Програма, по домашна техника и икономика
ИмеПрограма, по домашна техника и икономика
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер161.17 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://tehnologiya-ipk.ucoz.ru/doc/5.doc
УЧЕБНА ПРОГРАМА ,

ПО ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА

ЗА V КЛАС

1. ОПЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО ДОМАШНА ТЕХНИКА П ИКО­НОМИКА.

Учебният предмет Домашна техника и икономика е в структурата на общообразова­телната подготовка и се изучава в V и VI клас. Часовете за задължителна подготовка по учебен план са 102 (по 51 часа през всяка учебна година). Ако учениците проявяват интерес към този учебен предмет и училището е в състояние да осигури часове- от задължителноизбираемата подготовка за него, то годишният хорариум може да се уве­личи с най-малко 17 часа (по 0,5 часа седмично).

Основната роля на учебния предмет се свързва с изграждането на технологичната грамотност па ученика, убеденост в нейната необходимост и осигуряване на оазис за овладяване па систематичния курс по технологии в VII и VIII клас, който от споя страна развива основите на общата структура на технологичната компетентност.

Съвременното разбиране за технологична грамотност в икономически развитите дър­жави включва над 60 стандарта, повечето от които съдържат освен усвояваните знания и умения и отношение към тях, и необходими групи от личностни качества. Като едни от най-важните качества се сочат: основни житейски умения; умения за обобщаване при решаване на технологични проблеми в бита; умения, свързани с изграждането на орга­низираност и инициативност в работата, умения, осигуряващи едновременно предпри­емчивост н технологична прецизност и дисциплинираност.

В съдържанието на учебния предмет Домашна техника и икономика се преплитат традиционни български подходи за обучение в труд и съвременни виждания за форми­ране на технологичната култура на младите хора. Това е процес на изграждане и на представите им за начин на живот, култура на бита и място на организационната, иконо­мическата, здравната и екологичната култура в технологичната култура на съвременния човек.

Основните дейности, които доминират в рамките на домашна техника и икономика, са:

проектиране, конструиране, моделиране'

' анализиране, оценяване и представяне на идеи и решения:

усвояване на разнообразни технологични операции за измерване, обработка, сгло­бяване, изпробване, калкулиране, подреждане, почистване;

' познаване ч спазване режимите на работа и изискванията за безопасно използ­ване на домашната техника.

Урочпата дейност по домашна техника и икономика се организира изцяло като лабо-раторпо-практнчески упражнения.

Ц. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА В V КЛАС.

1. Формиране начални знания за техническите ресурси (уреди, инструменти, апара­ти, машини, приспособления, съоръжения), които един съвременен дом може да има, формиране умения за безопасно ползване на основни ге от тях.


 1. Разширяване разбирането за прилагане па техниката и технологиите о ежедневните
  практически дейности на човека и ролята на технологията за усъвършенстване начина на
  живот на хората н постигане устойчивост на средата.

 2. Изграждане нагласа за грижливо отношение към продуктите на човенпшя труд във
  и извън дома н диференциране на представи за потребител и производител.

 3. Повишаване степента па самостоятелност при откриване и решаване на реални
  технически и технологични проблеми от бита и по този начин развиване качества като
  инициативност, активност, комуникативност, прагматичпост.

 4. Формиране начална ориентация в процеса на създаване и изпълняване на малки
  проекти, свързани с усъвьршенстване културата на бита и технологиите, както и форми-
  рпне ча достъпни знания н умения в тази област.

П!. ОЧАКВАНИ РЕЗ>1ЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИ­КА В КРАЯ ИЛ V О АС.

Очакваните резултати са диференцирани в колона 2 на таблица 1. Те обхващат различ­ни нива на реализация на стандарти от всички основни ядра на Държавните образовател­ни изисквания за куптурнообразователна област Бит и технологии.

Освен сръчност и безопасна работа с различни инструменти н оборудване, ученици­те трябва да демонстрират по-висока степен на самостоятелност при организацията и планирането на работата, стремеж към прецизност и култура на труда, умения за догова­ряне, начални икономически знания и практически компоненти на здравна и екологична култура, както и специфично технологично мислене, подпомагащо процеса па разбира­не на бързо променящата се около тях технологична среда. Ориентирането в света на професиите, които са свързани с поддържането на дома поставя началото на професио­налното ориентиране в света патехниката и технологиите.

IV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ.

Учебното съдържание се определя от стандартите, включени в шестте основни яд­ра на Държавните образователни изисквания. Съобразно с общоприетата за всички учебни предмети схема на изложение на учебното съдържание тези стандарти са изпи­сан» о курсив а колона 2 на таблица I. Номерацията им показва с кое ядро на ДОИ {колона 1) са свързани. Поради обстоятелството, че в ДОИ се включват стандарти, които трябва да бъдат изпълнени при завършване на основното образование, в V клас се работи само по някои от тях при това със съответната конкретизация. Това, което трябва да бъде постигнато в края на V клас, е дадено като ,,очаквай резултат" в колона 2 и е подчертано.

В колона 3 са дадени знания п умения, които трябва дабъдет постигнати в процеса на обучение по отделните обобщени теми за годината. Те осигуря ват постепенно реализи-зацпята на ДОИ за съответния клас за годината като цяло. Това означава, че постигането на очакваните резултати в колона 3 трябва да осигури резултатите на ниво учебна прог­рама от колона 2.

Понятията, които ще бъдат разглеждани като основни за съответните теми, са в колона 4,а най-важните акценти в дейностите по теми са в колона 5, Колона 6 свързва обучени­ето по домашна техника н икономика с другите учебни предмети в V клас, като показва н някои пронсдевтични функции на учебния предмет и спрямо VI клас.Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

Колона 5

Колона 6

Ядра на учебното съдър­жание

Основни резултати на инво учебна програма

Очаквани резултати но теми

Основан нов п

понятия /но теми/

Контекст на учебното съдържание и дейности

Възможности за между предметни връзки

" - — — —

Ядро 1 .

Стандарт 1.5.

Тема 1. Проектиране в дома.

проект,

На учениците

• Практическо при-

Проек-

Изработва скици, технически

Учениците трябва да усвоят:

техническа

трябва да се

ложение на знания 'за

тиране,

рисунки и несложни чертежи.

• умения за описание на основни

рисунка.

даде аъзлюж-

геометричните

планира-

Очакван резултат: Изготви

характеристики на съвременния дом

идейна

пост да:

фигури (права и

не и оце-

елел|е1царнз__с1ст^.на._иг';е_лие_с

(външен аид, вътрешно разпределение,

скица.

• усвояват

крива линия, лъч,

няване

неСЛОЖНИ КО11С'! РУКНИ».

взаимна зависимост на помещения и

чертеж.

елементи на

отсечка, ъгъл,

на

Стандарт 1,4,

оборудване, връзка между функция и

конструк-

изобразяване-

триъгълник, квадрат.

техноло-

Оценява свои ц чужди решения «

конструкция);

ция,

то в скица и

окръжност) и

гични

разработвани проекти.

• знания н умения за анализ па конст-

договор,

чертеж и да

елементите им.

процеси

Очакван резултат: Одещща

рукция на различни обекти е дома и в

договаряне,

развиват своето

• Естетически

и обекти.

разработен от него или от

домашната работилница;

екип,
критерии при.
прострзнс-съученик гтоект. като посочва

• знания за изобразяване на обект в

сътрудни-

тнеил кшгпснр

оценката на продукт
силните и слабите му страни.

изгледи;

чество в

и въображе-

съвместно с процеса
Ядро 4.

Стандарт 4.5.

• умения за използване на различните

труда

ние чрез

на формиране на

Комуни-

Осъществява делона комуникации

видове линии, мащаб и геометрични
графично

естетическа култура

кация и

с подходящи за целта срибч-тни.

построения при изработване на идейна
представяне

по изобразително

контрол

Очакван резултат: Прави

скица и нес.тожен чертеж;
на иден за

изкуство.

в

коатка презентаиия на свои

• знания и умения за вземане на решение
вътрешно

• Кратко, ясно и

трудови-

идеи и решения, включваща

н договаряне в рамките на малки
разположение

обосновано да

те

отговор _на_въ11росчте ..какно''.

ученически групови проекти;
п обзавеждане

излагат идеи в

процеси.

.лашо" н ..как" усгно и лнсмс-

• умения за кратко представяне на идеи
на дома;

хармония с дейнос-
нр.

и решения - устно, писмено и чрез
• работят по

тите гю българскискица.
проекти

език и литература.

самостоятел-
но и в екип.

V. СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕ­НИКА 110 ПРЕДМЕТА В V КЛАС.

Оценяването на постиженията на учениците по учебния предмет може да бъде вън­шно и вътрешно. Външната оценка е важна, защото:

 • се отразява върху активността и професионалното творчество на учителя;

 • е стимулатор за изпълнение на ДОИ но учебния предмет за всяка учебна година;

 • служи като основа за по-голяма обективност на вътрешното оценяване по учебния
  предмет, където критериите за оценка често са занижени или недостатъчно аргументи­
  рани;

 • служи за обратна пръчка на авторите на стандарти, програми, учебници, методичес­
  ки ръководства, учебно оборудване, тематично разпределение, тестове и чек-листи.

Основните форми за външно оценяване на постиженията на отделните ученици в часовете по домашна техника и икономика са свързани с вида на стандарта, който трябва да бъде констатиран. Глаголите в колона 2 на таблицата са формулирани така, че осигу­ряват измеримост, а обективността ще се гарантира с помощта на фиксирани към теста отделни показатели за оценка. Може да се констатира: Дали учениците показват разби­ране па въпросите? Доколко са пълни, точни и изчерпателни отговорите и показаните практически умения? В каква степен изложението е последователно н системно? Как се извършват демонстрираните дейности - спазва ли се хигиена, безопасност на труда, организираност, акуратност и дисциплинираност в хармония с желание за свободна изя­ва на мнения и идеи.

Техническите знания и мислене могат да се установят чрез:

 • идентифициране н изреждане на факти при въпрос „какво";

 • констатация, описание или обяснение на причини и основания при въпрос „защо";

 • разпознаване или описание на средства и начини за действие при въпрос „как". .

VI. МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НО ПРИЛАГАНЕТО НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА.

Програмното съдържание на обучението по домашна техника и икономика е конкре­тизирано от стандартите по ядра в колона 2 и общи глобални тематични цикли в колона З на таблицата . Обобщените теми „Проектиране в дома", „Занаяти и съвременност", „Работа с материал»,,, „Енергия и контрол на използването й", „Кулинарство" и „Приро­дата в дома" групират преди всичко информационния базис па обучението и осигуряват най-общи ориентири за образователно съдържание и подбор на дейности във всички училища на страната.

Обобщената тема „Проектиране в дома" насочва учителя към разбирането, че проектирането не трябва да се отъждествява с чертането и че графичните умения на учениците е целесъобразно да се овладяват още в началото, в контекста на развиването на представите за интериор, екстериор и функционалност на жилището. Това позволява постигнатите елементи на графична култура да се доразвиват и усъвършенстват впос­ледствие при разработване на ученически идейни проекти през цялата учебна година.

Обобщената тема „Занаяти и съвременност" включва знание за многообразието от дейности в миналото и сега, които подпомагат човешкия бит.Това позволява сра]; • ге-лен анализ на различни технически средства и организация в областта на производството на стоки н услуги за бита и на тази основа - запознаване със съвременни средства за комуникация, обмен на идеи, реклама и контрол. Съдържанието па темата е ориентира-

но и към систематичното навлизане в способите за икономически начин на мислене и първоначална представа за семеен бизнес н различни професии.

Оооощеиата те,\\а ,, Енергии ч контра д па използването й" се еиързва с формира­нето на представа за това как човек създава различни средства, за да пести енергия, да използва енергията на различни източници п да я контролира, Акцентът пада върху електрически уреди, защото това позволява сравнително по-леко да се усети, без да се подчертава с много думи, философията на изграждането па техноеферата. Вниманието се насочва най-вече към осигуряване на техниката за безопасно използване на електри­чеството при нарасналата самостоятелност на учениците от този клас.

Тези три. теми, заедно с останалите три, по-традиционни, изграждат постепенно спек­търа на техническата, технологичната, икономическата п организационната култура на ученика, над която ще се градп в следващия клас ново учебно съдържание. Включените в тях конкретни образователни стратегии могат да бъдат постигнати чрез най-различни варианти на организация на програмното съдържание. Разумно е например представа­та за принципа на действие на различни технически средства да се изгражда чрез моде­лиране и сравнителен анализ на различни обекти и различни конструкции (модели па: камина-печка с твърдо горипо, миксер-вентилатор, скала на терморегулатор, на ютия и хладилник и v. п.). Но това е само примерен вариант. Проектите, върху които учениците ще работят, много често могат да обхващат реализирането на задачи от няколко различни тематични цикли.

Трябва да се разбира, че групирането на учебното съдържание от колона 3 по уроци, конкретни темп и задачи за деня в учебния предмет е преди всичко въпрос на методика. Съобразно общите съвременни изисквания програмата показва преди всичко какао тряб­ва да бъде постигнато, а не как трябва да бъде постигнато.

Например, може да имаме отделна урочна тема „Празник в къоди". Учениците я реализират като общ проект, в който влизат дейности от всички ядра, а информационни­ят б;шс се свързва с повече от една от посочените шест базисни теми (има декориране с цветя и писане на покани, има и работа с продукти н калкулиране, има и работа с енергийни източници, има и работа върху облеклото и изработване на отделни аксесоа-. ри за празника и т. н.). Същото се отнася за много други проекти, които могат да обединят задачи за развитие на цялостната технологична култура на учениците. Например проек­тът ,,Подвижна оранжерия" може да включи изработването на дизайна на подвижното сандъче, избор на материал н технология, организация па процеса, скициране, чертани или разкрояване, монтаж на готови модули или рязане и лепене, уплътняване с маджун (а защо не със снлпкон, ако има условия), покриване евентуално с полиетилен, засажда­не на разсад, грижа за него, оформяне на екологичен кът в училище. Към всичко това може да се прибави сключване на „договор" с директора иа училището, които учениците сами съставят п „печатат". От друга гледна точка е възможно тези общи за всички учени­ци знания и умения за декориране, договаряне, калкулиране, приготвяне на меню по празнична рецепта, монтаж, уплътняване, разкрояване, прикрепване и т.н. да се усвоят о рамките на други проекти с по-друг контекст.

Този подход осигурява изключителна свобода на учителя и местните училищни ръко­водства да постигнат конкретните Държаанн образователни изисквания за учебния пред­мет Домашна техника и икономика по своя оригинална методика чрез стъпки, съобра­зени с местните условия и обстоятелства.

Свързани:

Програма, по домашна техника и икономика iconТест по домашна техника и икономика 5 клас име клас №
Видеокасета, аудиокасета, дискета и компактдиск са технически средства за съхраняване на т
Програма, по домашна техника и икономика iconДомашна техника

Програма, по домашна техника и икономика iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Управляващия орган по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността...
Програма, по домашна техника и икономика iconМинистерство на образованието и науката
Учебната програма по Аналогова схемотехника е предназначена за професиите Техник на електронна техника и Монтьор на електронна техника,...
Програма, по домашна техника и икономика iconНа докторска програма „Приложение на изчислителната техника в икономиката", професионално направление икономика", област на висше образование социални, стопански и правни науки "
Критерий Висшето училище или научната институция провежда обучение в съответствие със съвременните тенденции в развитието на науката...
Програма, по домашна техника и икономика iconДомашна работа – есенна ваканция Упр. 1
Допълнете изреченията с подходяща дума, сродна на думата в скоби. Запишете в тетрадката за домашна работа
Програма, по домашна техника и икономика iconПрограма 2007 2008 г
Гибон Донг Джак (базова техника) – базовата техника от всички предходни степени и
Програма, по домашна техника и икономика iconРепубликабългари я народно събрание
Законът се прилага за земеделска техника, горска техника и машини за земни работи, наричани по-нататък „техника”.”
Програма, по домашна техника и икономика iconУчебна програма за задължителна професионална подготовка по икономика на предприятието професионално направление
Стопанско управление и администрация, за специалностите Икономика и мениджмънт и Предприемачество и мениджмънт. В тази програма са...
Програма, по домашна техника и икономика iconПрограма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика"
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом