Общински съвет на община димитровград решени е




ИмеОбщински съвет на община димитровград решени е
страница11/11
Дата на преобразуване27.01.2013
Размер0.82 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.dimitrovgrad.bg/municipality/contentfiles/File/reshenia 22.07.2010/R 1093 analiz_socu
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

4.1Финансов анализ на дейностите на община Димитровград



5Заключения и препоръки

5.1Основни изводи от ситуационния анализ и оценката на потребностите


Анализът показва, че предлаганите в Община Димитровград социални услуги не обхващат всички групи нуждаещи се деца и лица. Сериозен дефицит се наблюдава в превантивната социална работа. Същевременно наблюдаваме задълбочаване на социалните проблеми в общността, като застаряване на населението, обезлюдяване и социално изолиране на малките населени места, обедняване на социално рисковите групи, увеличаване на децата необхванати от детски заведения и училища, намаляне възраста на родилките.

  • Застаряване на населението

  • Нискоквалифицирана работна ръка

  • Голям процент на безработица или сезонна заетост при малцинствените групи

  • Ранна раждаемост

  • Висок дял на хората с увреждания, както и на самотно живеещите стари хора


5.2Изводи за наличните социални услуги


Състоянието на съществуващите социални услуги в Община Димитровград е добро. Те са съсредоточени в общинския център – гр.Димитровград, но добрата пътна инфраструктура и възможностите които предлагат услугите ги правят достъпни за населението от цялата община.

Със съвременна, добре подържана материална база разполага Дневният център за деца с увреждания. ДЦДУ разполага със специализиран микробус, което дава възможност да бъдат превозвани деца от други населени места извън общинския център.

Дневния център за възрастни с увреждания в гр.Димитровград бе открит през 2009г. и също отговаря на всички съвременни изисквания като материална база и предлагани услуги. Капацитета на ДЦВУ бе увеличен през 2010г. Центърът не разполага със собствен специализиран превоз, което затруднява предвижването на потребителите и териториално ограничава ползването на социалната услуга.

Социалeн учебно -професионален център е разположен в общинския център –гр.Димитровград и предлага пълен пансион и обучение на деца и лица лишени от родителска грижа, както и с различна степен на инвалидност. Материалната база на СУПЦ се нуждае от осъвременяване.

Защитено жилище за жени с интелектуални затруднения е с капацитет 10 места. Защитеното жилище е разположено в едноетажна сграда, която се намира в двора на Социален учебно-професионален център, гр.Димитровград.

Жилището разполага с кухня със столова, дневна, спални и санитарни помещения.


Домашен социален патронаж е общинска дейност. Обслужва 200 клиента от гр.Димитровград и селата села от Община Димитровград: Добрич, Горски Извор, Ябълково и Крум. Наблюдава се тенденция към повишаване на интереса към услугата, заради което общината е предвидила през 2010г. от бюджетни средства изграждането на нова социална трапезария с капацитет 500 места.

Община Димитровград изпълни проект към Фонд социално подпомагане – Обществена трапезария, като предоставя топла храна на 90 души през зимния период на 2009-2010г.


В община Димитровград няма специализирани институции.


Нарастващите потребности на целевите групи ползватели на социални услуги и техния брой налагат увеличаване капацитета на съществуващите социални услуги и разшираването на спектъра от услуги, които се предлагат.

В община Димитровград липсват услуги насочени към превенция на риска от социално изключване. Не са застъпени услугите за деца от рискови социални групи, деца отпаднали от училище, деца преживели насилие. Наблюдава се критична нужда на територията на общината от Центрове за временно настаняване, както за деца, така и за възрастни. Не е осигурен минималния пакет от социални услуги в общността.

Липсват превантивни социални услуги за възрастни с ранна степен на интервенция, целяща да предотврати социалното изключване на хората в напреднала възраст. Не са разработени програми и услуги, насочени към семействата на възрастните хора и техните близки.


5.3Препоръки


Необходимо е да се развие максимално широко партньорство и включване на всички заинтересовани страни по въпросите за развитие на социалните услуги в общината. Приоритетно направление за развитието на социалните услуги трябва да стане деинституционализацията, с развитието на максимално широк спектър от услуги за семействата в риск с цел превенция на изоставянето и за извеждане на децата от институциите.

Необходимо е да се развият разнообразни услуги за деца в общността, които да подпомогнат деинституционализацията и развитието на броя деца в ситуация на изоставяне, отглеждани в ДМСГД и ДДЛРГ.

Приоритетна необходимост е развитието на мерки за превенция и услуги за подкрепа на семействата в риск, за да се намали рискът от трайна институционализация на големия брой деца, настанени в ДМСГД и ДДЛРГ поради бедност, безработица, лоши битови условия на семействата.

Необходимо е изграждането на механизми на междуинституционално партньорство за използване на всички възможни ресурси в подкрепа на семействата при преодоляване на бедността и социалната изолация.

За идентифициране на децата, жертви на домашно насилие и за семейства с агресивно поведение на родителите е необходимо да се подобри комуникацията с детските градини, училищата и неправителствените организации. Ресурсите на образователната система и тенденцията на развитие на извънкласни дейности могат да бъдат използвани за превенция на агресивното поведение. Същевременно самите училища, особено в малките населени места, трябва да бъдат подпомогнати с допълнителна квалификация, каквато имат социалните работници, при проектирането на извънкласни занимания, насочени към превенция на агресията.

Подпомагане развитието на капацитета на неправителствения сектор за участие в разработването и прилагането на местни политики, чрез подобрено партньорство с местните (общински) власти, както и включване в доставянето.

Разкриването на нови социални услуги изисква значителен финансов ресур, който не е във възможностите на ограничените общински бюджети. Необходимо е в Оперативните програми да бъдат предвидени мерки и заложени средства за изграждане на социална инфрастуктура.

Държавна собственост, от държавни структури в ликвидация или неизползван с години сграден фонд с държавен статут да бъдат предоставяни на общините при облекчена процедура ако се използват за разкриването на нови социални услуги.


След направения анализ на ситуацията в община Димитровград се стигна до необходимостта от планиране на следните социални услуги в общината за периода до 2015 година:

Социални услуги за деца

Наименование на услугата

капацитет

Срок за разкриване

финансиране

местонахождение

Съществуваща услуга „Дневен център задеца с увреждания”

Увеличаване на капацитет

От 28 на 40, от които 10 на седмична грижа

2011г.

Общински бюджет

ДЦДУ

Център за временно настаняване

12

2012

ОПРР, ОПРЧР

Общински бюджет

Външни донори

Бивша болница „Марбас”

Център за настаняване от семеен тип за деца

Два центъра с капацитет по 6 деца

Два центъра с капацитет по 6 деца


2011


2012


ОПРР, ОПРЧР

Проект „Красива България”

Общински бюджет

Общинско жилище


Ново строителство

Център за обществена подкрепа

50

2010

ОПРЧР


Българогръцки учебен център

Защитено жилище за деца с увреждания

2х8

2012

ОПРР

Общински бюджет

Външни донори

Сграда бивше общежитие на ТИХ „Асен Златаров”

Кризисен център

20

2011

НПО Джендър изследвания

Бивша болница Марбас



Социални услуги за възрастни

След анализ на състоянието към момента се констатира недостиг на услугите за възрастни хора. Услугите, които предлагаме да бъдат създадени целят решаване на основните проблеми на рисковите групи.

Наименование на услугата

капацитет

Срок за разкриване

финансиране

местонахождение

Съществуваща услуга “Дневен център за възрастни хора с увреждания”

Увеличаване на капацитет от 20 на 40 от които 6 на седмична грижа

2011

Общински бюджет


Бивша болница Марбас

Съществуваща услуга Домашен социален патронаж

Увеличаване на капацитета от 200 на 500

2011

Общински бюджет

Бивша болница Марбас

Център за временно настаняване на бездомни лица

15

2013

ОПРР

Програма „Красива България”

Външни донори

Сграда на бивше училище в с.Черногорово или с.Скобелево

Дом за стари хора

40

2014

Външни донори

Сграда на бивша болница

Дневен център за стари хора

20

2014

Общински бюджет

Външни донори

Сграда на бивша болница



Настоящият доклад анализира ситуацията в Община Димитровград и има за цел да послужи при разработването на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2011 г. – 2015 г.


Докладът е изготвен от работна група в състав:

1. Милена Тодева, директор дирекция „Хуманитарни и социални дейности”, Община Димитровград.

2. Панка Славчева, старши експерт „Хуманитарни и социални дейности”, Община Димитровград.

3. Валери Славов, главен експерт „Хуманитарни и социални дейности”, Община Димитровград.

4. Мара Янева, директор ДЦДУ, Община Димитровград.

5. Сибина Пачова, директор ДЦВУ, Община Димитровград.




1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград решени е
На основание чл. 44 ал. 1 т. 7 от змсма и чл. 113 от Правилника за дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и...
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград решени е
Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Димитровград за 2012г
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград решени е
Приема «програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община димитровград»
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград решени е
На основание чл. 21, ал. 2 от змсма, чл. 12, ал. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги...
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград решени е
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от змсма и чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Обс димитровград
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград решени е
Отменя Наредба №7 за организацията на търговската дейност на територията на Община Димитровград и поставяне на съоръжения за търговия...
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от змсма, чл. 38, ал. 1 от Наредба №6 на Общински съвет Димитровград за реда и условията, при които...
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 32 ал. 3 т. 2 от зпск, Наредбата за търговете и конкусите и решение №1225 от 31. 05....
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 32 ал. 3 т. 2 от зпск, Наредбата за търговете и конкурсите и решение №1158/26. 04. 2007...
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 3 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом