Общински съвет на община димитровград решени е
ИмеОбщински съвет на община димитровград решени е
страница9/11
Дата на преобразуване27.01.2013
Размер0.82 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.dimitrovgrad.bg/municipality/contentfiles/File/reshenia 22.07.2010/R 1093 analiz_socu
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

4.4. Възрастни и стари хора


Възрастни хора с увреждания

Наличието на увреждане поражда сериозен риск от социално изключване, независимо от възрастта. Данните за лицата с увреждания са предоставени от ДСП и отразяват броя на подпомаганите лица, основно по ЗИХУ.

 • Лица с физически увреждания - 1338

от тях със: сензорни увреждания - 238

 • с множествени увреждания - 846

 • лица с умствена изостаналост - 94

 • лица с психични заболявания - 128

Тези данни включват сборна група хора в трудоспособна възраст, които вследствие на заболяванията са придобили увреждане.

Основните проблеми на хората с увреждания са:

 • Недостиг на здравни услуги и рехабилитация;

 • Липса на специализиран транспорт от селата към общинския център, където се изпълнява услугата, а от там - ограничен достъп на живеещите в селата до качествени здравни и рехабилитационни услуги;

 • Липса на клинични пътеки за голяма част от заболяванията;

 • Изолация от пазара на труда;

 • Ниски доходи на лицата и техните семейства;

 • Социална изолация в общността;

 • Липса на подкрепа за семейството;

 • Недостъпна архитектурна среда.

Основните идентифицирани нужди са:

 • Предоставяне на услуги за възстановяване и рехабилитация;

 • Изграждане на умения за независим живот;

 • Обучения за активно включване на пазара на труда;

 • Осигуряване на подкрепа за семейството;

 • Достъпна архитектурна среда;

 • Подкрепа в социално включване в общността.Хора с увреждания, настанени с специализирани институции

На територията на Община Димитровград няма специализирана институция за настаняване на хора с увреждания. Същите се настаняват както извън общината, както в същата област, така и на територията на друга област в страната.

Лица с увреждания, ползващи социални услуги по данни на настанителни заповеди ХУСУ за периода от 2007-2009 г. в същата област, извън общината са 4. Броят на хората с увреждания, настанени в СИ в друга област за периода 2007-2009 г. е 22. Към м. април 2010 г, чакащите за настаняване в СИ са 4.


Стари хора, настанени в институции

За периода 2007-2010 година в специализирани институции в същата област, извън общината, са настанени 48 души.


Самотно живеещи стари хора

Общият брой на самотно живеещи стари хора в общината са 1327 като в това число не са вкл. старите хора от Димитровград

Име

Брой самотно

живеещи стари хора

Димитровград
Меричлери

123

с. Добрич

84

с. Ябълково

137

с. Горски извор

120

с. Крепост
с. Радиево

46

с. Черногорово

47

с. Върбица

56

с. Злато поле

33

с. Сталево

56

с. Скобелево

50

с. Брод

29

с. Каснаково

65

с. Крум

57

с. Странско

97

с. Долно Белево

50

с. Бодрово

50

с. Голямо Асеново

46

с. Воден

28

с. Бряст

29

с. Здравец

53

с. Длъгнево

35

с. Светлина

64

с. Малко Асеново

16

с. Райново

14

с. Великан

2Гражданите в пенсионна възраст в общината са 19301.

Основен проблем е достъпът до различните услуги на хората в пенсионна възраст.

Като основни потребности могат да бъдат изведени:

 • Подкрепа за ежедневните грижи в дома - помощ при самообслужване, поддържане на хигиена, пазаруване, придружаване;

 • Осигурен достъп до аптеки и помощ при закупуване на лекарства;

 • Достъп до медицинска помощ и здравни услуги;

 • Осигуряване на социални контакти и психо-социална подкрепа;

 • Компенсиране на изолираността от достъп до социални и здравни услуги на малките населени места в селските райони.

Стари хора, ползващи социална услуга „Домашен социален патронаж” в община Димитровград през 2010 година са 212 човека.

При изследване на нагласите на хората в напреднала възраст се откроява една специфика, която не е типична за другите групи потребители на социални услуги. Докато при услугите за деца и хора с увреждания желаното място за предоставяне на услугите е приоритетно домашната среда на потребителите или близка до домашната, то при възрастните хора много висок процент лица предпочитат да получават услугите извън дома, като в услугите „извън дома” се включват и социалните услуги, предоставяни в специализирани институции. Този факт може да бъде обяснен с липсата на междинни алтернативни услуги в домашна среда, които стоят между болничната грижа и институциите, както и с икономически причини (поддържането на собствено домакинство и плащането на режийни разноски се оказва доста скъпо за възрастните). Сред едни от най-желаните услуги за възрастни са посочени услугите, свързани с наблюдение на здравето, физическа рехабилитация и почивки в санаториум.

Животът на старите хора в малките населени места е затруднен, основно поради недостатъчно средства и затруднен достъп до здравеопазване, невъзможността или затрудненията с осъществяването на комунално-битови дейности и най-вече социалната изолация. Броят на старите хора, които се нуждаят, но не са обхванати от социална услуги е неясен.

Самотните стари хора, които живеят в малките населени места са в състояние на социална изолация и имат нужда от подкрепа в ежедневието си. Обхватът на програмите, които развиват услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” не са достатъчни, за да задоволят всички техни потребности.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград решени е
На основание чл. 44 ал. 1 т. 7 от змсма и чл. 113 от Правилника за дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и...
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград решени е
Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Димитровград за 2012г
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград решени е
Приема «програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община димитровград»
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград решени е
На основание чл. 21, ал. 2 от змсма, чл. 12, ал. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги...
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград решени е
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от змсма и чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Обс димитровград
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград решени е
Отменя Наредба №7 за организацията на търговската дейност на територията на Община Димитровград и поставяне на съоръжения за търговия...
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от змсма, чл. 38, ал. 1 от Наредба №6 на Общински съвет Димитровград за реда и условията, при които...
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 32 ал. 3 т. 2 от зпск, Наредбата за търговете и конкусите и решение №1225 от 31. 05....
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 32 ал. 3 т. 2 от зпск, Наредбата за търговете и конкурсите и решение №1158/26. 04. 2007...
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 3 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом