Общински съвет на община димитровград решени е
ИмеОбщински съвет на община димитровград решени е
страница1/11
Дата на преобразуване27.01.2013
Размер0.82 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.dimitrovgrad.bg/municipality/contentfiles/File/reshenia 22.07.2010/R 1093 analiz_socu
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД


Р Е Ш Е Н И Е

1093

от 22. 07. 2010 г.


На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД


Р Е Ш И:


Приема Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Димитровград – месец юли 2010 г.


Участвали в гласуването – 31 общински съветници, от които “за” - 31; “против” – 0; “въздържали се” - 0.


КАТЯ ЧАЛЪКОВА

Председател на Общински съвет

Димитровград


Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Димитровград

Доклад


Месец юли 2010


1Въведение


Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот. Извършват се в специализирани институции и в общността. Свързани са със задоволяване на определени жизнени потребности на деца, лица и семейства, които поради здравословни, възрастови и други причини не могат сами или с помощта на своите близки да ги осъществят.

Анализа на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Димитровград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги в Област Хасково за периода 2010 – 2015г. Извършената оценка показва необходимостта от изграждането на минимален гарантиран брой и вид услуги в общността и подобряване на качеството на грижа на уязвимите групи от общността. Предварителният аналитичен доклад обобщава резултатите от проучването и оценката на потребностите от социални услуги в Община Димитровград, проведено през май - юни 2010 година.

Проучването анализирането на настоящия доклад е извършено с активното участие и приноса на представители на всички заинтересовани страни в общината.

2Методология


Проучването на ситуацията в Община Димитровград обхваща нуждите от социални услуги, като се има предвид всички социално-икономически характеристики и спицифики на на региона. Оценката на потребностите е основа за планирането – тя е необходима, за да може планирането да отговори на реалните нужди от социални услуги за рисковите групи, да съответства на реалните възможности и капацитет на местните партньори за осигуряване на необходимите услуги и в по-широк план – да съответства на дългосрочните тенденции в развитието на Община Димитровград.

2.1Цели и обхват на проучването


● Да се съберат, систематизират и обобщят данни за социо-демографската и икономическа картина на населението на община Димитровград.

● Да се анализират резултатите от направените проучвания и да се конкретизират целите в дългосрочен план пред развитието на социалните услуги в община Димитровград;

● Да се опишат рисковите фактори, определящи общностите в риск, техните характеристики и териториално разположение;

● Да се оцени състоянието и вазможностите на наличните ресурси

Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социо-икономически проблеми, демографски тенденции, общо състояние на социалните услуги в Община Димитровград като осигурени ресурси (финансови и човешки), достъп, капацитет и качество на наличните услуги. В географско отношение обхватът на проучването покрива всички населени места на територията на Община Димитровград, като се обръща специално внимание на малките изолирани населени места, където живеят малобройни рискови групи.


2.2Методи за проучването и анализа на ситуацията в община Димитровград


За изготвяне на настоящия анализ са използвани и анализирани статистически данни събрани от от ДСП гр. Димитровград, институции на областно ниво - РИО на МОМН, РЦЗ, РЗОК, ДБТ, общинска администрация Димитровград – ГРАО, Местна комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Училища, ЦДГ, МБАЛ „Св.Екатерина” гр.Димитровград, Медицински център. Анализ на предоставяните социални услуги и необходимостта от разкриване на нови такива предоставиха специалистите работещи в социалния сектор към общинската администрация. Своите анализи и препоръки за потребностите от социални услуги на територията на община Димитровград дадоха и неправителствените организации, доставчици на социални услуги на територията на Община Димитровград като: Център за Джендър изследвания и Фондация „Подари усмивка”.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград решени е
На основание чл. 44 ал. 1 т. 7 от змсма и чл. 113 от Правилника за дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и...
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград решени е
Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Димитровград за 2012г
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград решени е
Приема «програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община димитровград»
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград решени е
На основание чл. 21, ал. 2 от змсма, чл. 12, ал. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги...
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград решени е
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от змсма и чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Обс димитровград
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград решени е
Отменя Наредба №7 за организацията на търговската дейност на територията на Община Димитровград и поставяне на съоръжения за търговия...
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от змсма, чл. 38, ал. 1 от Наредба №6 на Общински съвет Димитровград за реда и условията, при които...
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 32 ал. 3 т. 2 от зпск, Наредбата за търговете и конкусите и решение №1225 от 31. 05....
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 32 ал. 3 т. 2 от зпск, Наредбата за търговете и конкурсите и решение №1158/26. 04. 2007...
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 3 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом