъпа и солидарността. Разкриването на възможности изисква постоянно усилие за създаване на повече и по-добри работни места и за повишаване на благосъстоянието То означава разрушаване на препятствията, улесняване на мобилността, борба с дискриминацията, насърчаване на равенството между половете, подкрепа на семействата и справяне с новите форми на социална изолация. За да се използват възможностите, гражданите се нуждаят от достъп — достъп до образование, до здравни грижи, до социални услуги от общ интерес. Те трябва да са способни активно да участват и да се интегрират в живота на обществото, в което живеят,. Гражданите и регионите, които не могат да се справят и са изостанали от бързия ход на промените, се нуждаят от подкрепа. Ето защо обновената социална програма е също и програма за солидарност – тя увеличава усилията за борба с бедността и социалната изолация и търси нови пътища за оказване на помощ на гражданите в приспособяването им към промените, предизвикани от глобализацията и технологиите. За да постигне тава, ЕС трябва да прояви иновативност в начините, по които определя рамките за политиките, в законодателството си, при обединяването на гражданите за обмяна на най-добри практики и в усъвършенстването на нови подходи.

Настоящата обновена социална програма взема под внимание резултатите от широко допитване до обществеността1 стартирано от Комисията през 2007 г., за да се оцени променящата се „социална действителност“ в Европа. Определят се поредица от конкретни мерки в някои приоритетни области, които бяха идентифицирани в неотдавнашното съобщение на Комисията „Възможности, достъп и солидарност“. към нова социална визия за Европа на XXI-ви век2.

2. Социалното измерение на Европа – време е за обновяване и даване на нов тласък

Споделените социални ценности, върху които почиват основите на европейския проект от самото му начало, са неотделими от чувството за европейска идентичност. Политиките на ЕС имат силно социално измерение и положително социално въздействие върху обществото: Лисабонската стратегия подпомогна създаването на повече и по-добри работни места. ИПС и еврото осигуриха стабилност на цените, като улесниха създаването на работни места и стабилен растеж. Чрез политиките за сближаване бе оказана помощ на по-слабо развитите региони в ЕС и на групите в неравностойно положение. Единният пазар създаде нови възможности, като социалното въздействие на отварянето на пазарите беше вземано предвид и бяха предприемани ответни мерки. Политиките на ЕС в областта на заетостта и социалните му политики подобриха условията на труд, включително здравето и безопасността на работното място, насърчиха равните възможности и социалното приобщаване и се противопоставиха на дискриминацията, расизма и ксенофобията.

Последователните вълни на разширяване, при които бяха приети нови държави-членки, бяха огромен успех в укрепването на демокрацията и основните права, както и в увеличаването на благополучието на целия ЕС. Историята на ЕС е пример за успешен процес на „социално сближаване“, тъй като икономическите показатели на новоприетите държави-членки се подобриха, въпреки че процесът на сближаване все още не е завършен. В този процес европейските норми и правилата и насоките на ЕС изиграха определена роля. Историята на сближаването е свидетелство за силата на споделените европейски социални ценности и за способността на ЕС да подкрепя развитието им. Накратко, разширяването постигна успех в разпространението на равните възможности навсякъде в Европа.

Основните социални цели на Европа не са се променили: неотменен ангажимент за хармонично развити, сплотени и приобщаващи общества, които осигуряват зачитането на основните права в условията на здрава социална пазарна икономика. Това ясно е изразено в целите на Съюза и в Хартата за основните права на Европейския съюз.

Ходът на събитията напоследък обаче налага спешно преосмисляне на средствата, не на целите. Главният моделиращ фактор на нашето съвремие е глобализацията.

Глобализацията е определяща за радикална промяна както в обосновката, така и в основните насоки на европейската социална програма. По времето на предишното поколение социалното измерение направи огромна крачка напред вследствие разширяването и задълбочаването на европейския единен пазар. През 80-те години социалната програма бе замислена като средство за осигуряване на съгласие за предвиденото от програма „1992“ преструктуриране на промишлеността. Ударението беше върху защитата на заетостта и необходимостта да се гарантира консенсусът между социалните партньори, за да се улесни преобразяването на промишлеността. Днес се нуждаем от много по-обхватна социална програма, която да позволи на Европа да се възползва изцяло от възможностите, които създава глобализацията, да помогне на гражданите да се приспособят към променящата се действителност и да покаже солидарност с онези, които понасят щети.

Съвместно с глобализацията бързата технологична промяна има широкообхватно влияние върху обществото, а също и дълбоко въздействие върху социалните политики1. Тя увеличава търсенето на умения, като задълбочава разликите между гражданите, които имат квалификация, и онези, които не притежават такава. Средното равнище на безработица на нискоквалифицираните работници е около 10 % срещу 7 % за онези, които за завършили средно образование и 4 % за онези, които имат висше образование. Основният социален проблем в дългосрочен план е как най-добре да се предадат на гражданите необходимите умения, които ще им дадат по-добри изгледи за успех в модерната икономика като работници, предприемачи и потребители. Тези проблеми надхвърлят областта на професионалното обучение в традиционния смисъл на думата. Тук става дума за това, какви видове умения са необходими за новия тип икономика и как могат да бъдат подготвени гражданите, за да успеят. Ето защо ЕС прави големи инвестиции в развитието на уменията, подкрепя развитието на по-ефикасни и по-устойчиви пазари на труда и социални системи, съчетава гъвкавост и сигурност и насърчава мобилността както в областта на образованието и непрекъснатото обучение, така и в тази на знанията и иновациите.

Демографските промени водят до промени в обществата и се нуждаят от новаторски решения в областта на политиките. Увеличената продължителност на живота е едно от най-големите постижения на Европа. От друга страна, тя, в съчетание с намаляващата раждаемост, със застаряването на европейското население, изисква значителни промени в начина, по който живеем, работим и се подготвяме за пенсиониране. Очаква се, че населението във възрастовата група 15-64 години ще намалее с 48 милиона до 2050 г., и че през същия период коефициентът на зависимост ще се удвои1. Обществените социални разходи трябва гъвкаво да се адаптират, за да бъдат взети под внимание застаряващото население на Европа и променящите се модели на работа. Повишаването на ефикасността на системите за социална сигурност, по-специално чрез подобряване на стимулирането, по-добро администриране и оценяване и чрез определяне на приоритети в програмите за разходи, стана особено важно за осигуряването на дългосрочната финансова стабилност на европейските модели за социална сигурност. ЕС работи в партньорство с държавите-членки, за да бъдат посрещнати общите предизвикателства, като подкрепя усилията им да осигуряват справедливост и финансова стабилност, като същевременно провеждат необходимата реформа на системата за здравеопазване и на пенсионната система. Съветът неотдавна прикани Комисията и Комитета за икономическа политика на ЕС да направят по-прецизен анализа на социалните разходи и на реформите, необходими за осигуряване на справедливост, ефикасност и ефективност2 (вж. придружаващия документ).
  1   2   3   4

Свързани:

Съвет на европейския съюз iconСъвет на европейския съюз
Консолидирани текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за функционирането на Европейския съюз и Харта на основните...
Съвет на европейския съюз iconСъвет на европейския съюз
Съветът на Европейския съюз беше информиран за назначаването от чешкото правителство на г-н Martin povejšil за постоянен представител...
Съвет на европейския съюз iconСъвет на европейския съюз
Съветът на Европейския съюз беше информиран за назначаването от полското правителство на г-н Marek Władysław prawda за постоянен...
Съвет на европейския съюз iconСъвет на европейския съюз
Съветът на Европейския съюз беше информиран, че правителството на Гърция е назначило посланик Theodoros N. Sotiropoulos за постоянен...
Съвет на европейския съюз iconСъвет на европейския съюз
...
Съвет на европейския съюз iconСъвет на европейския съюз
Съвета на Европейския съюз (правосъдие и вътрешни работи), проведено в Брюксел на 22 и 23 септември 2011 г
Съвет на европейския съюз iconСъвет на европейския съюз
Декларация на председателството от името на Европейския съюз относно дейностите по заселване от страна на Израел
Съвет на европейския съюз iconСъвет на европейския съюз
Декларация от името на председателството на Европейския съюз относно Боливия по повод годишнината от 25 май
Съвет на европейския съюз iconСъвет на европейския съюз
Декларация на председателството от името на Европейския съюз относно нарушаването на религиозните свободи в Иран
Съвет на европейския съюз iconСъвет на европейския съюз
На 26 юни Уве Корсепиус встъпи в длъжност като генерален секретар на Съвета на Европейския съюз
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом