Център за междуетнически диалог и толерантност "амалипе", велико търново
ИмеЦентър за междуетнически диалог и толерантност "амалипе", велико търново
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер61.32 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://amalipe.com/files/file/news/kultura.doc
ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ “АМАЛИПЕ”, ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Велико Търново 5000, п.к. 113, Тел: 062/600 224; 0888/681-134;

e-mail: center_amalipe@yahoo.com, www.amalipe.com


ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: РОМСКА КУЛТУРА


Предлага ЦМЕДТ “Амалипе”


Запазването и обновяването на ромската култура е неотменима и съществена част от процеса на интегриране на ромите в българското общество. Необходимо е да бъдат положени целенасочени усилия в тази насока, както и за популяризиране на ромската култура сред цялото българско общество.


Приоритетни направления:

1. Развитие на ромската култура

2. Културна дейност в населените места с компактно ромско население

3. Популяризиране на ромската култура

4. Обновяване на ромската култура


Приоритетно направление 1: РАЗВИТИЕ НА РОМСКАТА КУЛТУРА

Необходимо е да бъде подпомогнато създаването на цялостна мрежа от културни събития и дейности, свързани с опазването и обновяването на ромската култура, както и вписването на тези събития и дейности в националния културен календар. Необходимо е създаването на устойчиви механизми за финансиране на посочената мрежа от културни събития и дейности и за включване на максимално широк кръг от участници в организирането им – инициативни групи, читалища, НПО, общини и др.

Приоритетни насоки за действие при реализирането на това направление са:

1.1. Подкрепа за публични чествания на големите календарни празници, отбелязвани в ромската общност: през последните години постепенно бе изградена традиция в някои общини и региони да се честват публично големите календарни празници, отбелязвани в ромската общност – Василица, Едерлез (Гергьовден), Голяма Богородица, Великден, Байрам и т.н. Необходимо е тази традиция да бъде разширена в две насоки. От една страна тя трябва да придобие по-системен вид за да бъдат покрити всички важни празници на ромската общност и на другите етноси в съответните региони и общини като се потърсят общите елементи между тях. От друга страна е необходимо да бъдат установени възможности за отбелязване на ромските календарни празници във всички региони и общини, в които живеят представители на ромската общност.


1.2. Подкрепа за организирането на ромски фестивали и фестивали на етносите с участието на ромската общност: през последните години бе установена традиция в организирането на ромски фестивали в различни региони на страната – Национален ромски фестивал в Ст. Загора, Детски ромски фестивал “Отворено сърце” във В. Търново, Фестивал на етносите във Видин и др. Необходимо е тази практика да бъде продължена и разширена. Индикативни дейности в тази насока са:

- създаване на програма “Календар на етносите”, включваща най-големите фестивали на различните етнически общности и финансиране на тази програма със средства от републиканския бюджет;

- организиране на регионални ромски фестивали;

- организиране на регионални детски фестивали, представящи фолклора на различните етноси


1.3. Създаване на Национален драматично-музикален театър “Рома” и негови филиали: Необходимо е да бъде създаден и финансиран със средства от републиканския бюджет Национален ромски театър, както и негови филиали в големите градове, в които съществува готовност, желание и необходимост от това. Националният ромски театър следва да разгърне активна дейност както за издирване и предоставяне на сцена за изява на ромски таланти, за съживяване на културната дейност в ромските махали и квартали, така и популяризиране на достиженията на ромската култура сред всички етноси.


Приоритетно направление 2. КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА С КОМПАКТНО РОМСКО НАСЕЛЕНИЕ

През последните десетилетия е налице тревожна тенденция на рязко влошаване и намаляване на културната дейност в населените места с компактно ромско население: както в големите градски ромски квартали, така и в селата. Индикатори за този процес са липсата на читалища в много от посочените места или реалното нефункциониране на съществуващите читалища, липсата на културни събития, отсъствието на библиотеки, компютърни клубове, липсата на самодейни групи и т.н. Необходимо е да се инвестира в съживяването и развитието на активна културна дейност в населените места с компактно ромско население. Това ще даде решителен тласък на културната интеграция и запазването на културната идентичност на ромската общност, както и на цялостната социализация и реализация на ромите от съответните населени места.

Приоритетни насоки за действие при реализирането на това направление са:

2.1. Възстановяване на дейността на читалищата в ромските квартали: необходимо е в големите ромски квартали да бъде възстановена дейността на читалищата, както и да бъде подпомогнато разгръщането на активна дейност от страна на съществуващите читалища.В програмата на тези читалища трябва по подходящ начин да бъдат включени дейности и събития, представящи ромската култура


2.2. “Отваряне” на читалищата в малките населени места към ромите: порочна практика е читалищата в малките населени места да не включват в своята програма културни събития, свързани с представянето на ромската култура, да не организират самодейни групи за ромски фолклор и да не назначават роми сред своите служители. Често това е обичайната практика дори когато в съответното населено място ромите са преобладаващото население. От една страна тази практика възпрепятства културната интеграция, успешната социализация и реализация на ромите в съответното село или град. От друга страна тя обрича читалището на летаргично съществуване, тъй като то не отговаря на реалните духовни потребности на жителите на съответното населено място.

Необходимо е “отваряне” на съществуващите читалища в малките населени места към ромите; те следва да се превърнат в културни средища за всички етноси, живеещи там. Това включва дейности като:

- създаване и подкрепа на самодейни групи и ансамбли, представящи ромския фолклор;

- включване в културния живот на читалищата на събития и дейности, представящи обичаите и традициите на ромската общност;

- назначаване на роми сред служителите в съответните читалища;

- избор на роми в читалищните настоятелства;

- членство на роми в читалищата.


За осъществяването на тези задачи Министерство на културата следва да осъществи необходимите промени в нормативната уредба, както и да подсигури съответния финансов ресурс: чрез Национален фонд “Култура”, чрез Национална програма (финансирана от бюджета на МК) и др.


2.3. Изграждане на цялостна културна и социална инфраструктура в ромските квартали и населените с роми села и малки градове: необходимо е изграждане на разнообразна и богата културна и социална инфраструктура в ромските квартали на големите градове, както и в селата и градовете с компактно ромско население. Това включва не само читалища, но също така младежки клубове, културни клубове на ромската общност, ромски културно-информационни центрове, компютърни зали, спортни площадки и т.н.

Изпълнението на тази задача следва да бъде реализирано в зависимост от спецификите на ромската общност и нейните нужди в съответната община и населено място, като се спазва принципа за активно участие на самата ромска общност. За изпълнението на посочената задача следва да бъдат заделени средства чрез Оперативна програма “Регионално развитие”, Плана за развитие на селските райони, Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България, както и чрез бюджетите на Министерство на културата и МРРБ.


Приоритетно направление 3: ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА РОМСКАТА КУЛТУРА

Достиженията на ромската култура са в голямата си част непознати за другите етноси, което е една от основните причини за предразсъдъците и стериотипите спрямо ромите. Необходимо е предприемането на спешни мерки за популяризиране на ромската култура в обществото, например:

3.1. Въвеждане на знания за културата на ромите в образователната система: това следва да бъде неделима част от обновяването на българската образователна система и въвеждането на интеркултурно образование. Знанията за културата на ромите следва да бъдат включени в предметите от задължителната подготовка, в извънкласни и извънучилищни дейности и чрез часовете по СИП (напр. чрез СИП “Фолклор на етносите – Ромски фолклор”);


3.2. Популяризиране на ромската култура чрез медиите: индикативни дейности в тази насока са:

- подкрепа за предавания, представящи ромската култура по националните медии;

- подкрепа за ромски медии, представящи културата на ромската общност;

- подкрепа за цялостно представяне на ромската култура чрез националните, регионалните и местни медии и т.н.


3.3. Популяризиране на ромската култура чрез интернет


Приоритетно направление 4: ОБНОВЯВАНЕ НА РОМСКАТА КУЛТУРА

Ромската култура следва да бъде подкрепяна и представяна не само чрез своите традиционни форми (фолклор, календарни празници, семейни празници и т.н.), но и чрез достиженията на модерните ромски творци. Ромската култура не е “музеен експонат”, а жива култура, която преминава процес на обновяване. Необходимо е процесът на обновяване на ромската култура да бъде подкрепен. Индикативни дейности в тази насока са:

  • представяне на произведенията на ромски творци пред широката публика в България и чужбина;

  • подкрепа за следване на даровити роми в училищата и университетите по изкуствата;

  • създаване на фонд за подкрепа на модерното изкуство сред ромите

  • включване на творчеството на модерни ромски творци в програмата на читалищата и другите културни институции

Свързани:

Център за междуетнически диалог и толерантност \"амалипе\", велико търново iconЦентър за междуетнически диалог и толерантност "амалипе", велико търново
Предложения на цмедт “Амалипе” към Проекта на Закон за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка
Център за междуетнически диалог и толерантност \"амалипе\", велико търново iconЦентър за междуетнически диалог и толерантност "амалипе", велико търново
Наименование и кратко описание на програмата, с която ще участвате (програмата не трябва да надхвърля 10 мин.)
Център за междуетнически диалог и толерантност \"амалипе\", велико търново iconМаргарита Маркова: Училището не само обучава, а и възпитава децата в значими човешки добродетели
Се организира от центъра за междуетнически диалог и толерантност Амалипе и преминава под мотото „Светът е за всички”. Проявата беше...
Център за междуетнически диалог и толерантност \"амалипе\", велико търново iconBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Национална агенция за приходите / тд на нап велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, ет. 1, стая 106, За: Ваня Парчева;...
Център за междуетнически диалог и толерантност \"амалипе\", велико търново iconОткъс от: Добрева Е. Толерантност, нетолерантност и нулева толерантност в съвременния български печат (Критически лингвосемиотичен анализ). Велико Търново: Фабер, 2009
Добрева Е. Толерантност, нетолерантност и нулева толерантност в съвременния български печат (Критически лингвосемиотичен анализ)....
Център за междуетнически диалог и толерантност \"амалипе\", велико търново iconBg-велико Търново: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
Териториално поделение на Национален осигурителен институт/ Районно управление "Социално осигуряване" гр. Велико Търново, пл. "Център"...
Център за междуетнически диалог и толерантност \"амалипе\", велико търново iconНова година 2013
Хотел „Търново” е разположен в деловият център на гр. Велико Търново, до парк „Марно поле”, в непосредствена близост до всички административни...
Център за междуетнически диалог и толерантност \"амалипе\", велико търново iconBg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Териториално поделение на Национален осигурителен институт гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, За: Ивелина Радоева, Република България...
Център за междуетнически диалог и толерантност \"амалипе\", велико търново iconЗаявка за участие
Училищно настоятелство при цдг „Здравец Велико Търново и пам студио Велико Търново пик център София
Център за междуетнически диалог и толерантност \"амалипе\", велико търново iconBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Комплексен онкологичен център -в. Търново" еоод, ул. "Бузлуджа" №1, За: Светла Джурджина и Йоана Данчева, рбългария 5000, Велико...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом