Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
ИмеBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Дата на преобразуване27.01.2013
Размер90.19 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/002771202.docx
00277-2012-0002

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Топлофикация София" ЕАД, ул. "Ястребец" 23 Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02 9582214

Общ адрес на възлагащия орган: www.toplo.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Производство , пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия
Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на бутилирана вода, необходима за персонала на "Топлофикация София" ЕАД за период от 12 месеца, по спецификация"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: „Топлофикация София” ЕАД с посочените поделения и складове:1.Централно управление: 1.1.1. Централно управление – ул. „Ястребец” № 23Б;1.1.2. Централно управление – Аварийна служба – ул. „Житница” № 34;1.2.ТР „София” – ул. „ 202” №6; 1.3. ТР София Изток”: 1.3.1. ТР „София Изток” – ул. „Цариградско шосе№ 28; 1.3.2. ТЕЦ „София Изток” – ул. „Димитър Пешев” №6;1.4. ТР „Земляне”: 1.4.1. ТР „Земляне” – ул. „Природа № 2; 1.4.2. ОЦ „Земляне” – ул. „Костенец” № 5;1.5. ТР „Люлин”:1.5.1. ТР „Люлин” – ул. „Владимир Зографов” № 90;1.5.2. ОЦ „Люлин” – гара Волуяк
Код NUTS: BG411

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

"Доставка на бутилирана вода, необходима за персонала на "Топлофикация София" ЕАД за период от 12 месеца, по спецификация"

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15981000

Описание:

Минерална вода

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 900 (деветстотин) лева без ДДС. Гаранцията за участие в открития конкурс трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми: - гаранция за участие под формата на парична сума, платима в Банка: „Корпоративна ТБ” АД, по следната банкова сметка на „Топлофикация София” ЕАД: IBAN: BG53 KORP 9220 1004 7601 01, BIC: KORPBGSF; - оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя по указания образец (Приложение № 4). Гаранциите за участие в открития конкурс се задържат и освобождават по реда на чл. 28 и чл. 29 от НВМОП. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен при подписването на договора да представи в оригинал гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми: - гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима в касата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 2, ст. 201 или в банка „Корпоративна ТБ” АД, по следната банкова сметка на „Топлофикация София” ЕАД: IBAN: BG53 KORP 9220 1004 7601 01, BIC: KORPBGSF; - оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на възложителя по указания образец (Приложение № 3 към договора) и със срок на валидност, посочен в проекта на договора. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа, освобождава и/или усвоява в съответствие с условията на проекто-договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Възложителят заплаща цената на доставената стока в срок от 30 /тридесет/ дни, срещу данъчна фактура, придружена с приемо-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни и утвърдена заявка, ако няма забележки към Изпълнителя. Плащанията по този договор не могат да надвишават сумата от 180 000 лв. (сто и осемдесет хиляди лева) за целия срок на действие на същия.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Пликът с офертата трябва да съдържа 3 /три/ отделни запечатани непрозрачни с ненарушена цялост и надписани плика, както следва:Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, включващ: Образец на оферта, подготвен в съответствие с образец „Оферта”, подписан и подпечатан от участника; Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника; Информационен лист на участника; Единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър – когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато участникът е физическо лице – нотариално заверено от участника копие от документ за самоличност. Чуждестранните участници, физически или юридически лица или техни обединения, представят посочените документи и в официален превод;Договор или споразумение за учредяване на обединението (оригинал или нотариално заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице; Оригинал на писмена банкова гаранция за участие или заверено копие от документ, удостоверяващ паричен превод за гаранция за участие; Заверено копие от удостоверението за данъчна регистрация и регистрация по ДДС /подпис и печат на участника/;Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участниците по чл. 50 от ЗОП, както и за техническите им възможности и/ или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението и раздел Допълнителните указания за участие; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП, изготвени по образец от настоящата документация;Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от ЗОП, изготвена по образец от настоящата документация; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, изготвена по образец от настоящата документация; Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, делът на тяхното участие и дейността, която ще извършват, в случай че участникът предвижда подизпълнители, изготвена по образец от настоящата документация; Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 4, 9, 10 и 11, се представят за всеки от тях, съгласно чл. 13, ал. 3 от НВМОП; Оригинал или заверено копие от документ за закупена документация; Попълнена декларация, че Участникът е запознат с условията на процедурата, изготвена по образец от настоящата документация; Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай че нямат представителни функции, съгласно съдебното удостоверение за актуално състояние. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, включващ: Образец „Предложение за изпълнение на обществената поръчка”, в съответствие с Техническите спецификации за изпълнение на поръчката; Срок за изпълнение на частичните доставки при заявка от поръчката; Проект на договор. Договорът не може да съдържа цени. В случай, че участникът има предложения за изменение на договора, същите се представят на отделен лист. Други документи, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий и допълнително посочените в документацията документи и изисквания описани в раздел „Допълнителни указания за участие”. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, съдържащ: Предлагана цена, изготвена по образеца от настоящата документация, съдържаща единични цени и обща стойност за изпълнение на поръчката без ДДС и ценови таблици. При несъответствие между единична и обща цена се взема предвид единичната.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1.Декларация, съдържаща информация за общия оборот и оборота на доставките, сходни с предмета на обществената поръчката за последните 3 /три/ финансови години (2008, 2009 и 2010). 2.Заверено копие на отчет за приходите и разходите за последните 3 /три/ финансови години (2008, 2009 и 2010 г.).
Минимални изисквания: 1. Да имат реализиран оборот от договори за доставка общо за последните 3 /три/ финансови години (2008, 2009 и 2010 г.) не по-малко от 100 000 (сто хиляди) лв.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Декларация, че предлаганата стока е в съответствие с актуалните правила, технически норми и стандарти, утвърдени в Република България и маркировка за произход СЕ; 2. Копие на сертификат, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на за внедрена система за управление на безопасността на хранителните продукти BS EN 22000:2006 или еквивалент на производителя; 3. Копие на сертификат, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент на участника; 4. Копие на сертификат, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на околната среда по стандарт ISO 14001: 2004 или еквивалент на участника; 5. Копие на сертификат, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на безопасни и здравословни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18001: 2007 или еквивалент на участника; 6. Копие на валиден сертификат от Министерство на здравеопазването по реда на чл. 5, ал.1 от Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели на производителя; 7. Участникът в случай, че не е производител, да бъде надлежно упълномощен от производителя за дистрибуция на предлаганата стока;
Минимални изисквания: 1. Производителите да имат валиден сертификат от Министерство на здравеопазването по реда на чл. 5, ал.1 от Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели; 2. Производителите да имат внедрена система за управление на безопасността на храните по ISO 22000:2006 или еквивалент относно дейността, сходна с предмета на поръчката; 3. Участниците да имат въведена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент; 4. Участниците да имат внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001: 2004 или еквивалент; 5. Участниците да имат внедрена система за управление на безопасни и здравословни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18001: 2007 или еквивалент; 6.Участниците да са оторизирани за дистрибуция на предлаганата стока; 7. Участниците да доставят стоката, предмет на обществената поръчка етикатирана с маркировка за произход СЕ и необходимото съдържание;

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 27.02.2012 г. Час: 16:00

Платими документи

ДА

Цена

30 BGN

Условия и начин на плащане

Цената на документацията за участие е в размер на 30 (тридесет) лева без ДДС и може да бъде заплатена, както следва: a. по банков път по сметката на „Топлофикация София” ЕАД – „Корпоративна Търговска Банка” АД, по следната банкова сметка на „Топлофикация София” ЕАД: банкова сметка в лева: IBAN: BG53KORP92201004760101, BIC: KORPBGSF; b. или парична сума в лева, платена в касата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. “Ястребец” №23Б, ет. 2, ст. 201. Документацията за участие се получава в Централно управление на „Топлофикация София” ЕАД , ул “Ястребец” №23Б, ет. 3, ст. 320, всеки работен ден от 9,00 до 12,00 и от 13,00 до 16,00 часа, срещу представен документ за платената цена.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

05.03.2012 г. 17:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 06.03.2012 г. Час: 10:00

Място

гр. София,ул. "Ястребец" 23 Б, ет.4, ст. 412

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Действията на комисията по отваряне на офертите са публични и се извършват в присъствието на участниците, техните упълномощени представители, представителите на юридическите лица с нестопанска цел и на средствата за масова информация.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.3 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.01.2012 г.

Свързани:

Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Агенция по обществени поръчки, ул. "Леге" №4, За: Ана Миткова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9407056, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Българско национално радио, бул. "Драган Цанков" №4, За: Евгения Борисова, р българия 1040, София, Тел.: 02 9336746, e-mail:, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Национална Електрическа Компания /нек/ еад, ул. Веслец №5, За: Юли Ламбриев, България 1040, София, Тел.: 02 9263424, e-mail:, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на физическото възпитание и спорта, бул. "Васил Левски" No 75, За: Кристиян Велинов, България 1000, София, Тел.: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Специализирана болница за активно лечение по онкология- еад, ул."Пловдивско поле"№6, За: Захари Милев, България 1756, София, Тел.:...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на културата, бул. "Александър Стамболийски" №17, За: Ангел Ангелов, директор на дирекция "кпп", Република България...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Столична община район "Кремиковци", кв. Ботунец, За: Зам. Кмет Иветка Петрова, Р. България 1870, София, Тел.: 02 9945289, e-mail:...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Българска агенция по безопасност на храните, бул. "Пенчо Славейков" №15А, За: Аксел Кошуджу, Република България 1606, София, Тел.:...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом