Откроява Международната харта за правата на човека и Всеобщата декларация за правата на човека от 1948год
ИмеОткроява Международната харта за правата на човека и Всеобщата декларация за правата на човека от 1948год
страница3/6
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер0.86 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bglegis.com/NIP UNSS lector.doc
1   2   3   4   5   6
Раздел II - Мерки за поощрения и дисциплинарни наказания

Чл. 98. За подчертана дисциплинираност, за проявено сътрудничество при провеждането на социални и възпит.мероприятия, за постигнати успехи в работата, спорта, културно-масовата д/ст и други положителни прояви лишените от свобода могат да бъдат поощрявани със:

1. писмена похвала;

2. заличаване или отмяна на наложено дисциплинарно наказание;

3. извънредна хранителна пратка;

4. парична или предметна награда;

5. удължено свиждане за срок до 4 часа;

6. свиждане с близките извън затвора, затворническото общежитие или поправителния дом за срок до 12 часа;

7. месечен домашен отпуск до две денонощия;

8. домашен отпуск до 5 денонощия;

9. ползване на годишната почивка извън затворническите общежития от открит тип.

Лишените от свобода могат да получават 1 хранителна пратка месечно. Извънредната хран.пратка освен като самостоятелна награда може да бъде разрешена и при ползването на свиждане или домашен отпуск.

Паричната награда се разрешава за задоволяване на лични нужди с парични средства над минималната работна заплата, с която лишените от свобода разполагат месечно. Паричната награда не може да бъде по-голяма от 200 лв. за срок от един до три месеца.

Месечните свиждания на лишените от свобода са с продължителност до 40 минути. Удължените свиждания се провеждат в специално обзаведени помещения.

Със свиждания извън съответното място за л.с. могат да бъдат наградени лишените от свобода, които изтърпяват наказание в затв. общежития от открит тип или са поставени на общ режим и изтърпяват наказание в затвор или в затв. общежития от закрит тип.

С месечен домашен отпуск до 2 денонощия могат да бъдат наградени лишените от свобода на общ режим, които изтърпяват наказание в затв.общежития от открит тип. Лиш. от свобода на лек режим ползват месечния домашен отпуск до 2 денонощия по право.

С ползването на годишната почивка извън затв.общежитие от открит тип могат да бъдат наградени лишените от свобода на лек режим. Наградата вкл ползването на целия размер на годишната почивка или част от нея, определена от началника на съотв. затвор.

Наградата домашен отпуск до 5 денонощия не може да се дава на лишени от свобода на строг режим, ако не са изтърпели фактически повече от 1 год от наложеното им нак-е.

Лишените от свобода, които изтърпяват наказанието на специален режим, не могат да бъдат награждавани с домашен отпуск.

Наградите се дават със заповед на началника на затвора или попр. дом, и със заповед на началника на затв. общежитие. Гл. директор на ГД ИН може да дава всички предвидени в закона награди.

Времето, през което лишените от свобода ползват домашен отпуск или годишна почивка, се зачита за изтърпяване на наказанието.

Ако по време на ползването на наградата домашен отпуск или годишна почивка се получат данни за извършване на престъпления или отклоняване от изпълнение на наказанието, домашният отпуск или год. почивка се прекратява със заповед на началника на затвора, който уведомява незабавно прокурора.

Дисциплинарно нарушение е деяние (действие или бездействие), извършено виновно от лишените от свобода, с което се нарушава вътрешният ред, уврежда се имуществото или представлява физическо увреждане или обидно отношение към служители или лишени от свобода.

За дисциплинарно нарушение се смята:

1. неспазване на реда и дисциплината в помещенията или на работното място;

2. неизпълнение или лошо изпълнение на възложени задачи и заповеди на съответните длъжностни лица;

3. грубо нарушаване на хигиената в спалните помещения и помещенията за общо ползване, както и на правилата за охрана и безопасност на труда;

4. завръщане след срока на домашния отпуск или прекъсването, както и използването на времето за прекъсване изпълнението на наказанието не по предназначение;

5. неизпълнение на задълженията или неспазване на ограниченията, предвидени в този закон;

6. опити за бягство и отклонение от местата за л. с. или работните обекти;

7. отправяне на клевети или набеждаване на служители или други лишени от свобода.

Когато извършеното дисц. нарушение съдържа признаци на престъпление от общ х-р, наред с налагането на дисц. наказание преписката се изпраща в съответната прокуратура.

Дисциплинарните наказания са:

1. писмено предупреждение;

2. извънредно дежурство по поддържането на чистотата и хигиената за срок до 7 дни;

3. отмяна на награда, която не е ползвана;

4. забрана за участие в колективни мероприятия във и извън местата за л.с.;

5. лишаване от хранителна пратка за срок до три месеца;

6. лишаване от право на месечен домашен отпуск на лишените от свобода, изтърпяващи наказание в затворнически общежития от открит тип, за срок до три месеца;

7. изолиране в наказателна килия за срок до 14 денонощия;

8. изолиране в наказателна килия в извънработно време, в почивни и празнични дни сборно до 14 денонощия в продължение до три месеца.

При определяне на дисц.наказание се вземат предвид характерът и тежестта на извършеното нарушение, отношението на лишения от свобода към него, поведението му преди това и здравословното му състояние.

С оглед на здравословното състояние на нарушителя изпълнението на наложеното дисциплинарно наказание може да бъде отложено до оздравяването му.

По време на престоя в наказателна килия лишените от свобода нямат право на свиждане и ползване на хран. пратки. Условията в наказателната килия и вещите, които наказаните могат да държат и ползват, се определят с правилника за прилагане на закона.

Дисциплинарните наказания се налагат от началника на затвора или на попр. дом.

Началниците на затворнически общежития могат да налагат дисц.наказания. Те могат да настаняват лишените от свобода в наказателна килия за срок до 24 часа. Ако след изтичането на този срок началникът на затвора откаже да продължи наказанието, лишеният от свобода се освобождава от нак. килия.

Главният д-р на ГД ИН може да налага всички предвидени в този закон наказания.

Преди налагане на наказанието задължително се изслушва нарушителят.

За едно нарушение лишеният от свобода може да бъде наказван само веднъж.

Дисц.наказания не се налагат, ако са изтекли 6 месеца от извършване на нарушението или един месец от откриването му.

Наложените дисц.наказания не се изпълняват, ако са изтекли 3 мес. от издаването на заповедта.

Сроковете не текат, ако изпълнението на наложеното дисц. наказание е отложено.

Ако на 1 лишен от свобода са наложени 2 или повече наказания изолиране в наказателна килия и не е изтърпяно нито едно от тях, престоят на лишения от свобода в наказ. килия може да бъде удължен до 20 денонощия, но не повече от общия брой на дните, с които е наказан.

Изпълнението на наложеното дисц.наказание може да бъде отложено условно за срок до 3мес, ако лишеният от свобода не е бил наказван дисциплинарно през посл. 6 мес.

Ако в определения изпитателен срок наказаният извърши ново нарушение, той изтърпява отделно и отложеното наказание. В противен случай той се смята за ненаказван.

Ако по време на изтърпяване на наказанието лишеният от свобода покаже добро поведение, началникът на съответното място за л.с. може да го освободи от изтърпяване на остатъка от наложеното наказание.

Ако в продължение на 1год от изтърпяване на дисциплинарното наказание лишеният от свобода не е извършил друго дисциплинарно нарушение, той се смята за ненаказван.

Ако лишеният от свобода е наказван 2 или повече пъти след изтичането на срока по ал. 1, той се смята за ненаказван само за последното наказание. За останалите наказания лишеният от свобода се смята за ненаказван, ако не извърши друго нарушение в двегодишен срок след изтичане срока на последното наказание.

Заповедите за дисциплинарно наказание подлежат на обжалване пред главния директор на ГД ИН, а в случаите по чл. 104, ал. 3 - пред министъра на правосъдието, в 7-дневен срок от запознаване на лишения от свобода със заповедта.

Жалбата се подава чрез органа, наложил дисциплинарното наказание. Подадената след срока жалба се връща на подателя срещу разписка и се оставя без разглеждане.

Жалбата не спира изпълнението на заповедта за наказание, освен ако министърът на правосъдието или главният директор на ГД ИН разпоредят друго.

Мин-рът на правосъдието и гл. директор на ГД ИН се произнасят по жалбата в срок 1 месец от постъпването й.

Заповедта за дисциплинарно наказание изолиране в наказателна килия подлежи на обжалване пред районния съд по местонахождението на затвора или поправителния дом в 3дневен срок от обявяването й.

Жалбата се подава чрез органа, наложил дисц. наказание, който може сам да отмени заповедта. Когато не я отмени, той я изпраща най-късно до изтичането на 3 дни на съда заедно със съответните материали.

Съдът разглежда делото незабавно, но не по-късно от 3 дни от получаването на материалите, еднолично, с участието на органа, издал заповедта, жалбоподателя или негов защитник. Неявяването без уважителни причини на органа, издал заповедта, или на защитника не е пречка за разглеждане на делото. Делото се разглежда в отсъствие на жалбоподателя, ако той заяви, че не желае да се яви или явяването му е невъзможно по здравословни причини.

Съдът се произнася с определение в заседание, което не е публично. Определението се обявява на страните и не подлежи на обжалване.

Засилени предпазни мерки. Употреба на сила, помощни средства и оръжие

Чл. 112. При изпълнение на служебните си задължения държавните служители от местата за л.с. могат да използват физическа сила, помощни средства и оръжие, ако спазването на реда и дисциплината не може да бъде постигнато по друг начин.

За осигуряване на лична безопасност при изпълнение на служебните си задължения държ. служители от местата за л. с. могат да използват шлемове, щитове, бронирани жилетки и други средства за индивидуална защита, които са на въоръжение в МВР.

Държ.служители от местата за л.с. могат да употребяват физ. сила в сл. случаи:

1. при явно неподчинение и/или отказ да се изпълни законово нареждане или забрана;

2. при физ.съпротива, нападение или посегателство в/у техния живот или в/у живота на друго лице;

3. за предотвратяване на бягство при задържане или конвоиране на лишен от свобода, ако той окаже съпротива или не се подчинява.

Употребата на физическа сила включва и използването на бойни приложни техники.

Употребата на помощни средства се допуска, ако резултатът не може да бъде постигнат с използване на физическа сила:

1. за освобождаване на заложници;

2. за освобождаване на завзети помещения и сгради, съоръжения и транспортни ср-ва;

3. за пресичане на групово нападение, барикадиране или за прекратяване на буйство или друг вид агресивно поведение;

4. при конвоиране или задържане на лишен от свобода;

5. когато в резултат на психическо разстройство или депресия има опасност лишеният от свобода да посегне на живота си или на живота и здравето на друго лице.

Помощни средства са: белезници, усмирителни пояси, каучукови, пластмасови, щурмови и електрошокови палки и прибори, халосни патрони, патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми, светлинни и звукови устройства с отвличащо въздействие, устройства за отваряне на помещения, служебни кучета, водометни и въздухоструйни машини и други, които са одобрени от мин-ра на вътр. работи и са на въоръжение в МВР; сълзотворни, парализиращи и др. Хим.в-ва, утвърдени от мин-ра на здравеопазването.

Използването на физическа сила и помощни средства се съобразява с конкретната обстановка, характера на нарушението и личността на нарушителя.

При използването на физ. сила и помощни средства държ.служители от местата за л. с. са длъжни по възможност да пазят здравето и да вземат всички мерки за опазване на живота на лицата, срещу които са насочени.

Използването на физ. сила и помощни средства се прекратява незабавно, след като бъде овладяна обстановката.

По отношение на лишени от свобода в напреднала възраст или с видими физически или психически недостатъци употребата на физ. сила и помощни средства се допуска само в случаите на внезапно нападение, задържане, освобождаване на заложници и завзети територии, както и при групови неподчинения, когато са изчерпани всички други средства.

В местата за л. с. може да се употреби оръжие като крайна мярка за:

1. пресичане на бягство;

2. защита от нападение, застрашаващо живота и здравето, както и при освобождаване на заложник;

3. отблъскване на групово или въоръжено нападение.

По отношение на лишени от свобода непълнолетни или жени може да се употреби оръжие само при въоръжено нападение.

Физ. сила, помощни ср-ва и оръжие се използват след изрично предупреждение.

Служителите могат да използват физическа сила, помощни средства и оръжие само ако са преминали през специален курс на обучение.

След употребата на физ. сила, помощни средства и оръжие служителите са длъжни да окажат помощ на ранените и пострадалите.

Помощните средства и оръжие се използват след нареждане на началника на затвора, попр. дом, затворническото общежитие или ареста. В извънработно време нареждането се дава от командира на дежурната част. При внезапно нападение и внезапно възникнали обстоятелства решението се взема от служителя.

За употребата на физическа сила, помощни средства или оръжие се съставя доклад и се уведомява незабавно съответният прокурор.

В случаи на природни бедствия, епидемии, пожари, наводнения, въоръжени нападения и бунтове в местата за л.с. министърът на правосъдието може да въведе допълнителни ограничителни мерки до 30 денонощия.

Допълнителните ограничителни мерки се прилагат при условията на пропорционалност м/у х-ра на опасността и естеството на съответната мярка и включват: ограничаване или забрана на достъпа до местата за л.с. на външни лица, на свижданията, домашните отпуски, престоя на открито, провеждането на колективни мероприятия, образователни, спортни, културни или религиозни дейности.

За възстановяване на реда в местата за л.с.може да се поиска съдействие от специализираните сили на Министерството на вътрешните работи.

Участието на специализираните сили на Министерството на вътрешните работи се разрешава от министъра на вътрешните работи по искане от министъра на правосъдието.

Когато е необходимо за предотвратяване на бягство, посегателство върху живота или здравето на други лица, както и на други престъпления, със заповед на главния директор на ГД ИН лишеният от свобода може да бъде изолиран в единична килия за срок до два месеца без право на участие в колективни мероприятия.

Заповедта подлежи на обжалване пред окръжния съд по местонахождението на затвора в 3дневен срок от обявяването й на лишения от свобода..

За началото на изолирането в единична килия и за освобождаването се уведомява съответният прокурор.

Когато лишеният от свобода отказва да приема храна и това създава опасност за живота или здравето му, по предписание на лекаря се вземат необходимите медицински мерки.Уведомява се съответният прокурор.


15. Зачитане на работни дни и отмяна на зачетени работни дни.

Чл. 77. По време на изтърпяване на наказанието лишените от свобода имат право на подходяща работа. По възможност предпочитанието на лишения от свобода към конкретен вид работа се удовлетворява. Участието в трудова дейност се стимулира и отчита при определяне степента на поправяне и превъзпитание.

Задачи за постигане на целта на наказанието след ангажиране на осъдените в трудавя д/ст:

а/ създаване на трайни трудови навици

б/ съхраняване и развитие на умствените и физически способности на осъдените

в/ създаване на увереност на осъдения в собствените възможности

г/ формиране на навици за съвместен живот, за мзаимодействие и взаимопомощ в трудовия процес

д/ изграждане на уважение към чуждия труд

е/ осигуряване на трудово възнаграждение

ж/ създаването и повишаването на проф.квалификация

з/ поддържането и укрепването на здравословното им състояние

За постигане на целите на тр.д/ст трябва да отговарят на опр.изисквания:

  • трудът трябва да е общественополезен

  • работата трябва да е подходяща

  • всеки труд полаган от осъдените трябва да е съответно заплатен

За всяка работа извън доброволния неплатен труд и дежурствата по поддържане на реда и хигиената лишените от свобода получават определена част, но не по-малко от 30 на сто от възнаграждението за изработеното.Частта от възнаграждението се определя със заповед на министъра на правосъдието.

  • всички трудоспособни лишени от свобода трябва да се трудят

  • включването на затворниците в квалифициран труд се приема в пр.доктрина като една от най-важните предпоставки за издигане ролята на труда като възпитателно средство.

Права - На лишените от свобода могат да се правят удръжки съгласно действащите закони, но не повече от две трети от полагащото им се възнаграждение. Това ограничение не се отнася за удръжките по задължение за издръжка.

Продължителността на работния ден на лишените от свобода се определя съобразно разпоредбите на трудовото законодателство. Лишените от свобода се ползват от намален работен ден наравно със съответните категории работници и служители.

Полагането на извънреден труд се разрешава със заповед на главния директор на ГД ИН до размера, установен в трудовото законодателство.

Със съгласието на лишените от свобода гл. директор на ГД ИН може да разреши отделни групи лишени от свобода да работят на 6-дневна работна седмица. В тези случаи работата през 6-ия работен ден не се смята за извънреден труд.

Лишените от свобода имат право на непрекъсната междудневна почивка не по-малко от 12 часа и непрекъсната седмична почивка не по-малко от 38 часа, а при производства с непрекъсната работа и при промяна на смените - не по-малко от 24 часа.

Лишените от свобода не работят в празнични дни освен в случаите на бедствия и аварии, при които положеният труд се смята за извънреден.

С изрично писмено съгласие на лишените от свобода може да се възлага доброволен неплатен труд за:

1. хигиенизиране на помещенията и района на затворническото заведение извън дежурствата по поддържане на реда и хигиената;

2. благоустройство, поддържане и опазване на културни, исторически и архитектурни паметници в населеното място по местоизпълнение на наказанието;

3. възстановяване на щети, причинени от пожари и стихийни бедствия, или предотвратяване на аварии;

4. организиране и провеждане на курсове за ограмотяване, творчески, културни, спортни и други дейности от лишени от свобода, които притежават съответната квалификация или умения.

Времето, през което лишените от свобода са положили доброволен труд, се зачита за намаляване срока на наказанието.

През дните на занятията лишените от свобода ученици се освобождават от работа един час по-рано.

За подготовка и полагане на изпити и изготвяне на дипломни работи началникът на затвора или на попр.дом може да освобождава от работа учениците за срок до 30 дни.

През времето, когато лишените от свобода са освободени от работа, те се ползват от правата на работещи, но не получават възнаграждение.

Чл. 82.Лишените от свобода, които през последните 10 месеца са работили най-малко 8 месеца, имат право на годишна почивка в размер 14 работни дни. Заетите на работа в особено вредни и опасни производства имат право на допълнителна неплатена почивка в размер, установен за съответните категории работници и служители.

В срока, необходим за получаване на годишна почивка, се включва и времето, през което лишеният от свобода е прекъснал работа поради болест, бременност или раждане.

Времето на годишната почивка на лишените от свобода им се зачита за работни дни.

Чл. 83.Времето, когато лишените от свобода не работят поради трудова злополука или професионално заболяване, им се зачита за работни дни.

Разпоредбата не се прилага по отношение на лишените от свобода, които умишлено са причинили разстройство на здравето си.

Лишените от свобода жени имат право на почивка в случай на бременност и раждане в размерите, установени за платения отпуск на работничките и служителките. Времето на почивката им се зачита за работни дни.

По своята същност зачитането на работни дни е предсрочно освобождаване. То е изградено в/у презумпцията, че при системно и добросъвестно участие на осъдения в трудова д/ст възпитателният процес се ускорява и целите на наказанието, свързани с неговото поправяне и превъзпитание, се постигат за по-кратък срок от определения с присъдата.

Чл. 178. При изчисляване срока на изтърпяното наказание два работни дни се смятат за три дни лишаване от свобода, с изключение на работните дни, зачитането на които е отменено от съда.

Зачитат се дните, през които лишените от свобода са изпълнявали трудовите си норми. При изпълнение на трудовите норми под 100/100 се зачита съответна част от работния ден.

При липса на трудови норми работните дни се зачитат в съответствие с уплътняването на работното време.

На лишените от свобода, които не работят и са включени в общообразователно обучение, курсове за придобиване на специалност или за повишаване на квалификация, както и в специализирани програми за въздействие, се зачитат работни дни за времето на присъствието им на учебни занятия.

Намаляването на наказанието с 30 дни се смята за намаляване с един месец, а намаляването с 360 дни - за намаляване с една година.

1   2   3   4   5   6

Свързани:

Откроява Международната харта за правата на човека и Всеобщата декларация за правата на човека от 1948год iconОт европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
Ната система на човешките права и свободи. Поради това то се закриля от основните международноправни актове по правата на човека...
Откроява Международната харта за правата на човека и Всеобщата декларация за правата на човека от 1948год iconКонвенция за защита на правата на човека и основните свободи
Всеобщата декларация за правата на човека, провъзгласена от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 10 декември...
Откроява Международната харта за правата на човека и Всеобщата декларация за правата на човека от 1948год iconУстав на движение за права и свободи
България в съответствие с Конституцията и законите на страната, Международната харта за правата на човека, Европейската конвенция...
Откроява Международната харта за правата на човека и Всеобщата декларация за правата на човека от 1948год iconДоклад на
България за гаранции по правата на човека”, финансиран от програма матра на Министерството на външните работи на Холандия. Партньори...
Откроява Международната харта за правата на човека и Всеобщата декларация за правата на човека от 1948год iconДоклад на
България за гаранции по правата на човека”, финансиран от програма матра на Министерството на външните работи на Холандия. Партньори...
Откроява Международната харта за правата на човека и Всеобщата декларация за правата на човека от 1948год iconДоклад на
България за гаранции по правата на човека”, финансиран от програма матра на Министерството на външните работи на Холандия. Партньори...
Откроява Международната харта за правата на човека и Всеобщата декларация за правата на човека от 1948год iconДоклад на
България за гаранции по правата на човека”, финансиран от програма матра на Министерството на външните работи на Холандия. Партньори...
Откроява Международната харта за правата на човека и Всеобщата декларация за правата на човека от 1948год iconПредварителен доклад на Български адвокати за правата на човека за съответствието на българското законодателство и практика с европейските стандарти относно приложението на чл. 2 и чл. 3 от Европейската Конвенция
Лната политика на България за гаранции по правата на човека”, финансиран от програма матра на Министерството на външните работи на...
Откроява Международната харта за правата на човека и Всеобщата декларация за правата на човека от 1948год iconЕлектронно издание бюлетин-каталог съдебна практика по правата на човека
Сес“ по дела, касаещи защитата на правата на човека. Каталогът съдържа кратко резюме на основния предмет на решението, като подробният...
Откроява Международната харта за правата на човека и Всеобщата декларация за правата на човека от 1948год iconПравата на човека днес Европейска конвенция за правата на човека
В близкото минало Втората световна война оставя ужасно наследство на погазване на правата на човека. След края на войната европейските...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом