В името на народа
ИмеВ името на народа
Дата на преобразуване27.01.2013
Размер68.09 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.ac-smolian.org/info/acts/2009-2a/ADMD-237-09-R-ZUT.doc

Том

Поред.№

Стр.

Р Е Ш Е Н И Е № 246Гр. Смолян,18.11.2009 г.


В ИМЕТО НА НАРОДА

Смолянският административен съд в публичното заседание на 09.11.2009 г. в състав:


СЪДИЯ: Красимира Селенова


при секретаря: Веселка Георгиева и в присъствието на прокурора ..................като разгледа докладваното от СЪДИЯТА СЕЛЕНОВА Адм.д. № 237 по описа за 2009 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:


Производството е по реда на чл.145 и сл.от АПК във вр. с чл.215 ал.1 от ЗУТ и е образувано по жалба на “СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ-ВАЛЗАХ” ЕООД -гр.Златоград,чрез управителя и едноличен собственик на капитала В.С.Е. срещу Заповед №320/11.08.2009г. на кмета на община Златоград, с която е наредено да бъде премахнат за негова сметка поставения преместваем обект,а именно павилион за производствена дейност,разположен върху площ от 78 м.в поземлен имот с идентификатор 31111.33.456 по КК на гр.Златоград.При неизпълнение в определения срок на оспорената заповед е наредено принудително изпълнение за негова сметка.

В жалбата се сочи, че оспорената заповед е неоснователна и незаконосъобразна,същата не е мотивирана и констатациите на административния орган са непълни:не са посочени между кои страни е изтекъл договора за наем и датата на сключването му,както и срокът на прекратяване на същия,не се сочи каква е производствената дейност на обекта.Твърди се неправилно да е сочен същия като “павилион” и “преместваем обект”,че общината е собственик само на терена, а не на сградата която е собственост на жалбоподателя.

Пред съда жалбоподателя чрез адв.Д. поддържа жалбата.

Ответникът по жалба се представлява от процесуален представител оспорва жалбата

Жалбоподателят твърди, че административния орган не е взел предвид при постановяване на оспорения акт, че въпросния обект е трайно прикрепен към земята и не е с временен статут,поискал е назначаване на СТЕ която е приета,като компетентно изготвена и със същата е установено ,че обектът е с временен статут.Вещото лице е уточнило,че независимо от факта,че не е от сглобяеми елементи,това не го прави с различен-постоянен статут,не е предвиден в застроителния план.Има подадена молба от 2001г.да се даде траен статут.Уточнил е,че същата попада в територия за начин на трайно застрояване-“за обект комплекс за образование”и собственик е общината.

От така събраните по делото доказателства се установява, че на жалбоподателя е предоставен с договор за наем терен със срок”до започване вертикална планировка,след анекс по същия.Върху терена е отдаден от общината първоночално площ от 60 квм.,а допълнително с нов договор е наета още 18кв.м. и е станала 78 кв.м.По силата на цитирания договор кмета е предоставил не само терен,а терен със застроена сграда с предназначение “Шивашки цех”.За същата е издадено разрешение за ползуване като кафе-аператив.

При извършена проверка работна група от длъжностни лица в Община -Златоград е констатирала преместваем обект положен от жалбоподателя и е съставен констативен акт№2 за съставянето на който по реда на Наредба №10 е поканен да се яви.Представена е и преписката по повод преговори по закупуване на отдадения терен за наем.

Безспорно по делото е установено ,че собственик на терена е общината и на жалбоподателя не е предоставено право на строеж,както и че на същия не му е било разрешено поставяне на преместваем обект.Видно от договорите за наем такъв обект вече е съществувал и се е намирал на терена и в момента на отдаването му от наемодателя,като с анекс му е дадена възможност да извърши допълнително застрояване,без отново да е учредявано такова право.При така установената фактическа обстановка се установяват предпоставките обект, представляващ изпълнена масивна сграда,но с временен градоустройствен статут, да бъде премахната при условията на чл.225 и сл. от ЗУТ,или по чл.57а и от ЗУТ във връзка с наредбата на общината за поставяне на преместваеми обекти.

В издадената заповед е цитиран временния статут на сградата и правното основание на чл.57а ал.1т.1 и т.2 във вр.с ал.3 от ЗУТ и чл.25,т.2 от Наредба №10 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности.Според заключението на вещото лице,независимо от материалите с които е изградена същата се запазва временния статут предвид градоустроиствения план.

Предвид възраженията направени от процесуалния представител на ответника сключеният граждански договор предоставял право да построи със сглобяеми елементи преместваема сграда с цел продажба на закуски,но същия е развил производствена дейност с шивашки услуги,като не е използувал предоставения му терен по предназначение.

Съгласно нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗУТ за обектите по ал. 1 (преместваеми обекти) се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет, а върху общински имоти - въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината

По делото безспорно е доказано че собственик на имота е общината,както и че поставения обект е с временен статут.Съгласно чл.56,ал.1 от ЗУТ в първоначалната редакция терминът преместваеми обекти е бил пояснен с израза,”които не са трайно закрепени към земята” и указва възможността да бъде демонтиран без да се разрушава,но с изменението в ДВ103/2005г.същия отпада,от което смисълът заложена в новата редакция “премстваем обект”не касае начина на прикрепване към терена,същия вече не е от значение.Безспорно е и че за същия няма разрешение и схема за поставяне.

Неоснователни,според настоящата инстанция са доводите на жалбаподателя,че правото на собственост на терена е на общината,а правото на собственост на сградата е на жалбоподателя. Правото на строеж съществува наред с правото на собственост върху постройката, и жалбоподателят не може да претендира права на сграда,която е построена,безспорно върху имот общинска собственост,без да му е учредено право на строеж. В това се изразява и същността на правото на строеж - правото на едно лице да построи сграда върху чужда земя и да стане изключителен собственик на постройката.Общината като юридическо лице е притежател на собственост и като такъв може да се разпорежда както с правото да се отстъпи право на строеж така и с правото да предостави поставянето на преместваем обект,така и да отдаде под наем съответно имота си,или да прекрати същи след като не се ползува по прднезначение.Безспорно в случая е обстоятелството ,че съществуващата сграда е с временен статут”преместваем обект” и нейното премахване е заложено с отлагателно условие в договора за наем,а именно до започване на вертикална планировка.Общината изключителен собственик на имота е в правато си да реши започване на дейностите по вертикална планировка и дали договора за наем следва да бъде удължен и да търпи построената сграда,както и дали до ползува сградата по друго предназначение.

Независимо от обстоятелството,че с оспорената заповед не се цитира точно датата на сключване на договора и страните,като се има предвид,че обекта предмет на същата е уточнен правилно като временен и подлежащ на премахване това не води до опорочаване на същата,т.е. не е налице нарушение водещо до отмяната й.Същата е мотивирана и съдържа фактическите и правните основания,за нейното издаване като сочи:поставен “преместваем обект”без такова разрешение и с изтекъл договор за наем.Предвид клаузата,че е със срок до започване на вертикална планировка и този срок не е обвързан с календара,а с едно условие за което няма твърдения че не е настъпило,следва да се счита че същото е настъпило.

С оглед на събраните доказателства по делото и така установените въз основа на същите факти, настоящият съдебен състав приема жалбата на “СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ-ВАЛЗАХ” ЕООД -гр.Златоград,чрез управителя и едноличен собственик на капитала В.С.Е. срещу Заповед №320/11.08.2009г. на кмета на община Златоград, с която е наредено да бъде премахнат за негова сметка поставения преместваем обект,а именно павилион за производствена дейност,разположен върху площ от 78 кв.м.в поземлен имот с идентификатор 31111.33.456 по КК на гр.Златоград за процесуално допустима, но неоснователна.Заповедта на кмета на Община- Златоград е издадена след изпълнение на процедурата по чл. 57а, ал. 2 ЗУТ от компетентен орган.Съставен е констативен акт №2/22.07.2009 г.от длъжностни лица с който е установено наличието на преместваем обект без съответно разрешение за поставяне. Същият се намира в терен общинска собственост, без да е спазена процедурата по наредбата за поставяне на временни преместваеми съоръжения.Според настоящата инстанция изградената конструкция, макар и да не е от сглобяеми елементи се явява по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗУТ временна и без съответно разрешение за поставяне, подлежи на премахване. В хода на процедурата не се направиха твърдения и не се установиха никакви доказателства за дадено такова по чл.56 от ЗУТ,а представеното разрешение са ползуване №13/21.06.1996г не променя установения от проверяващите временен статут на сградата.С представения договор за наем не може да се твърди ,че са дава право на жалбоподателя да държи своя вещ върху чужд имот при предвиден от законодателя ред за поставяне на преместваеми обекти. Поради това и изложеното по-горе, атакуваната заповед е законосъобразна и постановена съответно целта на закона,издадена на валидно правно основание, което съответства на обстоятелствата, описани в нея, и в съответствие с материалните и процесуалноправните изисквания на ЗУТ.Проведеното оспорване и депозираната жалба, която го материализира са следователно неоснователни и на основание чл. 172, ал. 2 и чл. 143, ал. 3 и ал. 4 от АПК Смолянският административен съд,

РЕШИ:

Отхвърля оспорването на на “СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ-ВАЛЗАХ” ЕООД -гр.Златоград,чрез управителя и едноличен собственик на капитала В.С.Е. срещу Заповед №320/11.08.2009г. на кмета на община Златоград, с която е наредено да бъде премахнат за негова сметка поставения преместваем обект,а именно павилион за производствена дейност,разположен върху площ от 78 м.в поземлен имот с идентификатор 31111.33.456 по КК на гр.Златоград като неоснователно.

Осъжда “СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ-ВАЛЗАХ” ЕООД -гр.Златоград,чрез управителя и едноличен собственик на капитала В.С.Е. да заплати на община-Златоград, разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.

Решението може да се обжалва в 14 -дневен срок от обявяването на страните, че е изготвено пред ВАС.

СЪДИЯ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД:

Свързани:

В името на народа iconВ името на народа

В името на народа iconВ името на народа
Признава подсъдимия В. М. С., роден на, живущ,,, образование,,,, егн
В името на народа iconВ името на народа
Признава подсъдимият Ж. К. Д., роден на,,,,,,, живущ, П. обл., Егн
В името на народа iconВ името на народа
Англия,навсякъде е записана със собствено име-Ц.,с което име е позната и във всички лични,обществени и професионални среди. Твърди,че...
В името на народа iconВ името на народа
Признава обвиняемия В. И. В., роден на,,, във еад, живущ егн
В името на народа iconВ името на народа
Нк във вр с чл. 55 ал. 1 т. 1 от нк го осъжда на лишаване от свобода за срок от осем месеца
В името на народа iconВ името на народа
Признава подсъдимия М. Л. С., роден на, Пловдивска област,,,,,,, живущ, егн
В името на народа iconВ името на народа
Смолянският административен съд в публичното заседание на год в състав
В името на народа iconВ името на народа
Минчева Гр дело №74 по описа за 2010г и за да се произнесе взе предвид следното
В името на народа iconВ името на народа
Ангелов ан дело №18 по описа за 2011г и за да се произнесе взе предвид следното
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом